XML

Uchwała 371/LVII/22

Uchwała Nr 371/LVII/22
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 29 listopada 2022 r.
 
w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Chorzele z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327) Rada Miejska w Chorzelach uchwala co następuje:
§1.
Uchwala się program współpracy Gminy Chorzele z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1327 ) na rok 2023 w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.
§2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.
§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-12-01
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-12-01 13:09
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-12-01 13:09