XML

Zarządzenie Nr 105/2024

Zarządzenie Nr 105/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 27 maja 2024 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.
 
         Na podstawie art. 30  ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1270) zarządza się, co następuje:
§ 1
W budżecie gminy na 2024 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 475/LXXIII/23 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2024 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 75 952,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody po zmianie wynoszą 75 513 233,59 zł,
 w tym:
- dochody bieżące          66 697 898,58 zł
- dochody majątkowe       8 815 335,01 zł.
§ 3
Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2024 r. o kwotę  75 952,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianie wynoszą 88 474 439,47 zł,
 w tym:
- wydatki bieżące          69 063 228,64 zł
- wydatki majątkowe     19 411 210,83 zł.
§ 4
Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie o kwotę 10,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, które po zmianie wynoszą 9 478 082,61 zł.     
§ 5
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2024.
2.Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  
Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Zarządzenie. Plik doc 28.43 KB
zal 1 Plik pdf 118.99 KB
zal 2 Plik pdf 120.58 KB
zal 3. Plik xls 11.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2024-05-27
Publikujący Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2024-05-27 11:22
Modyfikacja Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2024-05-27 11:22