Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
OBWIESZCZENIE
o zakończeniu zbierania dowodów w postępowaniu administracyjnym
 
Działając na podstawie art. 9 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) oraz na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele zawiadamia o zgromadzeniu całego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 320137W (Nowa Wieś – Długie) w miejscowości Nowa Wieś Zarębska, gmina Chorzele wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 3209W (Krukowo – Brodowe Łąki)”.
Na obecnym etapie organ przystąpi do rozpatrzenia materiału zgromadzonego w przedmiotowej sprawie oraz do wydania decyzji administracyjnej.
Jednocześnie informuję, że stronom przed wydaniem decyzji przysługuje prawo zapoznania się z całością zgromadzonej dokumentacji oraz wniesienia uwag co do zebranego materiału dowodowego w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, Wydziale Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06 – 330 Chorzele, pokój nr 2, w godz.: poniedziałek – piątek: od 730 do 1530, tel. /29/ 751 – 65 – 52 w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego obwieszczenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zawiadomienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach: www.bip.chorzele.pl i Urzędu Gminy Czarnia, jak również wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa: Nowa Wieś Zarębska i Długie (za pośrednictwem sołtysa) oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czarnia.
Pouczenie
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Załączniki:

obwieszczenie V. Plik doc 19.16 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-12-21
Publikujący Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2023-12-21 13:26
Modyfikacja Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2023-12-21 13:27
OBWIESZCZENIE
o zakończeniu zbierania dowodów w postępowaniu administracyjnym
 
Działając na podstawie art. 9 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) oraz na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele zawiadamia o zgromadzeniu całego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zaręby, gmina Chorzele (oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0050 Zaręby, jako działka nr 899/2, 901, 912/1, 913, 305/1) wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 3208W (Wielbark – gr. woj. – Zaręby)”.
Na obecnym etapie organ przystąpi do rozpatrzenia materiału zgromadzonego w przedmiotowej sprawie oraz do wydania decyzji administracyjnej.
Jednocześnie informuję, że stronom przed wydaniem decyzji przysługuje prawo zapoznania się z całością zgromadzonej dokumentacji oraz wniesienia uwag co do zebranego materiału dowodowego w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, Wydziale Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06 – 330 Chorzele, pokój nr 2, w godz.: poniedziałek – piątek: od 730 do 1530, tel. /29/ 751 – 65 – 52 w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego obwieszczenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zawiadomienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach: www.bip.chorzele.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Zaręby (za pośrednictwem sołtysa).
Pouczenie
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Załączniki:

obwieszczenie II. Plik doc 19.04 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-12-21
Publikujący Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2023-12-21 13:21
Modyfikacja Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2023-12-21 13:22
OBWIESZCZENIE
o zakończeniu zbierania dowodów w postępowaniu administracyjnym
 
Działając na podstawie art. 9 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) oraz na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele zawiadamia o zgromadzeniu całego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Krukowo, gmina Chorzele (oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0020 Krukowo, jako działka nr 354/3) wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 3209W (Krukowo – Brodowe Łąki)”.
Na obecnym etapie organ przystąpi do rozpatrzenia materiału zgromadzonego w przedmiotowej sprawie oraz do wydania decyzji administracyjnej.
Jednocześnie informuję, że stronom przed wydaniem decyzji przysługuje prawo zapoznania się z całością zgromadzonej dokumentacji oraz wniesienia uwag co do zebranego materiału dowodowego w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, Wydziale Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06 – 330 Chorzele, pokój nr 2, w godz.: poniedziałek – piątek: od 730 do 1530, tel. /29/ 751 – 65 – 52 w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego obwieszczenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zawiadomienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach: www.bip.chorzele.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Krukowo (za pośrednictwem sołtysa).
Pouczenie
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Załączniki:

obwieszczenie III. Plik doc 19.05 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-12-21
Publikujący Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2023-12-21 13:23
Modyfikacja Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2023-12-21 13:23
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 30, art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) zwanej dalej ustawą ooś. Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej (z możliwością etapowania) lub zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 5 MWp, zlokalizowanego w miejscowości Opaleniec, planowanego do realizacji na działce o nr ewid. 75, obręb Opaleniec, gmina Chorzele”.

