Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ
 
Chorzele, dnia 03.08.2022 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele
ul. Stanisława Komosińskiego 1
06-330 Chorzele
 
WROZ.6220.14.2022.MCH
 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)
zawiadamia,
że na wniosek z dnia 27.07.2022 r. (data wpływu do tut. Urzędu - 29.07.2022 r.) złożony przez Inwestora: firmę PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o. o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:
,,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 163, 164 w obrębie Lipowiec, gmina Chorzele”.
Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia m.in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.
Zgodnie z art. 9, 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06 – 330 Chorzele, pok. nr 19,  poniedziałek – piątek w godz. od 7.30 do 15.30 , tel. /29/ 751 - 65 - 52.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zawiadomienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach: www.bip.chorzele.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Lipowiec.
 
Z up. Burmistrza
Agnieszka Opalach
 
 
Otrzymują:
  1. Strony postępowania poprzez obwieszczenie na stronie  www.bip.chorzele.pl oraz na tablicy ogłoszeń:
- tablica ogłoszeń sołectwa Lipowiec (za pośrednictwem sołtysa);
  1. a/a.
Do wiadomości:
  1. PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o. o., ul. Św. Leonarda 7, 25-311 Kielce;
  2. P. Grzegorz Zuzelski;

Załączniki:

Obwieszczenie Plik txt 8.16 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-08-03
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-08-03 12:24
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-08-03 12:23
Chorzele, dnia 29.07.2022 r.
WROZ.6220.10.2022.MCH
Obwieszczenie
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), w związku z art. 72 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele
zawiadamia,
że w dniu 29.07.2022 r. zostało wydane postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele znak: WROZ.6220.10.2022.MCH w sprawie odmowy przedłużenia terminu ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1 MW w gminie Chorzele” działka o nr ewidencyjnym 197/2, obręb Chorzele, gmina Chorzele, znak: ROZ.ED.6220.8.2015/2016 z dnia 13.04.2016 roku.
Z treścią przedmiotowego postanowienia oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, pokój nr 19, w godzinach 730-1530.
Pouczenie
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Z up. Burmistrza
Mgr Regina Grzelak
Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
 
 
 
 
 
Sporządziła: Monika Chmielewska
Otrzymują:
  1. Strony postępowania poprzez obwieszczenie na stronie www.bip.chorzele.pl oraz na tablicy ogłoszeń:
- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach;
  1. a/a.
Do wiadomości:
  1. PGB Energetyka 20 Sp. z o. o., ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa

Załączniki:

Obwieszczenie Plik doc 17.88 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-07-29
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-08-02 08:02
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-08-02 08:02
OBWIESZCZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. , poz. 1029 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)
zawiadamia,
że w dniu 27.07.2022 r. zostało wydane postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele znak: WROZ.6220.12.2022.MCH o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określeniu zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 16 w obrębie Przysowy, gmina Chorzele”.
Zgodnie z art. 9, 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06 – 330 Chorzele, pok. nr 19,  poniedziałek – piątek w godz. od 7.30 do 15.30 , tel. /29/ 751 - 65 - 52.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zawiadomienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach: www.bip.chorzele.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Przysowy (za pośrednictwem sołtysa).
Pouczenie
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Załączniki:

obwieszczenie. Plik doc 16.42 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-07-28
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-08-05 08:00
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-08-05 08:02
OBWIESZCZENIE
o zakończeniu zbierania dowodów w postępowaniu administracyjnym
 
Działając na podstawie art. 9 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele zawiadamia o zgromadzeniu całego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 79 oraz 80, w obrąbie Przysowy, gmina Chorzele”.
Na obecnym etapie organ przystąpi do rozpatrzenia materiału zgromadzonego w przedmiotowej sprawie oraz do wydania decyzji administracyjnej.
Jednocześnie informuję, że stronom przed wydaniem decyzji przysługuje prawo zapoznania się z całością zgromadzonej dokumentacji oraz wniesienia uwag co do zebranego materiału dowodowego w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, Wydziale Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06 – 330 Chorzele, pokój nr 19,      w godz.: poniedziałek – piątek: od 730 do 1530, tel. /29/ 751 – 65 – 52 w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zawiadomienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach: www.bip.chorzele.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Przysowy.

