Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

                       

Akty prawa miejscowego w 2015 roku


Lp

Akt prawny

Data publikacji w Dzienniku Urzędowym

1

Uchwała Nr 349/XL/14 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.

Dz.Urz.Woj.Maz z 2015 roku dnia 19.01.2015r.poz. 416

2

Uchwała Nr 358/XLI/14 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.

Dz.Urz.Woj.Maz.z 2015 roku dnia 4.02.2015r. poz. 988

3

Uchwała Nr 382/XLIII/14 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.

Dz.Urz.Woj.Maz.z 2015 roku dnia 20.01.2015r. poz. 503

4

Uchwała Nr 404/XLVI/14 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.

Dz.Urz.Woj.Maz z 2015 roku dnia 09.04.2015r. poz. 3260

5

Uchwała Nr 398/XLV/14 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.

Dz.Urz.Woj.Maz z 2015 roku z dnia 09.04.2015r. poz. 3230

6

Uchwała Nr 392/XLIV14 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.

Dz.Urz.Woj.Maz z 2015 roku z dnia 22.05.2015r. poz. 4722

7

Uchwała Nr 7/II/14 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.

Dz.Urz.Woj.Maz. z 2015 roku z dnia 15.06.2015r. poz.5414

8

Uchwała Nr 9/111/14 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 r.

Dz.Urz.Woj.Maz. z 2015 roku z dnia 11.02.2015r. poz. 1174

9

Uchwała Nr 18/IV/l 5 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

Dz.Urz.Woj.Maz. z2015 roku z dnia 02.07.2015r. poz.5858

10

Uchwała Nr 21/V/15w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

Dz.Urz.Woj.Maz. z 2015 roku z dnia 02.07.2015r. poz. 5 85 9

11

Uchwała Nr 23/V/l 5 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz klasy pierwszej publicznego gimnazjum dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, dla których Gmina Chorzele jest organem prowadzącym.

Dz.Urz.Woj.Maz. z 2015 roku z dnia 03.07.2015r. poz.5897

12

Uchwała Nr 24/V/15 w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkola samorządowego oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chorzele na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Dz.Urz.Woj.Maz. z 2015 roku z dnia 03.07.2015r. poz.5898

13

Uchwała Nr 26/V/15 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Dz.Urz.Woj.Maz. z 2015 roku z dnia 31.03.2015r. poz.2996

14

Uchwała Nr 27/V/l5 w sprawie zmiany uchwały nr 20ł/XXII/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 września 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i ustaleniu stawki opłaty za pojemnik

Dz.Urz.Woj.Maz. z 2015 roku z dnia 03.07.2015r. poz.5900

15

Uchwała Nr 29/V/15 w sprawie zmiany uchwały nr 224/XXV/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dz.Urz.Woj.Maz. z 2015 roku z dnia 31.03.2015r. poz.2998

16

Uchwała Nr 31/V/15 w sprawie zmiany uchwały nr 268/XXIX/13 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 215/XXIII/l2 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 26 października 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dz.Urz.Woj.Maz. z 2015 roku z dnia 31.03.2015r. poz.2999

17

Uchwała Nr 36/VI/15 w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkola samorządowego oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chorzele na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Dz.Urz.Woj.Maz. z 2015 roku z dnia 05.05.2015r. poz. 4207

18

Uchwała Nr 37/YI/l5 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta i Gminy Chorzele na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Dz.Urz.Woj.Maz. z 2015 roku z dnia 05.05.2015r. poz. 4208

19

Uchwała Nr 38/VI/15 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Dz.Urz.Woj.Maz. z 2015 roku z dnia 05.05.2015r. poz. 4209


20

Uchwała Nr 39/VI/15 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Dz.Urz.Woj.Maz. z 2015 roku z dnia 05.05.2015r. poz. 4210

21

Uchwała Nr 40/YI/15 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Chorzele

Dz.Urz.Woj.Maz. z 2015 roku z dnia 05.05.2015r. poz. 4211

22

Uchwała Nr 46/YII/l 5 w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dz.Urz.Woj.Maz z 2015 roku z dnia 29.05.2015r. poz. 4984

23

Uchwała Nr 48/YII/l 5 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.

