Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W CHORZELACH

2014 ROK KADENCJA 2010-2014

NUMER UCHWAŁY

DOTYCZY

TREŚĆ

U c h w a ł a
Nr 340/XXXVIII/14
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
31 stycznia 2014 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014r.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2014-01-31

Marcin Trojanowski(2014-02-04 09:20)


U c h w a ł a
Nr 341/XXXVIII/14
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
31 stycznia 2014 roku

w sprawie podwyzszenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu: ,,Pomoc panstwa w zakresie dożywiania" oraz pomocy dla dzieci i uczniów w formie posiłku udzielanej na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2014-01-31
Marcin Trojanowski(2014-02-04 09:25)


U c h w a ł a
Nr 342/XXXVIII/14
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
31 stycznia 2014 roku

w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpiasnych do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Chorzele

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2014-01-31
Marcin Trojanowski(2014-02-04 09:30)


U c h w a ł a
Nr 343/XXXVIII/14
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
31 stycznia 2014 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta i Gminy Chorzele na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2014-01-31
Marcin Trojanowski(2014-02-04 09:35)


U c h w a ł a
Nr 344/XXXIX/14
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
28 lutego 2014 roku

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania scieków

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2014-02-28
Marcin Trojanowski(2014-03-05 09:35)


U c h w a ł a
Nr 345/XXXIX/14
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
28 lutego 2014 roku

w sprawie zamiaru utworzenia w miejscowości Łaz odziału zamiejscowego Przedszkola Samorządowego w Chorzelach

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2014-02-28
Marcin Trojanowski(2014-03-05 09:40)


U c h w a ł a
Nr 346/XXXIX/14
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
28 lutego 2014 roku

w sprawie przyznania srodków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2014 rok

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2014-02-28
Marcin Trojanowski(2014-03-05 09:45)


U c h w a ł a
Nr 347/XXXIX/14
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
28 lutego 2014 roku

w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy w roku budżetowym 2015 środków stanowiących fundusz sołecki

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2014-02-28
Marcin Trojanowski(2014-03-05 09:52)


 

U c h w a ł a
Nr 348/XL/14
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
28 marca 2014 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2014-2013  

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2014-03-28
Marcin Trojanowski(2014-05-16 09:02)


U c h w a ł a
Nr 349/XL/14
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
28 marca 2014 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2014-03-28
Marcin Trojanowski(2014-05-16 09:02)


U c h w a ł a
Nr 350/XL/14
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
28 marca 2014 roku

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020  

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2014-03-28
Marcin Trojanowski(2014-05-16 09:02)


U c h w a ł a
Nr 351/XL/14
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
28 marca 2014 roku

w sprawie przyznania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2014 r.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2014-03-28
Marcin Trojanowski(2014-05-16 09:02)


U c h w a ł a
Nr 352/XL/14
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
28 marca 2014 roku

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chorzele

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2014-03-28
Marcin Trojanowski(2014-05-16 09:02)


U c h w a ł a
Nr 353/XL/14
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
28 marca 2014 roku

w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Chorzele na lata 2014-2020

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2014-03-28
Marcin Trojanowski(2014-05-16 09:02)


U c h w a ł a
Nr 354/XL/14
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
28 marca 2014 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie współfinansowania przedsięwzięć inwestycyjnych podnoszących bezpieczeństwo ruchu drogowego na drogach powiatowych na terenie Miasta i Gminy Chorzele

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2014-03-28
Marcin Trojanowski(2014-05-16 09:02)


U c h w a ł a
Nr 355/XL/14
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
28 marca 2014 roku

w sprawie niedpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości gruntowej

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2014-03-28
Marcin Trojanowski(2014-05-16 09:02)


U c h w a ł a
Nr 356/XL/14
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
28 marca 2014 roku

w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2014-03-28
Marcin Trojanowski(2014-05-16 09:02)


U c h w a ł a
Nr 357/XL/14
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
28 marca 2014 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej o nr. dz. 1373/2 i 1373/4 położonej w mieście Chorzele  

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2014-03-28
Marcin Trojanowski(2014-05-16 09:02)


 

U c h w a ł a
Nr 358/XLI/14
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
28 kwietnia 2014 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2014-04-28
Marcin Trojanowski(2014-05-16 09:02)