Załączniki:

obwieszczenie. Plik doc 17.64 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-07-12
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-07-12 15:09
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-07-13 08:04
Obwieszczenie
 
Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm., dalej jako K.p.a.) zawiadamiam, że postępowanie administracyjne w sprawie dotyczącej przedłużenia terminu ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1 MW w gminie Chorzele” działka o nr ewidencyjnym 197/2, obręb Chorzele, gmina Chorzele, znak: ROZ.ED.6220.8.2015/2016 z dnia 13.04.2016 r., nie może być załatwione w terminie przewidzianym w art. 35 K.p.a. ze względu na skomplikowany charakter sprawy.
Przewidywany nowy termin załatwienia w/w sprawy to 01.08.2022 rok.
Ponadto informuję, że zgodnie z art. 37 § 3 pkt. 1 K.p.a. w przypadku stwierdzenia  bezczynności lub przewlekłości prowadzonego postępowania stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce, ul. Gen. A. E. Fieldorfa ,,Nila” 15, 07 – 410 Ostrołęka, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-07-08
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-07-12 08:52
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-07-12 08:47
OBWIESZCZENIE
o zakończeniu zbierania dowodów w postępowaniu administracyjnym w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
Działając na podstawie art. 9 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele zawiadamia o zgromadzeniu całego materiału dowodowego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki 94 w miejscowości Przysowy, gmina Chorzele”.
Na obecnym etapie organ przystąpi do rozpatrzenia materiału zgromadzonego w przedmiotowej sprawie oraz do wydania decyzji administracyjnej.
Jednocześnie informuję, że stronom przed wydaniem decyzji przysługuje prawo zapoznania się z całością zgromadzonej dokumentacji oraz wniesienia uwag co do zebranego materiału dowodowego w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, Wydziale Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06 – 330 Chorzele, pokój nr 19,      w godz.: poniedziałek – piątek: od 730 do 1530, tel. /29/ 751 – 65 – 52 w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zawiadomienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach: www.bip.chorzele.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Przysowy.

Załączniki:

obwieszczenie. Plik doc 17.58 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-07-05
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-07-05 12:42
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-07-05 12:38
OBWIESZCZENIE
o zakończeniu zbierania dowodów w postępowaniu administracyjnym w sprawie przedłużenia terminu ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
Działając na podstawie art. 9 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele zawiadamia o zgromadzeniu całego materiału dowodowego w sprawie przedłużenia terminu ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1 MW w gminie Chorzele” działka o nr ewidencyjnym 197/2, obręb Chorzele, gmina Chorzele, znak: ROZ.ED.6220.8.2015/2016 z dnia 13.04.2016 roku.
Na obecnym etapie organ przystąpi do rozpatrzenia materiału zgromadzonego w przedmiotowej sprawie i wydania postanowienia.
Jednocześnie informuję, że stronom przysługuje prawo zapoznania się z całością zgromadzonej dokumentacji oraz wniesienia uwag co do zebranego materiału dowodowego w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, Wydziale Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06 – 330 Chorzele, pokój nr 19, w godz.: poniedziałek – piątek: od 730 do 1530, tel. /29/ 751 – 65 – 52 w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego obwieszczenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zawiadomienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach: www.bip.chorzele.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach.

