XML

2013

Akty prawa miejscowego  2013 rok

 

 

1

Uchwała Nr 5/II/10 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.

Dz.Urz.Woj.Maz.z2013 roku

poz. 7722z dnia  9 lipca   2013 roku

2

Uchwała Nr 14/III/10 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.

Dz.Urz.Woj.Maz.z2013 roku

poz. 7709z dnia  9 lipca   2013 roku

3

Uchwała Nr 19/IV/11 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.

Dz.Urz.Woj.Maz.z2013 roku

poz. 8149z dnia  16 lipca   2013 roku

4

Uchwała Nr 21/V/11 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.

Dz.Urz.Woj.Maz.z2013 roku

poz. 8304z dnia 22 lipca   2013 rou

5

Uchwała Nr 29/VI/11 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.

Dz.Urz.Woj.Maz.z2013 roku

poz. 8658z dnia  30 lipca   2013 roku

6

Uchwała Nr 43/VII/11 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.

Dz.Urz.Woj.Maz.z2013 roku

poz. 8869z dnia  5 sierpnia   2013 roku

7

Uchwała Nr 55/VIII/11 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.

Dz.Urz.Woj.Maz.z2013 roku

poz. 8870z dnia  5 sierpnia   2013 roku

8

Uchwała Nr 62/IX/11 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.

Dz.Urz.Woj.Maz.z2013 roku

poz. 11424z dnia  7 listopada   2013 roku

9

Uchwała Nr 73/X/11 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.

Dz.Urz.Woj.Maz.z2013 roku

poz. 10829z dnia  28 października   2013 roku

10

Uchwała Nr 88/XI/11 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.

Dz.Urz.Woj.Maz.z2013 roku

poz. 10827z dnia  28 października   2013 roku

11

Uchwała Nr 92/XII/11 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.

Dz.Urz.Woj.Maz.z2013 roku

poz. 10618z dnia  23 października   2013 roku

12

Uchwała Nr 102/XIII/11 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.

Dz.Urz.Woj.Maz.z2013 roku

poz. 10067z dnia  14 października   2013 roku

13

Uchwała Nr 114/XIV/11 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.

Dz.Urz.Woj.Maz.z2013 roku

poz. 11911z dnia  15 listopada   2013 roku

14

Uchwała Nr 123/XV/11 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.

Dz.Urz.Woj.Maz.z2013 roku

poz. 11912z dnia  15 listopada   2013 roku

15

Uchwała Nr 129/XVI/12 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.

Dz.Urz.Woj.Maz.z2013 roku

poz. 11913z dnia  15 listopada   2013 roku

16

Uchwała Nr 219/XXV/12 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego

Dz.Urz.Woj.Maz.z2013 roku

poz. 28z dnia  2 stycznia  2013 roku

 

17

Uchwała Nr 220/XXV/12 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Dz.Urz.Woj.Maz..z2013 roku

poz. 29z dnia  2 stycznia  2013 roku

 

18

Uchwała Nr 221/XXV/12 w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatki : od nieruchomości, rolny oraz leśny.

Dz.Urz.Woj.Maz.z2013 roku

poz. 30z dnia  2 stycznia  2013 roku

 

19

Uchwała Nr 222/XXV/12 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Chorzele w ramach pomocy de minimis.

Dz.Urz.Woj.Maz.z2013 roku

poz. 31z dnia  2 stycznia  2013 roku

20

Uchwała Nr 223/XXV/12 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chorzele.

Dz.Urz.Woj.Maz.z2013 roku

poz. 296z dnia  10 stycznia  2013 roku

21

Uchwała Nr 224/XXV/12 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dz.Urz.Woj.Maz.z2013 roku

poz. 297z dnia  10 stycznia  2013 roku

 

22

Uchwała Nr 225/XXV/12 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Dz.Urz.Woj.Maz.z2013 roku

poz. 298z dnia  10 stycznia  2013 roku

23

Uchwała Nr 226/XXV/12 w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości , na których  w części zamieszkują mieszkańcy i na których w części  nie zamieszkują mieszkańcy , a powstają  odpady komunalne.

Dz.Urz.Woj.Maz.z2013 roku

poz. 299z dnia  10 stycznia  2013 roku

24

Uchwała Nr 228/XXV/12 w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dla uzdolnionych  uczniów w Gminie Chorzele.

Dz.Urz.Woj.Maz.z2013 roku

poz. 32z dnia  2 stycznia  2013 roku

25

Uchwała Nr 232/XXVI/12 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej   na rok 2013.

Dz.Urz.Woj.Maz.z2013 roku

poz. 1745z dnia  2 lutego  2013 roku

26

Uchwała Nr 236/XXVI/12 w sprawie zmiany Uchwały Nr 201/XXII/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 września 2012 roku w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i ustaleniu stawki opłaty za pojemnik.

Dz.Urz.Woj.Maz.z2013 roku

poz. 1746z dnia  2 lutego  2013 roku

27

Uchwała Nr 238/XXVI/12 w sprawie nadania nazwy ulicy.