Postępowanie w powyższej sprawie prowadzone jest na wniosek firmy Photon Energy Polska Sp. z o. o., Plac Małachowskiego 2, 00- 066 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Macieja Górskiego, złożonego do Urzędu w dniu 17.01.2023 roku. Przedmiotowa inwestycja należy do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i wymieniona jest w § 3 ust. 1 pkt. 54 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.). Po uwzględnieniu opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,  Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem z dnia 31.01.2023 r. (data wpływu do Urzędu – 06.02.2023 r.), znak: WA.ZZŚ.2.4901.1.22.2023.MR, postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 08.02.2023 (data wpływu do Urzędu – 08.02.2023 r.), znak: WOOŚ-I.4220.130.2023.JC oraz opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przasnyszu z dnia 02.02.2023 r. (data wpływu do Urzędu – 09.02.2023 r.), znak: PPIS-ZNS-712/05/23 tutejszy Organ postanowieniem z dnia 13.02.2023 r., znak: WROZ.6220.1.2023.MCH nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił zakres raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko. Natomiast obwieszczeniem z dnia 13.02.2023 r., znak: WROZ.6220.1.2023.MCH poinformował strony postępowania o wydaniu ww. postanowienia. Następnie Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele w dniu 14.03.2023 r. wydał postanowienie, znak: WROZ.6220.1.2023.MCH o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez Inwestora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz obwieszczeniem z dnia 14.03.2023 r., znak: WROZ.6220.1.2023.MCH poinformował strony postępowania o wydaniu ww. postanowienia. Inwestor przy piśmie z dnia 06.12.2023 r. (data wpływu do Urzędu – 15.12.2023 r.) przekazał do tut. Organu raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele postanowieniem z dnia 18.12.2023 r., znak: WROZ.6220.1.2023.MCH podjął na wniosek Inwestora postępowanie administracyjne, o czym poinformował strony postępowania w  obwieszczeniu z dnia 18.12.2023 r., znak: WROZ.6220.1.2023.MCH. Następnie pismami z dnia 18.12.2023 r., znak: WROZ.6220.1.2023.MCH w/w raport Organ zgodnie z art. 77 ustawy ooś przekazał właściwym Organom w celu uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia. Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele, zaś Organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu.

Z dokumentacją przedsięwzięcia można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach, Wydziale Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele, z siedzibą przy ul. St. Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30. Zgodnie z art. 29 ww. ustawy ooś Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele informuje, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w prowadzonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa i zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, ul. St. Komosińskiego 1, 06- 330 Chorzele, nr tel. 29 751 65 52. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 35 ww. ustawy ooś, uwagi i wnioski złożone po upływie 30 dni , pozostawia się bez rozpatrzenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:
- na tablicy ogłoszeń sołectwa Opaleniec;
- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, dostępnym na stronie www.bip.chorzele.pl.       

Załączniki:

Obwieszczenie. Plik doc 23.15 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-12-21
Publikujący Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2023-12-21 10:51
Modyfikacja Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2023-12-21 13:27
OBWIESZCZENIE
o zakończeniu zbierania dowodów w postępowaniu administracyjnym
 
Działając na podstawie art. 9 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) oraz na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele zawiadamia o zgromadzeniu całego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi gminnej nr 320130W w miejscowości Krukowo, gmina Chorzele (oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0020 Krukowo, jako działka nr 374) wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 3210W (Krukowo – Ostrówek)”.
Na obecnym etapie organ przystąpi do rozpatrzenia materiału zgromadzonego w przedmiotowej sprawie oraz do wydania decyzji administracyjnej.
Jednocześnie informuję, że stronom przed wydaniem decyzji przysługuje prawo zapoznania się z całością zgromadzonej dokumentacji oraz wniesienia uwag co do zebranego materiału dowodowego w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, Wydziale Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06 – 330 Chorzele, pokój nr 2, w godz.: poniedziałek – piątek: od 730 do 1530, tel. /29/ 751 – 65 – 52 w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego obwieszczenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zawiadomienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach: www.bip.chorzele.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Krukowo (za pośrednictwem sołtysa).
Pouczenie
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Załączniki:

obwieszczenie IV. Plik doc 19.05 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-12-21
Publikujący Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2023-12-21 13:24
Modyfikacja Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2023-12-21 13:25
OBWIESZCZENIE
o zakończeniu zbierania dowodów w postępowaniu administracyjnym
 
Działając na podstawie art. 9 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) oraz na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele zawiadamia o zgromadzeniu całego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Eksploatacja złoża piasków skaleniowo-kwarcowych ,,Zdziwój Nowy II” w kat. C1 zlokalizowanego na dz. nr 49 i 348, m. Zdziwój Nowy, gm. Chorzele, powiat przasnyski, woj. mazowieckie”.
Na obecnym etapie organ przystąpi do rozpatrzenia materiału zgromadzonego w przedmiotowej sprawie oraz do wydania decyzji administracyjnej.
Jednocześnie informuję, że stronom przed wydaniem decyzji przysługuje prawo zapoznania się z całością zgromadzonej dokumentacji oraz wniesienia uwag co do zebranego materiału dowodowego w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, Wydziale Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06 – 330 Chorzele, pokój nr 2, w godz.: poniedziałek – piątek: od 730 do 1530, tel. /29/ 751 – 65 – 52 w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego obwieszczenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zawiadomienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach: www.bip.chorzele.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Zdziwój Nowy (za pośrednictwem sołtysa).
Pouczenie
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Załączniki:

obwieszczenie I. Plik doc 20.33 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-12-21
Publikujący Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2023-12-21 13:19
Modyfikacja Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2023-12-21 13:20
Obwieszczenie
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), w związku z art. 38 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś oraz art.71, 73 ust. 1, 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele
zawiadamia,
że w dniu 15.12.2023 r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele znak: WROZ.6220.24.2022.MCH o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej ,,OPALENIEC I” o mocy do 60 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą – z możliwością etapowania inwestycji“ na działkach o nr ew. 51/2, 52/2, 105, 107/3, 107/4 i 117/1, obręb Opaleniec, gmina Chorzele.
Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.
Z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, pokój nr 2, w godzinach 730-1530.
Pouczenie
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Załączniki:

Obwieszczenie. Plik doc 17.99 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-12-18
Publikujący Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2023-12-18 07:47
Modyfikacja Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2023-12-18 07:49
Obwieszczenie
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), w związku z art. 38 i art. 74 ust. 3, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś oraz art. 71, 73 ust. 1, 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele
zawiadamia,
że w dniu 06.12.2023 r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele znak: WROZ.6220.7.2023.MCH o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej Lipowiec o mocy do 3 MW na działkach o nr 82 i 83, położonych w miejscowości Lipowiec, obręb Lipowiec, gmina Chorzele“.
Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.
Z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, pokój nr 2, w godzinach 730-1530.
Pouczenie
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Załączniki:

Obwieszczenie. Plik doc 19.21 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-12-12
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2023-12-12 09:18
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2023-12-12 09:35
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.)
zawiadamia,
że na wniosek z dnia 23.11.2023 r. (data wpływu do Urzędu 24.11.2023 r.) złożony przez Inwestora: firmę GERO CORP Sp. z o. o., ul. Tomasza Zana 43, 20-601 Lublin wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:
,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ewid. 86 obręb Przysowy, gmina Chorzele”.
Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia m.in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.
Zgodnie z art. 9, 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06 – 330 Chorzele, pok. nr 2,  poniedziałek – piątek w godz. od 7.30 do 15.30 , tel. /29/ 751 - 65 - 52.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zawiadomienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach: www.bip.chorzele.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Przysowy.

Załączniki:

Obwieszczenie. Plik doc 17.24 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-11-28
Publikujący Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2023-11-28 12:54
Modyfikacja Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2023-11-28 12:56
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.)
zawiadamia,
że na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 08.11.2023 r. (data wpływu do Urzędu 09.11.2023 r.), reprezentowanego przez pełnomocnika: Pana Cezarego Mikołajewskiego wspólnika spółki Infra-Pro Mikołajewski, Rudzińska-Smolińska, Opalach, spółka jawna, z siedzibą przy ul. Miła 15, 06-300 Przasnysz, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa drogi gminnej nr 320130W w miejscowości Krukowo, gmina Chorzele (oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0020 Krukowo, jako działka nr 374) wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 3210W (Krukowo-Ostrówek)”.
Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia m.in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.
Zgodnie z art. 9, 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06 – 330 Chorzele, pok. nr 2,  poniedziałek – piątek w godz. od 7.30 do 15.30 , tel. /29/ 751 - 65 - 52.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zawiadomienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach: www.bip.chorzele.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa: Krukowo.

Załączniki:

Obwieszczenie II. Plik doc 17.30 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-11-17
Publikujący Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2023-11-17 15:00
Modyfikacja Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2023-11-17 15:03
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.)
zawiadamia,
że na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 08.11.2023 r. (data wpływu do Urzędu 09.11.2023 r.), reprezentowanego przez pełnomocnika: Pana Cezarego Mikołajewskiego wspólnika spółki Infra-Pro Mikołajewski, Rudzińska-Smolińska, Opalach, spółka jawna, z siedzibą przy ul. Miła 15, 06-300 Przasnysz, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 320137W (Nowa Wieś-Długie) w miejscowości Nowa Wieś Zarębska, gmina Chorzele wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 3209W (Krukowo-Brodowe Łąki)”.
Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia m.in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.
Zgodnie z art. 9, 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06 – 330 Chorzele, pok. nr 2,  poniedziałek – piątek w godz. od 7.30 do 15.30 , tel. /29/ 751 - 65 - 52.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zawiadomienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach: www.bip.chorzele.pl i Urzędu Gminy Czarnia, jak również wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa: Nowa Wieś Zarębska i Długie (za pośrednictwem sołtysa) oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czarnia.
Pouczenie
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Załączniki:

Obwieszczenie III. Plik doc 17.53 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-11-17
Publikujący Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2023-11-17 15:03
Modyfikacja Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2023-11-17 15:05
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.)
zawiadamia,
że na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 08.11.2023 r. (data wpływu do Urzędu 09.11.2023 r.), reprezentowanego przez pełnomocnika: Pana Cezarego Mikołajewskiego wspólnika spółki Infra-Pro Mikołajewski, Rudzińska-Smolińska, Opalach, spółka jawna, z siedzibą przy ul. Miła 15, 06-300 Przasnysz, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Krukowo, gmina Chorzele (oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0020 Krukowo, jako działka nr 354/3) wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 3209W (Krukowo-Brodowe Łąki)”.
Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia m.in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.
Zgodnie z art. 9, 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06 – 330 Chorzele, pok. nr 2,  poniedziałek – piątek w godz. od 7.30 do 15.30 , tel. /29/ 751 - 65 - 52.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zawiadomienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach: www.bip.chorzele.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa: Krukowo.