Załączniki:

obwieszczenie. Plik doc 17.56 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-07-01
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-07-04 08:12
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-07-04 08:11
Chorzele, dnia 28.06.2022 r.
WROZ.6220.15.2017.2018.2019.2020.2021.2022.MCH
Obwieszczenie
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), w związku z art. 38 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029), Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele
zawiadamia,
że w dniu 27.06.2022 r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele znak: WROZ.6220.15.2017.2018.2019.2020.2021.2022.MCH o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa zakładu przetwórstwa drzewnego wraz z infrastrukturą” planowanego do realizacji w miejscowości Chorzele, gmina Chorzele.
Z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu miasta i Gminy w Chorzelach, pokój nr 19, w godzinach 730-1530.
Pouczenie
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Z up. Burmistrza
mgr Regina Grzelak
Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
 
 
 
 
Sporządziła: Monika Chmielewska
Otrzymują:
  1. strony postępowania poprzez obwieszczenie na stronie www.bip.chorzele.pl oraz na tablicy ogłoszeń:
- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach;
  1. a/a.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik doc 17.53 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-06-28
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-06-30 15:14
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-06-30 15:14
Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
         Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z  2021 poz. 735 z późn. zm. ) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. z 2022 r., poz. 503) Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele podaje do wiadomości, że w dniu 27.06.2022 r. wydano decyzję nr 3/2022, znak sprawy: WROZ.6733.3.2022.AJ w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Cmentarnej, ul. Księżycowej i na nowo powstającym osiedlu domków jednorodzinnych na terenie działek ewidencyjnych nr 1494, 250, 530/17, 1602/3, 1602/4, 1608/13, w obrębie Chorzele, gmina Chorzele.
Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele, w godzinach od 7.30-15.30 od poniedziałku do piątku.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
         Obwieszczenie to zostanie publicznie obwieszczone poprzez wywieszenie go na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach – Biuletyn Informacji Publicznej.   

Załączniki:

obwieszczenie decyzja 28.06. Plik doc 16.30 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-06-27
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-06-28 15:32
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-06-28 15:28
Chorzele, dnia 23.06.2022 r.
WROZ.6220.5.2020.2021.2022.MCH

Obwieszczenie

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), w związku z art. 38 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029), zwanej dalej ustawą o udostępnianiu oraz art. 71, 73 ust. 1, 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o udostępnianiu, Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele
zawiadamia,
że w dniu 23.06.2022 r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele znak: WROZ.6220.5.2020.2021.2022.MCH o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ,,Adaptacji działki ew. nr 228/1 zlokalizowanej przy ul. Zarębskiej 32 w miejscowości Chorzele na punkt skupu złomu“.
Z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu miasta i Gminy w Chorzelach, pokój nr 19, w godzinach 730-1530.
Pouczenie
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Z up. Burmistrza
Agnieszka Opalach
 
 
 
 
 
 
Sporządziła: Monika Chmielewska
Otrzymują:
  1. strony postępowania poprzez obwieszczenie na stronie www.bip.chorzele.pl oraz na tablicy ogłoszeń:
- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach.
2. Gmina Chorzele
2.  a/a.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-06-23
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-07-26 10:45
Obwieszczenie
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), w związku z art. 38 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029), zwanej dalej ustawą o udostępnianiu oraz art. 71, 73 ust. 1, 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o udostępnianiu, Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele
zawiadamia,
że w dniu 23.06.2022 r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele znak: WROZ.6220.5.2020.2021.2022.MCH o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ,,Adaptacji działki ew. nr 228/1 zlokalizowanej przy ul. Zarębskiej 32 w miejscowości Chorzele na punkt skupu złomu“.
Z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu miasta i Gminy w Chorzelach, pokój nr 19, w godzinach 730-1530.
Pouczenie
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Załączniki:

Obwieszczenie. Plik doc 17.81 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-06-23
Publikujący - Administrator BIP 2022-06-23 14:50
Modyfikacja - Administrator BIP 2022-07-15 08:52

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

,,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 16 w obrębie Przysowy, gmina Chorzele”.


