Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
 
Chorzele, dnia 03.10.2023 r.
WROZ.6220.2.2023.MCH
 
Postanowienie

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), art. 63 ust. 5, 5a i 6 oraz 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś,
postanawiam zawiesić postępowanie administracyjne w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: ,,Biogazownia rolnicza Chorzele” zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym 197/2, położonej w gminie Chorzele do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Uzasadnienie

Wnioskodawca: firma PGB Energetyka 20 Sp. z o. o., ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa, wystąpiła z wnioskiem z dnia 28.04.2023 r. (data wpływu do Urzędu – 04.05.2023 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: ,,Biogazownia rolnicza Chorzele” zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym 197/2, położonej w gminie Chorzele. Do wniosku dołączono wymagane dokumenty.
Przedmiotowa inwestycja, stosownie do § 3 ust. 1 pkt 47, 54 i 82  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.)  zaliczona jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko ustalany jest w drodze postanowienia przez organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, po uprzednim zasięgnięciu opinii organów tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Zarządu Zlewni oraz Starosty (zgodnie z art. 64 ustawy ooś).

Stosując się do zapisów art. 64 ustawy ooś, Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przasnyszu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem oraz Starosty Przasnyskiego z wnioskiem znak: WROZ.6220.2.2023.MCH z dnia 10.05.2023 r. o wydanie opinii, co do konieczności sporządzenia raportu oraz ewentualne określenie zakresu raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Ponadto obwieszczeniem znak: WROZ.6220.2.2023.MCH z dnia 10.05.2023 r. Organ zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu w opinii sanitarnej znak: PPIS-ZNS-712/10/23 z dnia 18.05.2023 r. (data wpływu do Urzędu – 24.05.2023 r.) stwierdził, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Następnie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Zarządu Zlewni w Dębem w opinii znak: WA.ZZŚ.2.4901.1.100.2023.PJ z dnia 24.05.2023 r. (data wpływu do Urzędu – 29.05.2023 r.) stwierdził, iż dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś.
Natomiast Starosta Przasnyski w opinii znak: WROŚ.604.50.1.2023 z dnia 26.05.2023 r. (data wpływu do Urzędu – 29.05.2023 r.) uznał za niezbędne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia oraz określił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Ponadto Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w postanowieniu znak: WOOŚ-I.4220.695.2023.AST.2 z dnia 03.07.2023 (data wpływu do Urzędu – 03.07.2023 r.) stwierdził, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś.
Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych materiałów, Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele, postanowieniem znak: WROZ.6220.2.2023.MCH z dnia 25.08.2023 r. stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wnioskowanego przedsięwzięcia i określił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Ponadto obwieszczeniem znak: WROZ.6220.2.2023.MCH z dnia 25.08.2023 r. Organ zawiadomił strony postępowania o wydaniu ww. postanowienia. Postanowienie nie zostało zaskarżone.
Zgodnie z art. 69 ust. 4 ustawy ooś Organ wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z tym, że postanowieniem znak: WROZ.6220.2.2023.MCH z dnia 25.08.2023 r. nałożono na Wnioskodawcę obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wnioskowanego przedsięwzięcia i określono zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, niniejsze postanowienie należało zawiesić do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
 
 
 
 
 
Pouczenie
Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.
 
Z up. Burmistrza
mgr Aneta Bacławska
Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
 
 
 
Otrzymują:
 1. Inwestor;
 2. strony postępowania poprzez obwieszczenie na stronie  www.bip.chorzele.pl oraz na tablicy ogłoszeń:
- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach;
- wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Łaz (za pośrednictwem sołtysa);
 1. a/a.
Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, Wydział Spraw Terenowych w Siedlcach, Oddział w Ostrołęce, ul. Berka Joselewicza 1, 07-410 Ostrołęka;
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Gołymińska 13, 06-300 Przasnysz;
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Dębem, Dębe, 05-140 Serock;
4. Starosta Przasnyski, ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz.
 

Załączniki:

Postanowienie Plik doc 22.35 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-10-03
Publikujący - Administrator BIP 2023-10-03 15:39
Modyfikacja - Administrator BIP 2023-10-03 15:42
Chorzele, dnia 02.10.2023 r.
WROZ.6150.2.2023.MCH

OBWIESZCZENIE

o planowanych terminach polowań zbiorowych
 
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele, działając na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2023 r., poz. 1082) podaje do publicznej wiadomości, w związku z otrzymanym kalendarzem polowań KOŁA ŁOWIECKIEGO ,,GRONOSTAJ” W CHORZELACH, informację o terminach planowanych polowaniach zbiorowych w sezonie 2023/2024.
Terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowań zbiorowych określa poniższa tabela:

Lp. Data Godzina i miejsce zbiórki (obwód 24) Rodzaj zwierzyny Prowadzący Numer kontaktowy Uwagi
1. 21.10.2023 r. Rozpoczęcie 08:00 Wiata
Zakończenie 16:00 Wiata
 
byk, łania, cielak, koza, koźle, dziki, lis
 
Moskalik Wojciech
Kucki Zbigniew
 
787620769
 
668414905
Polowanie zbiorowe z psami
2. 04.11.2023 r. Rozpoczęcie 08:00 Wiata
Zakończenie 16:00 Wiata
 
byk, łania, cielak, koza, koźle, dziki, lis
 
Roczeń Dominik
Przybysławski Krzysztof
 
516078627
 
606146342
Polowanie ,,Hubertowskie” z psami
3. 18.11.2023 r. Rozpoczęcie 08:00 Wiata
Zakończenie 16:00 Wiata
 
byk, łania, cielak, koza, koźle, dziki, lis
 
Moskalik Dominik
Stancel Mirosław
 
506183862
 
505006445
Polowanie zbiorowe z nagonką
4. 02.12.2023 r. Rozpoczęcie 08:00 Wiata
Zakończenie 16:00 Wiata
 
byk, łania, cielak, koza, koźle, dziki, lis
 
Sadowski Daniel
Roczeń Dominik
 
793090391
 
516078627
Polowanie zbiorowe z nagonką
5. 23.12.2023 r. Rozpoczęcie 08:00 Wiata
Zakończenie 15:00 Wiata
 
zając, lis
Kucki Bogdan
Merchel Mariusz
608527113
500436227
Polowanie ,,Wigilijne” z nagonką
6. 06.01.2024 r. Rozpoczęcie 08:00 Wiata
Zakończenie 16:00 Wiata
 
byk, łania, cielak, koza, koźle, dziki, lis
 
Ploch Longin
Prusik Janusz
 
500224213
608202300
Polowanie ,,Noworoczne” z nagonką
 
 
 
 
Zgodnie z art. 42ab ust. 3-5 ustawy Prawo Łowieckie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numer działki ewidencyjnej i obrębu. Burmistrz zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty,
tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach: www.bip.chorzele.pl, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach oraz na tablicach ogłoszeń sołectwa: Brzeski Kołaki, Rembielin, Lipowiec, Przysowy, Rycice (za pośrednictwem sołtysa).
 
Z up. Burmistrza
mgr Aneta Bacławska
Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Chcorzele
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi: Monika Chmielewska
Otrzymują:
 1. Strony postępowania poprzez obwieszczenie na stronie www.bip.chorzele.pl, stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, oraz na tablicy ogłoszeń:
- wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Brzeski Kołaki, Rembielin, Lipowiec, Przysowy, Rycice (za pośrednictwem sołtysa);
 1. a/a.
Do wiadomości:
 1. Koło Łowieckie ,,GRONOSTAJ”, ul. Ogrodowa 42, 06-330 Chorzele.
 

Załączniki:

Obwieszczenie Plik doc 22.14 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-10-03
Publikujący - Administrator BIP 2023-10-03 07:39
Modyfikacja - Administrator BIP 2023-10-03 07:41
Chorzele, dnia 03.10.2023 r.
WROZ.6220.2.2023.MCH

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. , poz. 1094 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.)
zawiadamia,
że w dniu 03.10.2023 r. zostało wydane postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele znak: WROZ.6220.2.2023.MCH o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: ,,Biogazownia rolnicza Chorzele” zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym 197/2, położonej w gminie Chorzele do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Zgodnie z art. 9, 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06 – 330 Chorzele, pok. nr 19,  poniedziałek – piątek w godz. od 7.30 do 15.30 , tel. /29/ 751 - 65 - 52.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zawiadomienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach: www.bip.chorzele.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Łaz (za pośrednictwem sołtysa).

Pouczenie

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
Z up. Burmistrza
mgr Aneta Bacławska
Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
 
 
 
 
 
Otrzymują:
 1. Strony postępowania poprzez obwieszczenie na stronie  www.bip.chorzele.pl oraz na tablicy ogłoszeń:
- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach;
- wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Łaz (za pośrednictwem sołtysa);
 1. a/a.
Do wiadomości:
 1. Inwestor.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik doc 16.66 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-10-03
Publikujący - Administrator BIP 2023-10-03 15:35
Modyfikacja - Administrator BIP 2023-10-03 15:38
Obwieszczenie WOOŚ-II.420.38.2023.CS.6

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 666.68 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-09-29
Publikujący - Administrator BIP 2023-09-29 08:43
Modyfikacja - Administrator BIP 2023-09-29 08:45
Chorzele, dnia 26.09.2023 r.
WROZ.6220.25.2022.MCH
 
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 30, art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) zwanej dalej ustawą ooś. Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej Chorzele Solar Park na działkach ewidencyjnych położonych w obrębie Niskie Wielkie, gmina Chorzele” tj. działkach o nr ewidencyjnych 42/13, 44/6, 44/7, 44/9, 44/10, 45, 47, 48, 49, 51, 105, 107/3, 125/3, 126/3, 129/6, 132/2, 132/3, 209, 210 i 216.

