Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Zarządzenie Nr 202/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 61/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie ustalenia zasad rozliczania kosztów związanych z podróżą w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli z terenu Gminy Chorzele.

Załączniki:

Zarządzenie nr 202/2016 Plik pdf 61.51 KB
Podmiot publikującyBIP
WytworzyłBeata Szczepankowska - Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele2016-12-29
Publikujący - Administrator BIP 2016-12-30 09:17
Modyfikacja - Administrator BIP 2016-12-30 09:17
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 69/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej prowadzenia gospodarki paliwowej w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu Miasta i Gminy Chorzele.

Załączniki:

Zarządzenie nr 200/2016 Plik pdf 358.04 KB
Podmiot publikującyBIP
WytworzyłKatarzyna Brzezicka - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele2016-12-20
Publikujący - Administrator BIP 2016-12-30 09:15
Modyfikacja - Administrator BIP 2016-12-30 09:16
Zarządzenie nr 195/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 09 grudnia  2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na  2016 r.

Załączniki:

ZArządzenie nr 195/2016 Plik pdf 792.82 KB
Podmiot publikującyBIP
WytworzyłKatarzyna Brzezicka - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele2016-12-09
Publikujący - Administrator BIP 2016-12-30 09:13
Modyfikacja - Administrator BIP 2016-12-30 09:13
Zarządzenie nr 191/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 01 grudnia 2016r. w sprawie określenia wzoru ewidencji sprzedaży i zakupów dla Gminy i jewdnostek organizacyjnych Gminy objętych centralizacją rozliczeń podatku Vat.

Załączniki:

Zarządzenie nr 191/2016 Plik pdf 98.99 KB
Podmiot publikującyBIP
WytworzyłBeata Szczepankowska - Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele2016-12-01
Publikujący - Administrator BIP 2016-12-30 09:08
Modyfikacja - Administrator BIP 2016-12-30 09:08
Zarządzenie nr 187/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 29 listopada 2016r. w sprawiezasad przekazywania dokumentacji księgowej od jednostek organizacyjnych niezbednej do scentralizowanych rozliczeń podatku od towarów i usług.

Załączniki:

Zarządzenie nr 187/2016 Plik pdf 80.61 KB
Podmiot publikującyBIP
WytworzyłBeata Szczepankowska - Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele2016-11-29
Publikujący - Administrator BIP 2016-12-09 08:58
Modyfikacja - Administrator BIP 2016-12-30 08:59
Zarządzenie nr 186/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług.

Załączniki:

Zarządzenie nr 186/2016 Plik pdf 204.71 KB
Podmiot publikującyBIP
WytworzyłBeata Szczepankowska - Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele2016-11-29
Publikujący - Administrator BIP 2016-12-09 08:55
Modyfikacja - Administrator BIP 2016-12-30 08:56
Zarządzenie nr 180/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych na centralizację rozliczeń podatku od towarów i usług.
Podmiot publikującyBIP
WytworzyłBeata Szczepankowska - Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele2016-11-29
Publikujący - Administrator BIP 2016-12-09 09:02
Zarządzenie nr 179/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2031.

Załączniki:

Zarządzenie nr 179/2016 Plik pdf 1.20 MB
Podmiot publikującyBIP
WytworzyłBeata Szczepankowska - Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele2016-11-14
Publikujący - Administrator BIP 2016-12-09 08:49
Modyfikacja - Administrator BIP 2016-12-30 08:50
Zarządzenie nr 180/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2017.

Załączniki:

Zarządzenie nr 180/2016 Plik pdf 4.19 MB
Podmiot publikującyBIP
WytworzyłBeata Szczepankowska - Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele2016-11-14
Publikujący - Administrator BIP 2016-12-09 08:52
Modyfikacja - Administrator BIP 2016-12-30 08:53
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele nr 2/2016 z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2016

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele nr 11/2016 z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia  w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach ,,Polityki Bezpieczeństwa Informacji" oraz ,,Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi"

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele nr 11A/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele nr 13/2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu dotyczącego wdrożenia wewnętrznych procedur udzielania zamówień publicznych stosowanych przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla wartości nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro. dnia 26 stycznia 2016 r. 

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele nr 17/2016 z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele nr 18/2016 z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 19/2016 w sprawie określenia wysokości czynszu dzierżawczego.

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele nr 24/2016 z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele nr 31/2016 w sprawie ogłoszenia konkursu fotograficznego pt. ,,Gmina Chorzele w Obiektywie"

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele nr 32/2016  z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Chorzele w roku 2016 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia, ochrony środowiska i ekologii, kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego, pomocy społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele nr 37/2016  z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do ustalenia ramowych procedur udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele nr 41/2016 z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele nr 43/2016   z dnia 22 marca 2016 r.w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.
 

