Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

2022

Akty prawa miejscowego 2022 r.
Lp. Nr uchwały
Data podjęcia
                          
             Tytuł uchwały
 
         Data publikacji
 1. 310/XLIII/22
25-01-2022 r.
Uchwała w sprawie  zmiany Uchwały Nr 197/XXII/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 września 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzelach. Ogłoszono w Dz.U.W.M. poz. 981 z dnia 27.01.2022 r.
 2. 313/XLIV/22
25-02-2022 r.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 197/XXII/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 września 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy społecznej w Chorzelach. Ogłoszono w Dz.U.W.M. poz. 2253 z dnia 01.03.2022 r.
 3. 314/XLIV/22
25-02-2022 r.
Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim oraz określenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat. Ogłoszono w Dz.U.W.M. poz. 2254 z dnia 01.03.2022 r.
 4. 315/XLIV/22
25-02-2022 r.
Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym oraz określenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat. Ogłoszono w Dz.U.W.M. poz. 2255 z dnia 01.03.2022 r.
 5. 320/XLV/22
29-03-2022 r.
Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chorzele na rok 2022”. Ogłoszono w Dz.U.W.M. poz. 4463 z dnia 13.04.2022 r.
 6. 321/XLV/22
29-03-2022 r.
Uchwała w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. Ogłoszono w Dz.U.W.M. poz. 3983 z dnia 05.04.2022 r.
 7. 323/XLV/22
29.03.2022 r.
Uchwała w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej straży pożarnej Ogłoszono w Dz.U.W.M. poz. 3984 z dnia 05.04.2022 r.
 8. 324/XLV/22
29.03.2022 r.
Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących podziału sołectwa Mącice i utworzenia sołectwa Ścięciel oraz zasad i trybu ich przeprowadzania. Ogłoszono w Dz.U.W.M. poz. 3985 z dnia 05.04.2022 r.
 9. 325/XLV/22
29.03.2022 r.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 229/XXXII/21 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Chorzele. Ogłoszono w Dz.U.W.M. poz. 3986 z dnia 05.04.2022 r.
10. 329/XLVII/22
22.04.2022 r.
Uchwała w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chorzele od dnia 01 września 2022 r. Ogłoszono w Dz.U.W.M. poz. 5068 z dnia 28.04.2022 r.
11. 330/XLVII/22
22.04.2022 r.
Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i gminy Chorzele. Ogłoszono w Dz.U.W.M. poz. 5131z dnia 29.04.2022 r.
12. 331/XLVIII/22
28.04.2022 r.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 229/XXXII/21 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Chorzele. Ogłoszono w Dz.U.W.M. poz. 5256 z dnia 04.05.2022 r.
13. 338/XLIX/22
30.05.2022 r.
uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 172/XXV/20 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ogłoszono w Dz.U.W.M. poz. 6323 z dnia 08.06.2022 r.
14. 339/XLIX/22
30.05.2022 r.
Uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Chorzele Ogłoszono w Dz.U.W.M. poz.6324  z dnia 08.06.2022 r.
15. 342/XLIX/22
30.05.2022 r.
 
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 321/XLV/22 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia  regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. Ogłoszono w Dz.U.W.M. poz.6325  z dnia 08.06.2022 r.
16. 345/L/22
30.06.2022 r.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 314/XLIV/22 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 25 lutego 2022r.  w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Chorzelach oraz określenia opłaty za wyżywienie i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat Ogłoszono w Dz.U.W.M. poz. 7315  z dnia 07.07.2022 r.
17. 346/L/22
30.06.2022 r.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 315/XLIV/22 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 25 lutego 2022r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym w Chorzelach oraz określenia opłaty za wyżywienie i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat.
 
