XML

Obwieszczenie

Obwieszczenie
 
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), w związku z art. 38 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), zwanej dalej ustawą o udostępnianiu oraz art. 71, 75 ust. 1 pkt 4, art. 85 ust. 3 ustawy o udostępnianiu, Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele
zawiadamia,
że w dniu 19.12.2022 r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele znak: WROZ.6220.10.2022.MCH o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 79 oraz 80 w obrębie Przysowy, gmina Chorzele“.
Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.
Z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, pokój nr 19, w godzinach 730-1530.
 
Pouczenie
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
obwieszczenie. Plik doc 18.27 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-01-04
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2023-01-04 13:13
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2023-01-04 13:09