Zarządzenie  Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele nr 45/2016 z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie informacji o stanie mienia Gminy Chorzele za 2015 r.
Zarządzenie  Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele nr 44/2016 z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2015 r.

Zarządzenie  Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele n r 48/2016 z dnia 1 kwietnia 2016r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Chorzele w 2016 r.
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele nr 75/2016  w sprawie planu kont w ramach Działania 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu - typ projektów - Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 nazwa zadania „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem zamontowanym na stałe oraz specjalistycznego sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rycicach, zrzeszonej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym”

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele nr 87/2016  zmieniające Zarządzenie nr 126/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 9.10.2014 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach
Zarządzenie  Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele nr 142/2016 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele 154/2016 w sprawie powołania Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chorzelach.
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele nr 52/2016   z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Chorzele za 2015r.
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele  nr 55/2016  z dnia 25 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie nr 126/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 9.10.2014 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele  nr 58/2016   z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Chorzele za 2015 r.
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele  nr 59/2016   z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 76/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 07.07.2014 r. w sprawie powołania Redaktora Naczelnego i Kolegium Redakcyjnego gazety "Nasza Gmina Chorzele" Pismo Mieszkańców Miasta i Gminy Chorzele zmienionego zarządzeniem nr 5/2015 z dnia 07.01.2015 r .
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele nr 60/2016   z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Zarządzenie  Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele nr 61/2016 z dnia 05 maja 2016r. w sprawie ustalenia zasad rozliczania kosztów związanych z podróżą z ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli z terenu Gminy Chorzele. 
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele nr 65/2016 z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele nr 68/2016 z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele nr 70/2016 z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie określenia wysokości czynszu dzierżawnego.
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele nr 71/2016 z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele nr 76/2016  w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady przyznawania szkołom i przedszkolu prowadzonym przez Gminę Chorzele środków na różne formy doskonalenia zawodowego.

Zarządzenie  Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele nr 78/2016  w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Duczyminie

Zarządzenie  Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele nr 79/2016   w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Chorzelach

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele nr 83/2016 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 78/2016 z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Duczyminie 


Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele nr 87/a 2016    zmieniające Zarządzenie nr 126/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 9.10.2014 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele nr 88/2016    w sprawie określenia liczebności etatowej komórek organizacyjnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach


Zarządzenie  Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele nr 91/2016    w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Chorzelach

Zarządzenie  Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele nr 92/2016  w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Chorzelach

Zarządzenie   Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele nr 107/2016   w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Chorzele w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi
sportu w 2016 roku.

Zarządzenie    Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele nr 112/2016  w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu wniosków złożonych na realizację zadania własnego Gminy Chorzele w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2016r.  

Zarządzenie  Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele nr 114/2016  w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawia II w Chorzelach.

Zarządzenie  Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele nr 115/2016   w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Duczyminie.

Zarządzenie  Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele nr 118/2016   w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.

Zarządzenie  Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele nr 119/2016   w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r.

Zarządzenie  Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele nr 120/2016   w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  Gminy Chorzele za I półrocze 2016 r.

Zarządzenie  Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele nr 121/2016   w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.

Zarządzenie  Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele nr 123/2016   w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.

Zarządzenie  Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele nr 131/2016   w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele 148/2016 z dnia 27.09.2016 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego do prowadzenia działalności leczniczej oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele 150/2016   zmieniające Zarządzenie nr 25/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach


Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele 158/2016 zmieniające Zarządzenie Nr 88/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie określenia liczebności etatowej komórek organizacyjnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele 159/2016 zmieniające Zarządzenie Nr 126/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 9 października 2014 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele 161/2016  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele nr 162/2016 z dnia 18.10.2016 zmieniające Zarządzenie nr 25/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele nr 163/2016 z dnia 20 października 2016 r w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady przyznawania szkołom i przedszkolu prowadzonym przez Gminę Chorzele środków na różne formy 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłWojciech Fronczak - Użytkownik BIP2016-02-26
Publikujący Wojciech Fronczak - Użytkownik BIP 2016-02-26 11:17
Modyfikacja - Administrator BIP 2016-12-30 07:54
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelachul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele tel. (0-29) 751 65 40 email: sekretariat@chorzele.pl
Wygenerowano: 22 lipca 2024r. 04:32:17
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.