Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Akty prawa miejscowego 2023 r.
Lp. Nr uchwały
Data podjęcia
                          
             Tytuł uchwały
 
         Data publikacji
 1. 398/LIX/23
31.01.2023 r.
w sprawie zmiany  Uchwały Nr 20/IV/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2018 r w sprawie ustanowienia wieloletniego  programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Ogłoszono w Dz.U.W.M. poz. 1486 z dnia 07.02.2023 r.
 2. 399/LIX/23
31.01.2023 r.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do celów udzielania wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób  objętych wieloletnim rządowym programem  ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Ogłoszono w Dz.U.W.M. poz. 1487 z dnia 07.02.2023 r.
 3. 400/LIX/23
31.01.2023 r.
w sprawie określenia zasad  zwrotu wydatków w zakresie udzielenia wsparcia w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem  ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Ogłoszono w Dz.U.W.M. poz. 1488 z dnia 07.02.2023 r.
 4. 401/LIX/23
31.01.2023 r.
w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców Ogłoszono w Dz.U.W.M. poz. 1489 z dnia 07.02.2023 r.
 5. 409/LXI/23
30.03.2023 r
w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności tych zwierząt na terenie Gminy Chorzele na rok 2023". Ogłoszono w Dz.U.W.M. poz. 4523 z dnia 12.04.2023 r.
 6.
410/LXI/23
30.03.2023 r.

 
w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Chorzele Ogłoszono w Dz.U.W.M. poz. 4501 z dnia 12.04.2023 r.
  7.
411/LXI/23
30.03.2023 r.

 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 224/XXXVI/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola samorządowego i oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chorzele oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwej do uzyskania za poszczególne kryteria. Ogłoszono w Dz.U.W.M. poz. 4502 z dnia 12.04.2023 r.
 8. 412/LXI/23 
30.03.2023 r.

 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 179/XXVI/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 października 2016r. w sprawie: Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Chorzele. Ogłoszono w Dz.U.W.M. poz. 4503 z dnia 12.04.2023 r.
 9.
418/LXII/23
31.05.2023 r.

 
w sprawie określenia szczegółowych warunków, form i zakresu udzielania pomocy dzieciom i młodzieży ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chorzele oraz trybu postępowania w tych sprawach w ramach ,,Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Miasta i Gminy Chorzele” Ogłoszono w Dz.U.W.M. poz. 7010 z dnia 07.06.2023 r.
10. 424/LXIV/23
15.06.2023 r.

 
w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Chorzele
na rok 2024
Ogłoszono w Dz.U.W.M. poz. 7549 z dnia 26.06.2023 r.
11. 435/LXVI/23
18.08.2023 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków, form i zakresu udzielania pomocy dzieciom i młodzieży ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chorzele oraz trybu postępowania w tych sprawach w ramach ,,Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Miasta i Gminy Chorzele” Ogłoszono w Dz.U.W.M. poz. 9424 z dnia 24.08.2023 r.
12. 436/LXVI/23
18.08.2023 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 314/XLIV/22 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 25 lutego 2022r.  w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Chorzelach oraz określenia opłaty za wyżywienie i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat Ogłoszono w Dz.U.W.M. poz. 9425 z dnia 24.08.2023 r.
13. 437/LXVI/23
18.08.2023 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 315/XLIV/22 z dnia 25 lutego 2022r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym w Chorzelach oraz określenia opłaty za wyżywienie i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat Ogłoszono w Dz.U.W.M. poz. 9426 z dnia 24.08.2023 r.
14. 439/LXVI/23
18.08.2023 r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Chorzelach. Ogłoszono w Dz.U.W.M. poz. 9427 z dnia 24.08.2023 r.
15.
444/LXVIII/23
26.09.2023 r.

 
w sprawie nadania nazwy ulicy. Ogłoszono w Dz.U.W.M. poz. 11014z dnia 05.10.2023 r.
16. 445/LXVIII/23
26.09.2023 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy. Ogłoszono w Dz.U.W.M. poz. 11015 z dnia 05.10.2023 r.
17. 446/LXVIII/23
26.09.2023 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy. Ogłoszono w Dz.U.W.M. poz. 11016 z dnia 05.10.2023 r.
18. 450/LXVIII/23
26.09.2023 r.
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu. Ogłoszono w Dz.U.W.M. poz. 11017 z dnia 05.10.2023 r.
19. 451/LXVIII/23
26.09.2023 r.
w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody. Ogłoszono w Dz.U.W.M. poz. 10944 z dnia 04.10.2023 r.
20. 452/LXVIII/23
26.09.2023 r.
w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zabytkami Gminy Chorzele na lata 2023-2026". Ogłoszono w Dz.U.W.M. poz. 11219 z dnia 09.10.2023 r.
21. 453/LXVIII/23
26.09.2023 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 197/XXII/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzelach. Ogłoszono w Dz.U.W.M. poz. 10945 z dnia 04.10.2023 r.
22. 460/LXX/23
30.10.2023 r.
w sprawie likwidacji w celu przekształcenia zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach oraz utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach i nadania statutu jednostce. Ogłoszono w Dz.U.W.M. poz. 11872 z dnia 03.11.2023 r.
24. 462/LXXI/23
24.11.2023 r.

 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Ogłoszono w Dz.U.W.M. poz. 12946 z dnia 30.11.2023 r.
25. 465/LXXI/23
24.11.2023 r.
w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Chorzele na rok 2024 Ogłoszono w Dz.U.W.M. poz. 12947 z dnia 30.11.2023 r.
26. 466/LXXI/23
24.11.2023 r.
w sprawie ustanowienia wieloletniego  programu osłonowego w ramach rządowego programu
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
Ogłoszono w Dz.U.W.M. poz. 12948 z dnia 30.11.2023 r.
27. 467/LXXI/23
24.11.2023 r.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla udzielenia wsparcia w formie  świadczenia pieniężnego  na zakup posiłku lub żywności dla osób  objętych wieloletnim rządowym programem  ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 Ogłoszono w Dz.U.W.M. poz. 12949 z dnia 30.11.2023 r.
28. 468/LXXI/23
24.11.2023 r.
w sprawie określenia zasad  zwrotu wydatków w zakresie udzielenia wsparcia w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem  ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 Ogłoszono w Dz.U.W.M. poz. 12950 z dnia 30.11.2023 r.
29. 469/LXXI/23
24.11.2023 r.
zmieniająca  uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i tryb ich pobierania Ogłoszono w Dz.U.W.M. poz. 12951 z dnia 30.11.2023 r.
30. 478/LXXIII/23
28.12.2023 r.

 
w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Chorzele z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok. Ogłoszono w Dz.U.W.M. poz. 356 z dnia 08.01.2024 r.
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-03-02
Publikujący Justyna Smolińska - Użytkownik 2023-03-02 13:45
Modyfikacja Justyna Smolińska - Użytkownik 2024-02-07 09:41
Ostatnio dodane
Przetargi
Treści
data dodania: 2024-07-19
data dodania: 2024-07-18
data dodania: 2024-07-18
data dodania: 2024-07-17
data dodania: 2024-07-17
data dodania: 2024-07-16
data dodania: 2024-07-12
Newsletter
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelachul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele tel. (0-29) 751 65 40 email: sekretariat@chorzele.pl
Wygenerowano: 21 lipca 2024r. 07:09:32
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.