XML

Obwieszczenie

Obwieszczenie
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), w związku z art. 38 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś oraz art. 71, 73 ust. 1, 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele
zawiadamia,
że w dniu 13.02.2024 r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele znak: WROZ.6220.17.2023.MCH o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa drogi gminnej nr 320111W w miejscowości Dzierzęga Nadbory, gmina Chorzele“.
Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.
Z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, pokój nr 2, w godzinach 730-1530.
Pouczenie
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
obwieszczenie. Plik doc 18.15 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2024-02-14
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2024-02-14 13:19
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2024-02-14 13:19