Postępowanie w powyższej sprawie prowadzone jest na wniosek firmy Grand Solar 26 Sp. z o. o., ul. Warecka 11a, 00-034 Warszawa, reprezentowana przez pełnomocnika Panią Edytę Bartkiewicz, ul. Warecka 11a, 00-034 Warszawa, złożonego do tut. Urzędu w dniu 22.11.2022 roku. Przedmiotowa inwestycja należy do kategorii przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i wymieniona jest w § 3 ust. 1 pkt. 54 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.). Po uwzględnieniu opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przasnyszu z dnia z dnia 06.12.2022 r. (data wpływu do tut. Urzędu – 07.12.2022 r.), znak: PPIS-ZNS-712/54/22, postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 21.12.2022 (data wpływu do tut. Urzędu – 21.12.2022 r.), znak: WOOŚ-I.4220.1913.2022.MŚ, oraz opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,  Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem z dnia 15.12.2022 r. (data wpływu do tut. Urzędu – 23.12.2022 r.), znak: WA.ZZŚ.2.435.1.312.2022.MR tutejszy Organ postanowieniem z dnia 29.12.2022 r., znak: WROZ.6220.25.2022.MCH. nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił zakres raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko. Natomiast obwieszczeniem z dnia 29.12.2022 r., znak: WROZ.6220.25.2022.MCH poinformował strony postępowania o wydaniu ww. postanowienia. Następnie Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele w dniu 31.01.2023 r. wydał postanowienie, znak: WROZ.6220.25.2022.MCH o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez Inwestora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz obwieszczeniem z dnia 31.01.2023 r., znak: WROZ.6220.25.2022.MCH poinformował strony postępowania o wydaniu ww. postanowienia. Inwestor przy piśmie z dnia 06.09.2023 r. (data wpływu do tut. Urzędu – 18.09.2023 r.) przekazał do tut. Organu raport o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko. W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele postanowieniem z dnia 21.09.2023 r., znak: WROZ.6220.25.2022.MCH podjął na wniosek Inwestora postępowanie administracyjne, o czym poinformował strony postępowania w  obwieszczeniu z dnia 21.09.2023 r., znak: WROZ.6220.25.2022.MCH. Następnie przy pismach z dnia 21.09.2023 r., znak: WROZ.6220.25.2022.MCH w/w raport organ zgodnie z art. 77 ustawy ooś przekazał właściwym Organom w celu uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia. Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele, zaś Organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu.

Z dokumentacją przedsięwzięcia można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach, Wydziale Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele, z siedzibą przy ul. St. Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30. Zgodnie z art. 29 ww. ustawy ooś informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w prowadzonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa i zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, ul. St. Komosińskiego 1, 06- 330 Chorzele, nr tel. 29 751 65 52. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 35 ww. ustawy ooś, uwagi i wnioski złożone po upływie 30 dni , pozostawia się bez rozpatrzenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:
- na tablicy ogłoszeń sołectwa Niskie Wielkie;
- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, dostępnym na stronie www.bip.chorzele.pl.         
 
Z up. Burmistrza
Agnieszka Opalach
 

Załączniki:

Obwieszczenie Plik doc 23.49 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-09-27
Publikujący - Administrator BIP 2023-09-27 10:58
Modyfikacja - Administrator BIP 2023-09-27 11:00
Chorzele, dnia 27.09.2023 r.
WROZ.6150.1.2023.MCH

OBWIESZCZENIE

o planowanych terminach polowań zbiorowych
 
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele, działając na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2023 r., poz. 1082) podaje do publicznej wiadomości, w związku z otrzymanym kalendarzem polowań KOŁA ŁOWIECKIEGO ,,ECHO” WIELBARK ZO OSTROŁĘKA, informację o terminach planowanych polowaniach zbiorowych w sezonie 2023/2024.

Terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych określa poniższa tabela:

Lp. Data Godzina rozpoczęcia Godzina zakończenia Numer i nazwa obwodu łowieckiego oraz miejsce polowania
1. 04.11.2023 r. 08:00  
16:00
16-polny: Sosnówek
9-leśny: Granica
9-leśny: Łąki Mariana
2. 11.11.2023 r. 08:00  
 
15:00
16-polny:
9-leśny:Omulew
9-leśny: Zapadka
9-leśny: Ścięciel
9-leśny: Zygfryd
3. 25.11.2023 r. 08:00  
 
15:00
9-leśny: Zygfryd
9-leśny: Omulew
9-leśny: Zapadka
9-leśny: Ścięciel
16-polny:
4. 02.12.2023 r. 08:00  
 
15:00
16-polny: Sosnówek
16-polny: Łaz
16-polny: Chorzele
16-polny: Raszujka
9-leśny: Łąki Mariana
9-leśny: Granica
5. 23.12.2023 r. 08:00  
 
15:00
9-leśny: Omulew
9-leśny: Zapadka
9-leśny: Zygfryd
9-leśny: Ścięciel
16-polny:
6. 30.12.2023 r. 08:00  
 
15:00
9-leśny: Opaleniec
9-leśny: Kordon
9-leśny: Wyżegi
9-leśny: Łąki Mariana
16-polny:
7. 31.12.2023 r. 08:00 15:00 16-polny:
8. 06.01.2024 r. 08:00 15:00 9-leśny:
16-polny:
 
Zgodnie z art. 42ab ust. 3-5 ustawy Prawo Łowieckie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numer działki ewidencyjnej i obrębu. Burmistrz zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty,
tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach i Urzędu Miejskiego w Wielbarku, zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach i Urzędu Miejskiego w Wielbarku, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach i Urzędu Miejskiego w Wielbarku oraz na tablicach ogłoszeń sołectwa: Sosnówek, Łaz, Raszujka, Opaleniec, Ścięciel, Mącice, Wyżegi (za pośrednictwem sołtysa).
 
 
Z up. Burmistrza
Agnieszka Opalach
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła: Monika Chmielewska
Otrzymują:
 1. Strony postępowania poprzez obwieszczenie na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej oraz stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach i Urzędu Miejskiego w Wielbarku, oraz na tablicy ogłoszeń:
- wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Sosnówek, Łaz, Raszujka, Opaleniec, Ścięciel, Mącice, Wyżegi (za pośrednictwem sołtysa);
 1. a/a.
Do wiadomości:
 1. Koło Łowieckie ,,ECHO”, ul. Mechoffera 66C/27, 03-131 Warszawa.
 

Załączniki:

Obwieszczenie Plik doc 21.02 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-09-27
Publikujący - Administrator BIP 2023-09-27 13:49
Modyfikacja - Administrator BIP 2023-09-27 13:51
Chorzele, dnia 21.09.2023 r.
WROZ.6220.25.2022.MCH
 
OBWIESZCZENIE
 
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. , poz. 1094 ze zm.) oraz w związku z art. 49, art. 97 § 2 i art. 101 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.)
zawiadamia, że w dniu 21.09.2023 r. Inwestor przedłożył Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej Chorzele Solar Park na działkach ewidencyjnych położonych w obrębie Niskie Wielkie, gmina Chorzele” tj. działkach o nr ewidencyjnych 42/13, 44/6, 44/7, 44/9, 44/10, 45, 47, 48, 49, 51, 105, 107/3, 125/3, 126/3, 129/6, 132/2, 132/3, 209, 210 i 216
W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele postanowieniem z dnia 21.09.2023 r. znak: WROZ.6220.25.2022.MCH podjął zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. inwestycji.

Zgodnie z art. 9, 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06 – 330 Chorzele, pok. nr 19,  poniedziałek – piątek w godz. od 7.30 do 15.30 , tel. /29/ 751 - 65 - 52.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zawiadomienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach: www.bip.chorzele.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Niskie Wielkie (za pośrednictwem sołtysa).

Pouczenie
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Z up. Burmistrza
Agnieszka Opalach
 
 
 
 
Sporządziła: Monika Chmielewska
Otrzymują:
 1. Strony postępowania poprzez obwieszczenie na stronie  www.bip.chorzele.pl oraz na tablicy ogłoszeń:
- wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Niskie Wielkie (za pośrednictwem sołtysa);
 1. a/a.
Do wiadomości:
 1. Inwestor;
 2. P. Krzysztof Pomirski;
 3. P. Andrzej Borowski;
 4. P. Waldemar Borowski;
 5. P. Teresa Mikulak;
 6. P. Krzysztof Mikulak;
 7. P. Łukasz Drężek;
 8. P. Maria Jasnos;
 9. P. Paweł Bogdański;
 10. P. Zdzisław Antosiak;
 11. P. Witold Bukowski;
 12. P. Damian Kowalewski;
 13. P. Małgorzata Urban;
 14. P. Kazimierz Pomierski;
 15. P. Jadwiga Pomierska.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik doc 17.70 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-09-22
Publikujący - Administrator BIP 2023-09-22 08:04
Modyfikacja - Administrator BIP 2023-09-22 08:06
Chorzele, dnia 21.09.2023 r.
WROZ.6220.8.2022.MCH
 
OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. , poz. 1094 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.)
zawiadamia, że w dniu 21.09.2023 r. zostało wydane postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele znak: WROZ.6220.8.2022.MCH o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 678/2 w obrębie Zaręby, gmina Chorzele”  do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Zgodnie z art. 9, 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06 – 330 Chorzele, pok. nr 19,  poniedziałek – piątek w godz. od 7.30 do 15.30 , tel. /29/ 751 - 65 - 52.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zawiadomienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach: www.bip.chorzele.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Zaręby (za pośrednictwem sołtysa).

