Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY CHORZELE

(UCHWAŁA  NR 212/XXIX/05 Z DNIA 28.09.2005 R.)

 

PEŁNA TREŚĆ DOKUMENTU ZE WZGLĘDU NA DUŻĄ OBJĘTOŚĆ DOSTĘPNA JEST W FORMACIE PDF

 

Szczegółowe założenia dotyczące gospodarki odpadami przedstawione zostały w „Planie Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Chorzele”. Poniżej przytoczone zostały wybrane fragmenty tego planu.
Proponowany zintegrowany system gospodarki odpadami jest zgodny z założeniami polityki ekologicznej państwa, planem gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego oraz przepisami ustawy o odpadach. Przy jego tworzeniu kierowano się zasadą ograniczania powstawania odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, obowiązkiem odzysku a dopiero na końcu unieszkodliwiania odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec lub, których nie udało się poddać odzyskowi.
Dla gminy Chorzele, gdzie przeważa zabudowa niska, jednorodzinna i zagrodowa zaproponowano wprowadzenie systemu selektywnej zbiórki „u źródła”, natomiast w mieście, gdzie przeważa zabudowa wysoka i wielorodzinna - opcję zbiórki odpadów w systemie łącznym (system workowy plus centra segregacji).
W gminie Chorzele istnieje potrzeba pełnej segregacji odpadów typu: szkło, papier, tektura, tworzywa sztuczne oraz puszki aluminiowe. Opracowano prognozę zmian w gospodarce odpadami, z której wynika, że w nadchodzących latach następować będzie niewielki wzrost ogólnej ilości odpadów powstających na terenie gminy. Głównym czynnikiem powodującym taki stan rzeczy będzie wzrost liczby ludności w gminie Chorzele.
Prognoza przewiduje, zwiększenie się ilości odpadów z udziałem frakcji organicznej, przejściowo może także nastąpić wzrost udziału tworzyw sztucznych. W związku z koniecznością usunięcia materiałów zawierających azbest należy w perspektywie liczyć się ze wzrostem tego typu odpadu. Ze względu na rolniczy charakter gminy należy propagować Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Chorzele ideę kompostowni przydomowych. Te odpady, których nie uda się poddać odzyskowi ani kompostowaniu trafią na składowisko odpadów.
Jednym z ważniejszych celów „Planu…” jest przystosowanie składowiska w Chorzelach do wymogów ustawy o odpadach (w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2005r.), bądź przebudowy ( w terminie nie późniejszym niż 31 grudnia 2009r.). Modernizacja polegać będzie głównie na uszczelnieniu dna i skarp niecki oraz budowie instalacji do ujmowania gazów i odcieków składowiskowych.
W gminie odpady przemysłowe nie stwarzają problemu ze względu na ich marginalne ilości. Zagospodarowywane są przez zakłady je wytwarzające (usługowe) we własnym zakresie lub przekazywane są firmom świadczącym usługi w zakresie utylizacji odpadów. Najważniejszym zadaniem strategicznym gminy w zakresie gospodarki odpadami jest ograniczenie do minimum negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko oraz maksymalny wzrost ich gospodarczego wykorzystania.
Zadaniem nadrzędnym w gospodarce odpadami niebezpiecznymi będzie inwentaryzacja oraz ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych.
Monitoring i ocena wdrażania planu opierać się będzie na konkretnych miernikach ilości odpadów odzyskanych wywiezionych i unieszkodliwionych. W gospodarce odpadami plany krótkoterminowe powinny być weryfikowane co 2 lata, natomiast długoterminowe – co 4 lata.
Jednocześnie z działaniami inwestycyjnymi należy prowadzić kampanię informacyjno-edukacyjną skierowaną do wszystkich grup wiekowych. Mieszkańcy miasta i gminy są, bowiem pierwszym ogniwem całego systemu. Powodzenie programu zależy przede wszystkim od nich.
Realizacja przedstawionych w planie zadań wymaga dużych nakładów finansowych, pomocne w tym będą Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz fundusze unijne.