Załączniki:

Obwieszczenie Plik txt 8.27 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-06-20
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-06-20 14:48
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-06-20 14:47
Obwieszczenia o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Strategii Rozwoju Gminy Chorzele na lata 2021-2028 - aktualizacja”

Załączniki:

Obwieszczenie Plik doc 29.60 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-06-14
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-06-14 13:58
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-06-14 13:59
Obwieszczenie
 
Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm., dalej jako K.p.a.) zawiadamiam, że postępowanie administracyjne w sprawie dotyczącej przedłużenia terminu ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1 MW w gminie Chorzele” działka o nr ewidencyjnym 197/2, obręb Chorzele, gmina Chorzele, znak: ROZ.ED.6220.8.2015/2016 z dnia 13.04.2016 r., nie może być załatwione w terminie przewidzianym w art. 35 K.p.a. ze względu na skomplikowany charakter sprawy.
 
Przewidywany nowy termin załatwienia w/w sprawy to 08.07.2022 rok.
 
Ponadto informuję, że zgodnie z art. 37 § 3 pkt. 1 K.p.a. w przypadku stwierdzenia bezczynności lub przewlekłości prowadzonego postępowania stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce, ul. Gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, 07 - 410 Ostrołęka, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele.

Załączniki:

Przedłużenie postępowania 13.06. Plik doc 16.59 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-06-13
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-06-13 14:42
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-07-11 10:40
OBWIESZCZENIE
 
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przedłużenia terminu ważności decyzji o
 
środowiskowych uwarunkowaniach
 
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) w związku z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)
 
zawiadamia,
 
że na wniosek z dnia 05.05.2022 r. (data wpływu do tut. Urzędu 09.05.2022 r.) złożony przez Inwestora: PGB Energetyka 20 Sp. z o. o., ul. Gotarda 9, 02-683 warszawa, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie przedłużenia terminu ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1 MW w gminie Chorzele” działka o nr ewidencyjnym 197/2, obręb Chorzele, gmina Chorzele, znak: ROZ.ED.6220.8.2015/2016 z dnia 13.04.2016 roku.
 
Zgodnie z art. 9, 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06 - 330 Chorzele, pok. nr 19, poniedziałek - piątek w godz. od 7.30 do 15.30 , tel. /29/ 751 - 65 - 52.
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zawiadomienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach: www.bip.chorzele.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-06-09
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-06-09 14:43
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-06-24 07:53
Budowa farmy fotowoltaicznej ,,Poścień Zamion 1” o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Poścień – działka nr 872/1 w gminie Chorzele, powiat przasnyski, województwo mazowieckie
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-06-08
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-06-08 14:34
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-06-08 14:33

,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 79 oraz 80, w obrębie Przysowy, gmina Chorzele”. 

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-05-26
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-05-26 08:26
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-05-26 08:24

„Adaptacja działki nr 228/1 zlokalizowanej przy ul. Zarębskiej 32 w miejscowości Chorzele na punkt skupu złomu”.

Załączniki:

Obwieszczenie. Plik doc 16.03 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-05-26
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-05-26 14:36
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-05-26 14:32

Na wniosek z dnia 25.04.2022 r. (data wpływu do tut. Urzędu 06.05.2022 r.) złożony przez Inwestora: firmę PCWO ENERGY PV 218 Sp. z o. o., ul. Św. Leonarda 9, 25-311 Kielce, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ,, Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki 94 w miejscowości Przysowy, gmina Chorzele”.

Załączniki:

Obwieszczenie o wszczęciu. Plik doc 15.96 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-05-17
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-05-17 15:08
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-05-17 15:05
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele podaje do wiadomości, że w dniu 10.05.2022 r. wydano decyzję nr 2/2022, znak sprawy: WROZ.6733.2.2022.AJ w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE dn 63 mm na terenie działek ewidencyjnych nr 1711/9, 1414/11, 1415/2, 1416 położonych w obrębie 0001Chorzele - miasto, gmina Chorzele.

Załączniki:

obwieszczenie decyzja 12. Plik doc 16.82 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-05-10
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-05-12 11:39
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-05-13 11:36
Zawiadamiam,
że na wniosek złożony przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Cmentarnej, ul. Księżycowej i na nowo powstającym osiedlu domów jednorodzinnych na terenie działek ewidencyjnych nr 1494, 250, 530/17, 1602/3, 1602/4, 1608/13 położonych w obrębie 0001 Chorzele - miasto, gmina Chorzele.

