Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Obwieszczenie
 
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), w związku z art. 38 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), zwanej dalej ustawą o udostępnianiu oraz art. 71, 75 ust. 1 pkt 4, art. 85 ust. 3 ustawy o udostępnianiu, Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele
zawiadamia,
że w dniu 19.12.2022 r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele znak: WROZ.6220.10.2022.MCH o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 79 oraz 80 w obrębie Przysowy, gmina Chorzele“.
Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.
Z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, pokój nr 19, w godzinach 730-1530.
 
Pouczenie
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Załączniki:

obwieszczenie. Plik doc 18.27 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-01-04
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2023-01-04 13:13
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2023-01-04 13:09
Chorzele, dnia 29.12.2022 r.
WROZ.6220.25.2022.MCH
 
OBWIESZCZENIE
 
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.)
zawiadamia,
że w dniu 29.12.2022 r. zostało wydane postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele znak: WROZ.6220.25.2022.MCH o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określeniu zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej Chorzele Solar Park na działkach ewidencyjnych położonych w obrębie Niskie Wielkie, gmina Chorzele”.
Ww. przedsięwzięcie planowane jest na działkach ewidencyjnych numer: 42/13, 44/6, 44/7, 44/9, 44/10, 45, 47, 48, 49, 51, 105, 107/3, 125/3, 126/3, 129/6, 132/2, 209, 210, 216 położonych w obrębie Niskie Wielkie.
Zgodnie z art. 9, 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06 – 330 Chorzele, pok. nr 19,  poniedziałek – piątek w godz. od 7.30 do 15.30 , tel. /29/ 751 - 65 - 52.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zawiadomienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach: www.bip.chorzele.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Niskie Wielkie (za pośrednictwem sołtysa).
Pouczenie
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Z up. Burmistrza
mgr Regina Grzelak
Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele

Załączniki:

Obwieszczenie Plik doc 17.05 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-12-29
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-12-29 13:51
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-01-31 09:48
Chorzele, dnia 29.12.2022 r.
WROZ.6220.21.2022.MCH
 
OBWIESZCZENIE
 
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.)
zawiadamia,
że w dniu 29.12.2022 r. zostało wydane postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele znak: WROZ.6220.21.2022.MCH o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określeniu zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 18 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 235, 236/1, 246, 284, 285/2 oraz 301/2, 303, 304, 305, 306, 307, 308 w obrębie Rembielin, 33, 56 oraz 176 w obrębie Lipowiec, gmina Chorzele”.
Zgodnie z art. 9, 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06 – 330 Chorzele, pok. nr 19,  poniedziałek – piątek w godz. od 7.30 do 15.30 , tel. /29/ 751 - 65 - 52.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zawiadomienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach: www.bip.chorzele.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Rembielin i Lipowiec (za pośrednictwem sołtysa).
Pouczenie
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Z up. Burmistrza
mgr Regina Grzelak
Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
 1. Strony postępowania poprzez obwieszczenie na stronie  www.bip.chorzele.pl oraz na tablicy ogłoszeń:
- wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Rembielin i Lipowiec(za pośrednictwem sołtysa);
 1. a/a.
Otrzymują:
 1. Inwestor;
 2. P. Danuta Szmalc;
 3. P. Zdzisław Szmalc;
 4. Gmina Chorzele;
 5. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Rejon Drogowy w Ciechanowie, ul. Leśna 30, 06-400 Ciechanów;
 6. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa.
 

Załączniki:

Obwieszczenie Plik doc 16.80 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-12-29
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-12-29 13:44
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-01-04 13:42
OBWIESZCZENIE
 
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.)
zawiadamia,
że w dniu 19.12.2022 r. zostało wydane postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele znak: WROZ.6220.17.2022.MCH o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określeniu zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa 1-6 instalacji fotowoltaicznych pn. KRZYNOWŁOGA WIELKA II, na terenie działek nr ew. 144 i 145, o mocy do 6,5 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą, z uwzględnieniem etapowania”.
Zgodnie z art. 9, 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06 – 330 Chorzele, pok. nr 19,  poniedziałek – piątek w godz. od 7.30 do 15.30 , tel. /29/ 751 - 65 - 52.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zawiadomienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach: www.bip.chorzele.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Krzynowłoga Wielka (za pośrednictwem sołtysa).
Pouczenie
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Załączniki:

obwieszczenie2. Plik doc 15.91 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-12-21
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-12-21 12:58
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-12-21 12:55
OBWIESZCZENIE
 
