Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 61 § 4, art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775, z późn. zm., zwanej dalej „Kpa”), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, z późn. zm., zwanej dalej „ustawą ooś”), w związku z art. 49 Kpa, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie (zwany dalej „Regionalnym Dyrektorem”) zawiadamia Strony, że:
 prowadzi postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek z dnia 4 maja 2023 r. Pana Kazimierza Kulasika, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu na użytek rolny na działce o numerze ewidencyjnym 249, obręb 0050 Zaręby, gmina Chorzele, powiat przasnyski;
 stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś wystąpił w dniu 18 maja 2023 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko – w sytuacji stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – o uzgodnienie w drodze stosownego postanowienia, o którym mowa w art. 64 ust. 1c ustawy ooś.
Z treścią wniosku i z jego załącznikami zapoznać się można w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie przy ul. H. Sienkiewicza 3, od poniedziałku do piątku, w godzinach 900-1500 [po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu telefonicznie pod numerem 22 556-56-45 lub mailowo pod adresem hubert.dolegowski@warszawa.rdos.gov.pl.
Jednocześnie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, zwanego dalej „RODO”) informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie. Z Administratorem można kontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, za pośrednictwem faxu pod numerem (22) 556-56 02, lub za posrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@warszawa.rdos.gov.pl
2) Kontakt z inspektorem ochrony danych w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie następuje za pomocą adresu e-mail: abi@warszawa.rdos.gov.pl
3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w oparciu o niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
4) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie innym odbiorcom:
 na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
 z uwagi na obowiązek prawny ciążący na Administratorze,
 o ile przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
 w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6) Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa lub przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem prawnym. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości procedowania w sprawie;
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty (14 dni) w:
1. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa;
2. Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele
 
Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Warszawie
Arkadiusz Siembida

Załączniki:

WOOŚ-II.420.38.2023.CS Plik pdf 860.37 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-05-24
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2023-05-24 14:34
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2023-05-24 14:40
Obwieszczenie
o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania
 
 
Wojewoda Mazowiecki informuje, iż w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Ostrołęce Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 240/SPEC/2022 z dnia 23 listopada 2022 roku, znak: WI-I.7820.2.19.2022.JC/DW, o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 614 Chorzele – Krukowo – Myszyniec prowadzącej
do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele – Odcinek nr 5"
– zostało zebrany materiał dowodowy w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w powiecie w powiecie przasnyskim, gminie Chorzele, w obrębie 0020, Krukowo, oznaczoną jako działka nr 137/14 o pow. 0,0087 ha.
Przedmiotowa nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny.
Wobec powyższego informuję, iż osoby, którym przysługuje prawo własności, prawo użytkowania wieczystego lub ograniczone prawo rzeczowe do ww. nieruchomości, mogą zapoznać się z dokumentacją zgromadzoną w sprawie, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Strony mogą również składać dokumenty, dodatkowe wyjaśnienia, wnioski – listownie na
adres: Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, 07-410 Ostrołęka, ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 15 ; za pośrednictwem poczty mailowej na adres: mkadlubowska@mazowieckie.pl lub za pośrednictwem platformy e-usług dostępnej pod adresem: www.e-uslugi.mazowieckie.pl. Udzielana jest również informacja telefoniczna, tel. 29 7466 246.
Sprawa prowadzona jest pod Nr SPN-O.7570.21.19.2022.MK

