Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Obwieszczenie

zawiadamiam

że na wniosek Gminy Krzynowłoga Mała ul. Kościelna 3, 06-316 Krzynowłoga Mała,
zostało wszczęte z dniem 10.05.2024 roku postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego
na: "Przebudowie drogi gminnej Gadomiec Jędryki - Gadomiec Jebieńki ok. 2500m"
 

Załączniki:

obwieszczenie Plik pdf 445.33 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2024-05-20
Publikujący Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2024-05-20 14:34
Modyfikacja Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2024-05-20 14:36
Obwieszczenie
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572), w związku z art. 38 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś oraz art. 71, 73 ust. 1, 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele
zawiadamia,
że w dniu 30.04.2024 r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele znak: WROZ.6220.1.2023.MCH o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej (z możliwością etapowania) lub zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 5 MWp, zlokalizowanego w miejscowości Opaleniec, planowanego do realizacji na działce nr ewid. 75, obręb Opaleniec, gmina Chorzele”.
Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.
Z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, pokój nr 2, w godzinach 730-1530.
Pouczenie
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Załączniki:

obwieszczenie. Plik doc 18.23 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2024-05-07
Publikujący Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2024-05-07 13:36
Modyfikacja Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2024-05-07 13:37
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572)
zawiadamia,
że na wniosek z dnia 08.04.2024 r. (data wpływu do Urzędu 23.04.2024 r.) złożony przez Inwestora: firmę PGB Energetyka 20 Sp. z o. o., ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa, reprezentowaną przez pełnomocnika Panią Justynę Tokarską, ul. Dworska 2a, 05-510 Chyliczki wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ,, Budowa zakładu produkcji biometanu wraz z przyłączem gazowym z możliwością wytwarzania energii elektrycznej w układzie kogeneracyjnym oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 197/2, obręb 0001 Chorzele, gmina Chorzele, powiat przasnyski, woj. mazowieckie”.
Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia m.in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.
Zgodnie z art. 9, 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06 – 330 Chorzele, pok. nr 2,  poniedziałek – piątek w godz. od 7.30 do 15.30 , tel. /29/ 751 - 65 - 52.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zawiadomienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach: www.bip.chorzele.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06 – 330 Chorzele oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Łaz (za pośrednictwem sołtysa).

Załączniki:

Obwieszczenie. Plik doc 17.68 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2024-04-30
Publikujący Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2024-04-30 12:27
Modyfikacja Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2024-04-30 12:29
Obwieszczenie 
Starosty Przasnyskiego

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

zawiadamiam

o wydaniu decyzji Nr 5/2024 z dnia 12 kwietnia 2024 roku 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Młynarskiej w Chorzelach
 

Załączniki:

obwieszczenie 3 Plik pdf 466.68 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2024-04-18
Publikujący Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2024-04-18 12:56
Modyfikacja Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2024-04-18 13:01
Obwieszczenie 
Starosty Przasnyskiego


o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

zawiadamiam

o wydaniu decyzji Nr 3/2024 z dnia 12 kwietnia 2024 roku 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Pogodnej w Chorzelach
 

Załączniki:

obwieszczenie 1 Plik pdf 450.06 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2024-04-18
Publikujący Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2024-04-18 12:47
Modyfikacja Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2024-04-18 13:01
Obwieszczenie 
Starosty Przasnyskiego

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

zawiadamiam

o wydaniu decyzji Nr 4/2024 z dnia 12 kwietnia 2024 roku 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Przytulnej i Księżycowej w Chorzelach

Załączniki:

obwieszczenie 4 Plik pdf 465.28 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2024-04-18
Publikujący Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2024-04-18 13:00
Modyfikacja Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2024-04-18 13:00
Obwieszczenie 
Starosty Przasnyskiego

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

zawiadamiam

o wydaniu decyzji Nr 2/2024 z dnia 12 kwietnia 2024 roku 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Kazimierza Wielkiego w Chorzelach
 