Ogłoszono w Dz.U.W.M. poz. 7315 z dnia 07.07.2022 r.
18. 350/LI/22
20.07.2022 r.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 354/LI/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 marca 2018r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych  i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych
przez Gminę Chorzele.
Ogłoszono w Dz.U.W.M. poz. 7839 z dnia 22.07.2022 r.
19. 351/LI/22
20.07.2022 r.
w sprawie utworzenia sołectwa Ścięciel i nadania statutu sołectwu Ścięciel
 
Ogłoszono w Dz.U.W.M. poz. 7840 z dnia 22.07.2022 r.
20. 352/LI/22
20.07.2022 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 296/XXXIV/06 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mącice. Ogłoszono w Dz.U.W.M. poz. 7841 z dnia 22.07.2022 r.
21. 354/LII/22
01.09.2022 r.
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale numer 53/VIII/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Ogłoszono w Dz.U.W.M. poz. 9194  z dnia 06.09.2022 r.
22. 355/LII/22
01.09.2022 r.
w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr 54/VIII/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Ogłoszono w Dz.U.W.M. poz. 9195 z dnia 06.09.2022 r.
23. 356/LII/22
01.09.2022 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 197/XXII/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 września 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzelach. Ogłoszono w Dz.U.W.M. poz. 9196 z dnia 06.09.2022 r.
24. 357/LII/22
01.09.2022 r.
w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Chorzele na rok szkolny 2022/2023. Ogłoszono w Dz.U.W.M. poz. 9197 z dnia 06.09.2022 r.
25. 362/LIV/22
30.09.2022 r.
W sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody. Ogłoszono w Dz.U.W.M. poz. 10483 z dnia 11.10.2022 r.
26. 363/LIV/22
30.09.2022 r.
w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania. Ogłoszono w Dz.U.W.M. poz. 10484 z dnia 11.10.2022 r.
27. 368/LVI/22
04.11.2022 r.
W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Ogłoszono w Dz.U.W.M. poz. 11572 z dnia 10.11.2022 r.
28. 372/LVII/22
29.11.2022 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 179/XXVI/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 października 2016 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Chorzele. Ogłoszono w Dz.U.W.M. poz. 12810 z dnia 06.12.2022 r.
29. 373/LVII/22
29.11.2022 r.
w sprawie przeglądu obszarów i granic aglomeracji Chorzele. Ogłoszono w Dz.U.W.M. poz. 13335 z dnia 09.12.2022 r.
30. 380/LVII/22
29.11.2022 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i tryb ich pobierania. Ogłoszono w Dz.U.W.M. poz. 12811 z dnia 06.12.2022 r.
31. 384/LVII/22
29.11.2022 r.
w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców Ogłoszono w Dz.U.W.M. poz. 12812 z dnia 06.12.2022 r.
32. 390/LVIII/22
29.12.2022 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chorzele. Ogłoszono w Dz.U.W.M. poz. 79 z dnia 03.01.2023 r.
33. 391/LVIII/22
29.12.2022 r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych  i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Chorzele Ogłoszono w Dz.U.W.M. poz. 80 z dnia 03.01.2023 r.
34. 394/LVIII/22
29.12.2022 r.
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chorzele na lata 2023 – 2028. Ogłoszono w Dz.U.W.M. poz. 81 z dnia 03.01.2023 r.
35. 396/LVIII/22
29.12.2022 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Chorzele przyjętego Uchwałą nr 395/LVIII/18 Rady Miejskiej w Chorze-lach
z dnia 10 października 2018 roku
Ogłoszono w Dz.U.W.M. poz. 82 z dnia 03.01.2023 r.
 
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-11-14
Publikujący Justyna Smolińska - Użytkownik 2022-11-14 13:51
Modyfikacja Justyna Smolińska - Użytkownik 2023-03-02 13:34
Ostatnio dodane
Przetargi
Treści
data dodania: 2024-07-17
data dodania: 2024-07-17
data dodania: 2024-07-16
data dodania: 2024-07-12
data dodania: 2024-07-11
data dodania: 2024-07-11
Newsletter
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelachul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele tel. (0-29) 751 65 40 email: sekretariat@chorzele.pl
Wygenerowano: 17 lipca 2024r. 21:34:53
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.