Pouczenie
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Z up. Burmistrza
Agnieszka Opalach
Sporządziła: Monika Chmielewska
Otrzymują:
 1. Strony postępowania poprzez obwieszczenie na stronie  www.bip.chorzele.pl oraz na tablicy ogłoszeń:
- wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Zaręby (za pośrednictwem sołtysa);
 1. a/a.
Do wiadomości:
 1. Inwestor;
 2. P. Danuta Funk.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik doc 16.32 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-09-22
Publikujący - Administrator BIP 2023-09-22 08:09
Modyfikacja - Administrator BIP 2023-09-22 08:11
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 184 w Chorzelach o wyborze członków Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 600.27 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-09-20
Publikujący - Administrator BIP 2023-09-20 13:18
Modyfikacja - Administrator BIP 2023-09-20 13:19
WOJEWODA MAZOWIECKI
Ostrołęka, 19 września 2023 r.
SPN-O.7570.26.39.2022.MK
 
Obwieszczenie
 
o wydaniu decyzji Nr 964/O/2023 w sprawie ustalenia odszkodowania
 
Wojewoda Mazowiecki informuje, iż w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 230/SPEC/2022 z dnia 31 października 2022 roku, znak: WII.7820.2.21.2022.JK, sprostowaną postanowieniem Wojewody Mazowieckiego Nr 162/SAAB/2023 z dnia 10 lutego 2023 roku, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 614 Chorzele – Krukowo – Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych
Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele – Odcinek nr 6" – została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w powiecie w powiecie przasnyskim, gminie Chorzele, w obrębie 0020, Krukowo, oznaczoną jako działka nr 314/2 o pow. 0,0037 ha.
 
Przedmiotowa nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny.
 
Wobec powyższego informuję, iż osoby, którym przysługuje prawo własności, prawo
użytkowania wieczystego lub ograniczone prawo rzeczowe do ww. nieruchomości, mogą zapoznać się z dokumentacją zgromadzoną w sprawie, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Strony mogą również składać dokumenty, dodatkowe wyjaśnienia, wnioski – listownie na adres: Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, 07-410 Ostrołęka, ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 15; za pośrednictwem poczty mailowej na adres: mkadlubowska@mazowieckie.pl lub za pośrednictwem platformy e-usług dostępnej pod adresem: www.e-uslugi.mazowieckie.pl.
 
Udzielana jest również informacja telefoniczna, tel. 29 7466 246.
 
Sprawa prowadzona jest pod Nr SPN-O.7570.26.39.2022.MK.
Z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Ewa Ginda
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 145.06 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-09-20
Publikujący - Administrator BIP 2023-09-20 11:57
Modyfikacja - Administrator BIP 2023-09-20 11:59
WOJEWODA MAZOWIECKI
Ostrołęka, 19 września 2023 r.
SPN-O.7570.26.40.2022.MK
 
Obwieszczenie
 
o wydaniu decyzji Nr 965/O/2023 w sprawie ustalenia odszkodowania
 
Wojewoda Mazowiecki informuje, iż w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 230/SPEC/2022 z dnia 31 października 2022 roku, znak: WI-I.7820.2.21.2022.JK, sprostowaną postanowieniem Wojewody Mazowieckiego Nr 162/SAAB/2023 z dnia 10 lutego 2023 roku, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 614 Chorzele – Krukowo – Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele – Odcinek nr 6" – została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w powiecie w powiecie przasnyskim, gminie Chorzele, w obrębie 0020, Krukowo, oznaczoną jako działka nr 322/1 o pow. 0,0005 ha.
 
Przedmiotowa nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny.
 
Wobec powyższego informuję, iż osoby, którym przysługuje prawo własności, prawo
użytkowania wieczystego lub ograniczone prawo rzeczowe do ww. nieruchomości, mogą zapoznać się z dokumentacją zgromadzoną w sprawie, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Strony mogą również składać dokumenty, dodatkowe wyjaśnienia, wnioski – listownie na adres: Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, 07-410 Ostrołęka, ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 15; za pośrednictwem poczty mailowej na adres: mkadlubowska@mazowieckie.pl lub za pośrednictwem platformy e-usług dostępnej pod adresem: www.e-uslugi.mazowieckie.pl.
 
Udzielana jest również informacja telefoniczna, tel. 29 7466 246.
 
Sprawa prowadzona jest pod Nr SPN-O.7570.26.40.2022.MK.
Z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Ewa Ginda
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 145.08 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-09-20
Publikujący - Administrator BIP 2023-09-20 12:01
Modyfikacja - Administrator BIP 2023-09-20 12:04
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 184 w Chorzelach o zarejestrowaniu kandydatów na członka Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 578.96 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-09-20
Publikujący - Administrator BIP 2023-09-20 13:12
Modyfikacja - Administrator BIP 2023-09-20 13:16
Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 145.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-09-19
Publikujący - Administrator BIP 2023-09-19 12:53
Modyfikacja - Administrator BIP 2023-09-19 12:54
Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 145.46 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-09-19
Publikujący - Administrator BIP 2023-09-19 12:21
Modyfikacja - Administrator BIP 2023-09-19 12:23
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ
 
Chorzele, dnia 13.09.2023 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele
ul. Stanisława Komosińskiego 1
06-330 Chorzele
 
WROZ.6220.11.2023.MCH
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.)
zawiadamia,
że na wniosek z dnia 04.09.2023 r. (data wpływu do Urzędu 07.09.2023 r.) złożony przez Inwestora: Panią Ewę Dzierzęcką, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:
,,Budowie budynku inwentarskiego o obsadzie do 154,5 DJP wraz ze zbiornikami (kanałami) do magazynowania gnojowicy w miejscowości Niskie Wielkie, gm. Chorzele, woj. mazowieckie”.
Ww. przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie działek o nr ew. 186 i 191/1, położonych w obrębie Niskie Wielkie.
Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia m.in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.
Zgodnie z art. 9, 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06 – 330 Chorzele, pok. nr 19,  poniedziałek – piątek w godz. od 7.30 do 15.30 , tel. /29/ 751 - 65 - 52.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zawiadomienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach: www.bip.chorzele.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Niskie Wielkie.
Z up. Burmistzra
mgr Aneta Bacławska
Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
 
 
 
 
 
Otrzymują:
 1. Strony postępowania poprzez obwieszczenie na stronie  www.bip.chorzele.pl oraz na tablicy ogłoszeń:
- tablica ogłoszeń sołectwa Niskie Wielkie (za pośrednictwem sołtysa);
 1. a/a.
Do wiadomości:
 1. P. Ewa Dzierzęcka;
 2. P. Jarosław Kazimierz Dzierzęcki.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik doc 17.31 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-09-13
Publikujący - Administrator BIP 2023-09-13 15:26
Modyfikacja - Administrator BIP 2023-09-14 07:32
Chorzele, dnia 13.09.2023 r.
WROZ.6220.9.2023.MCH
 
OBWIESZCZENIE
o zakończeniu zbierania dowodów w postępowaniu administracyjnym
 
Działając na podstawie art. 9 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) oraz na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele zawiadamia o zgromadzeniu całego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ,,Wydobywanie kruszywa naturalnego – piasku ze żwirem metodą odkrywkową ze złoża Dąbrówka Ostrowska V, zlokalizowanego w miejscowości Dąbrówka Ostrowska”.
Ww. przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działce o nr ew. 130/1, położonej w obrębie Dąbrówka Ostrowska, gmina Chorzele.
Na obecnym etapie organ przystąpi do rozpatrzenia materiału zgromadzonego w przedmiotowej sprawie oraz do wydania decyzji administracyjnej.
Jednocześnie informuję, że stronom przed wydaniem decyzji przysługuje prawo zapoznania się z całością zgromadzonej dokumentacji oraz wniesienia uwag co do zebranego materiału dowodowego w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, Wydziale Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06 – 330 Chorzele, pokój nr 19, w godz.: poniedziałek – piątek: od 730 do 1530, tel. /29/ 751 – 65 – 52 w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego obwieszczenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zawiadomienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach: www.bip.chorzele.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Dąbrówka Ostrowska.
 
Z up. Burmistrza
Agnieszka Opalach
 
Otrzymują:
 1. Strony postępowania poprzez obwieszczenie na stronie www.bip.chorzele.pl oraz na tablicy ogłoszeń;
- wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Dąbrówka Ostrowska (za pośrednictwem sołtysa);
 1. a/a.
Do wiadomości:
 1. Inwestor.

Załączniki:

obwieszczenie Plik doc 18.91 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-09-13
Publikujący - Administrator BIP 2023-09-13 15:20
Modyfikacja - Administrator BIP 2023-09-14 07:29
WOJEWODA MAZOWIECKI
SPN-0.7570.26.30.3.2022.MK
Ostrołęka, 08 września 2023 r.
Obwieszczenie
 
o wydaniu decyzji Nr 896/0/2023 w sprawie ustalenia odszkodowania
 
Wojewoda Mazowiecki informuje, iż w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 230/SPEC/2022 z dnia 31 października 2022 roku, znak:
 
WI-1.7820.2.21.2022.JK, sprostowaną postanowieniem Wojewody Mazowieckiego Nr
 
162/SAAB/2023 z dnia 10 lutego 2023 roku, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele — Odcinek nr 6" — została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w powiecie w powiecie przasnyskim, gminie Chorzele, w obrębie 0020, Krukowo, oznaczoną jako działka nr 147/6 o pow. 0,0104 ha.
 
Przedmiotowa nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny.
 
Wobec powyższego informuję, iż osoby, którym przysługuje prawo własności, prawo użytkowania wieczystego lub ograniczone prawo rzeczowe do ww. nieruchomości, mogą zapoznać się z dokumentacją zgromadzoną w sprawie, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Strony mogą również składać dokumenty, dodatkowe wyjaśnienia, wnioski - listownie na adres: Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, 07-410 Ostrołęka, ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 15; za pośrednictwem poczty mailowej na adres: mkadlubowska@mazowieckie.nl lub za pośrednictwem platformy e-usług dostępnej pod adresem: www.e-uslugi.mazowieckie.pl.
 
Udzielana jest również informacja telefoniczna, tel. 29 7466 246.
 
Sprawa prowadzona jest pod Nr SPN-0.7570.26.30.3.2022.MK.
 