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-05-08
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2023-05-08 07:42
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2023-05-08 07:46
Obwieszczenie
o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania
Wojewoda Mazowiecki informuje, iż w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Ostrołęce Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 240/SPEC/2022 z dnia 23 listopada 2022 roku, znak: WI-I.7820.2.19.2022.JC/DW, o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 614 Chorzele – Krukowo – Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele – Odcinek nr 5" – został zebrany materiał dowodowy w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w powiecie w powiecie przasnyskim, gminie Chorzele, w obrębie 0020, Krukowo, oznaczoną jako działka nr 143/9 o pow. 0,0099 ha.
Przedmiotowa nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny. Wobec powyższego informuję, iż osoby, którym przysługuje prawo własności, prawo użytkowania wieczystego lub ograniczone prawo rzeczowe do ww. nieruchomości, mogą zapoznać
się z dokumentacją zgromadzoną w sprawie, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Strony mogą również składać dokumenty, dodatkowe wyjaśnienia, wnioski – listownie na adres: Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, 07-410 Ostrołęka, ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 15 ; za pośrednictwem
poczty mailowej na adres: mkadlubowska@mazowieckie.pl lub za pośrednictwem platformy e-usług dostępnej pod adresem: www.e-uslugi.mazowieckie.pl.Udzielana jest również informacja telefoniczna, tel. 29 7466 246. Sprawa prowadzona jest pod Nr SPN-O.7570.21.29.2022.MK
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-05-08
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2023-05-08 12:12
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2023-05-08 12:16
INFORMACJA
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
Stosownie do treści art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.),
informuję o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 09 lutego 2023 r., pełnomocnika PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Przasnysz w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. budowa zbiornika wodnego retencyjnego wraz z pomostem drewnianym na działkach nr ew. 2033/15, 2034/13 obręb Stara Wieś, gm. Chorzele, pow. przasnyski, woj. mazowieckie.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-03-16
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2023-03-16 10:44
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2023-03-16 10:46
ZAWIADOMIENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
o wydaniu decyzji Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 162) zawiadamia się, że w dniu 27 grudnia 2022 r. została wydana przez Wojewodę Mazowieckiego decyzja Nr 260/SPEC/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek inwestora: Zarząd Powiatu Przasnyskiego ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz, dla inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele- Krukowo – Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele – Odcinek 4 – km 6+829,30 – 10+920,70.” Stronami postępowania w sprawie są: wnioskodawca, właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Chorzele, w powiecie przasnyskim, województwo mazowieckie.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-02-28
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-02-28 10:55
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-02-28 10:56
ZAWIADOMIENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
o wydaniu postanowienia prostującego oczywistą omyłkę Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176) zawiadamia się, że w dniu 10 lutego 2023 r. Wojewoda Mazowiecki wydał postanowienie Nr 162/SAAB/2023 prostujące oczywistą omyłkę w decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 230/SPEC/2022 z dnia 31 października 2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wydanej na wniosek inwestora: Zarząd Powiatu Przasnyskiego ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz, dla inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele-Krukowo-Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele – Odcinek nr 6 – km 15+630,00 – 17+533,00” w zakresie od km 15+630,00 do km 17+433,00”. Z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, Punkt Obsługi Klienta pokój nr 7, w następujących godzinach: poniedziałek 13-16 oraz w czwartek 8-12), po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr 22 695-62-19. Osoby nieumówione nie będą obsługiwane. Na powyższe postanowienie służy prawo do wniesienia zażalenia w terminie 7 dni, do Ministra Rozwoju i Technologii za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 
z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Aleksandra Krzoska