Załączniki:

obwieszczenie 2 Plik pdf 462.91 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2024-04-18
Publikujący Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2024-04-18 12:50
Modyfikacja Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2024-04-18 13:01
Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania
 
       Na podstawie art. 49 § 1 i § 2 oraz art. 61 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.), w związku z art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.)
zawiadamiam,
że na wniosek złożony przez Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele reprezentowanego przez Pełnomocnika – Pana Cezarego Mikołajewskiego – wspólnika spółki: Infra-Pro Mikołajewski, Rudzińska-Smolińska, Opalach, spółka jawna zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej nr 320130W w miejscowości Krukowo, gmina Chorzele (oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0020 Krukowo, jako działka nr 374) wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 3210W (Krukowo – Ostrówek) na terenie działek ewidencyjnych nr 374, 382, 379, 301/1, 378/2, 164/21, 164/23, 325 położonych w obrębie Krukowo, gmina Chorzele.
Zgodnie z art. 9, 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06 – 330 Chorzele, pok. nr 2,  poniedziałek – piątek w godz. od 7.30 do 15.30, tel. /29/ 751 - 65 - 52.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie go na okres 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 17.04.2024 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach: www.bip.chorzele.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach oraz sołectwa Krukowo.

Załączniki:

obwieszczenie o wszczeciu 21. Plik doc 18.12 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2024-04-17
Publikujący Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2024-04-17 08:34
Modyfikacja Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2024-04-17 08:34
Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania
 
       Na podstawie art. 49 § 1 i § 2 oraz art. 61 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.), w związku z art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.)
zawiadamiam,
że na wniosek złożony przez Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele reprezentowanego przez Pełnomocnika – Pana Cezarego Mikołajewskiego – wspólnika spółki: Infra-Pro Mikołajewski, Rudzińska-Smolińska, Opalach, spółka jawna zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej nr 320111W w miejscowości Dzierzęga Nadbory, gmina Chorzele na terenie działek ewidencyjnych nr 31, 127, 141, 149, położonych w obrębie Dzierzęga Nadbory, gmina Chorzele.
Zgodnie z art. 9, 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06 – 330 Chorzele, pok. nr 2,  poniedziałek – piątek w godz. od 7.30 do 15.30, tel. /29/ 751 - 65 - 52.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie go na okres 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 17.04.2024 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach: www.bip.chorzele.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach oraz sołectwa Dzierzęga Nadbory.

Załączniki:

obwieszczenie o wszczeciu 21. Plik doc 18.05 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2024-04-17
Publikujący Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2024-04-17 09:15
Modyfikacja Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2024-04-17 09:15
Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania
 
       Na podstawie art. 49 § 1 i § 2 oraz art. 61 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.), w związku z art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.)
zawiadamiam,
że na wniosek złożony przez Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele reprezentowanego przez Pełnomocnika – Pana Cezarego Mikołajewskiego – wspólnika spółki: Infra-Pro Mikołajewski, Rudzińska-Smolińska, Opalach, spółka jawna zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi wewnętrznej w miejscowości Krukowo, gmina Chorzele (oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0020 Krukowo, jako działka nr 354/3) wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 3209W (Krukowo – Brodowe Łąki) na terenie działek ewidencyjnych nr 354/3, 378/2, 339, 381, 354/2, 200/2, 31/6, położonych w obrębie Krukowo, gmina Chorzele.
Zgodnie z art. 9, 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06 – 330 Chorzele, pok. nr 2,  poniedziałek – piątek w godz. od 7.30 do 15.30, tel. /29/ 751 - 65 - 52.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie go na okres 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 17.04.2024 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach: www.bip.chorzele.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach oraz sołectwa Krukowo.

