Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

2006 rok

Urząd Miasta i Gminy

w Chorzelach

Kw 0910/12/2006

   

Informacja

z działalności kontrolnej

stanowiska pracy do spraw kontroli wewnętrznej

w roku 2006

 

  1. Organizacja działalności kontrolnej:

 a)       Obowiązujące przepisy wewnętrzne w roku 2006 w sprawach dotyczących kontroli to:

-          Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach;

-          Regulamin kontroli wewnętrznej jednostek organizacyjnych gminy stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia wewnętrznego Nr 4/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 31 grudnia 2003r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej w jednostkach organizacyjnych gminy na rok 2004;

-          Zarządzenie wewnętrzne nr 7/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu kontroli komórek organizacyjnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach;

-          Zarządzenie wewnętrzne nr 34/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu kontroli wewnętrznej na rok 2006.

Stosownie do postanowień regulaminu w/w przepisów wewnętrznych, zadania kontrolne w roku 2006 wykonywane były przez pracownika do spraw kontroli wewnętrznej podporządkowanego służbowo Burmistrzowi Miasta i Gminy na podstawie imiennego upoważnienia.

Nadzór nad skutecznością działań kontroli wewnętrznej sprawował Burmistrz.

 b)       Zadania kontrolne realizowane były w oparciu o harmonogram kontroli wewnętrznej na 2006 rok. 

 c)       Czynności kontrolne poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych poprzedzane były sporządzeniem odpowiedniego programu kontroli oraz wyszukaniem i zapoznaniem się ze stanem prawnym dotyczącym kontrolowanych zagadnień.

 d)       Wyniki ustaleń kontrolnych systematycznie przedstawiano w protokołach kontroli oraz w załącznikach.

 

  1. Statystyka ogólna.

Statystykę ogólną obrazuje załącznik nr 1.

Ogółem przeprowadzono 11 kontroli, w tym:

-          kompleksowych - 2,

-          doraźnych – 0,

-          problemowych – 9.

  1. Problematyka kontroli.

  a)       kontrole kompleksowe

 Kompleksowy charakter miały kontrole przeprowadzone w jednostkach OSP na terenie gminy oraz na dwóch stanowiskach pracy w urzędzie.

 W ramach kontroli kompleksowych skontrolowano:

-          Działalność ochotniczych straży pożarnych w tym wydatki jednostek,

-          Stanowisko pracy do spraw ochrony przeciwpożarowej,

-          Stanowisko pracy do spraw rolnictwa i gospodarki komunalnej,

Podczas kontroli zwracano uwagę na przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, a zwłaszcza na:

1.        Ustawę z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104/

2.        Ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /Dz. U. 2002 Nr 76, poz. 694 z późn. zm./

3.        Ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej /Dz. U. 1991 Nr 81, poz. 351 z późn. zm./

4.        Ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach /Dz. U. 2001 r. Nr 79, poz. 855 późn. zm./

5.        Ustawę z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym /Dz. U. Nr 125, poz. 1371, z późn. zm./

6.        Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie postępowania z dokumentacją związaną z pracą kierowcy /Dz. U. 2003 r. Nr 230, poz. 2303/

7.        Ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm/.

8.        Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów  z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie Instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków gminnych  /Dz.U. z 1999 r. nr 112, poz.1319/.

9.        Ustawę z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1593 z późn. zm./

10.     Ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz. U. 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm./

11.     Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew /Dz. U. z 2004 r. Nr 228, poz. 2306/

12.     Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 18 października 2005 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2006 /M.P. z 2005 r. Nr 62, poz. 861/

13.     Ustawę z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego /Dz. U. 2003 r. Nr 64, poz. 592 z późn. zm./

14.     Ustawę z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej. / tekst jednolity Dz. U. 2004 r. Nr 253, poz. 2532/

 a także innych ustaw i aktów wykonawczych do tych ustaw.

  b)      kontrole problemowe

 W tym trybie skontrolowano ok. 5 % wydatków podległych jednostek wskazanych w załączniku nr 1 oraz realizację zadań wynikających z zakresów czynności dwóch komórek organizacyjnych. 

  1. Ustalenia kontroli.

  Przeprowadzone w 2006 r. kontrole wykazały, iż wiele nieprawidłowości, które stwierdzono w poprzednich latach oraz w związku z którymi wydano zalecenia pokontrolne zostało wyeliminowanych. Często w wyniku kontroli jednostek stwierdzano, że:

1.      Opracowane zostały brakujące regulaminy wewnętrzne i instrukcje regulujące istotne sprawy z zakresu działalności jednostek.