Dyrektor Wydziału Infrastruktury
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-02-15
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-02-15 11:53
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-02-15 11:55
ZAWIADOMIENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
o wydaniu decyzji
Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 162) zawiadamia się, że w dniu 4 stycznia 2023 r. została wydana decyzja Nr 1/SPEC/2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek inwestora: Zarząd Powiatu Przasnyskiego ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele – Krukowo – Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej Chorzele – odcinek nr 6 – km 15+630,00 – 17+533,00” w zakresie od km 17+433,00 do km 17+533,00.” Stronami postępowania w sprawie są: wnioskodawca, właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem. Przedmiotowej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Działki usytuowania obiektu: inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Chorzele, powiat przasnyski oraz gminy Czarnia, powiat ostrołęcki, woj. mazowieckie. Numery działek w istniejącym pasie drogowym drogi wojewódzkiej: Powiat przasnyski Gmina Chorzele – obszar wiejski, jedn. ewid. 142202_5 obręb 0020 Krukowo– działka ew. nr: 432 Numery działek w istniejącym pasie drogowym drogi wojewódzkiej i ulegających podziałowi w nawiasach numery działek po podziale): Powiat ostrołęcki Gmina Czarnia, jedn. ewid. 141502_2 Obręb 0009 Surowe- działka ew. nr 2306 (2306/1, 2306/2) Numery działek w projektowanym pasie drogowym, podlegające podziałowi do przejęcia pod inwestycję przechodzące na rzecz jednostki samorządu terytorialnego (w nawiasach numery działek po podziale - tłustym drukiem numery działek przeznaczone do przejęcia pod inwestycję): Powiat ostrołęcki Gmina Czarnia, jedn. ewid. 141502_2 Obręb 0009 Surowe – działka ew. nr: 2308 (2308/1, 2308/2), Numery działek podlegające ograniczeniu niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego przeznaczone pod budowę/przebudowę urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych (działka pogrubiona – numer działki po podziale pozostająca przy obecnym właścicielu): Powiat ostrołęcki Gmina Czarnia, jedn. ewid. 141502_2 Obręb 0009 Surowe – działki ew. nr: 2308 (2308/2) Numery działek stanowiące tereny wód płynących zgodnie z art. 20a ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych: Powiat przasnyski Gmina Chorzele – obszar wiejski, jedn. ewid. 142202_5 obręb 0020 Krukowo – działki ew. nr: 395, 396 Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej i katastrze nieruchomości – art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Jednocześnie informuje się, że w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej posiadającej rygor natychmiastowej wykonalności - wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego. Ponadto tutejszy organ wyjaśnia, iż zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4g ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych: „jeżeli decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nadany został rygor natychmiastowej wykonalności, decyzja ustalająca wysokość odszkodowania wydaje się w terminie 60 dni od dnia nadania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności.” Oświadczenie o wydaniu nieruchomości przeznaczonej pod inwestycję dotychczasowy właściciel może przesłać na adres inwestora. Od ww. decyzji stronom przysługuje prawo do wniesienia odwołania w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia, do Ministra Rozwoju i Technologii, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, Punkt Obsługi Klienta pokój nr 7, w następujących godzinach: poniedziałek 13-16 oraz w czwartek 8-12), po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr 22 695-62-19. Osoby nieumówione nie będą obsługiwane. Informacja ta ma na celu jedynie przedstawienie aktualnego stanu postępowania. Podczas jej trwania strony nie uzyskają informacji o planowanym terminie zakończenia postępowania ani nie otrzymają informacji merytorycznych. Czas przeznaczony na zapoznanie się z aktami wynosi do 30 min i nie może zostać przedłużony. Data publicznego obwieszczenia: 7 lutego 2023 r.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-02-07
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-02-07 07:36
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-02-07 07:37
OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHORZELE
Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z  2022 poz. 1599) oraz § 6 ust. 2,3 i 4 uchwały Nr 150/XXIII/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Chorzele w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 6747), Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania własnego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2023 r.