Załączniki:

Obwieszczenie V. Plik doc 17.20 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-11-17
Publikujący Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2023-11-17 15:13
Modyfikacja Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2023-11-17 15:15
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.)
zawiadamia,
że na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 08.11.2023 r. (data wpływu do Urzędu 09.11.2023 r.), reprezentowanego przez pełnomocnika: Pana Cezarego Mikołajewskiego wspólnika spółki Infra-Pro Mikołajewski, Rudzińska-Smolińska, Opalach, spółka jawna, z siedzibą przy ul. Miła 15, 06-300 Przasnysz, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa drogi gminnej nr 320111W w miejscowości Dzierzęga Nadbory, gmina Chorzele”.
Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia m.in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.
Zgodnie z art. 9, 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06 – 330 Chorzele, pok. nr 2,  poniedziałek – piątek w godz. od 7.30 do 15.30 , tel. /29/ 751 - 65 - 52.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zawiadomienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach: www.bip.chorzele.pl i Urzędu Gminy Krzynowłoga Mała, jak również wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa: Dzierzęga Nadbory i Grabowo-Różańce (za pośrednictwem sołtysa) oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krzynowłoga Mała.
Pouczenie
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Załączniki:

Obwieszczenie IV. Plik doc 17.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-11-17
Publikujący Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2023-11-17 15:05
Modyfikacja Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2023-11-17 15:07
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.)
zawiadamia,
że na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 08.11.2023 r. (data wpływu do Urzędu 09.11.2023 r.), reprezentowanego przez pełnomocnika: Pana Cezarego Mikołajewskiego wspólnika spółki Infra-Pro Mikołajewski, Rudzińska-Smolińska, Opalach, spółka jawna, z siedzibą przy ul. Miła 15, 06-300 Przasnysz, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Krukowo, gmina Chorzele (oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0020 Krukowo, jako działka nr 354/3) wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 3209W (Krukowo-Brodowe Łąki)”.
Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia m.in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.
Zgodnie z art. 9, 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06 – 330 Chorzele, pok. nr 2,  poniedziałek – piątek w godz. od 7.30 do 15.30 , tel. /29/ 751 - 65 - 52.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zawiadomienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach: www.bip.chorzele.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa: Krukowo.

Załączniki:

Obwieszczenie I. Plik doc 17.12 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-11-17
Publikujący Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2023-11-17 14:55
Modyfikacja Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2023-11-17 15:00

 
OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. , poz. 1094 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.)
zawiadamia,
że w dniu 15.11.2023 r. zostało wydane postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele znak: WROZ.6220.10.2023.MCH o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 122/3, 112/4, 113/4 w obrębie Zdziwój Stary, gmina Chorzele”  do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Zgodnie z art. 9, 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06 – 330 Chorzele, pok. nr 2,  poniedziałek – piątek w godz. od 7.30 do 15.30 , tel. /29/ 751 - 65 - 52.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zawiadomienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach: www.bip.chorzele.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Zdziwój Stary, Wasiły Zygny i Jedlinka (za pośrednictwem sołtysa).
Pouczenie
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Załączniki:

Obwieszczenie. Plik doc 16.47 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-11-15
Publikujący Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2023-11-15 14:48
Modyfikacja Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2023-11-15 14:50
Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
         Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z  2023 poz. 775 z późn. zm. ) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele podaje do wiadomości, że w dniu 14.11.2023 r. wydano decyzję nr 4/2023, znak sprawy: WROZ.6733.4.2023.AJ w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy dn63 PE i długości do 65,0 m na terenie działki ewidencyjnej nr 1375, w obrębie Chorzele, gmina Chorzele.
Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele, w godzinach od 7.30-15.30 od poniedziałku do piątku.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

         Obwieszczenie to zostanie publicznie obwieszczone poprzez wywieszenie go na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach – Biuletyn Informacji Publicznej.   