Załączniki:

obwieszczenie o wszczeciu 21. Plik doc 18.16 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2024-04-17
Publikujący Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2024-04-17 08:40
Modyfikacja Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2024-04-17 08:40
Obwieszczenie

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), w związku z art. 38 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś oraz art. 71, 73 ust. 1, 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele
zawiadamia,
że w dniu 27.03.2024 r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele znak: WROZ.6220.25.2022.MCH o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej Chorzele Solar Park na działkach ewidencyjnych położonych w obrębie Niskie Wielkie, gmina Chorzele” tj. działkach o nr ewidencyjnych 42/13, 44/6, 44/7, 44/9, 44/10, 45, 47, 48, 49, 51, 105, 107/3, 125/3, 126/3, 129/6, 132/2, 132/3, 209, 210, 216”.
Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.
Z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, pokój nr 2, w godzinach 730-1530.
Pouczenie
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Załączniki:

obwieszczenie. Plik doc 18.91 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2024-04-16
Publikujący Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2024-04-16 10:29
Modyfikacja Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2024-04-16 10:30
Obwieszczenie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
zawiadamia Strony, że przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 
polegającego na: '' zmianie lasu, gruntów zadzrewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych oraz nieużytkoów na użytek rolny", zlokalizowanych na działkach o nr ew. 815 oraz 816 obręb 0050 Zaręby na terenie gminy Chorzele

Załączniki:

obwieszczenie Plik pdf 369.04 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2024-04-11
Publikujący Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2024-04-11 08:22
Modyfikacja Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2024-04-11 08:25
Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania
 
       Na podstawie art. 49 § 1 i § 2 oraz art. 61 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.), w związku z art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.)
zawiadamiam,
że na wniosek złożony przez Gminę Chorzele zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii oświetlenia ulicznego na terenie działki ewidencyjnej nr 179 położonej w obrębie Lipowiec, gmina Chorzele.
Zgodnie z art. 9, 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06 – 330 Chorzele, pok. nr 2,  poniedziałek – piątek w godz. od 7.30 do 15.30, tel. /29/ 751 - 65 - 52.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie go na okres 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 21.03.2024 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach: www.bip.chorzele.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach oraz sołectwa Lipowiec.

Załączniki:

obwieszczenie o wszczeciu 3. Plik doc 17.99 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2024-03-21
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2024-03-21 12:50
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2024-03-21 12:50
 
Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania
 
       Na podstawie art. 49 § 1 i § 2 oraz art. 61 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.), w związku z art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.)
zawiadamiam,
że na wniosek złożony przez Gminę Chorzele zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii oświetlenia ulicznego na terenie działki ewidencyjnej nr 231 położonej w obrębie Opaleniec, gmina Chorzele.
Zgodnie z art. 9, 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06 – 330 Chorzele, pok. nr 2,  poniedziałek – piątek w godz. od 7.30 do 15.30, tel. /29/ 751 - 65 - 52.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie go na okres 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 21.03.2024 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach: www.bip.chorzele.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach oraz sołectwa Opaleniec.

Załączniki:

obwieszczenie o wszczeciu 2. Plik doc 17.95 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2024-03-21
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2024-03-21 12:44
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2024-03-21 12:44
Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania
 
       Na podstawie art. 49 § 1 i § 2 oraz art. 61 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.), w związku z art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.)
zawiadamiam,
że na wniosek złożony przez Gminę Chorzele zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii oświetlenia ulicznego na terenie działek ewidencyjnych nr 261/1, 638 położonych w obrębie Poścień, gmina Chorzele.
Zgodnie z art. 9, 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06 – 330 Chorzele, pok. nr 2,  poniedziałek – piątek w godz. od 7.30 do 15.30, tel. /29/ 751 - 65 - 52.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie go na okres 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 21.03.2024 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach: www.bip.chorzele.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach oraz sołectwa Poścień Wieś.