Z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO Ewa Gin da
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości
 

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 218.12 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-09-11
Publikujący Łukasz Roman - Użytkownik BIP 2023-09-11 12:51
Modyfikacja Łukasz Roman - Użytkownik BIP 2023-09-11 12:53
Ostrołęka, 08 września 2023 r.
 
SPN-O.7570.26.30.1.2022.MK
 
Obwieszczenie
 
o wydaniu decyzji Nr 894/0/2023 w sprawie ustalenia odszkodowania
 
Wojewoda Mazowiecki informuje, iż w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 230/SPEC/2022 z dnia 31 października 2022 roku, znak:
 
WI-I.7820.2.21.2022.JK, sprostowaną postanowieniem Wojewody Mazowieckiego Nr
 
162/SAAB/2023 z dnia 10 lutego 2023 roku, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele - Odcinek nr 6" - została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w powiecie w powiecie przasnyskim, gminie Chorzele, w obrębie 0020, Krukowo, oznaczoną jako działka nr 147/3 o pow. 0,0421 ha.
 
Przedmiotowa nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny.
 
Wobec powyższego informuję, iż osoby, którym przysługuje prawo własności, prawo użytkowania wieczystego lub ograniczone prawo rzeczowe do ww. nieruchomości, mogą zapoznać się z dokumentacją zgromadzoną w sprawie, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Strony mogą również składać dokumenty, dodatkowe wyjaśnienia, wnioski - listownie na adres: Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, 07-410 Ostrołęka, ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 15; za pośrednictwem poczty mailowej na adres: mkadlubowska@mazowieckie.pl lub za pośrednictwem platformy e-usług dostępnej pod adresem: www.e-uslugi.mazowieckie.pl.
 
Udzielana jest również informacja telefoniczna, tel. 29 7466 246.
 
Sprawa prowadzona jest pod Nr SPN-O.7570.26.30.1.2022.MK.
 

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 217.89 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-09-11
Publikujący Łukasz Roman - Użytkownik BIP 2023-09-11 12:50
Modyfikacja Łukasz Roman - Użytkownik BIP 2023-09-11 12:51
WOJEWODA MAZOWIECKI
Ostrołęka, 08 września 2023 r.
SPN-0.7570.26.30.2.2022.MK
 
Obwieszczenie
 
o wydaniu decyzji Nr 895/0/2023 w sprawie ustalenia odszkodowania
 
Wojewoda Mazowiecki informuje, iż w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 230/SPEC/2022 z dnia 31 października 2022 roku, znak: WI-I.7820.2.21.2022.JK, sprostowaną postanowieniem Wojewody Mazowieckiego Nr 162/SAAB/2023 z dnia 10 lutego 2023 roku, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstreja Chorzele - Odcinek nr 6" — została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w powiecie w powiecie przasnyskim, gminie Chorzele, w obrębie 0020, Krukowo, oznaczoną jako działka nr 147/5 o pow. 0,0094 ha.
 
Przedmiotowa nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny.
 
Wobec powyższego informuję, iż osoby, którym przysługuje prawo własności, prawo użytkowania wieczystego lub ograniczone prawo rzeczowe do ww. nieruchomości, mogą zapoznać się z dokumentacją zgromadzoną w sprawie, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Strony mogą również składać dokumenty, dodatkowe wyjaśnienia, wnioski - listownie na adres: Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, 07-410 Ostrołęka, ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 15; za pośrednictwem poczty mailowej na adres: mkadlubowska@mazowieckie.pl lub za pośrednictwem platformy e-usług dostępnej pod adresem: www.e-uslugi.mazowieckie.pl.
 
Udzielana jest również informacja telefoniczna, tel. 29 7466 246.
 
Sprawa prowadzona jest pod Nr SPN-O.7570.26.30.2.2022.MK.
Z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Ewa Gin da
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości
 

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 217.60 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-09-11
Publikujący Łukasz Roman - Użytkownik BIP 2023-09-11 12:50
Modyfikacja Łukasz Roman - Użytkownik BIP 2023-09-11 12:52
Obwieszczenie
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele
zawiadamia,
że w dniu 08.09.2023 r. zostało wydane postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele znak: WROZ.6220.20.2021.2022.2023.MCH o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 52 w obrębie Przysowy, gmina Chorzele“.
Z treścią przedmiotowego postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, pokój nr 19, w godzinach 730-1530.
Pouczenie
Od wydanego postanowienia stronom służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele, w terminie 7 dni od daty zawiadomienia o jego wydaniu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik doc 17.66 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-09-08
Publikujący Justyna Smolińska - Użytkownik 2023-09-08 15:01
Modyfikacja Justyna Smolińska - Użytkownik 2023-09-08 15:05
OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. , poz. 1094 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.)
zawiadamia,
że w dniu 05.09.2023 r. zostało wydane postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele znak: WROZ.6220.5.2023.MCH o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej Przysowy o mocy do 7 MW na działce o nr 83, położonej w miejscowości Przysowy, obręb Przysowy, gmina Chorzele”  do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Zgodnie z art. 9, 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06 – 330 Chorzele, pok. nr 19,  poniedziałek – piątek w godz. od 7.30 do 15.30 , tel. /29/ 751 - 65 - 52.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zawiadomienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach: www.bip.chorzele.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Przysowy (za pośrednictwem sołtysa).

Załączniki:

Obwieszczenie Plik doc 16.94 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-09-07
Publikujący Justyna Smolińska - Użytkownik 2023-09-07 10:09
Modyfikacja Justyna Smolińska - Użytkownik 2023-09-07 10:12
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.)
zawiadamia,
że na wniosek z dnia 23.08.2023 r. (data wpływu do Urzędu 24.08.2023 r.) złożony przez Inwestora: firmę PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o. o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 112/3, 112/4, 113/4 w obrębie Zdziwój Stary, gmina Chorzele”.
Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia m.in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.
Zgodnie z art. 9, 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06 – 330 Chorzele, pok. nr 19,  poniedziałek – piątek w godz. od 7.30 do 15.30 , tel. /29/ 751 - 65 - 52.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zawiadomienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach: www.bip.chorzele.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa: Zdziwój Stary, Wasiły Zygny oraz Jedlinka.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik txt 8.23 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-09-05
Publikujący Justyna Smolińska - Użytkownik 2023-09-05 11:53
Modyfikacja Justyna Smolińska - Użytkownik 2023-09-05 11:56
         Chorzele, dnia 31.08.2023 r.
WROZ.6733.2.2023.AJ
 
Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
         Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z  2023 poz. 775 z późn. zm. ) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977) Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele podaje do wiadomości, że w dniu 31.08.2023 r. wydano decyzję nr 2/2023, znak sprawy: WROZ.6733.2.2023.AJ w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stawu – zbiornika do retencji wód powierzchniowych na terenie działki ewidencyjnej nr 70/2, położonej w obrębie Czaplice Wielkie, gmina Chorzele.
Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele, w godzinach od 7.30-15.30 od poniedziałku do piątku.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
         Obwieszczenie to zostanie publicznie obwieszczone poprzez wywieszenie go na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, na tablicy ogłoszeń sołectwa Czaplice Wielkie oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach – Biuletyn Informacji Publicznej.   
Z up. Burmistrza
Agnieszka Opalach
Dyrektor Wydział Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-08-31
Publikujący Łukasz Roman - Użytkownik BIP 2023-08-31 12:22
OBWIESZCZENIE
 
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.)
zawiadamia,
że w dniu 21.08.2023 r. zostało wydane postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele znak: WROZ.6220.8.2023.MCH o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określeniu zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 678/2 w obrębie Zaręby, gmina Chorzele”.
Zgodnie z art. 9, 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06 – 330 Chorzele, pok. nr 19,  poniedziałek – piątek w godz. od 7.30 do 15.30 , tel. /29/ 751 - 65 - 52.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zawiadomienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach: www.bip.chorzele.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Zaręby (za pośrednictwem sołtysa).
Pouczenie
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Załączniki:

Obwieszczenie 19. Plik doc 15.93 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-08-25
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-08-25 09:14
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-08-25 09:16
OBWIESZCZENIE
 