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.)
zawiadamia,
że w dniu 16.12.2022 r. zostało wydane postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele znak: WROZ.6220.23.2022.MCH o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określeniu zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 60 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 51, 52 w obrębie Zagaty, gmina Chorzele”.
Zgodnie z art. 9, 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06 – 330 Chorzele, pok. nr 19,  poniedziałek – piątek w godz. od 7.30 do 15.30 , tel. /29/ 751 - 65 - 52.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zawiadomienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach: www.bip.chorzele.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Zagaty (za pośrednictwem sołtysa).
Pouczenie
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Załączniki:

obwieszczenie. Plik doc 16.62 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-12-20
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-12-20 10:54
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-12-20 10:54
ZAWIADOMIENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176 ze zm.) oraz zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 23 listopada 2022 r. została wydana decyzja Nr 240/SPEC/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek inwestora: Zarząd Powiatu Przasnyskiego ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz, dla inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej Chorzele - odcinek nr 5 - km 10+920,70 - 15+630,00” Stronami postępowania w sprawie są: wnioskodawca, właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem. Przedmiotowej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Załączniki:

7820.2.19 - zaw. o wyd. dec. TABLICA Plik pdf 111.36 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-12-20
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-12-20 08:59
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-12-20 08:56
OBWIESZCZENIE
 
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. , poz. 1029 ze zm.) oraz w związku z art. 49, art. 97 § 2 i art. 101 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.)
zawiadamia,
że w dniu 14.12.2022 r. Inwestor przedłożył Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 94 w obrębie Przysowy, gmina Chorzele”.
         W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele postanowieniem z dnia 14.12.2022 r. znak: WROZ.6220.21.2021.2022.MCH podjął zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. inwestycji.
Zgodnie z art. 9, 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06 – 330 Chorzele, pok. nr 19,  poniedziałek – piątek w godz. od 7.30 do 15.30 , tel. /29/ 751 - 65 - 52.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zawiadomienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach: www.bip.chorzele.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Przysowy.
 
Pouczenie
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Załączniki:

Obwieszczenie1. Plik doc 17.65 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-12-16
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-12-16 09:28
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-12-16 09:25
OBWIESZCZENIE
 
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. , poz. 1029 ze zm.) oraz w związku z art. 49, art. 97 § 2 i art. 101 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.)
zawiadamia,
że w dniu 14.12.2022 r. Inwestor przedłożył Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 52 w obrębie Przysowy, gmina Chorzele”.
         W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele postanowieniem z dnia 14.12.2022 r. znak: WROZ.6220.20.2021.2022.MCH podjął zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. inwestycji.
Zgodnie z art. 9, 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06 – 330 Chorzele, pok. nr 19,  poniedziałek – piątek w godz. od 7.30 do 15.30 , tel. /29/ 751 - 65 - 52.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zawiadomienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach: www.bip.chorzele.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Przysowy.
 
Pouczenie
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Załączniki:

Obwieszczenie2. Plik doc 17.52 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-12-16
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-12-16 09:30
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-12-16 09:26
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) zwanej dalej ustawą ooś.
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 52 w obrębie Przysowy, gmina Chorzele”.
Postępowanie w powyższej sprawie prowadzone jest na wniosek firmy PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o. o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, złożonego do tut. Urzędu w dniu 04.08.2021 roku. Przedmiotowa inwestycja należy do kategorii przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i wymieniona jest w § 3 ust. 1 pkt. 54 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.). Po uwzględnieniu opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przasnyszu z dnia 16.08.2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu – 23.08.2021 r.) znak: PPIS-ZNS-712-21/21, opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,  Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem z dnia 17.08.2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu – 23.08.2021 r.) znak: WA.ZZŚ.2.435.1.181.2021.PJ oraz postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 26.08.2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu – 23.08.2021 r.) znak: WOOŚ-I.4220.1311.2021.IP, tutejszy Organ postanowieniem WROZ.6220.20.2021.MCH z dnia 02.09.2021 r. nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił zakres raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko. Natomiast obwieszczeniem znak: WROZ.6220.20.2021.MCH z dnia 02.09.2021 r. poinformował strony postępowania o wydaniu ww. postanowienia. Następnie Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele wydał postanowienie znak: WROZ.6220.20.2021.MCH z dnia 15.09.2021 r. o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia prze Inwestora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz obwieszczeniem znak: WROZ.6220.20.2021.MCH z dnia 15.09.2021 r. poinformował strony postępowania o wydaniu ww. postanowienia. Inwestor przy piśmie z dnia 08.12.2022 r. (data wpływu do tut. Urzędu – 12.12.2022 r.) przekazał do tut. Organu raport o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko. W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele postanowieniem znak: WROZ.6220.20.2021.2022.MCH z dnia 14.12.2022 r. podjął na wniosek Inwestora postępowanie administracyjne o czym poinformował strony postępowania w  obwieszczeniu znak: WROZ.6220.20.2021.2022.MCH z dnia 14.12.2022 r. Następnie pismem znak: WROZ.6220.20.2021.2022.MCH z dnia 15.12.2022 r. w/w raport Organ zgodnie z art. 77 ustawy ooś przekazał właściwemu Organowi w celu uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia. Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele, zaś Organem biorącym udział w ocenie oddziaływania na środowisko jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie.
Z dokumentacją przedsięwzięcia można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach, Wydziale Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele, z siedzibą przy ul. St. Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30. Zgodnie z art. 29 ww. ustawy informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w prowadzonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa i zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 19.12.2022 r. do 19.01.2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, ul. St. Komosińskiego 1, 06- 330 Chorzele, nr tel. 29 751 65 52. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Załączniki:

Obwieszczenie3. Plik doc 21.69 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-12-16
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-12-16 13:18
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-12-16 13:15
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) zwanej dalej ustawą ooś.
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 94 w obrębie Przysowy, gmina Chorzele”.
Postępowanie w powyższej sprawie prowadzone jest na wniosek firmy PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o. o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, złożonego do tut. Urzędu w dniu 04.08.2021 roku. Przedmiotowa inwestycja należy do kategorii przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i wymieniona jest w § 3 ust. 1 pkt. 54 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.). Po uwzględnieniu opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przasnyszu z dnia 16.08.2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu – 23.08.2021 r.) znak: PPIS-ZNS-712-22/21, opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,  Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem z dnia 18.08.2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu – 23.08.2021 r.) znak: WA.ZZŚ.2.435.1.182.2021.PJ oraz postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 26.08.2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu – 23.08.2021 r.) znak: WOOŚ-I.4220.1312.2021.IP, tutejszy Organ postanowieniem WROZ.6220.21.2021.MCH z dnia 02.09.2021 r. nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił zakres raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko. Natomiast obwieszczeniem znak: WROZ.6220.21.2021.MCH z dnia 02.09.2021 r. poinformował strony postępowania o wydaniu ww. postanowienia. Następnie Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele wydał postanowienie znak: WROZ.6220.21.2021.MCH z dnia 15.09.2021 r. o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia prze Inwestora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz obwieszczeniem znak: WROZ.6220.21.2021.MCH z dnia 15.09.2021 r. poinformował strony postępowania o wydaniu ww. postanowienia. Inwestor przy piśmie z dnia 08.12.2022 r. (data wpływu do tut. Urzędu – 12.12.2022 r.) przekazał do tut. Organu raport o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko. W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele postanowieniem znak: WROZ.6220.21.2021.2022.MCH z dnia 14.12.2022 r. podjął na wniosek Inwestora postępowanie administracyjne o czym poinformował strony postępowania w  obwieszczeniu znak: WROZ.6220.21.2021.2022.MCH z dnia 14.12.2022 r. Następnie pismem znak: WROZ.6220.21.2021.2022.MCH z dnia 15.12.2022 r. w/w raport Organ zgodnie z art. 77 ustawy ooś przekazał właściwemu Organowi w celu uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia. Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele, zaś Organem biorącym udział w ocenie oddziaływania na środowisko jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie.
Z dokumentacją przedsięwzięcia można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach, Wydziale Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele, z siedzibą przy ul. St. Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30. Zgodnie z art. 29 ww. ustawy informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w prowadzonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa i zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 19.12.2022 r. do 19.01.2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, ul. St. Komosińskiego 1, 06- 330 Chorzele, nr tel. 29 751 65 52. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Załączniki:

Obwieszczenie4. Plik doc 21.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-12-16
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-12-16 13:20
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-12-16 13:17
OBWIESZCZENIE
 
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. , poz. 1029 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.)
zawiadamia,
że w dniu 12.12.2022 r. zostało wydane postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele znak: WROZ.6220.24.2022.MCH o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określeniu zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej ,,OPALENIEC I” o mocy do 60 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą – z możliwością etapowania inwestycji” na działkach o nr ew. 51/2, 52/2, 105, 107/3, 107/4, i 117/1, obręb Opaleniec, gmina Chorzele.
Zgodnie z art. 9, 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06 – 330 Chorzele, pok. nr 19,  poniedziałek – piątek w godz. od 7.30 do 15.30 , tel. /29/ 751 - 65 - 52.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zawiadomienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach: www.bip.chorzele.pl i Urzędu Miejskiego w Wielbarku, jak również wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Wyżegi i Opaleniec (za pośrednictwem sołtysa) oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wielbarku.
Pouczenie
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Załączniki:

Obwieszczenie. Plik doc 16.88 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-12-14
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-12-14 13:00
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-12-14 12:57
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176)
zawiadamia się, że w dniu 10 listopada 2022 r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję
Nr 237/SPEC/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Rozbudowa drogi
wojewódzkiej nr 614 Chorzele – Krukowo – Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych
Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele – Odcinek nr 3 – km 3+810,00 – 6+829,30”
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miejscowości Chorzele, gmina Chorzele, powiat
przasnyski, woj. mazowieckie.
Działki usytuowania obiektu:
- działki w istniejącym pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 614 należące do zarządcy drogi:
Obręb 0026 Łaz: działka nr ewidencyjny: 2039, 965/2, 986
- działki w istniejącym pasie drogowym, podlegające podziałowi:
Obręb 0026 Łaz: działka nr ewidencyjny: 2041 (2041/1, 2041/2)
- działki w projektowanym pasie drogowym, podlegające podziałowi i przeznaczone do przejęcia pod
inwestycję (w nawiasach numery działek po podziale - tłustym drukiem numery działek
przeznaczone do przejęcia pod inwestycję):
Obręb 0026 Łaz: działka nr ewidencyjny: 2003/12 (2003/15, 2003/14), 2002/10 (2002/12, 2002/11),
2001 (2001/11, 2001/10), 2000/8 (2000/10, 2000/9), 2051(2051/2, 2051/1), 2054 (2054/2, 2054/1),
2057 (2057/1, 2057/2), 2058 (2058/3, 2058/1, 2058/2), 2056 (2056/2, 2056/1), 2059 (2059/2,
2059/1), 962/1 (962/4, 962/3), 855 (855/2, 855/1)
Działki zlokalizowane poza pasem drogi wojewódzkiej niezbędnych dla budowy lub przebudowy
innych dróg publicznych, urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, sieci
uzbrojenia terenu (w nawiasach numery działek po podziale – tłustym drukiem – numery działek po
podziale lub w całości przeznaczone pod przebudowę/budowę):
Obręb 0026 Łaz: działka nr ewidencyjny: 2003/12 (2003/14), 2002/10 (2002/11), 2001/9 (2001/10),
2051 (2051/1), 2054 (2054/1), 2056 (2056/1), 2058 (2058/2), 2059 (2059/1), 2041 (2041/2), 2006/18,
2050, 2049, 2052, 2055, 2060, 892, 17/1
Z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, Punkt Obsługi Klienta
pokój nr 7, w następujących godzinach: poniedziałek 13-16 oraz w czwartek 8-12),
po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr 22 695-62-19. Osoby nieumówione nie
będą obsługiwane.
Informacja ta ma na celu jedynie przedstawienie aktualnego stanu postępowania. Podczas jej
trwania strony nie uzyskają informacji o planowanym terminie zakończenia postępowania ani nie
otrzymają informacji merytorycznych.
Czas przeznaczony na zapoznanie się z aktami wynosi do 30 min i nie może zostać
przedłużony.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
W trakcie prowadzonego postępowania, o czynnościach tutejszego organu, strony postępowania będą
informowane w drodze publicznych obwieszczeń, zgodnie z art. 49 § 1 ww. ustawy.
Dot. WI-I.7820.2.18.2022.JB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-12-12
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-12-13 14:17
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-12-13 14:14
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176)
zawiadamia się, że w dniu 7 października 2022 r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję
Nr 223/SPEC/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Rozbudowa drogi
wojewódzkiej nr 614 Chorzele – Krukowo – Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych
Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele – Odcinek nr 2 – km 2+474,80 – 2+750,00”
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miejscowości Chorzele, gmina Chorzele, powiat
przasnyski, woj. mazowieckie.
Działki usytuowania obiektu:
- działki w istniejącym pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 614 należące do zarządcy drogi:
Obręb Chorzele: działka nr ewidencyjny: 181
- działki w istniejącym pasie drogowym, podlegające podziałowi i przeznaczone
do przejęcia pod inwestycję (w nawiasach numery działek po podziale - tłustym drukiem numery
działek przeznaczone do przejęcia pod inwestycję):
Obręb Chorzele: działka nr ewidencyjny: 276/2 (276/6, 276/7)
- działki w projektowanym pasie drogowym, podlegające podziałowi i przeznaczone
do przejęcia pod inwestycję (w nawiasach numery działek po podziale - tłustym drukiem numery
działek przeznaczone do przejęcia pod inwestycję):
Obręb Chorzele: działka nr ewidencyjny 193/1 (193/4, 193/3), 1713 (1713/1, 1713/2), 252/2 (252/3,
252/4), 275/1 (275/3, 275/4), 276/1 (276/4, 276/5), 276/3 (276/8, 276/9), 205/1 (205/32, 205/31),
205/28 (205/30, 205/29), 194 (194/2, 194/1)
Działki zlokalizowane poza pasem drogi wojewódzkiej niezbędnych dla budowy lub przebudowy
innych dróg publicznych, urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, sieci
uzbrojenia terenu (w nawiasach numery działek po podziale – tłustym drukiem – numery działek po
podziale lub w całości przeznaczone pod przebudowę/budowę):
Obręb Chorzele: działka nr ewidencyjny: 193/1 (193/3), 252/2 (252/4), 275/1 (275/4), 276/1
(276/5), 276/2 (276/7).
Z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, Punkt Obsługi Klienta
pokój nr 7, w następujących godzinach: poniedziałek 13-16 oraz w czwartek 8-12),