Załączniki:

obwieszczenie o wszczeciu. Plik doc 17.93 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2024-03-21
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2024-03-21 12:41
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2024-03-21 12:41
Obwieszczenie
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), w związku z art. 38 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś oraz art.71, 73 ust. 1, 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele
zawiadamia,
że w dniu 13.03.2024 r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele znak: WROZ.6220.11.2023.MCH o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa budynku inwentarskiego o obsadzie do 154,5 DJP wraz ze zbiornikami (kanałami) do magazynowania gnojowicy w miejscowości Niskie Wielkie, gm. Chorzele, woj. mazowieckie”.
Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.
Z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, pokój nr 2, w godzinach 730-1530.
Pouczenie
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2024-03-13
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2024-03-13 10:05
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2024-03-13 10:06
Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania
 
       Na podstawie art. 49 § 1 i § 2 oraz art. 61 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.), w związku z art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.)
zawiadamiam,
że na wniosek złożony przez Gminę Chorzele zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zagospodarowaniu stanowiska archeologicznego „Łysa Góra” w celach turystyczno-edukacyjnych poprzez wykonanie ścieżki edukacyjnej i punktu widokowego na terenie działki ewidencyjnej nr 198 położonej w obrębie Bagienice Wielkie, gmina Chorzele.
Zgodnie z art. 9, 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06 – 330 Chorzele, pok. nr 2,  poniedziałek – piątek w godz. od 7.30 do 15.30, tel. /29/ 751 - 65 - 52.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie go na okres 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 12.03.2024 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach: www.bip.chorzele.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach oraz sołectwa Bagienice.

Załączniki:

obwieszczenie. Plik doc 18.03 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2024-03-12
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2024-03-12 14:46
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2024-03-12 14:47
Obwieszczenie
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), w związku z art. 38 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś oraz art.71, 73 ust. 1, 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele
zawiadamia,
że w dniu 01.03.2024 r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele znak: WROZ.6220.12.2023.MCH o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ,,Eksploatacja złoża piasków skaleniowo-kwarcowych ,,Zdziwój Nowy II” w kat. C1 zlokalizowanego na dz. nr 49 i 348, m. Zdziwój Nowy, gmina Chorzele, powiat przasnyski, woj. mazowieckie”.
Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.
Z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, pokój nr 2, w godzinach 730-1530.
Pouczenie
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Załączniki:

obwieszczenie. Plik doc 17.97 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2024-03-12
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2024-03-12 14:03
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2024-03-12 14:04
OBWIESZCZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. , poz. 1094 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.)
zawiadamia,
że w dniu 01.03.2024 r. zostało wydane postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele znak: WROZ.6220.19.2023.MCH o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ewid. 86, obręb Przysowy, gmina Chorzele” do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Zgodnie z art. 9, 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06 – 330 Chorzele, pok. nr 2,  poniedziałek – piątek w godz. od 7.30 do 15.30 , tel. /29/ 751 - 65 - 52.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zawiadomienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach: www.bip.chorzele.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Przysowy (za pośrednictwem sołtysa).
Pouczenie
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Załączniki:

obwieszczenie. Plik doc 16.21 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2024-03-05
Publikujący Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2024-03-05 14:38
Modyfikacja Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2024-03-05 14:38
Obwieszczenie
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), w związku z art. 38 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś oraz art.71, 73 ust. 1, 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele
zawiadamia,
że w dniu 01.03.2024 r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele znak: WROZ.6220.13.2023.MCH o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 212/2, 213, w obrębie Rawki i Wierzchowizna, gmina Chorzele”.
Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.
Z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, pokój nr 2, w godzinach 730-1530.
Pouczenie
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Załączniki:

obwieszczenie.. Plik doc 17.98 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2024-03-05
Publikujący Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2024-03-05 14:37
Modyfikacja Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2024-03-05 14:37
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 30, art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) zwanej dalej ustawą ooś. Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 129 w obrębie Raszujka, gmina Chorzele”.
Postępowanie w powyższej sprawie prowadzone jest na wniosek firmy PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o. o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, złożonego do Urzędu w dniu 09.09.2022 roku. Przedmiotowa inwestycja należy do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i wymieniona jest w § 3 ust. 1 pkt. 54 a) lit. b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.). Po uwzględnieniu opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przasnyszu z dnia 21.09.2022 r. (data wpływu do Urzędu – 23.09.2022 r.), znak: PPIS-ZNS-712/45/22, postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 11.10.2022 (data wpływu do Urzędu – 12.10.2022 r.), znak: WOOŚ-I.4220.1435.2022.MŚ oraz opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,  Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem z dnia 20.10.2022 r. (data wpływu do Urzędu – 25.10.2022 r.), znak: WA.ZZŚ.2.435.1.254.2022.MR, tutejszy Organ postanowieniem z dnia 31.10.2022 r., znak: WROZ.6220.19.2022.MCH nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił zakres raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko. Natomiast obwieszczeniem z dnia 31.10.2022 r., znak: WROZ.6220.19.2022.MCH poinformował strony postępowania o wydaniu ww. postanowienia. Następnie Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele w dniu 05.12.2022 r. wydał postanowienie, znak: WROZ.6220.19.2022.MCH o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez Inwestora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz obwieszczeniem z dnia 05.12.2022 r., znak: WROZ.6220.19.2022.MCH poinformował strony postępowania o wydaniu ww. postanowienia. Inwestor przy piśmie z dnia 09.02.2024 r. (data wpływu do Urzędu – 15.02.2024 r.) przekazał do tut. Organu raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele postanowieniem z dnia 22.02.2024 r., znak: WROZ.6220.19.2022.MCH podjął na wniosek Inwestora postępowanie administracyjne, o czym poinformował strony postępowania w  obwieszczeniu z dnia 22.02.2024 r., znak: WROZ.6220.19.2022.MCH. Następnie przy piśmie z dnia 22.02.2024 r., znak: WROZ.6220.19.2022.MCH w/w raport Organ zgodnie z art. 77 ustawy ooś przekazał właściwemu Organowi w celu uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia. Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele, zaś Organem biorącym udział w ocenie oddziaływania na środowisko jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie.
Z dokumentacją przedsięwzięcia można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach, Wydziale Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele, z siedzibą przy ul. St. Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30. Zgodnie z art. 29 ww. ustawy ooś Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele informuje, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w prowadzonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa i zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, ul. St. Komosińskiego 1, 06- 330 Chorzele, nr tel. 29 751 65 52. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 35 ww. ustawy ooś, uwagi i wnioski złożone po upływie 30 dni , pozostawia się bez rozpatrzenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:
- na tablicy ogłoszeń sołectwa Raszujka;
- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, dostępnym na stronie www.bip.chorzele.pl.       

Załączniki:

obwieszczenie.. Plik doc 23.01 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2024-02-27
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2024-02-27 09:17
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2024-02-27 09:18
OBWIESZCZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. , poz. 1094 ze zm.) oraz w związku z art. 49, art. 97 § 2 i art. 101 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.)
zawiadamia,
że w dniu 15.02.2024 r. Inwestor przedłożył Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 129 w obrębie Raszujka, gmina Chorzele”.
         W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele postanowieniem z dnia 22.02.2024 r. znak: WROZ.6220.19.2022.MCH podjął zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. inwestycji.
Zgodnie z art. 9, 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06 – 330 Chorzele, pok. nr 2,  poniedziałek – piątek w godz. od 7.30 do 15.30 , tel. /29/ 751 - 65 - 52.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zawiadomienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach: www.bip.chorzele.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Raszujka (za pośrednictwem sołtysa).
Pouczenie
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Załączniki:

obwieszczenie. Plik doc 17.36 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2024-02-27
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2024-02-27 09:47
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2024-02-27 09:48
OBWIESZCZENIE
o zakończeniu zbierania dowodów w postępowaniu administracyjnym

