Rada Miejska kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy; w tym celu powołuje ze swego grona Komisję Rewizyjną oraz inne komisje stałe i doraźne.

 

Komisje podlegają Radzie Miejskiej, przedkładają jej plany pracy oraz sprawozdania  z działalności.

 

Do zadań komisji stałych należy między innymi :

  1. rozpatrywanie materiałów i przygotowanie opinii do problemów będących przedmiotem obrad Rady, zgodnie ze swoją właściwością,
  2. realizacja planów pracy zatwierdzonych przez Radę,
  3. opiniowanie projektów uchwał Rady zgodnie ze swoją właściwością,
  4. kontrola realizacji uchwał Rady,
  5. kontrola działalności gminnych jednostek organizacyjnych,
  6. współpraca z jednostkami pomocniczymi Gminy,

Liczbę komisji, ich nazwy, szczegółowy zakres działania określa odrębna uchwała Rady.

Skład osobowy, zakres i czas działania komisji doraźnych określa uchwała Rady o ich powołaniu.

 
 

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłWojciech Fronczak - Użytkownik BIP2007-06-13
Publikujący Wojciech Fronczak - Użytkownik BIP 2007-06-13 08:36
Modyfikacja - Administrator BIP 2018-12-04 19:08