Załączniki:

obwieszczenie. Plik doc 17.87 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-11-14
Publikujący Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2023-11-14 15:44
Modyfikacja Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2023-11-14 15:47
Obwieszczenie
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele
zawiadamia,
że w dniu 09.11.2023 r. zostało wydane postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele znak: WROZ.6220.21.2021.2022.2023.MCH o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 94 w obrębie Przysowy, gmina Chorzele“.
Z treścią przedmiotowego postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, pokój nr 2, w godzinach 730-1530.
Pouczenie
Od wydanego postanowienia stronom służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele, w terminie 7 dni od daty zawiadomienia o jego wydaniu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Załączniki:

obwieszczenie. Plik doc 18.02 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-11-09
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2023-11-09 12:32
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2023-11-09 12:34

 
Obwieszczenie
 
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), w związku z art. 38 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś oraz art. 71, 73 ust. 1, 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele
zawiadamia,
że w dniu 31.10.2023 r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele znak: WROZ.6220.9.2023.MCH o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ,,Wydobywanie kruszywa naturalnego – piasku ze żwirem metodą odkrywkową ze złoża Dąbrówka Ostrowska V, zlokalizowanego w miejscowości Dąbrówka Ostrowska “.
Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.
Z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, pokój nr 2, w godzinach 730-1530.
Pouczenie
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Załączniki:

Obwieszczenie. Plik doc 17.75 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-11-08
Publikujący Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2023-11-08 13:57
Modyfikacja Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2023-11-08 14:01
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ
Chorzele, dnia 25.10.2023 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele
ul. Stanisława Komosińskiego 1
06-330 Chorzele
 
WROZ.6220.13.2023.MCH
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.)
zawiadamia,
że na wniosek z dnia 18.10.2023 r. (data wpływu do Urzędu 20.10.2023 r.) złożony przez Inwestora: firmę PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o. o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:
,,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 212/2, 213 w obrębie Rawki i Wierzchowizna, gmina Chorzele”.
Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia m.in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.
Zgodnie z art. 9, 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06 – 330 Chorzele, pok. nr 2,  poniedziałek – piątek w godz. od 7.30 do 15.30 , tel. /29/ 751 - 65 - 52.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zawiadomienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach: www.bip.chorzele.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Rawki i Wierzchowizna.
Pouczenie
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Z up. Burmistrza
mgr Aneta Bacławska
Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
Otrzymują:
 1. Strony postępowania poprzez obwieszczenie na stronie  www.bip.chorzele.pl oraz na tablicy ogłoszeń:
- tablica ogłoszeń sołectwa Rawki i Wierzchowizna (za pośrednictwem sołtysa);
 1. a/a.
Do wiadomości:
 1. Inwestor
 2. P. Adam Piórkowski.

Załączniki:

Obwieszczenie2. Plik doc 17.31 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-10-25
Publikujący Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2023-10-25 13:20
Modyfikacja Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2023-10-25 13:23
Chorzele, dnia 25.10.2023 r.
WROZ.6220.24.2022.MCH
 
OBWIESZCZENIE
o zakończeniu zbierania dowodów w postępowaniu administracyjnym
 
Działając na podstawie art. 9 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) oraz na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele zawiadamia o zgromadzeniu całego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej ,,OPALENIEC I” o mocy do 60 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą – z możliwością etapowania inwestycji” na działkach o nr ew. 51/2, 52/2, 105, 107/3, 107/4 i 117/1, obręb Opaleniec, gmina Chorzele”.
Na obecnym etapie organ przystąpi do rozpatrzenia materiału zgromadzonego w przedmiotowej sprawie oraz do wydania decyzji administracyjnej.
Jednocześnie informuję, że stronom przed wydaniem decyzji przysługuje prawo zapoznania się z całością zgromadzonej dokumentacji oraz wniesienia uwag co do zebranego materiału dowodowego w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, Wydziale Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06 – 330 Chorzele, pokój nr 2, w godz.: poniedziałek – piątek: od 730 do 1530, tel. /29/ 751 – 65 – 52 w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego obwieszczenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zawiadomienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach: www.bip.chorzele.pl i Urzędu Miejskiego w Wielbarku, jak również wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Opaleniec i Wyżegi (za pośrednictwem sołtysa) oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wielbarku.
Pouczenie
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Z up. Burmistrza
mgr Aneta Bacławska
Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
 
                                                                               
Otrzymują:
 1. Strony postępowania poprzez obwieszczenie na stronie www.bip.chorzele.pl oraz na tablicy ogłoszeń;
- wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Opaleniec i Wyżegi (za pośrednictwem sołtysa);
- tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wielbarku;
- Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wielbarku;
 1. a/a.
Do wiadomości:
 1. Inwestor;
 2. P. Edyta Niska;
 3. P. Robert Niski.

Załączniki:

obwieszczenie. Plik doc 19.15 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-10-25
Publikujący Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2023-10-25 13:14
Modyfikacja Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2023-10-25 13:18
Chorzele, dnia 20.10.2023 r.
WROZ.6733.4.2023.AJ
 
Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania
 
Na podstawie art. 49 § 1 i § 2 oraz art. 61 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.), w związku z art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.)
zawiadamiam,
że na wniosek złożony przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., reprezentowaną przez pełnomocnika Pana Marcina Żyznowskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy dn 63 PE i długości 65,00 m na terenie działki ewidencyjnej nr 1375 położonej w obrębie 0001 Chorzele - miasto, gmina Chorzele wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego.
Z aktami powyższej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.
Obwieszczenie to zostanie publicznie obwieszczone poprzez wywieszenie go na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach – Biuletyn Informacji Publicznej.
 
