Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
L.p Numer aktu prawnego
Data podjęcia/ podpisania
Akt prawny Data publikacji w Dzienniku Urzędowym
  1. 1.
305/XLVII/17 29.11.2017 r. Uchwała nr 305/XLVII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Rapaty Sulimy i części obrębu geodezyjnego Bogdany Wielkie. Ogłoszono w Dz.U.W.M.2018 poz. 950  z dnia 20 stycznia 2018 r.
2 207/2017 Zarządzenie nr 207/2017 Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r. Ogłoszono w Dz.U. W.m. poz. 547 z dnia 15.01.2018 r.
3 206/2017 Zarządzenie nr 206/2017 Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r. Ogłoszono w Dz.U.W.M. POZ. 545 z dnia 15.01.2018 r.
4 194/2017 Zarządzenie nr 194/2017 Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele w sprawie zmiany Ogłoszono w Dz.U. wM. Poz. 543 z dnia 15.01.2018 r.
5 329/XLVIII/17 28.12.2017 r. Uchwała nr 305/XLVII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach w sprawie określenia szczegółowych warunków, form i zakresu udzielania pomocy dzieciom i młodzieży ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chorzele oraz trybu postępowania w tych sprawach w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Miasta i Gminy Chorzele” Ogłoszono w Dz.U.w M. poz. 541 z dnia 15.01.2018 r.
6 321/XLVIII/17 28.12.2017 r. Uchwała nr 305/XLVII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Chorzele. Ogłoszono w Dz.U.w M. poz. 499 z dnia 15.01.2018 r.
7 317/XLIII/17 9.01.2018 r. Uchwała nr 305/XLVII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach w sprawie zmian w statucie Gminy Chorzele. Ogłoszono w Dz.U.w M. poz. 498 z dnia 15.01.2018 r.
8 15/2018  18.01.2018r. Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018r. Ogłoszono w Dz.U.W.M. 2018 poz.2320 z dnia  6 marca 2018 roku.
9 184/2017 30.11.2017 r. Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r. Ogłoszono w Dz.U.w M. poz. 270 z dnia 9.01.2018 r.
10 173/2017 7.11.2017 r. Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r. Ogłoszono w Dz.U.w M. poz. 268 z dnia 9.01.2018 r.
11 157/2017 17.10.2017 r. Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r. Ogłoszono w Dz.U.w M. poz. 1113 z dnia 2.02.2018 r.
12 144A/2017 11.09.2017 r. Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r. Ogłoszono w Dz.U.w M. poz. 1112 z dnia 2.02.2018 r.
13 144/2017 11.09.2017 r. Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r. Ogłoszono w Dz.U.w M. poz. 1110 z dnia 2.02.2018 r.
14 139/2017 1.09.2017 r. Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r Ogłoszono w Dz.U.w M. poz. 1103 z dnia 2.02.2018
15 121A/2017 29.08.2017 r. Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r. Ogłoszono w Dz.U.w M. poz. 1101 z dnia 2.02.2018.
16 115/2017 11.08.2017 r. Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r. Ogłoszono w Dz.U.w M. poz. 1099 z dnia 2.02.2018.
18 332/XLIX/18
30.01.2018 r.
Uchwała nr 305/XLVII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach w sprawie zmiany Uchwały nr 179/XXVI/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 października 2016 r. w sprawie : Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Chorzele. Ogłoszono w Dz.U.W.M.2018 poz.1864 z dnia  21 lutego 2018 roku.
 
19 334/XLIX/18
30.01.2018 r.
Uchwała nr 305/XLVII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach w  sprawie nadania nazwy ulicy. Ogłoszono w  Dz.U.W.M.2018 poz.1865z dnia  21 lutego 2018 roku.
 
20 335/XLIX/18
30.01.2018 r.
Uchwała nr 305/XLVII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach w  sprawie nadania nazwy ulicy. Ogłoszono w Dz.U.W.M. 2018 poz.1866 z dnia  21 lutego 2018 roku
 
21 336/XLIX/18
30.01.2018 r.
Uchwała nr 305/XLVII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Żłobka Miejskiego w Chorzelach nadanego uchwałą Nr 318/XLVIII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2017 roku. Ogłoszono w Dz.U.W.M. 2018 poz.1867 z dnia  21 lutego 2018 r.
 
22 337/XLIX/18
30.01.2018 r.
Uchwała nr 305/XLVII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Klubu Dziecięcego w Chorzelach nadanego uchwałą Nr 319/XLVIII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2017 roku.  Ogłoszono w Dz.U.W.M.2018 poz.1868 z dnia  21 lutego 2018 roku
 
23 341/L/18
28.02.2018 r.
Uchwała nr 305/XLVII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach w sprawie dopuszczenia  zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Chorzele instrumentem płatniczym. Ogłoszono w Dz.U.W.M. 2018 poz.2488 z dnia  13 marca 2018 roku.
24 342/L/18
28.02.2018 r.
 Uchwała nr 305/XLVII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach sprawie podziału na stałe obwody głosowania oraz  ustalenia  ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych Ogłoszono w Dz.U.W.M. 2018 poz.2489 z dnia  13 marca 2018 roku
25 343/L/18
28.02.2018 r.
Uchwała nr 305/XLVII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach w sprawie podziału Miasta i Gminy Chorzele na okręgi wyborcze, ustalenia  ich granic i  numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu  wyborczym.               
               
Ogłoszono w Dz.U.W.M. 2018 poz.2490 z dnia  13 marca 2018 roku
26 344/L/18
28.02.2018 r.
Uchwała nr 305/XLVII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą  6 lat  w prowadzonym przez gminę Chorzele Przedszkolu Samorządowym w Chorzelach.
 
