Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Zarządzenie Nr 145/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 27 lipca 2022 r.
 
w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Chorzele.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2022 r., poz. 559), Uchwały Nr 342/XXXVIII/14 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Chorzele, zarządzam co następuje:
§1
Ogłasza się nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Chorzele.
 
§2
Informację o ogłoszeniu naboru wniosków podaje się do publicznej wiadomości w BIP Urzędu Miasta i Gminy Chorzele oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.
 
§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Chorzele.
 
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
Podpisano
Beata Szczepankowska
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele

Załączniki:

Wniosek Plik doc 70.00 KB
Zarządzenie Nr 145. Plik doc 20.63 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-07-27
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-07-28 11:55
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-08-09 11:58

Z a r z ą d z e n i e  Nr 143/2022

 

Burmistrza Miasta i Gminy

C h o r z e l e

z dnia 26 lipca 2022 r.

 

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2022

 
 

         Na podstawie  art. 249 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.305 z późn. zm.),

                           

                                               zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 
Ustala się plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2022 r., zgodnie z załącznikami:

  • Nr 1 – plan dochodów (dotacji) związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami- Urząd Miasta i Gminy,

  • Nr 2 – plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami- Ośrodek Pomocy Społecznej.

                  
§ 2
 

 Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Chorzele.

 
§ 3
 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
 
 

Z up. Burmistrza
mgr Regina Grzelak
Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele

 

Załączniki:

Załącznik Nr 1 UMIG Plik pdf 123.96 KB
Załącznik Nr 2 OPS Plik pdf 122.83 KB
zarządzenie Plik doc 44.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-07-26
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-07-27 11:08
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-07-27 11:07

Z a r z ą d z e n i e  Nr 139/2022

 

Burmistrza Miasta i Gminy

C h o r z e l e

z dnia 20 lipca 2022 r.

 

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2022

 
 

         Na podstawie  art. 249 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.305 z późn. zm.),

                         
zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 
Ustala się plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2022 r., zgodnie z załącznikami:

  • Nr 1 – plan dochodów (dotacji) związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami- Urząd Miasta i Gminy,

  • Nr 2 – plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami- Ośrodek Pomocy Społecznej.

                  
§ 2

 

 Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Chorzele.

 
§ 3

 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
 

 

Z up. Burmistrza
mgr Regina Grzelak
Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele

 

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-07-20
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-07-20 12:11
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-07-20 12:13

Z a r z ą d z e n i e  Nr 129/2022

Burmistrza Miasta i Gminy

C h o r z e l e

z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2022

 
 

         Na podstawie  art. 249 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.305 z późn. zm.),

                           
zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 
Ustala się plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2022 r., zgodnie z załącznikami:
  • Nr 1 – plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami- Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzelach.
                  
§ 2
 

 Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Chorzele.

 
§ 3
 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
 
 
Z up. Burmistrza
mgr Regina Grzelak
Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
 

Załączniki:

Załącznik Nr 1. Plik xls 12.59 KB
zarządzenie Plik doc 44.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-06-29
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-07-01 15:14
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-07-01 15:13