                                               // Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
                                                                   mgr Aneta Bacławska //
 
 
 
Obwieszczenie w przedmiotowej sprawie zamieszcza się na:
1.       Tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach.
2.       Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach.
3.       Aa.
 
Sprawę prowadzi: Aneta Jeziorek
 

Załączniki:

obwieszczenie o wszczeciu 21. Plik doc 17.80 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-10-20
Publikujący Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2023-10-20 14:35
Modyfikacja Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2023-10-20 14:39
Chorzele, dnia 18.10.2023 r.
WROZ.6220.10.2023.MCH
 
OBWIESZCZENIE
 
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.)
zawiadamia,
że w dniu 18.10.2023 r. zostało wydane postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele znak: WROZ.6220.10.2023.MCH o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określeniu zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 112/3, 112/4, 113/4 w obrębie Zdziwój Stary, gmina Chorzele”.
Zgodnie z art. 9, 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06 – 330 Chorzele, pok. nr 19,  poniedziałek – piątek w godz. od 7.30 do 15.30 , tel. /29/ 751 - 65 - 52.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zawiadomienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach: www.bip.chorzele.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Zdziwój Stary, Wasiły Zygny i Jedlinka (za pośrednictwem sołtysa).
Pouczenie
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Z up. Burmistrza
Agnieszka Opalach
 
 
Otrzymują:
 1. Strony postępowania poprzez obwieszczenie na stronie  www.bip.chorzele.pl oraz na tablicy ogłoszeń:
- wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Zdziwój Stary (za pośrednictwem sołtysa);
- wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Wasiły Zygny (za pośrednictwem sołtysa);
- wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Jedlinka (za pośrednictwem sołtysa);
 1. a/a
Do wiadomości:
 1. Inwestor;
 2. P. Franciszek Bugaj;
 3. P. Paweł Bugaj;
 4. P. Piotr Bugaj;
 5. P. Wioleta Bugaj;
 6. P. Renata Wieczorek-Bugaj.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik doc 16.14 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-10-18
Publikujący Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2023-10-18 15:29
Modyfikacja Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2023-10-18 15:31
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania

Załączniki:

obwieszcz. o wyd. dec. Plik pdf 148.31 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-10-18
Publikujący Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2023-10-18 10:18
Modyfikacja Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2023-10-18 10:20
OBWIESZCZENIE
o zakończeniu zbierania dowodów w postępowaniu administracyjnym
 
Działając na podstawie art. 9 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) oraz na podstawie art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele zawiadamia o zgromadzeniu całego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej Lipowiec o mocy do 3 MW na działkach o nr 82 i 83, położonych w miejscowości Lipowiec, obręb Lipowiec, gmina Chorzele”.
Na obecnym etapie organ przystąpi do rozpatrzenia materiału zgromadzonego                    w przedmiotowej sprawie oraz do wydania decyzji administracyjnej.
Jednocześnie informuję, że stronom przed wydaniem decyzji przysługuje prawo zapoznania się z całością zgromadzonej dokumentacji oraz wniesienia uwag co do zebranego materiału dowodowego w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, Wydziale Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06 – 330 Chorzele, pokój nr 19,      w godz.: poniedziałek – piątek: od 730 do 1530, tel. /29/ 751 – 65 – 52 w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zawiadomienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy                          w Chorzelach: www.bip.chorzele.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Lipowiec (za pośrednictwem sołtysa).

Załączniki:

Obwieszczenie. Plik doc 15.48 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-10-13
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2023-10-13 15:27
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2023-10-13 15:29
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.)
zawiadamia,
że na wniosek z dnia 06.10.2023 r. (data wpływu do Urzędu 09.10.2023 r.) złożony przez Inwestora: ,,INTER – BOR” Grzegorz i Wojciech Borkowscy, Mchowo 101, 06-300 Przasnysz wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:
,,Eksploatacja złoża piasków skaleniowo-kwarcowych ,,Zdziwój Nowy II” w kat. C1 zlokalizowanego na dz. nr 49 i 348 , m. Zdziwój Nowy, gm. Chorzele, powiat przasnyski, woj. mazowieckie”.
Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia m.in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.
Zgodnie z art. 9, 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06 – 330 Chorzele, pok. nr 19,  poniedziałek – piątek w godz. od 7.30 do 15.30 , tel. /29/ 751 - 65 - 52.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zawiadomienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach: www.bip.chorzele.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Zdziwój Nowy.