 

 

DOTYCZY TREŚĆ

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY CHORZELE

(UCHWAŁA  NR 212/XXIX/05 Z DNIA 28.09.2005 R.)

 

571 K B

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dorota Kowalska

2005-09-28
Krzysztof Szymaniak  (2007-01-06 08:12:22)

 

SPIS TREŚCI


I. WPROWADZENIE


1.0. Podstawa opracowania.
2.0. Zakres opracowania.
3.0. Podstawowe cele gospodarki odpadami.
4.0. Koncepcja gospodarki odpadami.
5.0. Stosowana terminologia.


II. CHARAKTERYSTYKA GMINY CHORZELE.


III. GOSPODARKA ODPADAMI.


GOSPODARKA ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY CHORZELE.
1.0.Odpady komunalne.
1.1. Rodzaje i źródła powstawania odpadów w sektorze komunalnym.
1.2. Aktualny stan gospodarki odpadami w sektorze komunalnym.
1.3. Rodzaje i ilości odpadów, procesy unieszkodliwiania.
2.0. Odpady opakowaniowe.
2.1. Aktualny stan gospodarki odpadami opakowaniowymi.
3.0. Odpady niebezpieczne.
3.1. Aktualny stan gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
3.2. Odpady medyczne i weterynaryjne.
3.2.1. Aktualny stan gospodarki odpadami medycznymi i weterynaryjnymi.
3.3. Odpady zawierające azbest.
3.3.1. Aktualny stan gospodarki odpadami zawierającymi azbest.
3.4. Oleje odpadowe.
3.4.1. Aktualny stan gospodarki olejami odpadowymi.
3.5. PCB.
3.5.1. Aktualny stan gospodarki odpadami zawierającymi PCB.
3.6. Baterie i akumulatory.
3.6.1. Aktualny stan gospodarki akumulatorami i bateriami.
4.0.Odpady przemysłowe.
4.0.1. Aktualny stan gospodarki odpadami przemysłowymi.
4.0.2. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów przemysłowych.
5.0. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne.
5.0.1. Aktualny stan gospodarki zużytymi urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi.
6.0. Wraki samochodowe.
6.0.1. Aktualny stan gospodarki wrakami samochodowymi.
7.0. Zużyte opony.
8.0. Odpady z oczyszczalni ścieków.
8.0.1. Aktualny stan gospodarki osadem ściekowym.
9.0. Prognoza zmian w zakresie gospodarki odpadami do 2011 roku, wynikających ze zmian demograficznych i gospodarczych.
9.1. Prognoza demograficzna liczby ludności.
9.1.1. Sytuacja demograficzna w gminie Chorzele na przestrzeni lat.
9.2. Prognoza ilości i morfologii odpadów.
10.0. Założone cele i priorytety w zakresie gospodarki odpadami w sektorze komunalnym, po analizie stanu aktualnego.
11.0. Założone cele i zadania w gospodarce odpadami opakowaniowymi w latach 2004 -2012, po analizie stanu aktualnego.
12.0. Założone cele i zadania w gospodarce odpadami niebezpiecznymi, po analizie stanu aktualnego.
13.0. Założone cele i kierunki działań w celu poprawy gospodarki osadem ściekowym, po analizie stanu aktualnego.


III. PLANOWANY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI.


1.0. Założenia ogólne systemu gospodarki odpadami.
1.1. Projektowany system gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Chorzele.
2.0. Prowadzenie akcji informacyjno – edukacyjnej.
3.0. Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami.
3.1. Organizacja i zarządzanie systemem gospodarki odpadami.
4.0. Założone cele do przyjętego projektu systemu gospodarki odpadami.
4.1. Propozycja selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Chorzele.
4.2. Działania zmierzające do zmniejszenia ilości odpadów komunalnych, ulegających biodegradacji.
5.0. Prowadzenie działań edukacyjnych.
6.0. Instrumenty i źródła finansowe służące realizacji zamierzonych celów.
7.0. Planowane inwestycje oraz przewidywane nakłady
8.0. Analiza oddziaływania planu na środowisko.
9.0. Monitoring i ocena wdrażania Planu Gospodarki Odpadami.
10.0. Streszczenie w języku niespecjalistycznym.


MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE:

SPIS RYSUNKÓW I TABEL


Rys. 1. Klasy bonitacyjne gleb gruntów ornych w Gminie Chorzele
Rys. 2. Podział strumienia odpadów trafiających na składowisko
Rys. 3. Skład odpadów domowych i odpadów z obiektów infrastruktury
Rys. 4. Projektowany schemat linii do segregacji odpadów
Rys.5. Schemat organizacyjny gospodarki odpadami
Rys. 6. Prognoza liczby ludności Gminy Chorzele


AKTUALNA SYTUACJA GOSPODAROWANIA ODPADAMI W GMINIE CHORZELE
PROJEKTOWANY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI W GMINIE CHORZELE


Tabela1. Zestawienie liczby ludności powiatu z uwzględnieniem
podziału na zabudowę wielorodzinną, jednorodzinną i zagrodową
Tabela 2. Użytkowanie gleb w Gminie Chorzele
Tabela 3. Wytwórcy odpadów niebezpiecznych na terenie Miasta i Gminy Chorzele
Tabela 4. Wskaźniki nagromadzenia odpadów komunalnych (wg IETU)
Tabela 5. Zestawienie ilości odpadów komunalnych wytworzonych w gminie
Tabela 6. Wykaz składowisk odpadów komunalnych funkcjonujących
na terenie gminy Chorzele
Tabela 7. Wytwórcy odpadów niebezpiecznych na terenie miasta i gminy Chorzele
Tabela 8. Zestawienie wytwarzanych odpadów medycznych (odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej, których zbieranie i składowanie podlega specjalnym przepisom ze względu na zapobieganie infekcji) w gminie i mieście Chorzele
Tabela 9. Zestawienie punktów zbiorczych padłych zwierząt w gminie i mieście Chorzele
Tabela 10. Ilość obiektów budowlanych zawierających wyroby azbestowe w gminie Chorzele
Tabela 11. Zestawienie podmiotów mających zatwierdzone programy gospodarki odpadami zawierającymi azbest
Tabela 12. Najczęstsze rodzaje odpadów wytwarzanych w małych i średnich zakładach
Tabela 13. Wytwórcy odpadów przemysłowych na terenie miasta i gminy Chorzele
Tabela14. Zestawienie odpadów powstających w wyniku eksploatacji oczyszczalnie ścieków w Chorzelach
Tabela15. Symulacja ilości odpadów wytwarzanych na terenie gminy Chorzele
Tabela 16. Zestawienie odpadów wywiezionych na składowiska (2002 r) oraz symulowana ilość odpadów wytworzonych na terenie gminy Chorzele
Tabela 17. Symulacja morfologii i ilości odpadów komunalnych dla gminy Chorzele
Tabela 18. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów w latach 2003 – 2014 w gminie Chorzele
Tabela 19. Przewidywane zadania do realizacji w gospodarce odpadami niebezpiecznymi do 2012 roku
Tabela 20. Podmioty obecnie obsługujące gospodarkę odpadami w Gminie Chorzele
Tabela 21. Zadania i cele edukacji ekologicznej w poszczególnych przedziałach wiekowych

Zarządzenie
Nr 18/2009
Burmistrza Miasta
i Gminy Chorzele
z dnia 19 marca 2009

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwoleniana świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Zarządzenie

nr 18/2009

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2009-03-19
Krzysztof Szymaniak (2008-03-30 10:55:02)U c h w a ł a 
Nr 201/XXII/12
Rady Miejskiej 
w Chorzelach 
z dnia 
27 września 2012 roku

w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i ustaleniu stawki opłaty za pojemnik

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia: 
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-09-27 
Krzysztof Szymaniak (2012-10-10 11:48:23)


U c h w a ł a 
Nr 214/XXIII/12
Rady Miejskiej 
w Chorzelach 
z dnia 
26 października 2012 roku

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia: 
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-10-26  
Krzysztof Szymaniak (2012-11-08 08:50:15)