Załączniki:

ogłoszenie. Plik doc 20.30 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-02-03
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2023-02-03 15:11
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2023-02-03 15:12
  ZAWIADOMIENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
o wszczęciu postępowania

Załączniki:

7820.2.39.2022.LK(DW) - zaw. o wszcz Plik pdf 107.26 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-01-17
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-01-17 10:36
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-01-17 10:33
Informacja

o wsczęciu postępowowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Załączniki:

Informacja Plik pdf 363.47 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-12-28
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-12-28 11:24
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-12-28 11:21
Przypomnienie o konieczności dokonywania przeglądów źródeł ogrzewania
 
Szanowni Mieszkańcy,
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele przypomina, że zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2022, poz. 2351) do właścicieli oraz zarządców nieruchomości należy obowiązek dokonywania kontroli okresowej źródeł ogrzewania, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie: instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) i w razie potrzeby oczyścić je. 
Niesprawne i zanieczyszczone instalacje, niedrożne lub nieszczelne przewody kominowe mogą być przyczyną zatruć tlenkiem węgla (czadem), a także doprowadzić do groźnych wypadków (np. pożarów).  
       
 
Z wyrazami szacunku
BURMISTRZ
mgr Beata Szczepankowska 
 

Załączniki:

Informacja Plik doc 12.95 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-12-13
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-12-13 12:48
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-12-13 12:45
INFORMACJA
 
o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
 
Stosownie do treści art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.),
 
informuję o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 08 listopada 2022 r., osoby fizycznej, działającej w imieniu osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z myjni samochodowej usytuowanej na działce nr ew. 1059 obręb 0001 Chorzele, gm. Chorzele, pow. przasnyski, woj. Mazowieckie, do kanalizacji będącej własnością Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach, ul. Brzozowa 3, 06-330 Chorzele.

Załączniki:

Informacja 24.11 Plik pdf 53.13 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-11-24
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-11-24 11:37
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-11-24 12:03
ZAWIADOMIENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
 
Na podstawie art. 1 ld ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176) zawiadamia się, że na wniosek inwestora w dniu 27 maja 2022 r., uzupełnionego w dniu 14 lipca 2022 r., uzupełnionego w dniu 13 października oraz 20 października 2022 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele - Odcinek nr 3 - km 3+810,00 - 6+829,30.”

Załączniki:

Zawiadomienie 15.11 Plik pdf 513.01 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-11-15
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-11-15 14:13
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-11-15 14:10
Chorzele, dnia 28.10.2022 r.
 
 
OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele przypomina o obowiązku zawierania przez rolników umów w zakresie:
  1. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego (ubezpieczenia OC rolników;
  2. ubezpieczenia budynków rolniczych;
  3. ubezpieczenia upraw;
na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.
 
Z up. Burmistrza
mgr Regina Grzelak
Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
 

Załączniki:

OGŁOSZENIE. Plik doc 13.84 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-10-28
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-11-03 08:54
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-11-03 08:52
ZAWIADOMIENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
o wszczęciu postępowania
 
Na podstawie art. lid ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 27 maja 2022 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej Chorzele - odcinek nr 5 - km 10+920,70 - 15+630,00”, następnie wniosek został zmieniony dnia 14 lipca 2022 r.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-10-11
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-10-11 09:59
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-10-12 08:16
Komunikat KOM HKN I 512022
 
Na podstawie sprawozdania zbadah wody pobranej w dniu 03.10.2022 r.
z wodociągu publicznego w Nowej Wsi, gm. Chorzele.
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu stwierdzil
o przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Załączniki:

komunikat woda Nowa Wieś Plik pdf 225.09 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-10-07
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-10-07 08:26
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-10-07 08:25
Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przasnyszu o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Nowej Wsi, gm. Chorzele.

Załączniki:

Ogłoszenie -woda Plik pdf 199.96 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-09-29
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-09-29 12:15
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-09-29 12:16
Komunikat KOM HKN/4/2022

Na podstawie sprawozdania z badań wody pobranej w dniu 19.09.2022 r.
z wodociągu publicznego w Zarębach, gm. Chorzele

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu stwierdził
przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Załączniki:

komunikat 21.09.2022r. Plik pdf 229.17 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-09-21
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-09-21 14:44
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-09-21 14:43
Dodatek węglowy – informacja o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy
 
Na podstawie art. 3 ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym, w związku z art. 36 par. 1, par. 2, art. 49 par. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzelach zawiadamia, iż załatwienie spraw związanych z wydaniem informacji dotyczących wniosków o wypłatę dodatku węglowego składanych od dnia 18 sierpnia 2022r. ulega przedłużeniu i nastąpi w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.
Powodem przedłużenia postępowania jest oczekiwanie na przekazanie przez Wojewodę Mazowieckiego środków na realizację wypłat dodatków węglowych.
Wypłata dodatków węglowych jest zadaniem zleconym Gminie Chorzele i jego realizacja uzależniona jest od otrzymania środków od Wojewody Mazowieckiego.
 