Zarządzenie Nr 125/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 24 czerwca 2022 r.
w sprawie określenia terminu  przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany urzędowej nazwy miejscowości (rodzaju miejscowości) oraz określenia wzoru kart konsultacyjnych
Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2022 r., poz. 559 ze zm.) w związku z art. 8 ust 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych Dz. U. z 2019 r., poz. 1443) oraz uchwały Nr 339/XLIX/22 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Chorzele (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r, poz. 6324) zarządza, co następuje:
§ 1.
Ustala się termin przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami poniższych miejscowości od dnia 4 lipca 2022 r. do dnia 8 lipca 2022 r., dotyczących zmiany urzędowej nazwy miejscowości (rodzaju miejscowości):
1) Annowo z Annowo „przysiółek wsi Duczymin” na Annowo „kolonia”,
2) Bobry z Bobry „przysiółek wsi Niskie Wielkie” na Bobry „kolonia”,
3) Bogdany Małe z Bogdany Małe „przysiółek wsi Bogdany Wielkie” na Bogdany Małe „wieś”,
4) Bugzy-Jarki z Bugzy-Jarki „część wsi Bugzy Płoskie na Bugzy-Jarki „kolonia”,
5) Bugzy-Święchy z Bugzy-Święchy „część wsi Bugzy Płoskie” na Bugzy-Święchy „kolonia”,
6) Czaplice-Furmany z Czaplice-Furmany „część wsi Czaplice Wielkie” na Czaplice-Furmany „kolonia”,
7) Czaplice-Piłaty z Czaplice-Piłaty „część wsi Czaplice Wielkie” na Czaplice-Piłaty „kolonia”,
8) Czarzaste Wielkie z Czarzaste Wielkie „przysiółek wsi Liwki” na Czarzaste Wielkie „kolonia”,
9) Gadomiec-Chrzczany z Gadomiec-Chrzczany „przysiółek wsi Krzynowłoga Wielka” na Gadomiec-Chrzczany „wieś”,
10) Grąd Rycicki z Grąd Rycicki „przysiółek wsi Przysowy” na Grąd Rycicki „kolonia”,
11) Łazy z Łazy „część wsi Dąbrowa” na Łazy „kolonia”,
12) Opiłki Płoskie z Opiłki Płoskie „przysiółek wsi Stara Wieś” na Opiłki Płoskie „wieś”,
13) Przątalina z Przątalina „przysiółek wsi Bagienice” na Przątalina „wieś”,
14) Rapaty-Górki z Rapaty-Górki „przysiółek wsi Duczymin” na Rapaty-Górki „kolonia”,
15) Rapaty-Żachy z Rapaty-Żachy „przysiółek wsi Dąbrówka Ostrowska” na Rapaty-Żachy „kolonia”,
16) Sosnówek z Sosnówek „przysiółek wsi Łaz” na Sosnówek „wieś”,
17) Zagaty z Zagaty „przysiółek wsi Przysowy” na Zagaty „kolonia”.
§ 2.
 Określa się wzór kart konsultacyjnych stanowiących załączniki od 1 do 17 do niniejszego zarządzenia.
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Chorzele.
§ 4.
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                                                                                          BURMISTRZ
                                                                                               mgr Beata Szczepankowska
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-06-24
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-06-29 14:45
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-06-29 14:44

Zarządzenie Nr 122/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 21 czerwca 2022 r.
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.
 
         Na podstawie art. 30  ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 211, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.305) zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W budżecie gminy na 2022 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 299/XLII/21 Rady Miejskiej                             w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2022 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Dokonuje się zwiększenia dochodów  budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 59 566,55 zł,  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody po zmianie wynoszą 57 698 143,16 zł,
 w tym:
- dochody bieżące        51 943 120,27 zł
- dochody majątkowe     5 755 022,89 zł.
 
§ 3
Dokonuje się zwiększenia  wydatków budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 59 566,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianie wynoszą 67 676 071,55 zł,
 w tym:
- wydatki bieżące         52 622 125,65 zł
- wydatki majątkowe    15 053 945,90 zł.
 
§ 4
Wykonanie Zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.
 
§ 6
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2022.
2.Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  
 
 
Z up. Burmistrza
mgr Regina Grzelak
Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele

Załączniki:

Zarządzenie. Plik doc 30.00 KB
Załącznik Nr 1. Plik xls 5.72 KB
Załącznik Nr 2. Plik xls 7.02 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-06-21
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-06-24 13:09
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-06-24 13:04
Zarządzenie Nr 117/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 09 czerwca 2022 r.
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

Załączniki:

Zarządzenie. Plik doc 29.38 KB
Załącznik Nr 1. Plik xls 5.35 KB
Załącznik Nr 2. Plik xls 7.08 KB
Załącznik Nr 3. Plik xls 11.04 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-06-09
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-06-14 10:40
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-06-14 12:46

Z a r z ą d z e n i e  Nr 108/2022

 Burmistrza Miasta i Gminy

   C h o r z e l e

   z dnia 31 maja 2022 r.