Załączniki:

Obwieszczenie2. Plik doc 17.16 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-10-13
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2023-10-13 15:28
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2023-10-13 15:31
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 1001/O/2023 w sprawie ustalenia odszkodowania

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 547.17 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-10-10
Publikujący Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2023-10-10 10:01
Modyfikacja Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2023-10-10 10:03
Obwieszczenie dotyczące sposobów logowania się do aplikacji "zgłoś szkodę rolniczą"

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 570.01 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-10-10
Publikujący Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2023-10-10 09:32
Modyfikacja Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2023-10-10 09:35
Chorzele, dnia 03.10.2023 r.
WROZ.6220.2.2023.MCH

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. , poz. 1094 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.)
zawiadamia,
że w dniu 03.10.2023 r. zostało wydane postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele znak: WROZ.6220.2.2023.MCH o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: ,,Biogazownia rolnicza Chorzele” zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym 197/2, położonej w gminie Chorzele do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Zgodnie z art. 9, 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06 – 330 Chorzele, pok. nr 19,  poniedziałek – piątek w godz. od 7.30 do 15.30 , tel. /29/ 751 - 65 - 52.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zawiadomienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach: www.bip.chorzele.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Łaz (za pośrednictwem sołtysa).

Pouczenie

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
Z up. Burmistrza
mgr Aneta Bacławska
Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
 
 
 
 
 
Otrzymują:
 1. Strony postępowania poprzez obwieszczenie na stronie  www.bip.chorzele.pl oraz na tablicy ogłoszeń:
- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach;
- wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Łaz (za pośrednictwem sołtysa);
 1. a/a.
Do wiadomości:
 1. Inwestor.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik doc 16.66 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-10-03
Publikujący - Administrator BIP 2023-10-03 15:35
Modyfikacja - Administrator BIP 2023-10-03 15:38
 
Chorzele, dnia 03.10.2023 r.
WROZ.6220.2.2023.MCH
 
Postanowienie

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), art. 63 ust. 5, 5a i 6 oraz 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś,
postanawiam zawiesić postępowanie administracyjne w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: ,,Biogazownia rolnicza Chorzele” zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym 197/2, położonej w gminie Chorzele do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Uzasadnienie

Wnioskodawca: firma PGB Energetyka 20 Sp. z o. o., ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa, wystąpiła z wnioskiem z dnia 28.04.2023 r. (data wpływu do Urzędu – 04.05.2023 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: ,,Biogazownia rolnicza Chorzele” zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym 197/2, położonej w gminie Chorzele. Do wniosku dołączono wymagane dokumenty.
Przedmiotowa inwestycja, stosownie do § 3 ust. 1 pkt 47, 54 i 82  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.)  zaliczona jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko ustalany jest w drodze postanowienia przez organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, po uprzednim zasięgnięciu opinii organów tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Zarządu Zlewni oraz Starosty (zgodnie z art. 64 ustawy ooś).

Stosując się do zapisów art. 64 ustawy ooś, Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przasnyszu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem oraz Starosty Przasnyskiego z wnioskiem znak: WROZ.6220.2.2023.MCH z dnia 10.05.2023 r. o wydanie opinii, co do konieczności sporządzenia raportu oraz ewentualne określenie zakresu raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Ponadto obwieszczeniem znak: WROZ.6220.2.2023.MCH z dnia 10.05.2023 r. Organ zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu w opinii sanitarnej znak: PPIS-ZNS-712/10/23 z dnia 18.05.2023 r. (data wpływu do Urzędu – 24.05.2023 r.) stwierdził, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Następnie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Zarządu Zlewni w Dębem w opinii znak: WA.ZZŚ.2.4901.1.100.2023.PJ z dnia 24.05.2023 r. (data wpływu do Urzędu – 29.05.2023 r.) stwierdził, iż dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś.
Natomiast Starosta Przasnyski w opinii znak: WROŚ.604.50.1.2023 z dnia 26.05.2023 r. (data wpływu do Urzędu – 29.05.2023 r.) uznał za niezbędne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia oraz określił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Ponadto Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w postanowieniu znak: WOOŚ-I.4220.695.2023.AST.2 z dnia 03.07.2023 (data wpływu do Urzędu – 03.07.2023 r.) stwierdził, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś.
Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych materiałów, Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele, postanowieniem znak: WROZ.6220.2.2023.MCH z dnia 25.08.2023 r. stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wnioskowanego przedsięwzięcia i określił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Ponadto obwieszczeniem znak: WROZ.6220.2.2023.MCH z dnia 25.08.2023 r. Organ zawiadomił strony postępowania o wydaniu ww. postanowienia. Postanowienie nie zostało zaskarżone.
Zgodnie z art. 69 ust. 4 ustawy ooś Organ wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z tym, że postanowieniem znak: WROZ.6220.2.2023.MCH z dnia 25.08.2023 r. nałożono na Wnioskodawcę obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wnioskowanego przedsięwzięcia i określono zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, niniejsze postanowienie należało zawiesić do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
 
 
 
 
 
Pouczenie
Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.
 
