XML

UCHWAŁA Nr 3.I./252/2024

UCHWAŁA Nr 3.I./252/2024
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z dnia 29 stycznia 2024 roku
w sprawie: wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Chorzele na 2024 rok.
Na podstawie art. 13 pkt 10 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1325) oraz art. 246 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) - Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie:
Przewodniczący:
Członkowie:
uchwala, co następuje:
- Konrad Pachocki
- Agnieszka Szewc
- Justyna Wróblewska
§1
Wydaje pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Chorzele na 2024 rok.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega opublikowaniu przez Gminę Chorzele w trybie określonym w art. 246 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
§3
Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Uzasadnienie
W dniu 3 stycznia 2024 roku wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Uchwała Nr 475/LXXIII/23 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2024. Przedstawiony w ww. uchwale deficyt na 2024 r. wynosi 12 707 544,33 zł. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu:
niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 842 072,04 zł.
sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 9 865 472,29 zł,
Tym samym zaplanowane źródła finansowania deficytu są zgodne z art. 217 ust. 2 cyt. ustawy o finansach publicznych.
Mając na uwadze powyższe Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie postanowił jak w sentencji uchwały.
Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Uchwała nr 3.I.252.2024 Plik pdf 42.10 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2024-02-01
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2024-02-01 08:12
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2024-02-01 08:13