 

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2022

Załączniki:

Załącznik Nr 1 UMIG. Plik xls 12.14 KB
Załącznik Nr 2 - OPS. Plik xls 12.33 KB
zarządzenie Plik doc 44.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-06-01
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-06-01 15:29
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-06-01 15:26

Zarządzenie Nr 107/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 31 maja 2022 r.
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

Załączniki:

Zarządzenie. Plik doc 29.03 KB
Załącznik Nr 1. Plik xls 11.72 KB
Załącznik Nr 2. Plik xls 5.71 KB
Załącznik Nr 3. Plik xls 11.36 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-05-31
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-06-07 08:29
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-06-07 08:28
Zarządzenie Nr 104/2022
Burmistrza Miasta i Gminy
C h o r z e l e
z dnia 26 maja 2022 r.
 
 
w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Chorzele za 2021 rok

Załączniki:

Zarządzenia 104 Plik doc 76.00 KB
Załącznik Nr 3. Plik xls 30.75 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-05-26
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-05-26 13:51
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-05-26 13:52

Z a r z ą d z e n i e  Nr 102/2022

 Burmistrza Miasta i Gminy

 C h o r z e l e

  z dnia 20 maja 2022 r.

 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2022

Załączniki:

Załącznik Nr 1 - OPS. Plik xls 12.27 KB
zarządzenie Plik doc 43.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-05-24
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-05-24 12:44
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-05-24 12:41

Zarządzenie Nr 101/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 20 maja 2022 r.
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

Załączniki:

Zarządzenie. Plik doc 29.87 KB
Załącznik Nr 1. Plik xls 10.88 KB
Załącznik Nr 2. Plik xls 12.31 KB
Załącznik Nr 3. Plik xls 10.62 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-05-20
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-05-26 09:03
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-05-26 09:00

Zarządzenie Nr 99/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 17 maja 2022 r.
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

Załączniki:

Zarządzenie. Plik doc 27.89 KB
Załącznik Nr 1. Plik xls 5.54 KB
Załącznik Nr 2. Plik xls 5.79 KB
Załącznik Nr 3. Plik xls 10.87 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-05-17
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-05-18 14:28
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-05-18 14:47

Z a r z ą d z e n i e  Nr 100/2022

Burmistrza Miasta i Gminy

C h o r z e l e

z dnia 17 maja 2022 r.

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2022

 

Załączniki:

Załącznik Nr 1 UMIG. Plik xls 12.14 KB
Załącznik Nr 2 - OPS. Plik xls 12.28 KB
zarządzenie Plik doc 44.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-05-17
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-05-18 14:47
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-05-18 14:47

Z a r z ą d z e n i e  Nr 91/2022

Burmistrza Miasta i Gmina
C h o r z e l e

 z dnia 11 maja 2022 r.

 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2022

Załączniki:

Załącznik Nr 1 UMIG. Plik xls 12.29 KB
Załącznik Nr 2 - OPS. Plik xls 12.32 KB
zarządzenie Plik doc 44.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-05-12
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-05-12 07:59
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-05-12 07:56

Zarządzenie Nr 90/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 11 maja 2022 r.
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

Załączniki:

Zarządzenie. Plik doc 28.67 KB
Załącznik Nr 1. Plik xls 5.59 KB
Załącznik Nr 2. Plik xls 7.00 KB
Załącznik Nr 3. Plik xls 11.62 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-05-11
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-05-13 15:02
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-05-13 15:02

Zarządzenie Nr 80/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 04 maja 2022 r.
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

Załączniki:

Zarządzenie. Plik doc 28.02 KB
Załącznik Nr 1. Plik xls 11.13 KB
Załącznik Nr 2. Plik xls 11.08 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-05-04
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-05-05 12:42
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-05-05 12:43

Zarządzenie Nr 77/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 28 kwietnia 2022 r.
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

Załączniki:

Zarządzenie. Plik doc 28.88 KB
Załącznik Nr 1. Plik xls 5.80 KB
Załącznik Nr 2. Plik xls 6.72 KB
Załącznik Nr 3 Plik xls 47.00 KB
Załącznik Nr 4. Plik xls 11.52 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-05-04
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-05-04 13:40
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-05-04 13:38

Z a r z ą d z e n i e  Nr 78/2022

 Burmistrza Miasta i Gminy

  C h o r z e l e

 z dnia 28 kwietnia 2022 r.