U c h w a ł a
Nr 359/XLI/14
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
28 kwietnia 2014 roku

w sprawie wyrażenia zgody za zawarcie porozumienia dotyczącego przekazania środków finansowych dla Funduszu Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2014-04-28
Marcin Trojanowski(2014-05-16 09:02)


U c h w a ł a
Nr 360/XLI/14
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
28 kwietnia 2014 roku

w sprawie emisji obligacji komunalnych

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2014-04-28
Marcin Trojanowski(2014-05-16 09:02)


U c h w a ł a
Nr 361/XLI/14
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
28 kwietnia 2014 roku

w sprawie  zmiany Uchwały Nr 331/XXXVII/13 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2014-04-28
Marcin Trojanowski(2014-05-16 09:02)


U c h w a ł a
Nr 362/XLI/14
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
28 kwietnia 2014 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansoej Powiatowi Przasnyskiemu na zabezpieczenie możliwości korzytania przez dzieci i młodzieższkolną Gminy Chorzele z obiektu Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych - Kompleks Chorzele.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2014-04-28
Marcin Trojanowski(2014-05-16 09:02)


U c h w a ł a
Nr 363/XLI/14
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
28 kwietnia 2014 roku

w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą "Żłobek Miejski w Chorzelach"

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2014-04-28
Marcin Trojanowski(2014-05-16 09:02)


U c h w a ł a
Nr 364/XLI/14
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
28 kwietnia 2014 roku

w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą "Klub Dziecięcy w Chorzelach"

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2014-04-28
Marcin Trojanowski(2014-05-16 09:02)


U c h w a ł a
Nr 365/XLI/14
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
28 kwietnia 2014 roku

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2014-04-28
Marcin Trojanowski(2014-05-16 09:02)


U c h w a ł a
Nr 366/XLI/14
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
28 kwietnia 2014 roku

w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Chorzele

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2014-04-28
Marcin Trojanowski(2014-05-16 09:02)


U c h w a ł a
Nr 367/XLI/14
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
28 kwietnia 2014 roku

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki położonej w południowo-zachodniej części obrębu Dąbrówka Ostrowska, gmina Chorzele

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2014-04-28
Marcin Trojanowski(2014-05-16 09:02)


U c h w a ł a
Nr 368/XLI/14
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
28 kwietnia 2014 roku

w sprawie podjętych działań w zakresie otrzymanej informacji o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2014-04-28
Marcin Trojanowski(2014-05-16 09:02)


U c h w a ł a
Nr 369/XLI/14
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia
28 kwietnia 2014 roku

w sprawie wydania opinii w przedmiocie podziału powiatu przasnyskiego na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu.

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2014-04-28
Marcin Trojanowski(2014-05-16 09:02)
U c h w a ł a
Nr 370/XLII/14
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
23 maja 2014 roku

w sprawie zmiany uchwały bud żetowej na 2014r.  

                   

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2014-05-23 
Wojciech Fronczak(2014-06-05 12:02)


U c h w a ł a
Nr 371/XLII/14
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
23 maja 2014 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 307/XXXIV?13 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 września w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 

                     

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2014-05-23 
Wojciech Fronczak(2014-06-05 12:02)


U c h w a ł a
Nr 372/XLII/14
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
23 maja 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury za 2013 rok

                       

  Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2014-05-23 
Wojciech Fronczak(2014-06-05 12:02)


U c h w a ł a
Nr 373/XLII/14
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
23 maja 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Chorzele za 2013 rok.

                  

  Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2014-05-23 
Wojciech Fronczak(2014-06-05 12:02)


U c h w a ł a
Nr 374/XLII/14
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
23 maja 2014 roku

w sprawie nadania Statutu Żłobka Miejskiego w Chorzelach

                    

  Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2014-05-23 
Wojciech Fronczak(2014-06-05 12:02)


U c h w a ł a
Nr 375/XLII/14
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
23 maja 2014 roku

w sprawie nadania Statutu Klubu Dziecięcego w Chorzelach

                    

  Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2014-05-23 
Wojciech Fronczak(2014-06-05 12:02)


U c h w a ł a
Nr 376/XLII/14
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
23 maja 2014 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr 345/XXXIX/14 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zamiaru utworzenia w miejscowości Łaz oddziału zamiejscowego Przedszkola Samorządowego w Chorzelach  

                          

  Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2014-05-23 
Wojciech Fronczak(2014-06-05 12:02)


U c h w a ł a
Nr 377/XLII/14
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
23 maja 2014 roku

w sprawie uchylenia uchwały Nr 352/XL/14 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chorzele