po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr 22 695-62-19. Osoby nieumówione nie
będą obsługiwane.
Informacja ta ma na celu jedynie przedstawienie aktualnego stanu postępowania. Podczas jej
trwania strony nie uzyskają informacji o planowanym terminie zakończenia postępowania ani nie
otrzymają informacji merytorycznych.
Czas przeznaczony na zapoznanie się z aktami wynosi do 30 min i nie może zostać
przedłużony.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
W trakcie prowadzonego postępowania, o czynnościach tutejszego organu, strony postępowania będą
informowane w drodze publicznych obwieszczeń, zgodnie z art. 49 § 1 ww. ustawy.
Dot. WI-I.7820.2.17.2022.JB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-12-12
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-12-13 14:18
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-12-13 14:15
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176)
zawiadamia się, że w dniu 31 października 2022 r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję
Nr 230/SPEC/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej
nr 614 Chorzele-Krukowo-Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej strefy
Gospodarczej podstrefa Chorzele – Odcinek nr 6 – km 15+630,00 – 17+533,00” w zakresie od km
15+630,00 do km 17+433,00”.
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miejscowości Chorzele, gmina Chorzele, powiat
przasnyski, woj. mazowieckie.
działki w projektowanych liniach rozgraniczających (w projektowanym pasie drogowym drogi
wojewódzkiej) pogrubionym drukiem działki po podziale przeznaczone do przejęcia pod
inwestycję na rzecz właściwej jednostki samorządu terytorialnego tj. Województwa
Mazowieckiego:
- Obręb 0020 Krukowo, jed. ew. nr 142202_5 Chorzele obszar wiejski:
działki nr ewidencyjny: 145/13 (145/19; 145/18); 145/12 (145/21; 145/20); 4 (4/2; 4/1); 5/1 (5/4;
5/3); 5/2 (5/7; 5/6; 5/5); 146/13 (146/17; 146/16); 314 (314/2; 314/1); 146/3 (146/19; 146/18); 96
(96/2; 96/1); 95/2 (95/4; 95/3); 95/1 (95/6; 95/5); 94/3 (94/5; 94/4); 94/2 (94/7; 94/6); 94/1 (94/9;
94/8); 93/2 (93/4; 93/3); 92 (92/2; 92/1); 91 (91/2; 91/1); 90/3 (90/5; 90/4); 90 (90/7; 90/6); 89 (89/2;
89/1); 426 (426/2; 426/1); 88/1 (88/4; 88/3); 98/10 (98/22; 98/23); 98/18 (98/24; 98/25); 98/19
(98/26; 98/27); 407 (407/1; 407/2); 414 (414/1; 414/2); 413 (413/1; 413/2); 415 (415/1; 415/2); 99/1
(99/3; 99/4); 99/2 (99/5; 99/6); 100 (100/1; 100/2); 103/1 (103/3; 103/4); 103/2 (103/5; 103/6); 320
(320/1; 320/2); 104/1 (104/3; 104/4); 104/2 (104/5; 104/6); 105/1 (105/3; 105/4); 105/2 (105/5;
105/6); 147/1 (147/3; 147/4); 322 (322/1; 322/2); 147/2 (147/5; 147/6; 147/7); 6/2 (6/8; 6/9; 6/10);
197/2 (197/3; 197/4); 194/4 (194/7; 194/8); 194/3 (194/5; 194/6); 193/5 (193/15; 193/16); 193/8
(193/13; 193/14); 193/3 (193/11; 193/12); 193/4 (193/9; 193/10); 192/1 (192/9; 192/10); 192/3
(192/7; 192/8); 192/4 (192/5; 192/6); 191 (191/1; 191/2); 190/3 (190/5; 190/6);
Działki zlokalizowane poza pasem drogi wojewódzkiej niezbędnych dla budowy lub
przebudowy innych dróg publicznych, urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych
szczegółowych, sieci uzbrojenia terenu, z których korzystanie będzie ograniczone:
- Obręb 0020 Krukowo, jed. ew. nr 142202_5 Chorzele obszar wiejski:
działki nr ewidencyjny: 146/13 (146/16); 321; 98/12; 102/2; 4 (4/1); 324/2 (324/39); 324/11
(324/41); 194/3 (194/6); 193/5 (193/16); 146/13 (146/16); 98/18 (98/25)
Z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, Punkt Obsługi Klienta
pokój nr 7, w następujących godzinach: poniedziałek 13-16 oraz w czwartek 8-12),
po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr 22 695-62-19. Osoby nieumówione nie
będą obsługiwane.
Informacja ta ma na celu jedynie przedstawienie aktualnego stanu postępowania. Podczas jej
trwania strony nie uzyskają informacji o planowanym terminie zakończenia postępowania ani nie
otrzymają informacji merytorycznych.
Czas przeznaczony na zapoznanie się z aktami wynosi do 30 min i nie może zostać
przedłużony.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
W trakcie prowadzonego postępowania, o czynnościach tutejszego organu, strony postępowania będą
informowane w drodze publicznych obwieszczeń, zgodnie z art. 49 § 1 ww. ustawy.
Dot. WI-I.7820.2.21.2022.JB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-12-12
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-12-13 14:19
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-12-13 14:16
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.)
zawiadamia,
że na wniosek z dnia 22.11.2022 r. (data wpływu do tut. Urzędu 29.11.2022 r.) złożony przez Inwestora: firmę AGRO FARMS Sp. z o. o., ul. Łąkowa 2, 86-014 Sicienko, reprezentowaną przez pełnomocnika Pana Marcina Cichowicz, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:
,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 117 w obrębie Rembielin, gmina Chorzele”.
Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia m.in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.
Zgodnie z art. 9, 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06 – 330 Chorzele, pok. nr 19,  poniedziałek – piątek w godz. od 7.30 do 15.30 , tel. /29/ 751 - 65 - 52.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zawiadomienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach: www.bip.chorzele.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Rembielin.