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.)
zawiadamia,
że w dniu 25.08.2023 r. zostało wydane postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele znak: WROZ.6220.2.2023.MCH o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określeniu zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn.: ,,Biogazownia rolnicza Chorzele”, zlokalizowana na działce o nr ew. 197/2, położonej w gminie Chorzele.
Zgodnie z art. 9, 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06 – 330 Chorzele, pok. nr 19,  poniedziałek – piątek w godz. od 7.30 do 15.30 , tel. /29/ 751 - 65 - 52.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zawiadomienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach: www.bip.chorzele.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, ul. St. Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Łaz (za pośrednictwem sołtysa).
Pouczenie
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik doc 15.95 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-08-25
Publikujący Łukasz Roman - Użytkownik BIP 2023-08-25 14:50
Modyfikacja Łukasz Roman - Użytkownik BIP 2023-08-28 12:36
POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), stosownie do art. 63 ust. 1 i ust. 4, art. 64 ust. 1, art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś oraz § 3 ust. 1 pkt 47, 54 i 82 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), zwanym dalej rozporządzeniem, po rozpatrzeniu wniosku Inwestora: firmy PGB Energetyka 20 Sp. z o. o., ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa z dnia 28.04.2023 r. (data wpływu do Urzędu – 04.05.2023 r.), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Biogazownia rolnicza Chorzele” zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym 197/2, położonej w gminie Chorzele uwzględniając opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przasnyszu znak: PPIS-ZNS-712/10/23 z dnia 18.05.2023 r. (data wpływu do Urzędu – 24.05.2023 r.) zwanego dalej PPIS, opinię Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem znak: WA.ZZŚ.2.4901.1.100.2023.PJ z dnia 24.05.2023 r. (data wpływu do Urzędu – 29.05.2023 r.), opinię Starosty Przasnyskiego znak: WROŚ.604.50.1.2023 z dnia 26.05.2023 r. (data wpływu do Urzędu – 29.05.2023 r.) oraz postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak: WOOŚ-I.4220.695.2023.AST.2 z dnia 03.07.2023 r. (data wpływu do Urzędu – 03.07.2023 r.) zwanego dalej RDOŚ
postanawiam
 1. nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Biogazownia rolnicza Chorzele” zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym 197/2, położonej w gminie Chorzele;
 2. ustalić zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (zwanego dalej „raportem ooś”), który powinien być zgodny z art. 66 ustawy ooś ze szczególnym uwzględnieniem następujących elementów:
 1. wskazanych w opinii Starosty Przasnyskiego, znak: WROŚ.604.50.1.2023 z dnia 26.05.2023 r.
 1. w zakresie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na powietrze atmosferyczne:
 1. wykonać obliczenia rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu, dla których określono poziomy dopuszczalne oraz dla tych, dla których określono wartości odniesienia (uwzględniające wszystkie emitowane substancje oraz wszystkie źródła emisji); obliczenia należy wykonać zgodnie z metodyką Ministra Środowiska i dostosowanym do niej programem obliczeniowym,
 2. przedstawić czytelną interpretację graficzną wyników tych obliczeń pozwalającą na jednoznaczne stwierdzenie poziomów zanieczyszczeń w powietrzu,
 3. dołączyć wykaz aktualnego stanu jakości powietrza atmosferycznego dla analizowanego terenu, dane wyjściowe przyjęte do obliczeń oraz wydruki obliczeń,
 4. przedstawić rozwiązania techniczne i technologiczne pozwalające na wyeliminowanie substancji odorowych emitowanych do powietrza,
 1. w zakresie ochrony przed hałasem:
 1. wykonać analizę oddziaływania emisji hałasu do środowiska zgodnie z metodyką zalecaną Ministra Środowiska, tj. z wykorzystaniem instrukcji zgodnej z polskimi normami i dostosowanym do nich programem obliczeniowym,
 2. przedstawić analizę w formie graficznej, prezentującej zasięgi poszczególnych izofon w porze dnia i nocy i wskazującej tereny chronione akustycznie,
 1. w zakresie gospodarki wodno – ściekowej:
 1. podać przewidywane ilości oraz sposób postępowania ze ściekami bytowymi, przemysłowymi oraz wodami opadowymi i roztopowymi pochodzącymi z dachów oraz powierzchni utwardzonych,
 2. podać wpływ przedmiotowej inwestycji na środowisko gruntowo – wodne i wody podziemne na poszczególnych etapach: realizacji, eksploatacji i likwidacji,
 3. szczegółowo scharakteryzować wstępny system podczyszczania ścieków pochodzących z zakładu,
 4. przedstawienie sposobu monitorowania ewentualnego skażenia środowiska gruntowo – wodnego,
 5. przeanalizować zapotrzebowanie na wodę do celów technologicznych w zakładzie,
 6. przeanalizować możliwości eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych,
 1. w zakresie gospodarki odpadami:
 1. określić rodzaje, kody i przewidywane ilości odpadów powstających na poszczególnych etapach: realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia oraz miejsca powstawania odpadów, sposób ich magazynowania (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczególnych wymagań dla magazynowania odpadów) oraz dalszego zagospodarowania tych odpadów,
 2. na etapie eksploatacji szczegółowo określić skład chemiczny i właściwości powstających odpadów z podziałem na poszczególne rodzaje, miejsce powstawania, miejsce i sposób magazynowania (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczególnych wymagań dla magazynowania odpadów) oraz dalszy sposób gospodarowania odpadami, przewidywaną ilość wytwarzanych odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne,
 3. jednoznacznie doprecyzować ilość i rodzaj substratów przewidzianych do magazynowania i przetwarzanych w biogazowni (zestawienia uwzględniającego ilość (w Mg/rok) oraz rodzaj odpadów (kod i nazwa) podlegających procesowi przetwarzania w biogazowni),
 4. określić dobową zdolność przetwarzania odpadów w biogazowni (w Mg/dobę) w odniesieniu do wszystkich przetwarzanych odpadów oraz zdolności produkcyjnej biogazowni (w Mg/dobę) w odniesieniu do produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego wraz z ich zakwalifikowaniem w odpowiedniej kategorii oraz dalszego sposobu postepowania z nimi, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (Dz. U. UE, L rok 2009 nr 300 poz. 1),
 5. w przypadku przetwarzania odpadów w postaci pofermentu metodą R10 (rozprowadzanie na powierzchni ziemi) przedstawienie możliwości wykorzystania tak dużej ilości odpadów na użytkach ornych lokalnych przedsiębiorców, z jednoczesnym zachowaniem wymagań o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Środowiska  z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie procesu odzysku R10 (Dz. U. z 2015 poz. 132),
 1. odniesienie się do celów środowiskowych wynikających z dokumentów strategicznych istotnych z punktu widzenia realizacji przedsięwzięcia,
 2. analizę możliwości konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem.
 
 1. wskazanych w opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przasnyszu, znak: PPIS-ZNS-712/10/23 z dnia 18.05.2023 r.
 1. opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:
 1. charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania,
 2. główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych,
 3. przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia,
 1. opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
 2. opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko,
 3. przedstawienie zagadnień w formie graficznej,
 4. analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem.
 
 1. na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy ooś Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele nakazuje wskazanie w raporcie:
 1. rodzajów wariantów alternatywnych wymagających zbadania:
 1. sposób wykorzystywania biogazowni, w którym żadne odpady poubojowe, żadne zwierzęta (w tym padłe), ani żadne ich części nie będą wykorzystywane jako substrat;
 2. sposób wykorzystywania biogazowni, w którym żadne odpady niebezpieczne nie będą wykorzystywane jako substrat,
 3. sposób wykorzystywania biogazowni, w którym żadne substraty niepochodzące z przemysłu rolno-spożywczego nie będą wykorzystywane jako substrat,
 1. zakresu i szczegółowości wymaganych danych pozwalających scharakteryzować przedsięwzięcie, rodzaje oddziaływań oraz elementy środowiska wymagające szczegółowej analizy
 1. jakie będą szczegółowe rodzaje odpadów poubojowych, zwierząt (w tym zwierząt padłych) i ich części,
 2. jakie będą szczegółowe ilości każdego rodzaju odpadów poubojowych, zwierząt (w tym padłych) i ich części,
 3. jakie będą źródła pochodzenia każdego z wyżej wymienionych rodzajów odpadów,
 4. jaki będzie sposób postępowania w biogazowni (odrębnie na etapie transportu do biogazowni, magazynowania przed przetworzeniem, przetworzenia, magazynowania po przetworzeniu, dalszego rozdysponowania/ wykorzystania/ przetwarzania) z odpadami poubojowymi, zwierzętami (w tym padłymi) i ich częściami,
 5. w odniesieniu do każdej z powyższych kategorii (pkt. a-d) jakie będą szczegółowe oddziaływania na środowisko i mieszkańców.
 6. w odniesieniu do każdej z powyższych kategorii  (pkt. a-d), jakie będą szczegółowe sposoby zabezpieczania środowiska i mieszkańców przed oddziaływaniami wyżej wymienionych kategorii substratów, w szczególności w zakresie odorów oraz chorób odzwierzęcych,
 7. jakie będą szczegółowe  rodzaje odpadów niebezpiecznych,
 8. jakie będą szczegółowe ilości każdego rodzaju odpadów niebezpiecznych,
 9. jakie będą źródła pochodzenia wyżej wymienionych rodzajów odpadów niebezpiecznych,
 10. jaki będzie sposób postępowania w biogazowni (odrębnie na etapie transportu do biogazowni, magazynowania przed przetworzeniem, przetworzenia, magazynowania po przetworzeniu, dalszego rozdysponowania/ wykorzystania/ przetworzenia) z odpadami niebezpiecznymi,
 11. w odniesieniu do każdej z powyższych kategorii (pkt. g-j), jakie będą szczegółowe oddziaływania na środowisko i mieszkańców,
 12. w odniesieniu do każdej z powyższych kategorii (pkt. g-j), jakie będą szczegółowe sposoby zabezpieczenie środowiska i mieszkańców przed oddziaływaniami wyżej wymienionych kategorii substratów, w szczególności w zakresie odorów oraz zanieczyszczeń,
 13. jakie będą szczegółowe rodzaje odpadów o kodach rozpoczynających się na 16, 19 i 20, w szczególności z podziałem na odpady pochodzące i odpady niepochodzące z przemysłu rolno-spożywczego,
 14. jakie będą szczegółowe ilości każdego rodzaju odpadów o kodach rozpoczynających się na 16, 19 i 20, w szczególności z podziałem na odpady pochodzące i odpady niepochodzące z przemysłu rolno-spożywczego,
 15. jakie będą źródła pochodzenia wyżej wymienionych rodzajów odpadów, w szczególności z podziałem na odpady pochodzące i odpady niepochodzące z przemysłu rolno-spożywczego,
 16. jaki będzie sposób postępowania w biogazowni (odrębnie na etapie transportu do biogazowni, magazynowania przed przetworzeniem, przetworzenia, magazynowania po przetworzeniu, dalszego rozdysponowania/ wykorzystania/ przetworzenia) z wyżej wymienionymi odpadami, w szczególności z podziałem na odpady pochodzące i odpady niepochodzące z przemysłu rolno-spożywczego,
 17. w odniesieniu do każdej z powyższych kategorii (pkt. m-p) jakie będą szczegółowe oddziaływania na środowisko i mieszkańców,
 18. w odniesieniu do każdej z powyższych kategorii (pkt. m-p), jakie będą szczegółowe sposoby zabezpieczenia środowiska i mieszkańców przed oddziaływaniami wyżej wymienionych kategorii substratów, w szczególności z podziałem na odpady pochodzące i odpady niepochodzące z przemysłu rolno-spożywczego;
 19. jakie będą szczegółowe rodzaje odpadów stanowiących odchody zwierzęce, w szczególności z podziałem na odpady mokre i suche,
 20. jakie będą szczegółowe ilości stanowiące odchody zwierzęce, w szczególności z podziałem na odpady mokre i suche,
 21. jakie będą źródła pochodzenia odpadów stanowiących odchody zwierzęce, w szczególności z podziałem na odpady mokre i suche,
 22. jaki będzie sposób postepowania w biogazowni (odrębnie na etapie transportu do biogazowni, magazynowania przed przetworzeniem, przetworzenia, magazynowania po przetworzeniu, dalszego rozdysponowania/ wykorzystania/ przetworzenia) z wyżej wymienionymi odpadami, w szczególności z podziałem na odpady mokre i suche,
 23. w odniesieniu do każdej z powyższych kategorii (pkt. s-v), jakie będą szczegółowe oddziaływania na środowisko i mieszkańców,
 24. w odniesieniu do każdej z powyższych kategorii (pkt. s-v), jakie będą szczegółowe sposoby zabezpieczenia środowiska i mieszkańców przed oddziaływaniami wyżej wymienionych kategorii substratów, w szczególności z podziałem na odpady mokre i suche, w szczególności w zakresie odorów i zanieczyszczeń gleby i wód,
 1. szczegółowy zakres i szczegółowe metody badań dla wszystkich oddziaływań na środowisko i mieszkańców wskazanych w podpunkcie 3.2.
 