                       

  Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2014-05-23 
Wojciech Fronczak(2014-06-05 12:02)


U c h w a ł a
Nr 378/XLII/14
Rady Miejskiej
w Chorzelach
z dnia 
23 maja 2014 roku

 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chorzele

                 

  Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2014-05-23 
Wojciech Fronczak(2014-06-05 12:02)


U c h w a ł a 
Nr 379/XLIII/14
Rady Miejskiej 
w Chorzelach 
z dnia 
24 czerwca 2014 roku

 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Chorzele za 2013 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chorzele za 2013 rok

                               

    Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia: 
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2014-06-24  
Wojciech Fronczak(2014-07-08 12:02)

U c h w a ł a 
Nr 380/XLIII/14
Rady Miejskiej 
w Chorzelach 
z dnia 
24 czerwca 2014 roku

 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele  za 2013 rok.


                               

    Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia: 
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2014-06-24  
Wojciech Fronczak(2014-07-08 12:02)


U c h w a ł a 
Nr 381/XLIII/14
Rady Miejskiej 
w Chorzelach 
z dnia 
24 czerwca 2014 roku

 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2014-2024

                               

    Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia: 
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2014-06-24  
Wojciech Fronczak(2014-07-08 12:02)

U c h w a ł a 
Nr 382/XLIII/14
Rady Miejskiej 
w Chorzelach 
z dnia 
24 czerwca 2014 roku

 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.

                               

    Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia: 
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2014-06-24  

Wojciech Fronczak(2014-07-08 12:02)

U c h w a ł a 
Nr 383/XLIII/14
Rady Miejskiej 
w Chorzelach 
z dnia 
24 czerwca 2014 roku

w sprawie zmian w Statucie Gminy Chorzele.

                               

    Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia: 
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2014-06-24  
Wojciech Fronczak(2014-07-08 12:02)

U c h w a ł a 
Nr 384/XLIII/14
Rady Miejskiej 
w Chorzelach 
z dnia 
24 czerwca 2014 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr 374/XLII/14 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie nadania Statutu Żłobka Miejskiego w Chorzelach


                               

    Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia: 
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2014-06-24  
Wojciech Fronczak(2014-07-08 12:02)

U c h w a ł a 
Nr 385/XLIII/14
Rady Miejskiej 
w Chorzelach 
z dnia 
24 czerwca 2014 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr 375/XLII/14 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie nadania Statutu Klubu Dziecięcego w Chorzelach


                               

    Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia: 
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2014-06-24  
Wojciech Fronczak(2014-07-08 12:02)

U c h w a ł a 
Nr 386/XLIII/14
Rady Miejskiej 
w Chorzelach 
z dnia 
24 czerwca 2014 roku

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w „ Żłobku Miejskim w  Chorzelach" oraz warunków częściowego zwolnienia od opłat

                               

    Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia: 
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2014-06-24  
Wojciech Fronczak(2014-07-08 12:02)

U c h w a ł a 
Nr 387/XLIII/14
Rady Miejskiej 
w Chorzelach 
z dnia 
24 czerwca 2014 roku

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w „ Klubie Dziecięcym w  Chorzelach" oraz warunków częściowego zwolnienia od opłat

                               

    Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia: 
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2014-06-24    
Wojciech Fronczak(2014-07-08 12:02)

U c h w a ł a 
Nr 388/XLIII/14
Rady Miejskiej 
w Chorzelach 
z dnia 
24 czerwca 2014 roku

w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami

                               

    Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia: 
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2014-06-24  
Wojciech Fronczak(2014-07-08 12:02)

U c h w a ł a 
Nr 389/XLIII/14
Rady Miejskiej 
w Chorzelach 
z dnia 
24 czerwca 2014 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Chorzelach.

                               

    Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia: 
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2014-06-24  
Wojciech Fronczak(2014-07-08 12:02)

U c h w a ł a 
Nr 390/XLIII/14
Rady Miejskiej 
w Chorzelach 
z dnia 
24 czerwca 2014 roku

w sprawie wydawania gazety gminnej przez Gminę Chorzele

                               

    Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia: 
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2014-06-24
Wojciech Fronczak(2014-07-08 12:02)


U c h w a ł a 
Nr 391/
XLIV /14
Rady Miejskiej 
w Chorzelach 
z dnia 
28 sierpnia 2014 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2014-2024

                                               

       Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia: 
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2014-08-28  
Wojciech Fronczak(2014-08-28 )U c h w a ł a 
Nr 392/XLIII/14
Rady Miejskiej 
w Chorzelach 
z dnia 
28 sierpnia 2014 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014r.