Załączniki:

Obwieszczenie. Plik doc 15.77 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-12-07
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-12-07 15:59
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-12-07 15:55
Chorzele, dnia 05.12.2022 r.
WROZ.6220.14.2022.MCH
OBWIESZCZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. , poz. 1029 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.)
zawiadamia,
że w dniu 05.12.2022 r. zostało wydane postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele znak: WROZ.6220.14.2022.MCH o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 163, 164 w obrębie Lipowiec, gmina Chorzele” do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Zgodnie z art. 9, 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06 – 330 Chorzele, pok. nr 19,  poniedziałek – piątek w godz. od 7.30 do 15.30 , tel. /29/ 751 - 65 - 52.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zawiadomienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach: www.bip.chorzele.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Lipowiec (za pośrednictwem sołtysa).
Pouczenie
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Z up. Burmistrza
mgr Regina Grzelak
Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele

Załączniki:

Obwieszczenie Plik doc 15.82 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-12-05
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-12-06 14:59
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-12-06 15:02
Chorzele, dnia 05.12.2022 r.
 
WROZ.6220.19.2022.MCH
 
OBWIESZCZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. , poz. 1029 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.)
zawiadamia,
że w dniu 05.12.2022 r. zostało wydane postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele znak: WROZ.6220.19.2022.MCH o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 129 w obrębie Raszujka, gmina Chorzele” do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Zgodnie z art. 9, 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06 – 330 Chorzele, pok. nr 19,  poniedziałek – piątek w godz. od 7.30 do 15.30 , tel. /29/ 751 - 65 - 52.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zawiadomienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach: www.bip.chorzele.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Raszujka (za pośrednictwem sołtysa).
Pouczenie
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Z up. Burmistrza
mgr Regina Grzelak
Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele

Załączniki:

Obwieszczenie Plik doc 15.80 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-12-05
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-12-06 14:53
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-12-06 15:01
Obwieszczenie
o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym -1/4 część

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 262.75 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-11-29
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-11-29 10:14
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-12-02 10:11
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.)
zawiadamia,
że na wniosek z dnia 21.11.2022 r. (data wpływu do tut. Urzędu 22.11.2022 r.) złożony przez Inwestora: firmę Grand Solar 26 Sp. z o. o., ul. Warecka 11a, 00-034 Warszawa, reprezentowaną przez pełnomocnika Panią Edytę Bartkiewicz, ul. Warecka 11a, 00-034 Warszawa, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:
,,Budowa farmy fotowoltaicznej Chorzele Solar Park na działkach ewidencyjnych położonych w obrębie Niskie Wielkie, gmina Chorzele”.
Ww. przedsięwzięcie planowane jest na działkach ewidencyjnych numer: 42/13, 44/6, 44/7, 44/9, 44/10, 45, 47, 48, 49, 51, 105, 107/3, 125/3, 126/3, 129/6, 132/2, 132/3, 209, 210, 216, położonych w obrębie Niskie Wielkie.
Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia m.in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.
Zgodnie z art. 9, 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06 – 330 Chorzele, pok. nr 19,  poniedziałek – piątek w godz. od 7.30 do 15.30 , tel. /29/ 751 - 65 - 52.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zawiadomienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach: www.bip.chorzele.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Niskie Wielkie.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik doc 17.46 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-11-25
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-11-25 13:48
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-01-31 09:49
Chorzele, dnia 18.11.2022 r.
WROZ.6220.18.2022.MCH
 
Obwieszczenie
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), w związku z art. 38 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), zwanej dalej ustawą o udostępnianiu oraz art. 71, 73 ust. 1, 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o udostępnianiu, Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele
zawiadamia,
że w dniu 18.11.2022 r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele znak: WROZ.6220.18.2022.MCH o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej ,,Poścień Zamion 2“ o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Poścień – działka nr 872/1 w gminie Chorzele, powiat przasnyski, województwo mazowieckie“.
Z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, pokój nr 19, w godzinach 730-1530.
Pouczenie
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Z up. Burmistrza
         Agnieszka Opalach