2.      Poniesione wydatki w kontrolowanym okresie znajdują swoje odzwierciedlenie w planie finansowym.

3.      Dane wykazane w sprawozdaniach budżetowych w zakresie wykonanych wydatków odpowiadają wydatkom faktycznie wykonanym, wykazanym w ewidencji wydatków.

4.      Dane w sprawozdaniach w zakresie planu wykazywano w kwotach wynikających z planu finansowego jednostki, po uwzględnieniu zmian dokonanych w trybie ustawy o finansach publicznych.

5.      Dane w sprawozdaniach w zakresie wykonania wydatków wykazywano narastająco od początku roku do końca okresu sprawozdawczego.

6.      Wymagane rozporządzeniem sprawozdania budżetowe sporządzano rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz przekazywano do urzędu terminowo.

7.      Wydatki w kontrolowanych paragrafach ponoszono w sposób celowy i oszczędny.

8.      Dokumenty będące podstawą wydatkowania środków opatruje się opisem uzasadniającym celowość poniesionych wydatków.

9.       Wyrywkowa analiza dowodów księgowych, dokumentujących operacje gospodarcze oraz stanowiących podstawę ich zapisów w księgach rachunkowych pod kątem ustawy o rachunkowości a także sprawowania wewnętrznej kontroli finansowej pozwoliła stwierdzić, że:

-          dowody księgowe opatrywane są klauzulą o ich sprawdzeniu pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym,

-          dowody księgowe zostały zatwierdzone do wypłaty,

-          dowody zostały zakwalifikowane do ujęcia w księgach rachunkowych wraz z podpisem osoby kwalifikującej i datą dokonania czynności,

-          dowody dołączone do raportów kasowych posiadają oznaczenia umiejscawiające je w raportach kasowych.

10.    Wyrywkowa analiza faktur opłacanych przelewem w losowo wybranych miesiącach pozwoliła stwierdzić, że zapłata za usługi bądź dostawy dokonywana była terminowo .

 Nadal jednak w działalności niektórych jednostek występują błędy i niedociągnięcia, które wymagają naprawy w najbliższym okresie czasu.

Do najistotniejszych należy zaliczyć:

  1. Naruszenia w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o rachunkowości (bieżącego prowadzenia ksiąg rachunkowych).
  2. Naruszenia w zakresie przestrzegania przepisów w sprawie sprawozdawczości budżetowej.
  3. Naruszenia w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy.
  4. Naruszenia w zakresie wydatkowania środków na dowóz uczniów do szkół.
  5. Naruszenia w zakresie nieprzestrzegania wewnętrznych regulaminów i instrukcji.

5. Skutki kontroli.

W oparciu o wyniki kontroli wystosowano do kierowników kontrolowanych jednostek oraz pracowników komórek 11   dokumentów zawierających zalecenia pokontrolne z wnioskiem o likwidację stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości. Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych będzie tematem kontroli sprawdzających w przyszłości.

  1. Informacje końcowe.

Podsumowując należy stwierdzić, iż rok 2006 był w działalności kontrolnej kolejnym rokiem, w którym starano się wyeliminować wszelkie nieprawidłowości w działalności jednostek organizacyjnych gminy czy komórek urzędu poprzez wskazywanie sposobów naprawy błędów a także poprzez wskazywanie sposobów poprawy jakości wykonywanych zadań.

Dołożono również wszelkich starań, aby na bieżąco przedstawiać kierownictwu gminy obiektywny obraz kontrolowanych zagadnień umożliwiając mu tym samym uzyskanie odpowiedzi na pytania: czy zaplanowane zadania wykonywane są w sposób prawidłowy, czy jednostki prawidłowo gromadzą środki publiczne i właściwie je wydatkują, czy podległe jednostki i komórki organizacyjne przestrzegają obowiązujące przepisy prawa, czy składane informacje w postaci sprawozdań są poparte prawidłową i rzetelną ewidencją zdarzeń gospodarczych, czy aktywa jednostek są wykorzystywane właściwie i zgodnie z przeznaczeniem.                                  