 
 
                                                                                                                             Bogna Rasińska
                                                                                                              Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                                                               w Chorzelach
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-09-19
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-09-19 11:33
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-09-19 11:34
Komunikat nr 312022
Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przasnyszu
o stwierdzeniu warunkowej przydatnoSci wody do spoiycia
z wodoci4gu publicznego w Zargbach, gm. Chorzele
W dniu 14.09.2022 r. Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Przasnyszu
stwierdzil warunkow4 przydatnoS6 wody do spo2ycia z wodoci4gu publicaego
w Zargbach, gnr. Chorzele ze wzglgdu na zatieczyszczenie mikrobiologiczne. tj.
przekoczenie bakterii gmpy coli:
Stacja lJzdatniania Wody Zargby - woda po uzdatnienfu - 3 jlH100 mI woily
Zlewnia Mleka Zaryby - I jtVl00 ml wody.
Przegotowania wymaga te2 woda do: przygotowania posi&6w, mycia
spo2ywanych na surowo warzyw i owoc6w, mycia zgb6w, k4pieli noworodk6w
i niemowl4t.
Woda z wodoci4gu Zargby, gm. Chorzele mo2e, byt uiryrrana do cel6w gospodarcz-osanitarnych
takich jak: splukiwanie toalet, sprz4tanie pomieszczef w domostwach,
podlewanie kwiatriw, pranie ubra6, mycie naczyri w zm],warce itp.
'Irwaj4 prace maj4ce na celu przywr6cenie jakoSci wody zgodrej z rozporz4dzeniem Ministra
Zdrowia z. dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakoSci wody ptzeznaczonej do spo2ycia przez
ludzi (Dz. U. 22017r., po2.2294).
Uwaga: Wodg naleZy gotowai przez 2 minuty, a nastqpnie bez gwahownego schladzania
pozostawiC do ostudzenia.
Zalecenia obowi Szuj4 do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Załączniki:

komunikat Plik pdf 315.95 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-09-14
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-09-14 15:22
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-09-14 15:23
Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego 
ws.
"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele-Krukowo-Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele - Odcinek nr 6 - km 15+630,00 - 17+533,00 w zakresie od km 15+630,00 do km 17+433,00".

Załączniki:

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego Plik pdf 1,012.55 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-09-13
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-09-13 12:28
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-09-13 12:29
Informacja dotycząca działań edukacyjno-informacyjnych w obszarze poprawy efektywności energetycznej budynków

Załączniki:

Informacja. Plik doc 18.33 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-08-25
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-08-25 08:50
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-08-25 08:51
Zawiadomienie
o wydaniu decyzji zmieniającej ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele
zawiadamia,
że w dniu 27.07.2022 r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele znak: WROZ.6220.9.2022.MCH zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 73 w miejscowości Opaleniec, gmina Chorzele – OPALENIEC A“ z dnia 20.01.2020 r., znak: WROZ.6220.20.2019.2020.MCH.
Z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, pokój nr 19, w godzinach 730-1530 w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego pisma na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Chorzele i sołectwa Opaleniec, a także w ciągu 14 dni od zamieszczenia na stronie www.bip.chorzele.pl.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-08-08
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-08-08 10:08
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-08-08 10:10
Informacja
o możliwości uzyskania dotacji celowej przez Spółki Wodne z terenu Gminy Chorzele
 
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele działając w oparciu o § 2 ust. 1 uchwały nr 378/LV/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta i Gminy Chorzele dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania informuje, iż istnieje możliwość uzyskania  dotacji celowej  na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz finansowanie lub dofinansowanie realizowanych inwestycji na terenie Gminy Chorzele.
Wniosek o udzielenie dotacji można składać do Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele do  dnia 22 sierpnia 2022 roku.
Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do uchwały nr 378/LV/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 czerwca 2018 roku.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-08-04
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-08-04 15:32
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-08-04 15:34
Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego
o wszczęciu postępowania w sprawie:
"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele-Krukowo-Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele0Odcinek nr 2 - km 2+474,80 - 2+750,00."