Uzasadnienie
Wnioskiem z dnia 28.04.2023 r. (data wpływu do Urzędu – 04.05.2023 r.) Inwestor: firma PGB Energetyka 20 Sp. z o. o., ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa zwróciła się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Biogazownia rolnicza Chorzele” zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym 197/2, położonej w gminie Chorzele. Do wniosku dołączono wymagane dokumenty.
Przedsięwzięcie, na podstawie § 3 ust. 1 pkt 47, 54 i 82 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), stanowi przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko ustalany jest w drodze postanowienia przez organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, po uprzednim zasięgnięciu opinii organów zgodnie z art. 64 ustawy ooś.
Stosując się do zapisów art. 64 ustawy ooś, Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przasnyszu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem oraz Starosty Przasnyskiego z wnioskiem znak: WROZ.6220.2.2023.MCH z dnia 10.05.2023 r. o wydanie opinii, co do konieczności sporządzenia raportu oraz ewentualne określenie zakresu raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Ponadto obwieszczeniem znak: WROZ.6220.2.2023.MCH z dnia 10.05.2023 r. Organ zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego.
W dniu 19.05.2023 r. do tut. organu wpłynęło pismo Pana Henryka Tańskiego z dnia 18.05.2023 r. dot. udostępnienia kserokopii dokumentacji wszczętego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia.
PPIS w Przasnyszu w opinii sanitarnej znak: PPIS-ZNS-712/10/23 z dnia 18.05.2023 r. (data wpływu do Urzędu – 24.05.2023 r.) stwierdził, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Do Organu wpłynął również sprzeciw złożony przez Samorząd Mieszkańców Miasta Chorzele oraz Stowarzyszenie ,,Nasze Bezpieczeństwo” z dnia 27.05.2023 r. (data wpływu do Urzędu – 25.05.2023 r.),
Następnie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Zarządu Zlewni w Dębem w opinii znak: WA.ZZŚ.2.4901.1.100.2023.PJ z dnia 24.05.2023 r. (data wpływu do Urzędu – 29.05.2023 r.) stwierdził, iż dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś, z uwzględnieniem następujących elementów:
 1. na etapie realizacji przedsięwzięcia stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia;
 2. materiał i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód;
 3. zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju, tankowania i naprawy pojazdów, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód oraz wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw;
 4. w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania;
 5. zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami, na których znajdują się cieki wodne, poza terenem zagrożonym powodzią, a także poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć wód podziemnych;
 6. prace ziemne prowadzić bez konieczności prowadzenia prac odwodnieniowych; w przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych;
 7. wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych, na których mogą występować zanieczyszczenia po podczyszczeniu odprowadzać do zbiornika retencyjnego; odprowadzanie ww. wód do odbiorników prowadzić w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz nie zmieniając stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu ww. wód znajdujących się na gruncie;
 8. ścieki socjalno-bytowe odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych, ww. zbiorniki systematycznie opróżniać (nie dopuszczać do jego przepełnienia) przez uprawnione podmioty, a ich zawartość wywozić do oczyszczalni ścieków;
 9. na etapie eksploatacji przedsięwzięcia wodę pobierać z wodociągu gminnego;
 10. odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami;
 11. wszelkie prace prowadzić wyłącznie z brzegów cieku, należy bezwzględnie unikać wjazdu maszynami budowlanymi w obręb koryta;
 12. prace w obrębie koryt rzek i cieków oraz urządzeń wodnych (rowów melioracyjnych) prowadzić w sposób zapewniający swobodny przepływ wód w obrębie ww. koryt (np. poprzez przebudowę cieków pod osłona gródź, wykonanie kanałów obiegowych, kanałów zastępczych, itd.) oraz ograniczający zaburzenia stosunków gruntowo-wodnych w rejonie koryt rzek i cieków, a także w sposób ograniczający zmętnienie wód w obrębie cieków, rzek i rowów melioracyjnych;
 13. nie dopuścić do zniszczenia lub uszkodzenia istniejącego systemu odwadniającego, w tym rowów melioracyjnych, bez uprzedniego wykonania nowego systemu;
 14. nie dopuścić do pogorszenia obecnego stanu wód powierzchniowych i podziemnych.
        Starosta Przasnyski w opinii znak: WROŚ.604.50.1.2023 z dnia 26.05.2023 r. (data wpływu do Urzędu – 29.05.2023 r.) uznał za niezbędne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia oraz określił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
        Do organu wpłynęły wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w charakterze strony: Państwa Józefy i Henryka Tańskich reprezentowanych przez Pana Wojciecha Pirożek z dnia 30.05.2023 r. (data wpływu do Urzędu – 30.05.2023 r.) oraz Blacktoft Investments Sp. z o. o. reprezentowanej prze Pana Wojciecha Pirożek z dnia 30.05.2023 r. (data wpływu do Urzędu – 30.05.2023 r.).
        Ponadto organ w dniu 31.05.2023 r. w zawiadomieniu o wysokości opłaty zwrócił się do Pana Henryka Tańskiego o uiszczenie opłaty za udostepnienie informacji o środowisku. Opłata została uiszczona w dniu 31.05.2023 r., wobec powyższego organ przy piśmie z dnia 31.05.2023 r. przesłał dokumenty, o które wniesiono w piśmie z dnia 18.05.2023 r.
Następnie w związku z wezwaniem RDOŚ znak: WOOŚ-I.4220.695.2023.AST z dnia 31.05.2023 r. (data wpływu do Urzędu – 31.05.2023 r.) organ wezwał Inwestora pismem znak: WROZ.6220.2.2023.MCH z dnia 02.06.2023 r. do uzupełnienia przedłożonej dokumentacji o informacje zawarte w wezwaniu RDOŚ.
Natomiast w wezwaniu z dnia 06.06.2023 r. organ wezwał pełnomocnika Pana Wojciecha Pirożek do uzupełnienia braków we wniosku o dopuszczenie w charakterze strony do postępowania z dnia 30.05.2023 r. (data wpływu do Urzędu – 30.05.2023 r.).
W piśmie z dnia 19.06.2023 r. Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele poinformował Blacktoft Investments Sp. z o. o., reprezentowaną przez Pana Wojciecha Pirożek, iż została ona uznana za stronę postępowania w przedmiotowej sprawie.
W odpowiedzi na wezwanie organu z dnia 02.06.2023 r. Inwestor przy piśmie z dnia 12.06.2023 r. (data wpływu do Urzędu – 15.06.2023 r.) przedłożył uzupełnienie złożonej dokumentacji, które zostało przesłane przez Organ do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie przy piśmie znak: WROZ.6220.2.2023.MCH z dnia 19.06.2023 r. oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przasnyszu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem i Starosty Przasnyskiego przy piśmie znak: WROZ.6220.2.2023.MCH z dnia 19.06.2023 r.
Pan Wojciech Pirożek przy piśmie z dnia 21.06.2023 r. (data wpływu do Urzędu – 21.06.2023 r.) w odpowiedzi na wezwanie Organu z dnia 06.06.2023 r. załączył potwierdzenie dokonania opłaty za pełnomocnictwa. W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele w piśmie znak: WROZ.6220.2.2023.MCH z dnia 22.06.2023 r. uznał Państwa Józefę i Henryka Tańskich, reprezentowanych przez Pana Wojciecha Pirożek za stronę postępowania w przedmiotowej sprawie.
Ponadto PPIS w Przasnyszu przy piśmie znak: PPIS-ZNS-7172/08/23 z dnia 26.06.2023 r. (data wpływu do Urzędu – 30.06.2023 r.) podtrzymał wydaną opinię w przedmiotowej sprawie znak: PPIS-ZNS-712/10/23 z dnia 18.05.2023 r.
        Następnie RDOŚ w Warszawie w postanowieniu znak: WOOŚ-I.4220.695.2023.AST.2 z dnia 03.07.2023 (data wpływu do Urzędu – 03.07.2023 r.) stwierdził, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś, tj.:
 1.  przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań należy dokonać oględzin terenu pod kątem występowania gatunków chronionych i ich siedlisk oraz analizy planowanych prac w kontekście przepisów dotyczących w szczególności dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową;
 2.  w trakcie robót budowlanych należy zapewnić ochronę pni, koron i systemów korzeniowych drzew i krzewów przeznaczonych do adaptacji, zgodnie ze sztuką ogrodniczą;
 3.  zaplecze budowy (park maszynowy, bazy i miejsca składowania odpadów/materiałów) należy zorganizować na terenie utwardzonym (optymalnie na terenie przekształconym antropogenicznie). Zakazuje się składowania materiałów budowlanych pod koronami drzew przeznaczonych do adaptacji;
 4.  bezpośrednio przed rozpoczęciem robót oraz w trakcie prowadzenia prac budowlanych prowadzić kontrolę terenu na obecność zwierząt, gdy zaistnieje taka konieczność należy umożliwić im ucieczkę z terenu budowy, a w przypadku braku możliwości ucieczki, zwierzęta należy przenieść do odpowiednich siedlisk poza rejon objęty inwestycją;
 5.  podczas prowadzenia prac, w razie konieczności wykonania wykopów, należy zabezpieczyć je w sposób uniemożliwiający wpadanie do nich zwierząt;
 6.  po zakończeniu prac budowlanych teren uprzątnąć i zrekultywować, teren przeznaczony pod powierzchnię biologicznie czynną obsiać mieszanką traw właściwych siedliskowo na analizowanym terenie.
W dniu 11.07.2023 r. do Urzędu wpłynął wniosek Samorządu Mieszkańców Miasta Chorzele oraz Stowarzyszenia Nasze Bezpieczeństwo z dnia 10.07.2023 r. W związku z powyższym Organ w wezwaniu z dnia 18.07.2023 r. wezwał do usunięcia braków formalnych w ww. wniosku. Samorząd Mieszkańców Miasta Chorzele oraz Stowarzyszenie Nasze Bezpieczeństwo przy piśmie z dnia 21.07.2023 r. (data wpływu do Urzędu – 24.07.2023 r.) przedłożył uzupełnienie ww. wniosku.
Ponadto przy piśmie z dnia 11.07.2023 r. (data wpływu do Urzędu - 12.07.2023 r.) do Urzędu wpłynęły wnioski i uwagi Blacktoft Investments Sp. z o. o. do prowadzonego postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Następnie Organ poprzez obwieszczenie z dnia 26.07.2023 r. podał do publicznej wiadomości informację o nowym terminie załatwienia w/w sprawy, o którym także zawiadomił Inwestora.
W dniu 1.08.2023 r. do Urzędu wpłynął wniosek Inwestora o udostępnienie uwag i wniosków do prowadzonego postępowania. Następnie w piśmie z dnia 3.08.2023 r. znak WROZ.6220.2.2023.MCH organ wystosował zawiadomienie o wysokości opłaty za udostępnienie informacji o środowisku. Wnioskodawca w dniu 21.08.2023 r. uiścił opłatę za udostępnienie informacji o środowisku. W związku z powyższym organ przy piśmie z dnia 24.08.2023 r., znak WROZ.6220.2.2023.MCH przesłał kopie wnioskowanych dokumentów. 
Ponadto w dniu 11.08.2023 r. do Urzędu wpłynęły wnioski i uwagi Józefy i Henryka Tańskich reprezentowanych przez Wojciecha Pirożek do prowadzonego postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
W dniu 14.08.2023 r. do Urzędu wpłynęło uzupełnienie do wniosku złożone przez Samorząd Mieszkańców Miasta Chorzele i Stowarzyszenie Nasze Bezpieczeństwo. 
 