Załączniki:

obwieszczenie o wszczeciu 12. Plik doc 16.81 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-05-10
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-05-12 11:35
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-05-13 11:32
Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Załączniki:

Obwieszczenie Plik txt 8.24 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-04-14
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-04-14 15:22
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-04-14 15:23
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele
zawiadamia,
że w dniu 06.04.2022 r., na wniosek Zarządu Powiatu Przasnyskiego, ul. Św. St. Kostki 5, 06- 300 Przasnysz (pismo znak: SliZP.500.12.3.2021/2022 z dnia 30.03.2022 r.), zostało wydane postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele znak: WROZ.6220.28.2021.2022.MCH z dnia 28.03.2022 r. zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele – Krukowo – Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele” 

Załączniki:

Obwieszczenie. Plik doc 16.92 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-04-07
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-04-07 11:11
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-04-07 11:10

Na wniosek z dnia 24.03.2022 r. (data wpływu do tut. Urzędu - 28.03.2022 r.) złożony przez Inwestora: firmę ZILINSKIS OZE Sp. z o. o. z/s w Bydgoszczy, ul. Horodelska 22, 58-150 Bydgoszcz, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:

,,Budowa i montaż wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 7000 kW, zabudowa wolnostojąca, panele montowane na stelażach konstrukcji stalowej o wysokości do 4 m ponad średni poziom terenu, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 99/1, w obrębie Stara Wieś, w gminie Chorzele”. 

Załączniki:

Obwieszczenie o wszczęciu. Plik doc 17.31 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-04-04
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-04-04 12:20
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-04-04 12:19
Na wniosek złożony przez Pana Marcina Krutczenko reprezentującego Usługi Projektowe Sieci i Instalacji Gazowych „PROMAR”, działającego w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE dn 63 mm na terenie działek ewidencyjnych nr 1711/9, 1414/11, 1415/2, 1416 położonych w obrębie 0001 Chorzele - miasto, gmina Chorzele.

Załączniki:

obwieszczenie31. Plik doc 16.42 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-03-31
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-03-31 15:15
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-03-31 15:15
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele zawiadamia o zgromadzeniu całego materiału dowodowego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki 52 w miejscowości Przysowy, gmina Chorzele”.

Załączniki:

obwieszczenie2. Plik doc 17.54 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-03-31
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-03-31 15:30
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-03-31 15:30
Zostało wydane postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele znak: WROZ.6220.1.2022.MCH o zawieszeniu postepowania administracyjnego w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.:
,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,7 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Krukowo, dz. nr ewid. 200/1, obręb 0020 Krukowo, j. ewid. 142202_5, gmina Chorzele, powiat przasnyski, województwo mazowieckie”
do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-03-31
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-03-31 13:16
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-03-31 13:16
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele
zawiadamia,
że w dniu 10.03.2022 r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele znak: WROZ.6220.10.2021.2022.MCH o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej  o mocy do 20 MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 80, 81, 94, 184, 185 w obrębie Lipowiec w gminie Chorzele“.

Załączniki:

Obwieszczenie 22.03. Plik doc 17.98 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-03-22
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-03-22 15:15
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-03-22 15:09
Na wniosek złożony przez Gminę Chorzele zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie punktu solarnego oświetlenia ulicznego na terenie działki ewidencyjnej nr 45/1 położonej w obrębie Stara Wieś, gmina Chorzele.

Załączniki:

obwieszczenie1. Plik doc 16.26 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-03-10
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-03-10 15:25
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-03-10 16:23
,, Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki 52 w miejscowości Przysowy, gmina Chorzele”.

Załączniki:

Obwieszczenie. Plik doc 15.88 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-02-25
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-02-25 14:57
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-02-25 14:56
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelachul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele tel. (0-29) 751 65 40 email: sekretariat@chorzele.pl
Wygenerowano: 12 sierpnia 2022r. 08:30:48
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.