Dział zawiera informacje dotyczące polityki wewnętrznej i zewnętrznej Miasta i Gminy Chorzele, które zostały podzielone na moduły tematyczne, zgodnie z zakresem spraw i zadaniami realizowanymi przez gminę Chorzele zarówno w sferze społeczno - gospodarczej jak i finansowo - inwestycyjnej, tj.:

  • dokumenty określające główne kierunki i cele polityki Miasta, czyli strategie,
  • plany rozwoju miasta Miasta i Gminy Chorzele, czyli programy działań, dokumenty stanowiące podstawę do opracowania wieloletnich planów finansowo - inwestycyjnych Miasta,
  • dokumenty dot. polityki przestrzennej w odniesieniu do obszaru gminy, czyli Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzele oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
  • dokumenty statystyczne i raporty o stanie miasta i gminy,
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłWojciech Fronczak - Użytkownik BIP2007-07-05
Publikujący Wojciech Fronczak - Użytkownik BIP 2007-07-05 12:02