       
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele w toku prowadzonej sprawy zważył, co następuje.
Planowane przedsięwzięcie dotyczy rozbudowy budowanej obecnie biogazowni o mocy 1 MW do mocy 1,5 MW na terenie działki o nr ew. 197/2, położonej w gminie Chorzele. Całkowita powierzchnia działki, na której ma zostać usytuowana elektrociepłownia, wynosi ok. 3,8763 ha. Łączna powierzchnia planowanych budynków i budowli elektrociepłowni na terenie inwestycji będzie wynosić do ok. 15 000 m². W ramach przedsięwzięcia w biogazowni ulegną zmianie ilości przetwarzanych surowców oraz ilości wytwarzanego biogazu i masy pofermentacyjnej. Zmianie ulega również katalog substratów stosowanych w budowanej biogazowni. Przedmiotowa biogazownia będzie biogazownia rolniczą. Teren przeznaczony pod ww. inwestycję zlokalizowany jest w odległości ok. 0,47 km od obszaru Natura 2000 Doliny Omulwi i Płodownicy PLB140005. Teren projektowanej inwestycji położony jest na terenie korytarza ekologicznego Dolina Omulwi Południowo – Zachodni oraz częściowo na terenie korytarza ekologicznego Kurpie Zach. Planowana inwestycja zlokalizowana będzie poza granicami obszarów podlegających ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916 ze zm.). Projektowane budynki i budowle elektrociepłowni zostaną usytuowane na gruntach klasy bonitacyjnej ŁIV, RV, RVI, w otoczeniu gruntów rolnych, leśnych, drogi. Dalsze sąsiedztwo stanowi zabudowa, grunty rolne i leśne. Planowana inwestycja jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w kierunku północno-zachodnim względem terenu inwestycji, w odległości ok. 180 m. Rodzaj zamierzonej inwestycji może rodzić konflikty społeczne, wobec czego przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko umożliwi również społeczeństwu wzięcie czynnego udziału w postepowaniu oraz umożliwi zapoznanie się z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Po przeanalizowaniu przez organ otrzymanego postanowienia RDOŚ, opinii sanitarnej PPIS, opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem oraz opinii Starosty Przanyskiego, a także załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając uwarunkowania określone w  art. 63 ust. 1 ustawy ooś, kierując się charakterystyką przedsięwzięcia, skalą oraz jego usytuowaniem, stwierdzono, iż istnieje możliwość negatywnego wpływu przedsięwzięcia na środowisko.
W związku z powyższym  dla przedsięwzięcia pn.: Biogazownia rolnicza Chorzele, planowanego do realizacji na działce o nr ew. 197/2, gmina Chorzele zasadne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w zakresie określonym w sentencji postanowienia.
Raport oddziaływania inwestycji na środowisko należy przedłożyć zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie formatu dokumentu zawierającego wyniki inwentaryzacji przyrodniczej oraz formatu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – 5 egzemplarzy.
 
Pouczenie
Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
 

Załączniki:

Postanowienie Plik txt 35.17 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-08-25
Publikujący Łukasz Roman - Użytkownik BIP 2023-08-25 14:44
Modyfikacja Łukasz Roman - Użytkownik BIP 2023-08-28 12:34
POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), stosownie do art. 63 ust. 1 i ust. 4, art. 64 ust. 1, art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś oraz § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), zwanym dalej rozporządzeniem, po rozpatrzeniu wniosku Inwestora: firmy PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o. o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa z dnia 10.07.2023 r. (data wpływu do Urzędu – 11.07.2023 r.), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 678/2 w obrębie Zaręby, gmina Chorzele” uwzględniając opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przasnyszu znak: PPIS-ZNS-712/15/23 z dnia 26.07.2023 r. (data wpływu do Urzędu – 31.07.2023 r.), opinię Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce znak: BI.ZZŚ.5.4901.215.2023.MP z dnia 31.07.2023 r. (data wpływu do Urzędu – 01.08.2023 r.) oraz postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak: WOOŚ-I.4220.1052.2023.KT z dnia 07.08.2023 r. (data wpływu do Urzędu – 07.08.2023 r.), zwanego dalej RDOŚ
postanawiam
I.     nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 678/2 w obrębie Zaręby, gmina Chorzele”;
I.     ustalić zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (zwanego dalej „raportem ooś”), który powinien być zgodny z art. 66 ustawy ooś ze szczególnym uwzględnieniem wpływu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 – Doliny Omulwi i Płodownicy PLB140005. W raporcie należy w szczególności uwzględnić:
1.      wykonanie i przedstawienie wyników inwentaryzacji przyrodniczej roślin i zwierząt na terenie planowanej inwestycji i w jej sąsiedztwie wykonanej przez specjalistę przyrodniczego w tym: ornitologa, botanika, herpetologa, entomologa i chiropterologa (inwentaryzację należy przeprowadzić w ciągu całego okresu lęgowego, w ramach inwentaryzacji należy przeprowadzić minimum 8 kontroli w sezonie lęgowym, co najmniej 6 kontroli w okresie migracji oraz co najmniej 2 kontrole zimowe; prace należy prowadzić w buforze ok. 500 m od linii osi planowanej inwestycji;
2.      w związku z wynikami przeprowadzonej inwentaryzacji należy zidentyfikować oddziaływanie inwestycji na środowisko przyrodnicze, w szczególności na przedmioty ochrony obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Doliny Omulwi i Płodownicy PLB140005 stwierdzone w sąsiedztwie inwestycji;
 
