XML

Uchwała Nr 386/LVIII/22

Uchwała Nr 386/LVIII/22
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 29 grudnia 2022 r.
 
w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 rok 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) art.211, art.212, art.214, art.215, art. 216,  art. 217, art. 222,  art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust.1, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) oraz art. 111 ust.1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2022, poz. 583)
Rada Miejska uchwala, co następuje:
 
§ 1
Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 63 154 145,33 zł, z tego:
       1) dochody bieżące w kwocie      50 321 540,89 zł
       2) dochody majątkowe w kwocie 12 832 604,44 zł,
 zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem Nr 1.
 
§ 2
1.Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości  78 937 641,92 zł, z tego:
         1) wydatki bieżące w kwocie           51 809 217,73 zł
         2) wydatki majątkowe w kwocie      27 128 424,19 zł
 zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem Nr 2.
2.Ustala się wydatki majątkowe na 2023 rok w wysokości 27 128 424,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 3
1.         Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 15 783 496,59 zł, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi ze sprzedaży innych papierów wartościowych, przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przelewu z rachunków lokat.
2.         Ustala się przychody w wysokości 18 833 496,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3.         Ustala się rozchody w wysokości  3 050 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
 
§ 4
1.  Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 180 000,00 zł
2.  Ustala się rezerwy celowe w wysokości 130 000,00 zł, z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 130 000,00 zł.
 
§ 5
1.    Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem            Nr 5 do niniejszej uchwały.
2.    Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
 
§ 6
1.    Ustala się dochody w kwocie 248 000,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wydatki w kwocie 244 000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
2.    Ustala się wydatki w kwocie 4 000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.  
 
§ 7
Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 6 821 041,00 zł, koszty – 6 821 041,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 8
Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.
 
§ 9
1.Ustala się plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 10  do niniejszej uchwały.
2. Powyższe dochody podlegają zwrotowi do budżetu państwa.
 
§ 10
Ustala się plan wydatków na realizację zadań z zakresu funduszu sołeckiego w wysokości 432 036,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
 
§ 11
Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości 2 264 440,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.
 
§ 12
Ustala się limit zobowiązań:
a)           z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
b)           z tytułu emitowanych obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i obligacji w kwocie 11 919 454,33 zł.
 
§ 13
Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:
1)      zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek w limitach określonych w § 12 lit. a.
2)      dokonywania zmian w planie wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.
3)      lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
4)      dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych, obejmujących przesunięcia w ramach działu środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne, nie powodujących jednak zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale oraz bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania zadań istniejących.
5)      dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
a)   zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
b)   zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
c)   zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
6)      dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
7)      dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 
§ 14
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.
 
§ 15
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-01-18
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2023-01-18 09:56
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2023-01-18 09:53