Załączniki:

Zawiadomienie Plik pdf 406.55 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-07-29
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-08-09 12:45
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-08-09 12:45
Informacja
 
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków przemysłowych

Załączniki:

Informacja Plik pdf 309.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-07-19
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-07-26 10:49
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-07-26 10:48
OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele po przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie podziału sołectwa Mącice i utworzenia sołectwa Ścięciel, w wyniku których mieszkańcy jednogłośnie zaakceptowali zamiar podziału sołectwa Mącice i utworzenia sołectwa Ścięciel, ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie  zmiany Uchwały Nr 296/XXXIV/06 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mącice oraz w sprawie utworzenia sołectwa Ścięciel i nadania Statutu Sołectwu Ścięciel.
Konsultacje mają na celu przedstawienie mieszkańcom sołectwa Mącice Gminy Chorzele projektów uchwał w sprawie zmiany Uchwały Nr 296/XXXIV/06 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mącice oraz w sprawie utworzenia sołectwa Ścięciel i nadania Statutu Sołectwu Ścięciel oraz dają możliwości wniesienia opinii i uwag.
Uprawnieni do udziału w konsultacjach są mieszkańcy sołectwa Mącice Gminy Chorzele;
  • Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia  11 lipca 2022 r. do  dnia 15 lipca 2022 r. w formie zbierania uwag i opinii.
 
Uwagi i opinie składać można w formie   papierowej (osobiście) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, ul. Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele lub elektronicznie na adres sekretariat@chorzele.pl – z dopiskiem „konsultacje społeczne w sprawie statutów sołectwa Mącice oraz Ścięciel” (decyduje data wpływu do Urzędu).
Projekty uchwał dostępne będą od dnia 11 lipca 2022 roku.
  • W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach: www.bip.chorzele.pl
  • Na stronie internetowej Miasta i Gminy Chorzele : www.chorzele.pl
  • W Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach, ul.  Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele (pokój nr 13)  w godzinach pracy Urzędu.
Osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień w sprawie projektów uchwał jest Pani Justyna Smolińska, Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach , ul. Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele, pokój nr 13 w godzinach pracy Urzędu, tel. 29 751 65 38.
Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o formie i czasie ich przeprowadzenia oraz omówione zostaną zgłoszone uwagi i opinie. 
Nieprzedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie uwag i opinii, oznaczać będzie akceptację zaproponowanych projektów uchwał.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-07-04
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-07-04 08:48
Modyfikacja Justyna Smolińska - Użytkownik 2022-07-18 10:15

I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele zgodnie  z uchwałą Nr 339/XLIX/22 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Chorzele (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r, poz. 6324) oraz zarządzenia Nr 125/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 24 czerwca 2022 r. sprawie określenia terminu  przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany urzędowej nazwy miejscowości (rodzaju miejscowości) oraz określenia wzoru kart konsultacyjnych