Działając na podstawie art. 9 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) oraz na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele zawiadamia o zgromadzeniu całego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowia budynku inwentarskiego o obsadzie do 154,5 DJP wraz ze zbiornikami (kanałami) do magazynowania gnojowicy w miejscowości Niskie Wielkie, gm. Chorzele, woj. mazowieckie”.
Na obecnym etapie organ przystąpi do rozpatrzenia materiału zgromadzonego w przedmiotowej sprawie oraz do wydania decyzji administracyjnej.
Jednocześnie informuję, że stronom przed wydaniem decyzji przysługuje prawo zapoznania się z całością zgromadzonej dokumentacji oraz wniesienia uwag co do zebranego materiału dowodowego w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, Wydziale Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06 – 330 Chorzele, pokój nr 2, w godz.: poniedziałek – piątek: od 730 do 1530, tel. /29/ 751 – 65 – 52 w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego obwieszczenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zawiadomienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach: www.bip.chorzele.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Niskie Wielkie (za pośrednictwem sołtysa).
Pouczenie
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Załączniki:

obwieszczenie. Plik doc 19.02 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2024-02-19
Publikujący Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2024-02-19 10:05
Modyfikacja Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2024-02-19 10:05
Obwieszczenie
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), w związku z art. 38 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś oraz art. 71, 73 ust. 1, 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele
zawiadamia,
że w dniu 13.02.2024 r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele znak: WROZ.6220.17.2023.MCH o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa drogi gminnej nr 320111W w miejscowości Dzierzęga Nadbory, gmina Chorzele“.
Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.
Z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, pokój nr 2, w godzinach 730-1530.
Pouczenie
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Załączniki:

obwieszczenie. Plik doc 18.15 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2024-02-14
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2024-02-14 13:19
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2024-02-14 13:19
Obwieszczenie
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), w związku z art. 38 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś oraz art. 71, 73 ust. 1, 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele
zawiadamia,
że w dniu 05.02.2024 r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele znak: WROZ.6220.18.2023.MCH o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ,, Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zaręby, gmina Chorzele (oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0050 Zaręby, jako działka nr 899/2, 901, 912/1, 913, 305/1) wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 3208W (Wielbark-gr. woj.-Zaręby)“.
Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.
Z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, pokój nr 2, w godzinach 730-1530.
Pouczenie
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Załączniki:

obwieszczenie. Plik doc 18.10 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2024-02-12
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2024-02-12 13:25
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2024-02-12 13:26
Obwieszczenie

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), w związku z art. 38 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś oraz art. 71, 73 ust. 1, 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele
zawiadamia,
że w dniu 05.02.2024 r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele znak: WROZ.6220.15.2023.MCH o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa drogi gminnej nr 320130W w miejscowości Krukowo, gmina Chorzele (oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0020 Krukowo, jako działka nr 374) wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 3210W (Krukowo-Ostrówek)“.
Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.
Z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, pokój nr 2, w godzinach 730-1530.
Pouczenie
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Załączniki:

obwieszczenie. Plik doc 18.09 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2024-02-09
Publikujący Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2024-02-09 11:01
Modyfikacja Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2024-02-09 11:01
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, ze zm., zwanej dalej „Kpa”) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, ze zm., zwanej dalej „ustawą ooś”), w związku z art. 49 Kpa, zawiadamia się Strony, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie (zwany dalej „Regionalnym Dyrektorem”) prowadzi postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek z dnia 30.01.2024 r. (data wpływu do tutejszego organu  01.02.2024 r.) Ewy Mikołajczyk i Władysława Mikołajczyka, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „zmianie lasu, gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych oraz nieużytków na użytek rolny”, zlokalizowanych na działkach o nr ew. 815 oraz 816 obręb 0050 Zaręby na terenie gminy Chorzele.
Z treścią wniosku i z jego załącznikami można zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. H. Sienkiewicza 3, od poniedziałku do piątku, w godzinach 900-1500 po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie pod nr: 22 556-56-16 bądź mailowo pod adresem: kinga.wawryniuk@warszawa.rdos.gov.pl.
Jednocześnie, na podstawie art. 106 § 2 Kpa i art. 74 ust. 3 ustawy ooś, w związku z art. 49 Kpa, Regionalny Dyrektor zawiadamia Strony, że stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, pismem z dnia 7 lutego 2024 r., znak: WOOŚ-II.420.13.2024.SK.3, wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o zajęcie stanowiska w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia oraz w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku – o uzgodnienie w drodze postanowienia, o którym mowa w art. 64 ust. 1c ustawy ooś.

