XML

Uchwała Nr 3.J./119/2023

Uchwała Nr 3.j./119/2023
 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 16 stycznia 2023 roku


w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Chorzele przyjętej w
Uchwale Nr 385/LVIII/22 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2023-2036.

Na podstawie art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z
2022 r., poz.1634 z późn. zm.), w związku z art. 13 pkt 10 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1668),
Skład Orzekający w składzie:
Przewodniczący - Maciej Dąbrowski,
Członkowie - Wojciech Tarnowski,
                     - Elżbieta Dorota Głażewska,

 
uchwala, co następuje:
§ 1.

Wydaje pozytywną opinię o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Chorzele.

§ 2.

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Izby, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

U z a s a d n i e n i e

W dniu 3 stycznia 2023 roku wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Uchwała
Nr 386/LVIII/22 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia
uchwały budżetowej Gminy Chorzele na 2023 rok, a w dniu 9 stycznia 2023 roku Uchwała
Nr 385/LVIII/22 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2023-2036.
Na podstawie wskazanych uchwał, Skład Orzekający ustalił, że planowana na koniec 2023 roku kwota
długu Gminy Chorzele wyniesie 33 376 057,72 zł.
Z wymienionych uchwał wynika, że planowana w 2023 r. oraz w latach następnych kwota długu
została wyliczona prawidłowo, a spłata długu w roku 2023 i w latach następnych objętych prognozą
pozwoli zachować relację wymaganą art. 243 ust. 1 ww. ustawy o finansach publicznych.

Mając powyższe na uwadze, uchwalono jak na wstępie.


 
Przewodniczący Składu Orzekającego:
Elektronicznie podpisany przez:
Maciej Dąbrowski; Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
dnia 16 stycznia 2023 r.
Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
opinia uchwała 3j Plik pdf 70.15 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-01-18
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-01-18 09:28
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-01-18 09:26