Dz.Urz.Woj.Maz z 2015 roku z dnia 29.05.2015r. poz. 4985

24

Uchwała Nr 54/YIII/l 5 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

Dz.Urz.Woj.Maz z 2015 roku z dnia 23.09.2015r. poz. 7778

25

Uchwała Nr 45/YII/l 5 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

Dz.Urz.Woj.Maz z 2015 roku z dnia 27.08.2015r. poz. 7294

26

Uchwała Nr 34/YI/l 5 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

Dz.Urz.Woj.Maz z 2015 roku z dnia 30.07.2015r. poz. 6758

27

Uchwała Nr 62/X/15 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

Dz.Urz.Woj.Maz z 2015 roku z dnia 23.10.2015r. poz. 8484

28

Uchwała Nr 65/XI/15 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

Dz.Urz.Woj.Maz z 2015 roku z dnia 17.11.2015r. poz. 9145

29

Uchwała Nr 67/XII/15 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

Dz.Urz.Woj.Maz z 2016 roku z dnia 10.03.2016r. poz.2354

30

Uchwała Nr 71/XIII/15 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

Dz.Urz.Woj.Maz z 2016 roku z dnia 10.03.2016r. poz. 2361

31

Uchwała Nr 72/XIII/15 w sprawie nadania Statutu Żłobka Miejskiego w Chorzelach.

Dz.Urz.Woj.Maz z 2015 roku z dnia 10.11.2015r. poz.8948

32

Uchwała Nr 73/XIII/15 w sprawie ustalenia Statutu Klubu Dziecięcego w Chorzelach.

Dz.Urz.Woj.Maz z 2015 roku z dnia 10.11.2015r. poz. 8949

33

Uchwała Nr 75/XIII/15 w sprawie ustanowienia pomników przyrody.

Dz.Urz.Woj.Maz z 2015 roku z dnia 10.11.2015r. poz.8950

34

Uchwała Nr 82/XIV/15 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.

Dz.Urz.Woj.Maz z 2016 roku z dnia 20.04.2016r. poz.3900

35

Uchwała Nr 85/XIV/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Dz.Urz.Woj.Maz z 2015 roku z dnia 11.12.2015r. poz. 10562

36

Uchwała Nr 86/XIV/15 w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

Dz.Urz.Woj.Maz z 2015 roku z dnia 11.12.2015r. poz.10563

37

Uchwała Nr 87/XIV/15 w sprawie określenia wzorów formularzy : informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych informacji o gruntach, informacji o lasach oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny

Dz.Urz.Woj.Maz z 2015 roku z dnia 11.12.2015 r. poz. 10564

38

Uchwała Nr 88/XIV/15 w sprawie opłaty targowej

Dz.Urz.Woj.Maz z 2015 roku z dnia 11.12.2015 r. poz. 10565

39

Uchwała Nr 89/XIV/15 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Dz.Urz.Woj.Maz z 2015 roku z dnia 16.12.2015r. poz.11357

40

Uchwała Nr 90/XIV/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki położonej w południowo- zachodniej części obrębu Dąbrówka Ostrowska, gmina Chorzele.

Dz.Urz.Woj.Maz z 2015 roku z dnia 16.12.2015r. poz.l 1358

41

Uchwała Nr 99/XVI/15w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.

Dz.Urz.Woj.Maz z 2016 roku z dnia 20.04.2016 r. poz.3895

42

Uchwała Nr 101/XVI/15 w sprawie określenia wzorów formularzy : informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych informacji o gruntach, informacji o lasach oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny

Dz.Urz.Woj.Maz z 2015roku z dnia 07.12.2015 r. poz.10155

43

Uchwała Nr 104/XVII/15 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 rok.

Dz.Urz.Woj.Maz z 2016 roku z dnia 01.02.2016r. poz.979

44

Uchwała Nr 105/XVII/15 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.

Dz.Urz.Woj.Maz z 2016roku z dnia 02.06.2016r. poz.5060

45

Uchwała Nr 106/XVII/15 w sprawie uchylenia uchwały nr 90/XIV/l 5 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki położonej w południowo-zachodniej części obrębu Dąbrówka Ostrowska, gmina Chorzele - w części nieobjętej Rozstrzygnięciem Nadzorczym nr LEX- 1.4131.262.2015.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 listopada 2015 roku (Dz.Urz.Woj. Maz. Z 2015 r. poz. 9527 z dnia 25 listopada 2015 roku)

Dz.Urz.Woj.Maz z 2016 roku z dnia 25.01.2016r. poz.783

46

Uchwała Nr 107/XVII/l5 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki położonej w południowo- zachodniej części obrębu Dąbrówka Ostrowska, gmina Chorzele.

Dz.Urz.Woj.Maz z 2016 roku z dnia 01.02.2016r. poz.980Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłWojciech Fronczak - Użytkownik BIP2015-07-20
Publikujący Wojciech Fronczak - Użytkownik BIP 2015-07-20 10:30
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelachul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele tel. (0-29) 751 65 40 email: sekretariat@chorzele.pl
Wygenerowano: 22 lipca 2024r. 03:23:44
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.