UCHWAŁA NR 462/LXXI/23
RADY MIEJSKIEJ W CHORZELACH
 
z dnia 24 listopada 2023 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r.  poz. 40 ze zm.) i art. 5 ust. 1 ustawy  z dnia 12 stycznia 1991r.  o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2023 r.  poz. 70 ze zm.), Rada Miejska w Chorzelach uchwala, co następuje:
§ 1
Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości:
1. od gruntów:
a)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,92zł od 1 m² powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,60 zł od 1 ha powierzchni,
c)  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,35 zł od 1 m² powierzchni,
d)  niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie                         z dnia   9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2021r. poz. 485 ze zm.), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o  przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 2,40zł od 1 m² powierzchni;
2. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych  – 0,80 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 20,50 zł od 1 m²  powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,80 zł od 1 m²  powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów                           o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,80zł od 1 m²  powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku  publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.
 
3. od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy  o podatkach i opłatach lokalnych.
 
§ 2
Traci moc Uchwała Nr 368/LVI/22 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 4 listopada 2022 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
§ 3
 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 4
1.      Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
2.      Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Załączniki:

UCHWAŁA NA 2024 ROK. Plik doc 16.41 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2024-01-02
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2024-01-02 10:38
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2024-01-02 10:39