 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2022
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-05-04
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-05-04 09:36
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-05-04 09:34

Z a r z ą d z e n i e  Nr 74/2022

 Burmistrza Miasta i Gminy

 C h o r z e l e

z dnia 25 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2022
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-04-25
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-04-26 14:06
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-04-26 14:05

Zarządzenie Nr 69/2022

  Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
 z dnia 20 kwietnia 2022 r.
 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących podziału sołectwa Mącice i utworzenia sołectwa Ścięciel.

Załączniki:

Sprawozdanie z konsultacji Plik doc 31.50 KB
Załącznik nr 1 Plik doc 15.78 KB
Załącznik nr 2 Plik doc 17.12 KB
Zarzadzenie Plik doc 14.48 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-04-20
Publikujący Justyna Smolińska - Użytkownik 2022-04-20 13:06
Modyfikacja Justyna Smolińska - Użytkownik 2022-05-23 10:43
ZARZĄDZENIE Nr   59 / 2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHORZELE
z dnia 4 kwietnia 2022 r.
w sprawie określenia stawek czynszu z tytułu najmu lub dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Chorzele

Załączniki:

zarządzenie 59 Plik doc 34.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-04-06
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-04-06 08:22
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-04-06 08:20
ZARZĄDZENIE Nr  60 /2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHORZELE
z dnia 5 kwietnia  2022 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej 

Załączniki:

zarządzenie 60 Plik doc 69.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-04-06
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-04-06 08:31
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-04-06 08:30

Zarządzenie Nr 53/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 31 marca 2022 r.
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

Załączniki:

Zarządzenie. Plik doc 26.45 KB
Załącznik Nr 1. Plik xls 11.71 KB
Załącznik Nr 2. Plik xls 12.19 KB
Załącznik Nr 3 Plik xls 29.37 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-04-05
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-04-05 08:42
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-04-05 08:43

Z a r z ą d z e n i e  Nr 54/2022 

Burmistrza Miasta i Gminy

   C h o r z e l e

z dnia 31 marca 2022 r.

 
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2022

Załączniki:

Zarządzenie 54 z 31.03.2022 Plik doc 44.50 KB
Zał. 1. Plik xls 11.97 KB
Zał. 2. Plik xls 12.31 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-04-04
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-04-04 12:09
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-04-04 12:08

Zarządzenie Nr 33/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 28 lutego 2022 r.
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

Załączniki:

Zarządzenie. Plik doc 27.28 KB
Załącznik Nr 1 Plik xls 29.27 KB
Załącznik Nr 2 Plik xls 50.35 KB
Załącznik Nr 3 Plik xls 78.52 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-04-01
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-04-01 08:34
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-04-01 08:35
 

Zarządzenie Nr 43/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 18 marca 2022 r.
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

Załączniki:

Zarządzenie. Plik doc 24.72 KB
Załącznik Nr 1. Plik xls 10.11 KB
Załącznik Nr 2. Plik xls 11.61 KB
Załącznik Nr 3 Plik xls 29.39 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-04-01
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-04-01 08:36
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-04-01 08:38

Zarządzenie Nr 10/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 18 stycznia 2022 r.
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

Załączniki:

Zarządzenie. Plik doc 21.51 KB
Załącznik Nr 1 Plik xls 26.52 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-04-01
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-04-01 08:31
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-04-01 08:32
Zarządzenie  Nr 49/2022
Burmistrza  Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 23 marca 2022r.
 
w  sprawie informacji o stanie mienia Gminy Chorzele za 2021 r.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-04-01
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-04-01 09:27
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-04-01 09:28
Zarządzenie Nr 47/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 23 marca 2022 r.
 
w  sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 r. 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-03-28
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-03-28 15:20
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-03-31 15:21
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelachul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele tel. (0-29) 751 65 40 email: sekretariat@chorzele.pl
Wygenerowano: 12 sierpnia 2022r. 08:10:39
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.