XML

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
o wydaniu decyzji
Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 162) zawiadamia się, że w dniu 4 stycznia 2023 r. została wydana decyzja Nr 1/SPEC/2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek inwestora: Zarząd Powiatu Przasnyskiego ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele – Krukowo – Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej Chorzele – odcinek nr 6 – km 15+630,00 – 17+533,00” w zakresie od km 17+433,00 do km 17+533,00.” Stronami postępowania w sprawie są: wnioskodawca, właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem. Przedmiotowej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Działki usytuowania obiektu: inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Chorzele, powiat przasnyski oraz gminy Czarnia, powiat ostrołęcki, woj. mazowieckie. Numery działek w istniejącym pasie drogowym drogi wojewódzkiej: Powiat przasnyski Gmina Chorzele – obszar wiejski, jedn. ewid. 142202_5 obręb 0020 Krukowo– działka ew. nr: 432 Numery działek w istniejącym pasie drogowym drogi wojewódzkiej i ulegających podziałowi w nawiasach numery działek po podziale): Powiat ostrołęcki Gmina Czarnia, jedn. ewid. 141502_2 Obręb 0009 Surowe- działka ew. nr 2306 (2306/1, 2306/2) Numery działek w projektowanym pasie drogowym, podlegające podziałowi do przejęcia pod inwestycję przechodzące na rzecz jednostki samorządu terytorialnego (w nawiasach numery działek po podziale - tłustym drukiem numery działek przeznaczone do przejęcia pod inwestycję): Powiat ostrołęcki Gmina Czarnia, jedn. ewid. 141502_2 Obręb 0009 Surowe – działka ew. nr: 2308 (2308/1, 2308/2), Numery działek podlegające ograniczeniu niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego przeznaczone pod budowę/przebudowę urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych (działka pogrubiona – numer działki po podziale pozostająca przy obecnym właścicielu): Powiat ostrołęcki Gmina Czarnia, jedn. ewid. 141502_2 Obręb 0009 Surowe – działki ew. nr: 2308 (2308/2) Numery działek stanowiące tereny wód płynących zgodnie z art. 20a ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych: Powiat przasnyski Gmina Chorzele – obszar wiejski, jedn. ewid. 142202_5 obręb 0020 Krukowo – działki ew. nr: 395, 396 Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej i katastrze nieruchomości – art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Jednocześnie informuje się, że w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej posiadającej rygor natychmiastowej wykonalności - wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego. Ponadto tutejszy organ wyjaśnia, iż zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4g ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych: „jeżeli decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nadany został rygor natychmiastowej wykonalności, decyzja ustalająca wysokość odszkodowania wydaje się w terminie 60 dni od dnia nadania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności.” Oświadczenie o wydaniu nieruchomości przeznaczonej pod inwestycję dotychczasowy właściciel może przesłać na adres inwestora. Od ww. decyzji stronom przysługuje prawo do wniesienia odwołania w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia, do Ministra Rozwoju i Technologii, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, Punkt Obsługi Klienta pokój nr 7, w następujących godzinach: poniedziałek 13-16 oraz w czwartek 8-12), po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr 22 695-62-19. Osoby nieumówione nie będą obsługiwane. Informacja ta ma na celu jedynie przedstawienie aktualnego stanu postępowania. Podczas jej trwania strony nie uzyskają informacji o planowanym terminie zakończenia postępowania ani nie otrzymają informacji merytorycznych. Czas przeznaczony na zapoznanie się z aktami wynosi do 30 min i nie może zostać przedłużony. Data publicznego obwieszczenia: 7 lutego 2023 r.
Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
7820.2.39.2022.LK(DW) - zaw. o dec. - tablica Plik pdf 128.98 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-02-07
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-02-07 07:36
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-02-07 07:37