Załączniki:

Obwieszczenie Plik doc 17.84 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-11-18
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-12-06 14:57
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-12-06 14:55
 
OBWIESZCZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. , poz. 1029 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000)
zawiadamia,
że w dniu 07.11.2022 r. zostało wydane postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele znak: WROZ.6220.15.2022.MCH o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 92 w obrębie Lipowiec, gmina Chorzele” do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Zgodnie z art. 9, 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06 – 330 Chorzele, pok. nr 19,  poniedziałek – piątek w godz. od 7.30 do 15.30 , tel. /29/ 751 - 65 - 52.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zawiadomienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach: www.bip.chorzele.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Lipowiec (za pośrednictwem sołtysa).
Pouczenie
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Załączniki:

Obwieszczenie. Plik doc 16.42 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-11-17
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-11-17 08:33
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-11-17 08:31
OBWIESZCZENIE
 
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. , poz. 1029 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000)
zawiadamia,
że w dniu 31.10.2022 r. zostało wydane postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele znak: WROZ.6220.19.2022.MCH o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określeniu zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 129 w obrębie Raszujka, gmina Chorzele”.
Zgodnie z art. 9, 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06 – 330 Chorzele, pok. nr 19,  poniedziałek – piątek w godz. od 7.30 do 15.30 , tel. /29/ 751 - 65 - 52.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zawiadomienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach: www.bip.chorzele.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Raszujka (za pośrednictwem sołtysa).
Pouczenie
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Załączniki:

Obwieszczenie. Plik doc 16.58 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-11-07
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-11-07 10:14
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-11-07 10:13
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000)
zawiadamia,
że na wniosek z dnia 28.09.2022 r. (data wpływu do tut. Urzędu - 20.10.2022 r.) złożony przez Inwestora: firmę Ray One Energy, Plac S. Małachowskiego, 00-066 Warszawa, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:
,,Budowa farmy fotowoltaicznej ,,OPALENIEC I” o mocy do 60 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą – z możliwością etapowania inwestycji”.
Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia m.in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.
Zgodnie z art. 9, 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06 – 330 Chorzele, pok. nr 19,  poniedziałek – piątek w godz. od 7.30 do 15.30 , tel. /29/ 751 - 65 - 52.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zawiadomienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach: www.bip.chorzele.pl i Urzędu Miejskiego w Wielbarku, jak również wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Zagaty i Wyżegi oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jednorożcu.

Załączniki:

Obwieszczenie. Plik doc 15.88 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-11-02
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-11-02 13:55
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-11-02 13:54
Chorzele, dnia 24.10.2022 r.
WROZ.6220.14.2022.MCH
OBWIESZCZENIE
 
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. , poz. 1029 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000)
zawiadamia,
że w dniu 24.10.2022 r. zostało wydane postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele znak: WROZ.6220.14.2022.MCH o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określeniu zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 163, 164 w obrębie Lipowiec, gmina Chorzele”.
Zgodnie z art. 9, 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06 – 330 Chorzele, pok. nr 19,  poniedziałek – piątek w godz. od 7.30 do 15.30 , tel. /29/ 751 - 65 - 52.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zawiadomienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach: www.bip.chorzele.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Lipowiec (za pośrednictwem sołtysa).
Pouczenie
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
                                                                               Z up. Burmistrza
 
                                                                              Agnieszka Opalach
Otrzymują:
 1. Strony postępowania poprzez obwieszczenie na stronie  www.bip.chorzele.pl oraz na tablicy ogłoszeń:
- wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Lipowiec (za pośrednictwem sołtysa);
 1. a/a
Do wiadomości:
 1. PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o. o., ul. Św. Leonarda 7, 25-311 Kielce;
 2. P. Grzegorz Zuzelski.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik doc 15.77 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-10-24
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-10-31 07:57
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-10-31 07:54
,,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 92 w obrębie Lipowiec, gmina Chorzele”.

Załączniki:

Lipowiec - obwieszczenie. Plik doc 16.55 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-10-14
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-10-14 13:56
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-10-14 13:55
,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych  51, 52 w obrębie Zagaty, gmina Chorzele”.

Załączniki:

Zagaty - obwieszczenie Plik txt 8.17 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-10-14
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-10-14 13:55
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-10-17 07:59
Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
         Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z  2021 poz. 735 z późn. zm. ) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele podaje do wiadomości, że w dniu 6.10.2022 r. wydano decyzję nr 4/2022, znak sprawy: WROZ.6733.4.2022.AJ w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie punktu solarnego oświetlenia ulicznego na terenie działki ewidencyjnej nr 31 położonej w obrębie Dzierzęga Nadbory, gmina Chorzele.
Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele, w godzinach od 7.30-15.30 od poniedziałku do piątku.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
         Obwieszczenie to zostanie publicznie obwieszczone poprzez wywieszenie go na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, Sołectwa Dzierzęga Nadbory oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach – Biuletyn Informacji Publicznej.   

