Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Zarządzenie  Nr  51/2024
Burmistrza  Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 28 marca 2024 r.
w  sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2023 r.
 
         Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1270) zarządza  się, co następuje:
 
§ 1.
 
Przedstawia się Radzie Miejskiej w Chorzelach sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2023 r., zgodnie z załącznikami:
- załącznik Nr 1 – sprawozdanie z wykonania planu finansowego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Chorzelach za 2023 r.
- załącznik Nr 2 – sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Chorzelach za 2023 r.
 
§ 2.
 
Wykonanie zarządzenia  powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.
 
§ 3.
Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2024-04-02
Publikujący Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2024-04-02 13:47
Modyfikacja Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2024-04-02 13:48
Zarządzenie  Nr 52/2024
Burmistrza  Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 28 marca 2024r.
 
w  sprawie informacji o stanie mienia Gminy Chorzele za 2023 r.
 
         Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) zarządza  się, co następuje:
 
§ 1.
 
Przedstawia się  Radzie Miejskiej w Chorzelach informację o stanie mienia Gminy Chorzele za 2023 r. zgodnie z załącznikami:
 - załącznik Nr 1 – część opisowa,
-  załącznik Nr 2 – część tabelaryczna.
§ 2.
 
Wykonanie Zarządzenia  powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 3.
Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2024-04-02
Publikujący Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2024-04-02 13:39
Modyfikacja Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2024-04-02 13:42
Zarządzenie Nr 50/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 28  marca 2024 r.
w  sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 r.
 
         Na podstawie art. 267 ust.1, pkt 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) zarządza  się, co następuje:

§ 1.
 
Przedstawia  się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 r. wykazujące:
 1. Wykonane dochody budżetowe  zgodnie z załącznikiem Nr 1.
 2. Wykonane wydatki budżetowe zgodnie z załącznikiem Nr 2.
 3. Wykonane zadania inwestycyjne za 2023 r.  zgodnie z załącznikiem  Nr 3.
 4. Wykonane przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
 5. Wykonane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
 6. Wykonane dochody i wydatki związane z realizacją zadań  realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
 7. Wykonane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wykonane wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
 8. Wykonane dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
 9. Wykonane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 9.
 10. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu funduszu sołeckiego za 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 10.
 1. Wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi za 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 11.
 1. Część opisową do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chorzele za  2023 r., zgodnie  z załącznikiem nr 12.
§ 2.

Sprawozdanie z  wykonania budżetu gminy za  2023 r. przekazuje się właściwym organom.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia  powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.
 
§ 4.

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2024-04-02
Publikujący Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2024-04-02 13:33
Modyfikacja Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2024-04-02 13:53
Zarządzenie Nr 79/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 23 marca 2023 r.
 
w  sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 r.
Na podstawie art. 267 ust.1, pkt 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.                     o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) zarządza  się, co następuje:
 
§ 1.
Przedstawia  się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 r. wykazujące:
 1. Wykonane dochody budżetowe  zgodnie z załącznikiem Nr 1.
 2. Wykonane wydatki budżetowe zgodnie z załącznikiem Nr 2.
 3. Wykonane zadania inwestycyjne za 2022 r.  zgodnie z załącznikiem  Nr 3.
 4. Wykonane przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru                               i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
 5. Wykonane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
 6. Wykonane dochody i wydatki związane z realizacją zadań  realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
 7. Wykonane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wykonane wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
 8. Wykonane przychody i koszty zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem      Nr 8.
 9. Wykonane dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
 10. Wykonane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 10.
 11. Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych za 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 11.
 12. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu funduszu sołeckiego za 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 12.
 13. Część opisową do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chorzele za 2022 r., zgodnie  z załącznikiem nr 13.
 
 
1
§ 2.
Sprawozdanie z  wykonania budżetu gminy za  2022 r. przekazuje się właściwym organom.
 
§ 3.
Wykonanie zarządzenia  powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.
 
§ 4.
Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-03-23
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2023-03-24 10:27
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2023-03-24 14:32
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-08-25
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-08-25 12:58
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-08-25 12:58
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-08-25
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-08-25 13:00
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-08-25 13:01
Zarządzenie Nr 176/2022
Burmistrza  Miasta i Gminy
C h o r z e l e
z dnia 23 sierpnia 2022 r.
 
w  sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chorzele za I półrocze 2022 r.
 
         Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634) zarządza  się, co następuje:
 
§ 1
Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 oraz informacją opisową.
 
§ 2
 
Informację  przekazuje się Radzie Miejskiej w Chorzelach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.
 
§ 3
Wykonanie Zarządzenia  powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Chorzele.
 
§ 4
Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-08-23
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-08-25 13:10
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-08-25 13:11
 
Zarządzenie  Nr 175/2022
Burmistrza  Miasta i Gminy
C h o r z e l e
z dnia 23 sierpnia 2022 r.
 
w  sprawie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 r.
 
            Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634)zarządza  się, co następuje:
 
§ 1
 
Przedstawia  się informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 r. wykazującą:
 1. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu gminy za I półrocze 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1;
 2. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu gminy za I półrocze 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2;
 3. Informację z wykonania planu finansowego zadań zleconych gminie (związkom gmin) z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3;
 4. Informację z wykonania planu finansowego własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) za I półrocze 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4;
 5. Informację z wykonania przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją majątku jednostek samorządu terytorialnego za I półrocze 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5;
 6. Informację z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za I półrocze 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6;
 7. Informację z wykonania zadań inwestycyjnych za I półrocze 2022 r., zgodnie z załącznikiem  Nr 7;
 8. Informację z wykonania planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 8;
 9. Część opisową do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chorzele za I półrocze 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 9.
 
§ 2
Informację  z  wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 r. przekazuje się właściwym organom.
 
§ 3
Wykonanie Zarządzenia  powierza się Skarbnikowi  Miasta i Gminy Chorzele.
 
§ 4
Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-08-23
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-08-25 13:07
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-08-25 13:08
Zarządzenie Nr 47/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 23 marca 2022 r.
 
w  sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 r.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-04-29
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-04-29 13:49
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-10-19 11:04
Zarzedzenie 54/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
 z dnia 29 marca 2021 roku

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok. 

Załączniki:

Zarządzenie 54/2021 Plik pdf 26.31 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-03-29
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2021-04-13 15:37
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2021-04-13 15:28

Załączniki:

Zarządzenie Plik pdf 3.11 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2020-06-09
Publikujący - Administrator BIP 2020-06-09 11:28
Modyfikacja - Administrator BIP 2020-06-09 11:26
Zarządzenie Nr 38/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 r.

Załączniki:

Zarządzenie Plik pdf 3.27 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2019-03-27
Publikujący - Administrator BIP 2019-03-29 10:25
Modyfikacja - Administrator BIP 2020-06-05 10:25
Zarządzenie Nr 48/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 r.

Załączniki:

Zarządzenie 48/2018 Plik pdf 33.77 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2018-03-28
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2021-04-05 15:30
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2021-04-13 15:22
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2017-05-18
Publikujący - Administrator BIP 2017-05-18 13:57
Modyfikacja - Administrator BIP 2017-05-18 13:58

Zarządzenie nr 32/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 r.

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2017-03-20
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2017-03-20 11:12
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-10-19 11:12
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele nr 43/2016   z dnia 22 marca 2016 r.w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłWojciech Fronczak - Użytkownik BIP2016-06-07
Publikujący Wojciech Fronczak - Użytkownik BIP 2016-06-07 10:21
Zarządzenie Nr 34/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 r.

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłWojciech Fronczak - Użytkownik BIP2015-04-03
Publikujący Wojciech Fronczak - Użytkownik BIP 2015-04-03 12:55
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłWojciech Fronczak - Użytkownik BIP2015-04-03
Publikujący Wojciech Fronczak - Użytkownik BIP 2015-04-03 12:36
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłWojciech Fronczak - Użytkownik BIP2015-04-03
Publikujący Wojciech Fronczak - Użytkownik BIP 2015-04-03 12:36
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelachul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele tel. (0-29) 751 65 40 email: sekretariat@chorzele.pl
Wygenerowano: 22 lipca 2024r. 04:51:01
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.