XML

Zarządzenie Nr 67/2024

Zarządzenie Nr 67/2024
Burmistrza Miasta i Gminy
C h o r z e l e
z dnia   18 kwietnia 2024 r.

 
w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Chorzele
za I kwartał 2024 roku
    
Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz .U. z 2023 r. poz. 40) w związku z art.37 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1270),
 
zarządza  się, co następuje:
 
§ 1
 
Przedstawia się informację z wykonania budżetu gminy Chorzele za I kwartał 2024 r. oraz informację o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art.60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
 
§ 2
 
Informację, o której mowa w § 1 niniejszego zarządzenia, podaje się do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
§ 3
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Chorzele.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Informacja za I kwartał. Plik doc 21.38 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2024-04-18
Publikujący Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2024-04-18 14:24
Modyfikacja Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2024-04-18 14:26