Ogłoszono w Dz.U.W.M. 2018 poz.2491 z dnia  13 marca 2018 roku
 
27 349/LI/18
27.03.2018 r.
Uchwała nr 305/XLVII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach w  sprawie nadania nazwy ulicy.  Ogłoszono w Dz.U.W.M.2018 poz.3981 z dnia  12 kwietnia 2018 roku
 
28 350/LI/18
27.03.2018 r.
Uchwała nr 305/XLVII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach w  sprawie nadania nazwy ulicy. Ogłoszono w Dz.U.W.M.2018 poz.3982 z dnia  12 kwietnia 2018 roku
29 351/LI/18
27.03.2018 r.
Uchwała nr 305/XLVII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach w sprawie podziału Miasta i Gminy Chorzele na okręgi wyborcze, ustalenia  ich granic i  numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu  wyborczym.               
               
Ogłoszono w Dz.U.W.M.2018 poz.3983 z dnia  12 kwietnia 2018 roku
 
30 352/LI/18
27.03.2018 r.
Uchwała nr 305/XLVII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach w sprawie podziału na stałe obwody głosowania oraz  ustalenia  ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. Ogłoszono w Dz.U.W.M.2018 poz.3984 z dnia  12 kwietnia 2018 roku
31 353/LI/18
27.03.2018 r.
Uchwała nr 305/XLVII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach w sprawie przedłużenia funkcjonowania w miejscowości Łaz oddziału zamiejscowego Przedszkola Samorządowego w Chorzelach. Ogłoszono w Dz.U.W.M.2018 poz. 3985 z dnia  12 kwietnia 2018 roku
32 354/LI/18
27.03.2018 r.
Uchwała nr 305/XLVII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych  i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Chorzele
 
Ogłoszono w Dz.U.W.M. 2018 poz. 3986
z dnia  12 kwietnia 2018 roku.
 
33 355/LI/18
27.03.2018 r.
 
Uchwała nr 305/XLVII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach w sprawie uchwalenia  wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym  zasobem Gminy Chorzele na lata 2018-2022.  Ogłoszono w Dz.U.W.M. 2018 poz.3987 z dnia 12 kwietnia 2018 r-uchwalono nowy program
34 356/LI/18
27.03.2018 r.
Uchwała nr 305/XLVII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie  Gminy Chorzele. . Ogłoszono w Dz.U.W.M. 2018 poz.3988 z dnia  12 kwietnia 2018 roku- program był
35 368/LIII/18
25.05.2018 r.
Uchwała nr 305/XLVII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Upowszechniania Kultury  w Chorzelach.         Ogłoszono w Dz.U.W.M. 2018 poz.6082 z dnia  11 czerwca 2018 roku.
36 369/LIII/18
25.05.2018 r.
Uchwała nr 305/XLVII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach w sprawie zmiany uchwały w sprawie  wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym  zasobem Gminy Chorzele na lata 2018-2022.                            Ogłoszono w Dz.U.W.M. 2018 poz.6083 z dnia  11 czerwca 2018 r
 
37 378/LV/18
29.06.2018 r.
Uchwała nr 305/XLVII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta i Gminy Chorzele dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
 
Ogłoszono w  Dz.U.W.M. 2018 poz.7469 z dnia  26 lipca 2018 r.
 
38 109/2018 16.07.2018r. Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 104/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 6 lipca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok. Ogłoszono w  Dz.U.W.M. 2018 poz.7406 z dnia  25 lipca 2018 r.
39 385/LVI/18
27.08.2018 r
Uchwała nr 305/XLVII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Chorzele. Ogłoszono w Dz.U.W.M. 2018 poz.8412 z dnia  24 września 2018 roku.
 
40 386/LVI/18
27.08.2018 r.
Uchwała nr 305/XLVII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach w  sprawie zmian w Statucie Gminy Chorzele Ogłoszono w Dz.U.W.M. 2018 poz.8977 z dnia  5 września 2018 roku.
41 393/LVII/18
26.09.2018 r.
Uchwała nr 305/XLVII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach w sprawie  zaliczenia dróg-ulic na terenie miasta Chorzele  do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu. Ogłoszono w Dz.U.W.M. 2018 poz.13379 z dnia  31 grudnia 2018 roku.
 
42 395/LVIII/18
10.10.2018 r.
Uchwała nr 305/XLVII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Chorzele. Ogłoszono w Dz.U.W.M. 2018 poz.10805
z dnia  08 listopada 2018 r
43 401/LIX/18
09.11.2018 r.
Uchwała nr 305/XLVII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów jakim muszą odpowiadać składane projekty.
 
Uchwała została  ogłoszona w Dz.U.W.M. 2018 poz.11217 z dnia  19 listopada 2018 roku.
 
44 405/LIX/18
09.11.2018 r.
Uchwała nr 305/XLVII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach w sprawie ustanowienia pomników przyrody. Ogłoszono w Dz.U.W.M.2018 poz.13380 z dnia  31 grudnia 2018 roku
 
45 406/LIX/18
09.11.2018 r.
Uchwała nr 305/XLVII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach w sprawie ustanowienia pomników przyrody. Ogłoszono w Dz.U.W.M. 2018 poz.11218 z dnia  19 listopada 2018 roku
 

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2019-07-04
Publikujący - Administrator BIP 2019-07-04 13:30
Modyfikacja - Administrator BIP 2019-07-04 13:32
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelachul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele tel. (0-29) 751 65 40 email: sekretariat@chorzele.pl
Wygenerowano: 26 maja 2024r. 17:41:35
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.