3.      ustalenia zawarte w Planie Zadań Ochronnych ustanowionym zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie (Dz. Urz. Woj. Maz. Z 2014 r. poz. 3721 i Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Poz. 1487, ze zm., zwanym dalej ,,zarządzeniem w sprawie planu zadań ochronnych”);
4.      opis planowanego przedsięwzięcia obejmującego warunki użytkowania terenu w fazie realizacji i użytkowania;
5.      opis elementów środowiska przyrodniczego terenu inwestycji i korytarzy ekologicznych (w tym również lokalnych) w granicach obszaru objętego oddziaływaniem inwestycji, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r., poz. 1336);
6.      informacje na temat powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych, zrealizowanych lub planowanych, dla których wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem;
7.      opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensacje przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko przyrodnicze oraz ciągłość korytarzy ekologicznych, wraz z oceną ich skuteczności odpowiednio na etapach realizacji, eksploatacji, użytkowania lub likwidacji przedsięwzięcia;
8.      wyniki inwentaryzacji przyrodniczej, przez którą rozumie się zbiór badań terenowych przeprowadzonych na potrzeby scharakteryzowania elementów środowiska przyrodniczego wraz z opisem zastosowanej metodyki; badania terenowe należy prowadzić pod kątem wyznaczenia miejsc występowania siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt podlegających ochronie; inwentaryzacja zwierząt winna obejmować okres umożliwiający określenie znaczenia terenu planowanej inwestycji dla ww. grupy organizmów w okresie rozrodczym, dyspersji polęgowej oraz migracji sezonowych z uwzględnieniem miejsc odpoczynku i żerowania i wykonana podczas sprzyjających warunków pogodowych, w okresie wegetacji i rozrodu poszczególnych grup organizmów;
9.      przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej i graficznej, w skali umożliwiającej analizę przedstawionych w raporcie zagadnień;
10.  dokument zawierający wyniki inwentaryzacji przyrodniczej oraz raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko należy zapisać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie formatu dokumentu zawierającego wyniki inwentaryzacji przyrodniczej oraz formatu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 652);
11.  analizę pkt. 8 oraz pkt. 15, zwłaszcza w aspekcie wpływu na ludzi najbliższej zabudowy związanej z pobytem ludzi odnosząc się przede wszystkim do emisji hałasu i promieniowania elektromagnetycznego szczególnie podczas funkcjonowania przedsięwzięcia.   
Uzasadnienie
        Wnioskiem z dnia 10.07.2023 r. (data wpływu do Urzędu – 11.07.2023 r.) Inwestor: firma PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o. o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa zwróciła się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 678/2 w obrębie Zaręby, gmina Chorzele”. Do wniosku dołączono wymagane dokumenty.
Wnioskowana inwestycja, stosownie do § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a  rozporządzenia zaliczona jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu ustalany jest w drodze postanowienia przez organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, po uprzednim zasięgnięciu opinii organu tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Zarządu Zlewni (zgodnie z art. 64 ustawy ooś).
Stosując się do zapisów art. 64 ustawy ooś, Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przasnyszu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce z wnioskiem znak: WROZ.6220.8.2023.MCH z dnia 12.07.2023 r. o wydanie opinii, co do konieczności sporządzenia raportu oraz ewentualne określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Ponadto obwieszczeniem znak: WROZ.6220.8.2023.MCH z dnia 12.07.2023 r. Organ zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego.
        W odpowiedzi na ww. wniosek Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu w opinii sanitarnej  znak: PPIS-ZNS-712/15/23 z dnia 26.07.2023 r. (data wpływu do Urzędu – 28.07.2023 r.) stwierdził, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
        Następnie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce w opinii znak: BI.ZZŚ.5.4901.215.2023.MP z dnia 31.07.2023 r. (data wpływu do  Urzędu – 01.08.2023 r.) nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących wymagań:
1.    sprzęt pracujący na terenie placu budowy powinien być sprawny oraz parkowany na terenie utwardzonym, zabezpieczonym warstwą nieprzepuszczalna (np. płyty betonowe), gdzie należy zorganizować zaplecze budowy; zaplecze to należy wyposażyć w sorbenty do likwidacji ewentualnych rozlewów paliwa bądź innych płynów eksploatacyjnych;
2.    obsługa pojazdów i maszyn związana z użyciem substancji płynnych (uzupełnianie paliwa, wymiana materiałów smarnych, itp.) powinna być prowadzona poza placem budowy;
3.    na terenie placu budowy nie należy wykonywać napraw sprzętu i maszyn; w przypadku stwierdzenia awarii prace z użyciem uszkodzonego sprzętu należy przerwać, a urządzenie to do czasu odtransportowania do miejsca serwisowania należy umieścić na utwardzonej powierzchni;
4.     w przypadku stwierdzenia mikro wycieków płynów eksploatacyjnych powstałych wskutek awarii sprzętu odcieki te należy gromadzić w szczelnych pojemnikach ustawionych pod maszynami do czasu przyjazdu firmy serwisującej urządzenie. Zanieczyszczony grunt należy niezwłocznie zabezpieczyć i następnie przekazać do unieszkodliwienia podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenia z zakresu gospodarowania odpadami;
5.    odpady należy magazynować selektywnie w zamykanych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach, ustawionych w wyznaczonym miejscu o utwardzonym podłożu, zabezpieczonych przed wpływem warunków atmosferycznych, a następnie przekazywać uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania;
6.    wody opadowe lub roztopowe należy odprowadzać w sposób niezorganizowany do gruntu w granicach działki, do której inwestor ma tytuł prawny, bez powodowania oddziaływania na tereny sąsiednie;
7.    w przypadku posadowienia stacji transformatorowej z transformatorem olejowym stację należy wyposażyć w szczelne misy olejowe, aby w trakcie awarii ciecz izolacyjna lub olej nie przedostały się do środowiska gruntowo-wodnego.
Natomiast Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w postanowieniu znak: WOOŚ-I.4220.1052.2023.KT z dnia 07.08.2023 (data wpływu do Urzędu – 07.08.2023 r.) stwierdził, że dla przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
        Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele w toku prowadzonej sprawy zważył, co następuje.
Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 10 MWp zlokalizowanej na części działki o nr ew. 678/2 w obrębie Zaręby, gmina Chorzele. Całkowita powierzchnia ww. działki wynosi 5,67 ha, a łączna powierzchnia terenu zajęta przez obiekty budowlane oraz pozostała powierzchnia przeznaczona do przekształcenia, w tym tymczasowego, w celu realizacji przedsięwzięcia będzie wynosić do 4,97 ha. Jak wynika z Karty informacyjnej przedsięwzięcia projektowana farma fotowoltaiczna zostanie usytuowana na gruntach rolnych o klasach bonitacyjnych PsV, PsIV i ŁIV. Sąsiedztwo przedmiotowej inwestycji stanowią tereny rolne oraz zabudowa. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa (budynek mieszkalny jednorodzinny), zlokalizowana jest w odległości ok. 42 m od ogrodzenia planowanej inwestycji. Biorąc pod uwagę istniejącą zabudowę mieszkaniową usytuowaną w bliskim sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia  i potencjalne uciążliwości akustyczne powstałe na skutek niewłaściwego rozmieszczenia elementów farmy fotowoltaicznej, które mogą powodować nadmierne źródło hałasu, zasadne jest sprawdzenie dotrzymania dopuszczalnych poziomów hałasu na granicach działek z tą zabudową, na etapie sporządzania raportu o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko. W odległości około 450 m na południe od granic projektowanej farmy przepływa rzeka Płodownica. Ww. inwestycja zlokalizowana jest w granicach obszaru Natura 2000 Doliny Omulwi i Płodownicy PLB140005, dla którego obowiązują przepisy zarządzenia w sprawie planu zadań ochronnych. Obszar realizacji inwestycji znajduje się również w korytarzu ekologicznym Kurpie Zachodnie. Według opinii RDOŚ dane przyrodnicze zawarte w dokumentacji planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 Doliny Omulwi i Płodownicy PLB140005, wskazują, iż teren działki o nr ew. 678/2 w obrębie Zaręby, został objęty działaniami ochronnymi polegającymi na zachowaniu siedlisk w postaci trwałych użytków zielonych poprzez ich ekstensywne użytkowanie kośne, kośnopastwiskowe lub pastwiskowe, zgodnie z wymogami wzajemnej zgodności dla błotniaka łąkowego, derkacza, rycyka, krwawodzioba, kulika wielkiego, cietrzewia, dubelta, kropiatki. Ponadto, w sąsiedztwie planowanej inwestycji zinwentaryzowano stanowiska kulika wielkiego oraz dudka – przedmiotów ochrony w ww. obszarze Natura 2000.
Organ po przeanalizowaniu dokumentów, uzyskaniu postanowienia i opinii pomocniczych oraz uwzględniając łączne uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy stwierdził, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 678/2 w obrębie Zaręby, gmina Chorzele zasadne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w zakresie określonym w sentencji postanowienia.
Raport oddziaływania inwestycji na środowisko należy przedłożyć zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie formatu dokumentu zawierającego wyniki inwentaryzacji przyrodniczej oraz formatu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – 3 egzemplarze.
Pouczenie
                   Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Załączniki:

Obwieszczenie 20. Plik doc 28.15 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-08-25
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-08-25 09:21
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-08-25 09:23
Obwieszczenie
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 566.04 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-08-04
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-08-04 09:26
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-08-04 09:28
OBWIESZCZENIE
 
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.)
zawiadamia,
że w dniu 02.08.2023 r. zostało wydane postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele znak: WROZ.6220.5.2023.MCH o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określeniu zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej Przysowy o mocy do 7 MW na działce o nr 83, położonej w miejscowości Przysowy, obręb Przysowy, gmina Chorzele”.
Zgodnie z art. 9, 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06 – 330 Chorzele, pok. nr 19,  poniedziałek – piątek w godz. od 7.30 do 15.30 , tel. /29/ 751 - 65 - 52.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zawiadomienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach: www.bip.chorzele.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Przysowy (za pośrednictwem sołtysa).
Pouczenie
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-08-03
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-08-03 08:21
Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
         Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z  2023 poz. 775 z późn. zm. ) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977) Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele podaje do wiadomości, że w dniu 27.07.2023 r. wydano decyzję nr 3/2023, znak sprawy: WROZ.6733.3.2023.AJ w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stawu – zbiornika do retencji wód powierzchniowych na terenie działki ewidencyjnej nr 86, w obrębie Nowa Wieś K/D, gmina Chorzele.
Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele, w godzinach od 7.30-15.30 od poniedziałku do piątku.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
         Obwieszczenie to zostanie publicznie obwieszczone poprzez wywieszenie go na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach – Biuletyn Informacji Publicznej.   

Załączniki:

obwieszczenie decyzja. Plik doc 17.71 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-07-28
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2023-07-28 15:07
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2023-07-28 15:09
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelachul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele tel. (0-29) 751 65 40 email: sekretariat@chorzele.pl
Wygenerowano: 03 października 2023r. 15:42:30
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.