Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

Organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie jest Rada Miejska zwana dalej Radą.

Ustawowo Radzie Miasta przynależy władza stanowiąca i kontrolna. W ściśle wyznaczonych granicach prawa, w trakcie kolejnych posiedzeń sesji Rada decyduje o najważniejszych sprawach dla życia i sprawnego funkcjonowania miasta.

 Kadencja Rady Miejskiej trwa 5 lat licząc od dnia wyboru. W skład Rady Miejskiej wchodzi piętnastu radnych. Do właściwości Rady Miejskiej należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

Do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej należy :

 1. uchwalanie Statutu Gminy, 
 2. ustalanie wynagrodzenia Burmistrza, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
 3. powoływanie i odwoływanie Skarbnika Gminy, który jest głównym księgowym budżetu,
 4. uchwalanie budżetu Gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
 5. uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 6. uchwalanie programów gospodarczych,
 7. ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 8. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
 9. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących :
  a)określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczegółowe nie stanowią inaczej ; do czasu określenia  zasad Burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady Miejskiej,
  b)  emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Burmistrza,
  c)  zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
  d)  ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym,
  e)  zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez Radę Miejską,
  f)   tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
  g)  określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza,
  h)  tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
  i)  ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym.
 10. określanie wysokości sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 11. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań o których mowa w § 3 ust. 2 i 3 Statutu,
 12. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielania na ten cel odpowiedniego majątku,
 13. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
 14. podejmowanie uchwał w sprawach : herbu Gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
 15. nadawanie honorowego obywatelstwa Gminy,
 16. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 17. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Miejskiej,

R ada Miejska obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (zdarzenia losowe) sesję Rady może zwołać jeden z wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał.

Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie:

  „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej Gminy i jej mieszkańców”.

Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają słowo „ślubuję” . Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania : „Tak mi dopomóż Bóg”.

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłWojciech Fronczak - Użytkownik BIP2007-06-11
Publikujący Wojciech Fronczak - Użytkownik BIP 2007-06-11 13:02
Modyfikacja - Administrator BIP 2019-02-06 09:11
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelachul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele tel. (0-29) 751 65 40 email: sekretariat@chorzele.pl
Wygenerowano: 22 lipca 2024r. 03:22:32
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.