Załączniki:

obwieszczenie decyzja Plik txt 7.96 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-10-07
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-10-07 12:29
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-10-07 12:30
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)
zawiadamia,
że na wniosek z dnia 16.09.2022 r. (data wpływu do tut. Urzędu - 20.09.2022 r.) złożony przez Inwestora: firmę KPE FARMS Sp. z o. o., Kruszyniec 27, 86-014 Sicienko, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:
,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 18 MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 235, 236/1, 246, 284, 285/2 oraz 301/2, 303, 304, 305, 306, 307, 308 w obrębie Rembielin, 33, 56 oraz 176 w obrębie Lipowiec, gmina Chorzele”.
Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia m.in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.
Zgodnie z art. 9, 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06 – 330 Chorzele, pok. nr 19,  poniedziałek – piątek w godz. od 7.30 do 15.30 , tel. /29/ 751 - 65 - 52.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zawiadomienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach: www.bip.chorzele.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Rembielin i Lipowiec.

Załączniki:

Obwieszczenie. Plik doc 15.93 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-09-23
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-09-23 12:54
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-09-23 12:54
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ
Chorzele, dnia 14.09.2022 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele
ul. Stanisława Komosińskiego 1
06-330 Chorzele
WROZ.6220.19.2022.MCH
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)
zawiadamia,
że na wniosek z dnia 07.09.2022 r. (data wpływu do tut. Urzędu - 09.09.2022 r.) złożony przez Inwestora: firmę PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o. o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:
,, Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 129 w obrębie Raszujka, gmina Chorzele”.
Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia m.in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.
Zgodnie z art. 9, 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06 – 330 Chorzele, pok. nr 19,  poniedziałek – piątek w godz. od 7.30 do 15.30 , tel. /29/ 751 - 65 - 52.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zawiadomienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach: www.bip.chorzele.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Raszujka.
 
Z up. Burmistrza
Agnieszka Opalach
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
 1. Strony postępowania poprzez obwieszczenie na stronie  www.bip.chorzele.pl oraz na tablicy ogłoszeń:
- tablica ogłoszeń sołectwa Raszujka (za pośrednictwem sołtysa);
 1. a/a.
Do wiadomości:
 1. Inwestor;
 2. P. Dorota Moszczyńska;
 3. P. Marek Moszczyński.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik txt 8.26 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-09-14
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-09-16 08:04
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-09-16 08:04
Chorzele, dnia 12.09.2022 r.
WROZ.6220.16.2022.MCH
 
Obwieszczenie
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), w związku z art. 38 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), zwanej dalej ustawą o udostępnianiu oraz art.71, 73 ust. 1, 75 ust. 1 pkt 4 i art. 85 ust. 3 ustawy o udostępnianiu, Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele
zawiadamia,
że w dniu 12.09.2022 r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele znak: WROZ.6220.16.2022.MCH o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej Chorzele Solar Park na działkach ewidencyjnych połozonych w obrębie Niskie Wielkie, gmina Chorzele“.
Z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, pokój nr 19, w godzinach 730-1530.
Pouczenie
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Z up. Burmistrza
Agnieszka Opalach
 
 
 
Sporządziła: Monika Chmielewska
Otrzymują:
 1. Strony postępowania poprzez obwieszczenie na stronie www.bip.chorzele.pl oraz na tablicy ogłoszeń:
- wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Niskie Wielkie (za pośrednictwem sołtysa);
 1. a/a.
Do wiadomości:
 1. Inwestor;
 2. P. . Teresa Mikulak;
 3. P. Krzysztof Mikulak;
 4. P. Damian Jabłonowski;
 5. P. Kazimierz Pomierski;
 6. P. Witold Bukowski;
 7. P. Zdzisław Antosiak;
 8. P. Damian Kowalewski;
 9. P. Paweł Bogdański;
 10. P. Łukasz Drężek;
 11. P. Maria Jasnos;
 12. P. Małgorzata Urban;
 13. P. Jadwiga Pomierska;
 14. P. Marianna Dygnos;
 15. P. Marianna Gruszka;
 16. P. Bożena Karłowicz;
 17. P. Andrzej Borowski;
 18. P. Waldemar Borowski.

Załączniki:

obwieszczenie o umorzeniu decyzji. Plik doc 18.92 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-09-13
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-09-13 15:32
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-09-13 15:33
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelachul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele tel. (0-29) 751 65 40 email: sekretariat@chorzele.pl
Wygenerowano: 14 lipca 2024r. 01:01:12
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.