Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Regulamin Organizacyjny

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2010

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele

z dnia 08.12.2010 roku.

 

 

REGULAMIN 

O R G A N I Z A C Y J N Y

Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach

 

Regulamin niniejszy

określa organizację i zasady funkcjonowania

Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Ilekroć w regulaminie jest mowa:

 

O Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Chorzele,

O Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Chorzelach,

O Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele,

O Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach,

O Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach.

 

§ 2

Burmistrz wykonuje zadania przy pomocy Urzędu.

 

§ 3

1.     Burmistrz jest kierownikiem Urzędu i zwierzchnikiem służbowym jego pracowników oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

2.     Do zakresu zadań Burmistrza należy w szczególności:

1)        reprezentowanie Gminy na zewnątrz,

2)        prowadzenie bieżących spraw Gminy,

3)        podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,

4)        wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

5)        udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej,

6)        przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,

7)        upoważnianie pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

8)        wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady.

Na stanowisku pracy burmistrza używa się symbolu „BMG”.

 

§ 4

1.     Burmistrz może upoważnić innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji indywidualnych w sprawach z zakresu administracji publicznej.

2.     Burmistrz może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy burmistrza lub sekretarzowi gminy.

§ 5

1.     Do zakresu zadań Zastępcy Burmistrza należy w szczególności:

1)        zastępowanie Burmistrza podczas jego nieobecności lub niemożności pełnienia obowiązków z powodu choroby, urlopu lub z innych przyczyn we wszystkich czynnościach przewidzianych do wykonania dla Burmistrza,

2)        wykonywanie na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza innych zadań ,

3)        przedkładanie Radzie w imieniu Burmistrza projektów uchwał ,

4)        nadzorowanie realizacji zadań gminy i zapewnienie współpracy z organami administracji rządowej,

5)        wydawanie poleceń służbowych wszystkim pracownikom Urzędu i kierownikom jednostek organizacyjnych oraz kontrola ich wykonania,

6)        wydawanie z upoważnienia Burmistrza decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

7)        sprawowanie nadzoru nad działalnością samodzielnych stanowisk pracy oraz ich ocena,

8)        sprawowanie bezpośredniego i bieżącego nadzoru nad działalnością gminnych jednostek organizacyjnych,

9)        z apewnienie realizacji funkcji reprezentacyjnej Burmistrza oraz organizacja kontaktów burmistrza z organizacjami społecznymi, przedstawicielami zakładów pracy, organizacjami związkowymi, politycznymi itp.,

10)    koordynowanie prac związanych ze współpracą z organami samorządowymi szczebla powiatowego i wojewódzkiego, a także administracją rządową,

11)    prowadzenie narad z dyrektorami szkół i przedszkola.

Na stanowisku pracy zastępcy burmistrza używa się symbolu „ZBMG”.

 

2.     Do zakresu zadań Sekretarza należy w szczególności:

1)        przygotowywanie planu pracy urzędu,

2)        przygotowywanie do podpisu burmistrza projektów decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń,

3)        zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu,

4)        prowadzenie kontroli przestrzegania przez pracowników urzędu dyscypliny pracy, przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i instrukcji kancelaryjnej,

5)        opracowywanie projektów i aktualizacja Statutu Miasta i Gminy Chorzele, Regulaminu Organizacyjnego, Regulaminu Pracy Urzędu i przedkładanie Burmistrzowi i Radzie Miejskiej,

6)        rozpatrywanie skarg i wniosków radnych i obywateli, interpelacji i zapytań radnych oraz wniosków komisji,

7)        zapewnienie zgodności działania urzędu z przepisami prawa,

8)        prowadzenie i udostępnianie zbiorów przepisów prawnych,

9)        opracowywanie informacji w zakresie pracy i funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy,

10)    zapewnienie właściwej organizacji pracy urzędu,

11)    realizowanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi min. organizowanie i przeprowadzanie służby przygotowawczej,

12)    przygotowanie i aktualizacja regulaminów dotyczących służby przygotowawczej oraz okresowych ocen pracowników.

Na stanowisku pracy sekretarza używa się symbolu „SMG”.

 

Rozdział II

STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU

 

§ 6

W skład Urzędu wchodzą:

1.     Burmistrz Miasta i Gminy

2.     Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy

3.     Sekretarz Miasta i Gminy

4.     Skarbnik Miasta i Gminy

5.     Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

6.     Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

  1. Referat Organizacyjny:

1)       kierownik referatu organizacyjnego

2)       zastępca kierownika referatu organizacyjnego

3)       stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego, inwestycji i ochrony środowiska

4)       stanowisko pracy ds. utrzymania i nadzoru dróg

5)       stanowisko pracy ds. zamówień publicznych i kancelarii tajnej

6)       stanowisko pracy ds. oświaty, kultury i sportu

7)       stanowisko pracy ds. obsługi Rady Miejskiej

8)       stanowisko pracy ds. informatycznych oraz promocji Miasta i Gminy Chorzele

9)       stanowisko pracy ds. gospodarki gruntami i gospodarki mieszkaniowej

10)   stanowisko pracy ds. rolnictwa i gospodarki komunalnej

11)   stanowisko pracy ds. handlu, zdrowia i ewidencji działalności gospodarczej

12)   stanowisko pracy ds. melioracji

13)   stanowisko „Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych”

14)   stanowisko pracy ds. funduszy unijnych

15)   trzy stanowiska pomocy administracyjnej

16)   stanowisko pracy konserwatora-trenera środowiskowego

17)    stanowisko pracy gminnego koordynatora sportowego

18)   kierownik kancelarii głównej urzędu

19)   stanowisko pracy ds. organizacyjnych i sekretariatu

20)   stanowisko pracy ds. obsługi klienta oraz obsługi komisji stałych Rady Miejskiej

21)   stanowisko telefonistki

22)   dwa stanowiska pracy palaczy c.o.

23)   dwa stanowiska pracy sprzątaczek

24)   stanowiska pracy, na których nawiązanie stosunku pracy następuje w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych bez ogłaszania naboru

9.     Referat Finansowy:

1)        kierownik referatu finansowego

2)    zastępca kierownika referatu finansowego

3)    cztery stanowiska pracy do spraw księgowości budżetowej

Podmiot publikujący
WytworzyłWojciech Fronczak - Użytkownik BIP2010-04-08 10:51
Publikujący Wojciech Fronczak - Użytkownik BIP 2010-04-08 10:51
Modyfikacja Wojciech Fronczak - Użytkownik BIP 2010-04-08 10:51
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelachul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele tel. (0-29) 751 65 40 email: sekretariat@chorzele.pl
Wygenerowano: 11 czerwca 2023r. 03:46:09
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.