 Sporządzono dnia 27.12.2006 r.

inspektor ds kontroli wewnętrznej

mgr Agnieszka Sieruta

 

                                                                

Załącznik nr 1

Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2006 roku

Nr kontroli

Nazwa kontrolowanej jednostki

Temat kontroli

Data rozp. kontroli

Data zak. kontroli

Zalecenia pokontrolne przekazano dnia

Kw. 0914-01/06

Zespół Szkół Ponadgimna-zjalnych im. Wł. St. Reymonta

Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji celowej przekazanej w 2005 roku dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (utrzymanie hali sportowej w Chorzelach)

17.01. 2006 r.

19.01. 2006r.

09.03. 2006r.

Kw. 0914-02/06

Zespół Szkół w Zarębach

Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych oraz min. 5% wydatków jednostki w latach 2004-2005 zgodnie z art. 187 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

14.02. 2006 r.

21.02. 2006 r.

23.02.2006 r.

Kw. 0914-03/06

Publiczne Gimnazjum w Chorzelach

Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych oraz min. 5% wydatków jednostki w latach 2004-2005 zgodnie z art. 187 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

14.03. 2006 r.

21.03. 2006 r.

04.04.2006 r.

Kw. 0914-04/06

Przedszkole Samorządowe w Chorzelach

Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych oraz min. 5% wydatków jednostki w latach 2004-2005 zgodnie z art. 187 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Kontrola zrealizowanych dochodów w 2005 roku oraz w roku bieżącym.

19.04. 2006 r.

27.04. 2006 r.

15.05.2006 r.

Kw. 0914-05/06

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach

Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych oraz min. 5% wydatków jednostki w latach 2004-2005 zgodnie z art. 187 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Dochody i wydatki zrealizowane w pierwszym kwartale 2006 roku

23.05. 2006 r.

02.06. 2006 r.

19.06.2006 r.

Kw. 0914-06/06

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych

Stanowisko pracy do spraw ochrony przeciwpożarowej

Kontrola całokształtu spraw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem ochrony przeciwpożarowej w gminie, w tym:

- kontrola stanowiska pracy do spraw ochrony przeciwpożarowej,

- kontrola wydatków zrealizowanych w 2005 roku przez poszczególne jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

27.06. 2006 r.

10.07. 2006 r.

24.07.2006 r.

Kw. 0913-01/06

Stanowisko pracy do spraw rolnictwa i gospodarki komunalnej

Kontrola prawidłowości realizacji zadań określonych w zakresie czynności.

Kontrola prawidłowości przestrzegania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

Kontrola prawidłowości przestrzegania przepisów dotyczących zasad działania komórki organizacyjnej.

Kontrola prawidłowości przestrzegania zasad wynikających z instrukcji kancelaryjnej.

26.07. 2006 r.

01.08. 2006 r.

03.08. 2006 r.

Kw. 0914-07/06

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Chorzelach

Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych oraz min. 5% wydatków jednostki w roku 2005 i w pierwszym półroczu 2006 r. zgodnie z art. 187 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Dowóz uczniów do szkół w pierwszym półroczu 2006 r.

29.08. 2006 r.

08.09. 2006 r.

15.09.2006 r.

Kw. 0914-08/06

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzelach

Realizacja zaleceń pokontrolnych oraz min. 5% wydatków jednostki w latach 2005 -2006 zgodnie z art. 187 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

25.09. 2006 r.

02.10. 2006 r.

18.10.2006 r.

Kw. 0914-09/06

Szkoła Podstawowa w Krukowie

Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych oraz min. 5% wydatków jednostki w roku 2005 i w okresie od 01 stycznia 2006 r. do 30 września 2006 r. zgodnie z art. 187 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

25.10. 2006 r.

03.11. 2006 r.

06.11.2006 r.

Kw. 0914/10/06

Zespół Szkół w Duczyminie

Realizacja zaleceń pokontrolnych oraz min. 5% wydatków jednostki w roku 2005 i w okresie od 01 stycznia 2006 r. do 31 października 2006 r. zgodnie z art. 187 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

04.12. 2006 r.

13.12. 2006 r.

27.12.2006 r.


powrot
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłWojciech Fronczak - Użytkownik BIP2010-04-15
Publikujący Wojciech Fronczak - Użytkownik BIP 2010-04-15 00:01
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelachul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele tel. (0-29) 751 65 40 email: sekretariat@chorzele.pl
Wygenerowano: 22 lipca 2024r. 03:18:50
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.