Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:

Uchwała Nr 475/LXXIII/23

Uchwała Nr 475/LXXIII/23
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 grudnia 2023 r.
 
w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2024 rok 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.40) art.211, art.212, art.214, art.215, art. 216,  art. 217, art. 222,  art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust.1, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) oraz art. 111 ust.1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2023, poz. 103)
Rada Miejska uchwala, co następuje:
 
§ 1
Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 68 811 492,78 zł, z tego:
       1) dochody bieżące w kwocie      60 673 448,73 zł
       2) dochody majątkowe w kwocie 8 138 044,05 zł,
 zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem Nr 1.
 
§ 2
1.Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości  81 519 037,11 zł, z tego:
         1) wydatki bieżące w kwocie           62 867 938,79 zł
         2) wydatki majątkowe w kwocie      18 651 098,32 zł
 zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem Nr 2.
2.Ustala się wydatki majątkowe na 2024 rok w wysokości 18 651 098,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 3
 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 12 707 544,33 zł, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi:
  1. ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 9 865 472,29 zł,
  2. przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 842 072,04 zł
 2. Ustala się przychody w wysokości 15 649 475,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
 3. Ustala się rozchody w wysokości  2 941 930,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
 
§ 4
 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 253 000,00 zł
 2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 147 000,00 zł, z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 147 000,00 zł.
 
§ 5
 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
 2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
 
§ 6
 1. Ustala się dochody w kwocie 180 000,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wydatki w kwocie 175 000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
 2. Ustala się wydatki w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 
 
§ 7
Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
 
§ 8
Ustala się plan wydatków na realizację zadań z zakresu funduszu sołeckiego w wysokości  605 927,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
 
§ 9
Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości 2 260 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
 
 
§ 10
1.Ustala się plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.
2. Powyższe dochody podlegają zwrotowi do budżetu państwa.
 
§ 11
Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 8 000,00 zł i wydatki nimi finansowane w wysokości 8 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.
§ 12
Ustala się limit zobowiązań:
 1. z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
 2. z tytułu emisji papierów wartościowych  w kwocie 12 807 403,16 zł, w tym: na sfinansowanie planowanego deficytu 9 865 472,29 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i obligacji 2 842 072,04 zł.
 
§ 13
Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:
 1. zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w limitach określonych w § 12 lit. a
 2. dokonywania zmian w planie wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.
 3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
 4. dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych, obejmujących przesunięcia w ramach działu środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne, nie powodujących jednak zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale oraz bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania zadań istniejących.
 5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
a)   zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
b)   zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
c)   zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
 1. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 2. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
§ 14
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.
 
§ 15
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2024-04-19
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2024-04-19 08:25
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2024-04-19 08:25
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelachul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele tel. (0-29) 751 65 40 email: sekretariat@chorzele.pl
Wygenerowano: 21 maja 2024r. 03:21:41
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.