U c h w a ł a 
Nr 215/XXII/12
Rady Miejskiej 
w Chorzelach 
z dnia 
26 października 2012 roku

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia: 
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf

Dariusz Brzezicki
2012-10-26  
Krzysztof Szymaniak (2012-11-08 08:50:15)

U c h w a ł a 
Nr 223/XXV/12
Rady Miejskiej 
w Chorzelach 
z dnia 
30 listopada 2012 roku

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chorzele

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia: 
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-11-30 
Krzysztof Szymaniak (2012-12-07 14:53:14)

U c h w a ł a 
Nr 224/XXV/12
Rady Miejskiej 
w Chorzelach 
z dnia 
30 listopada 2012 roku

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia: 
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-11-30 
Krzysztof Szymaniak (2012-12-07 14:53:14)

U c h w a ł a 
Nr 225/XXV/12
Rady Miejskiej 
w Chorzelach 
z dnia 
30 listopada 2012 roku

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia: 
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-11-30 
Krzysztof Szymaniak (2012-12-07 14:53:14)

U c h w a ł a 
Nr 226/XXV/12
Rady Miejskiej 
w Chorzelach 
z dnia 
30 listopada 2012 roku

w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańczy i na których w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia: 
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-11-30 
Krzysztof Szymaniak (2012-12-07 14:53:14) 
)

U c h w a ł a 
Nr 236/XXVI/12
Rady Miejskiej 
w Chorzelach 
z dnia 
28 grudnia 2012 roku

w sprawie zmiany Uchwały nr 201/XXII/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 września 2012 roku w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości , na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i ustaleniu stawki opłaty za pojemnik

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia: 
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2012-12-28 
Krzysztof Szymaniak (2013-01-04 12:03:27)

U c h w a ł a 
Nr 249/XXVII/13
Rady Miejskiej 
w Chorzelach 
z dnia 
24 stycznia 2013 roku 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chorzele 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia: 
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2013-01-24 
Krzysztof Szymaniak (2013-02-04 17:11:42)U c h w a ł a 
Nr 251/XXVII/13
Rady Miejskiej 
w Chorzelach 
z dnia 
24 stycznia 2013 roku

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie zbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z terenu Gminy Chorzele 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia: 
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2013-01-24 
Krzysztof Szymaniak (2013-02-04 17:11:42)


U c h w a ł a 
Nr 268/XXIX/13
Rady Miejskiej 
w Chorzelach 
z dnia 
28 marca 2013 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 215/XXIII/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 26 października 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia: 
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2013-03-28 
Marcin Trojanowski (2013-04-03)

U c h w a ł a 
Nr 292/XXXII/13
Rady Miejskiej 
w Chorzelach 
z dnia 
28 czerwca 2013 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 224/XXV/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia: 
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2013-06-28 
Marcin Trojanowski (2013-07-10)

U c h w a ł a 
Nr 323/XXXVI/13
Rady Miejskiej 
w Chorzelach 
z dnia 
14 listopada 2013 roku
 
 

w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia: 
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2013-11-14 
Marcin Trojanowski (2013-11-21)


Uchwała Nr 26/V/15 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.


Uchwała Nr 27/V/15 w sprawie zmiany Uchwały nr 201 /XXII/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 września 2012 roku w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i ustaleniu stawki opłaty za pojemnik.


Uchwała Nr 28/V/15 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.


Uchwała Nr 29/V/15 w sprawie zmiany Uchwały nr 224/XXV/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Uchwała Nr 30/V/15 w sprawie zmiany Uchwały nr 225/XXV/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.


Uchwała Nr 31/V/15 w sprawie zmiany Uchwały nr 268/XXIX/13 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 215/XXIII/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 26 października 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłWojciech Fronczak - Użytkownik BIP2007-08-23
Publikujący Wojciech Fronczak - Użytkownik BIP 2007-08-23 08:02
Modyfikacja Wojciech Fronczak - Użytkownik BIP 2015-04-03 01:13
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelachul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele tel. (0-29) 751 65 40 email: sekretariat@chorzele.pl
Wygenerowano: 22 lipca 2024r. 04:46:01
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.