Z up. Burmistrza
mgr Aneta Bacławska
Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
 
 
 
Otrzymują:
 1. Inwestor;
 2. strony postępowania poprzez obwieszczenie na stronie  www.bip.chorzele.pl oraz na tablicy ogłoszeń:
- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach;
- wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Łaz (za pośrednictwem sołtysa);
 1. a/a.
Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, Wydział Spraw Terenowych w Siedlcach, Oddział w Ostrołęce, ul. Berka Joselewicza 1, 07-410 Ostrołęka;
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Gołymińska 13, 06-300 Przasnysz;
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Dębem, Dębe, 05-140 Serock;
4. Starosta Przasnyski, ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz.
 

Załączniki:

Postanowienie Plik doc 22.35 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-10-03
Publikujący - Administrator BIP 2023-10-03 15:39
Modyfikacja - Administrator BIP 2023-10-03 15:42
Chorzele, dnia 02.10.2023 r.
WROZ.6150.2.2023.MCH

OBWIESZCZENIE

o planowanych terminach polowań zbiorowych
 
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele, działając na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2023 r., poz. 1082) podaje do publicznej wiadomości, w związku z otrzymanym kalendarzem polowań KOŁA ŁOWIECKIEGO ,,GRONOSTAJ” W CHORZELACH, informację o terminach planowanych polowaniach zbiorowych w sezonie 2023/2024.
Terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowań zbiorowych określa poniższa tabela:

Lp. Data Godzina i miejsce zbiórki (obwód 24) Rodzaj zwierzyny Prowadzący Numer kontaktowy Uwagi
1. 21.10.2023 r. Rozpoczęcie 08:00 Wiata
Zakończenie 16:00 Wiata
 
byk, łania, cielak, koza, koźle, dziki, lis
 
Moskalik Wojciech
Kucki Zbigniew
 
787620769
 
668414905
Polowanie zbiorowe z psami
2. 04.11.2023 r. Rozpoczęcie 08:00 Wiata
Zakończenie 16:00 Wiata
 
byk, łania, cielak, koza, koźle, dziki, lis
 
Roczeń Dominik
Przybysławski Krzysztof
 
516078627
 
606146342
Polowanie ,,Hubertowskie” z psami
3. 18.11.2023 r. Rozpoczęcie 08:00 Wiata
Zakończenie 16:00 Wiata
 
byk, łania, cielak, koza, koźle, dziki, lis
 
Moskalik Dominik
Stancel Mirosław
 
506183862
 
505006445
Polowanie zbiorowe z nagonką
4. 02.12.2023 r. Rozpoczęcie 08:00 Wiata
Zakończenie 16:00 Wiata
 
byk, łania, cielak, koza, koźle, dziki, lis
 
Sadowski Daniel
Roczeń Dominik
 
793090391
 
516078627
Polowanie zbiorowe z nagonką
5. 23.12.2023 r. Rozpoczęcie 08:00 Wiata
Zakończenie 15:00 Wiata
 
zając, lis
Kucki Bogdan
Merchel Mariusz
608527113
500436227
Polowanie ,,Wigilijne” z nagonką
6. 06.01.2024 r. Rozpoczęcie 08:00 Wiata
Zakończenie 16:00 Wiata
 
byk, łania, cielak, koza, koźle, dziki, lis
 
Ploch Longin
Prusik Janusz
 
500224213
608202300
Polowanie ,,Noworoczne” z nagonką
 
 
 
 
Zgodnie z art. 42ab ust. 3-5 ustawy Prawo Łowieckie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numer działki ewidencyjnej i obrębu. Burmistrz zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty,
tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach: www.bip.chorzele.pl, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach oraz na tablicach ogłoszeń sołectwa: Brzeski Kołaki, Rembielin, Lipowiec, Przysowy, Rycice (za pośrednictwem sołtysa).
 
Z up. Burmistrza
mgr Aneta Bacławska
Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Chcorzele
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi: Monika Chmielewska
Otrzymują:
 1. Strony postępowania poprzez obwieszczenie na stronie www.bip.chorzele.pl, stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, oraz na tablicy ogłoszeń:
- wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Brzeski Kołaki, Rembielin, Lipowiec, Przysowy, Rycice (za pośrednictwem sołtysa);
 1. a/a.
Do wiadomości:
 1. Koło Łowieckie ,,GRONOSTAJ”, ul. Ogrodowa 42, 06-330 Chorzele.
 

Załączniki:

Obwieszczenie Plik doc 22.14 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-10-03
Publikujący - Administrator BIP 2023-10-03 07:39
Modyfikacja - Administrator BIP 2023-10-03 07:41
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelachul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele tel. (0-29) 751 65 40 email: sekretariat@chorzele.pl
Wygenerowano: 15 czerwca 2024r. 16:53:10
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.