informuje, że w dniach od 4 lipca 2022 r. do 8 lipca 2022 r.
przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne z mieszkańcami, dotyczące zmiany urzędowej nazwy miejscowości następujących miejscowości, to jest ich rodzaju:
1) z Annowo „przysiółek wsi Duczymin” na Annowo „kolonia”,
2) z Bobry „przysiółek wsi Niskie Wielkie” na Bobry „kolonia”,
3) z Bogdany Małe „przysiółek wsi Bogdany Wielkie” na Bogdany Małe „wieś”,
4) z Bugzy-Jarki „część wsi Bugzy Płoskie na Bugzy-Jarki „kolonia”,
5) z Bugzy-Święchy z Bugzy-Święchy „część wsi Bugzy Płoskie” na Bugzy-Święchy „kolonia”,
6) z Czaplice-Furmany „część wsi Czaplice Wielkie” na Czaplice-Furmany „kolonia”,
7) z Czaplice-Piłaty „część wsi Czaplice Wielkie” na Czaplice-Piłaty „kolonia”,
8) z Czarzaste Wielkie „przysiółek wsi Liwki” na Czarzaste Wielkie „kolonia”,
9) z Gadomiec-Chrzczany „przysiółek wsi Krzynowłoga Wielka” na Gadomiec-Chrzczany „wieś”,
10) z Grąd Rycicki „przysiółek wsi Przysowy” na Grąd Rycicki „kolonia”,
11) z Łazy „część wsi Dąbrowa” na Łazy „kolonia”,
12) z Opiłki Płoskie „przysiółek wsi Stara Wieś” na Opiłki Płoskie „wieś”,
13) z Przątalina „przysiółek wsi Bagienice” na Przątalina „wieś”,
14) z Rapaty-Górki „przysiółek wsi Duczymin” na Rapaty-Górki „kolonia”,
15) z Rapaty-Żachy „przysiółek wsi Dąbrówka Ostrowska” na Rapaty-Żachy „kolonia”,
16) z Sosnówek „przysiółek wsi Łaz” na Sosnówek „wieś”,
17) z Zagaty „przysiółek wsi Przysowy” na Zagaty „kolonia”.
Uprawnieni do udziału w konsultacjach są mieszkańcy wyżej wymienionych miejscowości, których dotyczy zmiana urzędowej nazwy miejscowości (rodzaju miejscowości).
Konsultacje z mieszkańcami będą przeprowadzone poprzez karty konsultacyjne.
Konsultacje mają na celu zebranie opinii mieszkańców wyżej wymienionych miejscowości na karcie konsultacyjnej w sprawie zmiany urzędowej nazwy miejscowości (rodzaju miejscowości).
Karty konsultacyjne zostaną udostępnione:
1) na stronie internetowej gminy www.chorzele.pl,
2) w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.chorzele.pl,
3) w biurze podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, w dniach i godzinach urzędowania,
4) u Sołtysów.
Wypełnioną kartę konsultacyjną w okresie konsultacji należy złożyć:
1) w biurze podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, w dniach i godzinach urzędowania,
2) u Sołtysów,
3) przesłać skan na adres e-mail: sekretariat@chorzele.pl,
4) przesłać droga pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy, ul. Stanisława Komosińskiego 1,
         06-330 Chorzele.
Osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień jest Pan Tadeusz Topa, Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach, ul. Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele, pokój nr 19 w godzinach pracy Urzędu, tel. 29 751 65 44.
 

                                                                                                          BURMISTRZ
                                                                                              mgr Beata Szczepankowska

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-06-24
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-06-29 14:52
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-06-29 14:57
Informacja
o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Załączniki:

Informacja Plik pdf 344.84 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-06-10
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-06-10 15:20
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-06-10 15:19
Na wniosek z dnia 25.04.2022 r. (data wpływu do tut. Urzędu 06.05.2022 r.) złożony przez Inwestora: firmę PCWO ENERGY PV 218 Sp. z o. o., ul. Św. Leonarda 9, 25-311 Kielce, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ,, Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 73 w miejscowości Opaleniec, gmina Chorzele  - OPALENIEC A”.

Załączniki:

Zawiadomienie o wszczęciu. Plik doc 16.61 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-05-17
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-05-17 15:04
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-05-17 15:02
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
decyzja WROZ.6220.25.2018.2019.MJ Plik pdf 780.97 KB
decyzja fotowolt Brzeski Kołaki II Plik txt 35.84 KB
decyzja fotowolt Brzeski Kołaki WROZ.6220.14. Plik txt 34.74 KB
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelachul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele tel. (0-29) 751 65 40 email: sekretariat@chorzele.pl
Wygenerowano: 28 maja 2023r. 22:47:30
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.