Dz.Urz.Woj.Maz.z2013 roku

poz. 1747z dnia  2 lutego  2013 roku

28

Uchwała Nr 246/XXVII/13 w sprawie podziału Miasta i Gminy Chorzele na stałe obwody głosowania oraz  ustalenia  ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Dz.Urz.Woj.Maz.z2013 roku

poz. 1781z dnia  13 lutego  2013 roku

29

Uchwała Nr 247/XXVII/13 w sprawie zmiany Uchwały nr 214/XXIII/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 26 października 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Dz.Urz.Woj.Maz.z2013 roku

poz. 1782z dnia  13 lutego  2013 roku

30

Uchwała Nr 248/XXVII/13 w sprawie zmiany Uchwały nr 215/XXIII/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 26 października 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dz.Urz.Woj.Maz.z2013 roku

poz. 1783z dnia  13 lutego  2013 roku

31

Uchwała Nr 249/XXVII/13 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chorzele.

Dz.Urz.Woj.Maz.z2013 roku

poz. 1784z dnia  13 lutego  2013 roku

32

Uchwała Nr 251/XXVII/13 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie zbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z terenu Gminy Chorzele.

Dz.Urz.Woj.Maz.z2013 roku

poz. 1785z dnia  13 lutego  2013 roku

33

Uchwała Nr 257/XXVIII/13 w sprawie zmiany Uchwały Nr 251/XXVII/13 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie zbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych  z terenu Gminy Chorzele.

Dz.Urz.Woj.Maz.z2013 roku

poz. 3733z dnia  28 marca  2013 roku

34

Uchwała Nr 260/XXVIII/13 w sprawie nadania  nazwy ulicy.

Dz.Urz.Woj.Maz.z2013 roku

poz. 3734z dnia  28 marca  2013 roku

35

Uchwała Nr 261/XXVIII/13 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz w sprawie pozbawienia drogi publicznej kategorii drogi gminnej.

Dz.Urz.Woj.Maz.z2013 roku

poz. 3735z dnia  28 marca  2013 roku

36

Uchwała Nr 267/XXIX/13 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie  gminy Chorzele.

Dz.Urz.Woj.Maz.z2013 roku

poz. 4980z dnia  24 kwietnia  2013 roku

37

Uchwała Nr 268/XXIX/13 w sprawie zmiany Uchwały Nr 215/XXIII/12 Rady Miejskiej w Chorzelach  z dnia 26 października 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dz.Urz.Woj.Maz.z2013 roku

poz. 4981z dnia  24 kwietnia  2013 roku

38

Uchwała Nr 285/XXXI/13 w sprawie uchwalenia  wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym  zasobem Gminy Chorzele na lata 2013-2017.

Dz.Urz.Woj.Maz.z2013roku

poz. 6831z dnia  18 czerwca   2013 roku

39

Uchwała Nr 292/XXXII/13 w sprawie zmiany Uchwały nr 224/XXV/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dz.Urz.Woj.Maz.z2013 roku

poz. 8481z dnia  26 lipca   2013 roku

40

Uchwała Nr 293/XXXII/13 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

 

 

Dz.Urz.Woj.Maz.z2013 roku

poz. 8482z dnia  26 lipca   2013 roku

41

Uchwała Nr 301/XXXIII/13 w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli  w działaniach  ratowniczych  lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.

Dz.Urz.Woj.Maz.z2013 roku

poz. 9689z dnia  18 września   2013 roku

42

Uchwała Nr 308/XXXIV/13 w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzele.

Dz.Urz.Woj.Maz.z2013 roku

poz. 11128z dnia  30 października   2013 roku

43

Uchwała Nr 316/XXXV/13 w sprawie uchylenia uchwały nr 308/XXXIV/13 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 września 2013 roku w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzele.

Dz.Urz.Woj.Maz.z2013 roku

poz. 12133z dnia  21 listopada   2013 roku

44

Uchwała Nr 320/XXXVI/13 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego.

Dz.Urz.Woj.Maz.z2013 roku

poz. 12926z dnia  9 grudnia   2013 roku

45

Uchwała Nr 321/XXXVI/13 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Dz.Urz.Woj.Maz.z2013 roku

poz. 12927z dnia  9 grudnia   2013 roku

 

46

Uchwała Nr 322/XXXVI/13 w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa.

Dz.Urz.Woj.Maz.z2013 roku

poz. 12928z dnia  9 grudnia   2013 roku

47

Uchwała Nr 323/XXXVI/13 w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dz.Urz.Woj.Maz.z2013 roku

poz. 12929z dnia  9 grudnia   2013 roku

48

Uchwała Nr 324/XXXVI/13 w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzele.

Dz.Urz.Woj.Maz.z2013 roku

poz. 12930z dnia  9 grudnia   2013 roku

 

 

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłWojciech Fronczak - Użytkownik BIP2015-07-26
Publikujący Wojciech Fronczak - Użytkownik BIP 2015-07-26 22:30