Załączniki:

obwieszczenia Plik pdf 863.55 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2024-02-09
Publikujący Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2024-02-09 08:40
Modyfikacja Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2024-02-09 08:41
OBWIESZCZENIE
o zakończeniu zbierania dowodów w postępowaniu administracyjnym
 
Działając na podstawie art. 9 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) oraz na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele zawiadamia o zgromadzeniu całego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej Chorzele Solar Park na działkach ewidencyjnych położonych w obrębie Niskie Wielkie, gmina Chorzele” tj. działkach o nr ewidencyjnych 42/13, 44/6, 44/7, 44/9, 44/10, 45, 47, 48, 49, 51, 105, 107/3, 125/3, 126/3, 129/6, 132/2, 132/3, 209, 210 i 216.
Na obecnym etapie organ przystąpi do rozpatrzenia materiału zgromadzonego w przedmiotowej sprawie oraz do wydania decyzji administracyjnej.
Jednocześnie informuję, że stronom przed wydaniem decyzji przysługuje prawo zapoznania się z całością zgromadzonej dokumentacji oraz wniesienia uwag co do zebranego materiału dowodowego w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, Wydziale Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06 – 330 Chorzele, pokój nr 2, w godz.: poniedziałek – piątek: od 730 do 1530, tel. /29/ 751 – 65 – 52 w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego obwieszczenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zawiadomienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach: www.bip.chorzele.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Niskie Wielkie (za pośrednictwem sołtysa).
Pouczenie
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Załączniki:

obwieszczenie2. Plik doc 19.62 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2024-02-09
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2024-02-09 15:36
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2024-02-09 15:36
OBWIESZCZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.)
zawiadamia,
że w dniu 08.02.2024 r. zostało wydane postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele znak: WROZ.6220.19.2023.MCH o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określeniu zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ewid. 86 obręb Przysowy, gmina Chorzele”.
Zgodnie z art. 9, 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06 – 330 Chorzele, pok. nr 2,  poniedziałek – piątek w godz. od 7.30 do 15.30 , tel. /29/ 751 - 65 - 52.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zawiadomienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach: www.bip.chorzele.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Przysowy (za pośrednictwem sołtysa).
Pouczenie
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Załączniki:

obwieszczenie. Plik doc 16.10 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2024-02-09
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2024-02-09 15:24
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2024-02-09 15:24
Obwieszczenie

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), w związku z art. 38 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś oraz art. 71, 73 ust. 1, 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele
zawiadamia,
że w dniu 05.02.2024 r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele znak: WROZ.6220.14.2023.MCH o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Krukowo, gmina Chorzele (oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0020 Krukowo, jako działka nr 354/3) wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 3209W (Krukowo-Brodowe Łąki)“.
Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.
Z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, pokój nr 2, w godzinach 730-1530.
Pouczenie
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Załączniki:

obwieszczenie. Plik doc 17.95 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2024-02-08
Publikujący Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2024-02-08 07:51
Modyfikacja Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2024-02-08 07:52
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelachul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele tel. (0-29) 751 65 40 email: sekretariat@chorzele.pl
Wygenerowano: 21 maja 2024r. 03:42:08
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.