                                               

       Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia: 
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2014-08-28   

Wojciech Fronczak(2014-08-28 )


U c h w a ł a 
Nr 393/
XLIV /14
Rady Miejskiej 
w Chorzelach 
z dnia 
28 sierpnia 2014 roku

w sprawie nieodpłatnego nabycia do gminnego zasobu

nieruchomości gruntowych

                                                

       Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia: 
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2014-08-28      

Wojciech Fronczak(2014-08-28 )


U c h w a ł a 
Nr 394/
XLIV /14
Rady Miejskiej 
w Chorzelach 
z dnia 
28 sierpnia 2014 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 166/XXIV/09  Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 20 lutego 2009 roku (z późno zm.)  w sprawie zatwierdzenia .Planu Odnowy Miejscowości Chorzele na lata 2009-2016"

                                

       Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia: 
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2014-08-28     

Wojciech Fronczak(2014-08-28 )


U c h w a ł a 
Nr 395/
XLIV /14
Rady Miejskiej 
w Chorzelach 
z dnia 
28 sierpnia 2014 roku

w sprawie nadania nazwy ulicy 

                    

       Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia: 
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2014-08-28   

Wojciech Fronczak(2014-08-28 )


U c h w a ł a 
Nr 396/XLIV/14
Rady Miejskiej 
w Chorzelach 
z dnia 
28 sierpnia 2014 roku

w sprawie nadania nazwy ulicy 

                   

       Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia: 
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2014-08-28     

Wojciech Fronczak(2014-08-28 )


U c h w a ł a 
Nr 397/XLV/14
Rady Miejskiej 
w Chorzelach 
z dnia 
29 września 2014 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2014-2024

                          

          Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia: 
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2014-09-29   

Wojciech Fronczak(2014-10-05 )


U c h w a ł a 
Nr 398/XLV/14
Rady Miejskiej 
w Chorzelach 
z dnia 
29 września 2014 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.

                      

          Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia: 
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2014-09-29   

Wojciech Fronczak(2014-10-05 )U c h w a ł a 
Nr 399/XLV/14
Rady Miejskiej 
w Chorzelach 
z dnia 
29 września 2014 roku

w sprawie emisji obligacji komunalnych

                         

          Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia: 
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2014-09-29   

Wojciech Fronczak(2014-10-05 )U c h w a ł a 
Nr 400/XLV/14
Rady Miejskiej 
w Chorzelach 
z dnia 
29 września 2014 roku

w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu budynku mieszkalnego l  budynków użytkowych wraz z terenem przyległym nieruchomości  gruntowej na rzecz jego najemcy

                        

          Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia: 
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2014-09-29   

Wojciech Fronczak(2014-10-05 )U c h w a ł a 
Nr 401/XLV/14
Rady Miejskiej 
w Chorzelach 
z dnia 
29 września 2014 roku

w sprawie nieodpłatnego nabycia do gminnego zasobu

nieruchomości gruntowych

                       

          Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia: 
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2014-09-29   

Wojciech Fronczak(2014-10-05 )U c h w a ł a 
Nr 402/XLV/14
Rady Miejskiej 
w Chorzelach 
z dnia 
29 września 2014 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

                                    

          Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia: 
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2014-09-29   

Wojciech Fronczak(2014-10-05 )U c h w a ł a 
Nr 403/XLVI/14
Rady Miejskiej 
w Chorzelach 
z dnia 
30 października
 2014 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2014-2024

             

          Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia: 
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2014-10-30 

Wojciech Fronczak(2014-11-05 )U c h w a ł a 
Nr 404/XLVI/14
Rady Miejskiej 
w Chorzelach 
z dnia 
30 października
 2014 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.

               

          Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia: 
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2014-10-30 

Wojciech Fronczak(2014-11-05 )U c h w a ł a 
Nr 405/XLVI/14
Rady Miejskiej 
w Chorzelach 
z dnia 
30 października
 2014 roku

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego.

                

          Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia: 
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2014-10-30 

Wojciech Fronczak(2014-11-05 )U c h w a ł a 
Nr 406/XLVI/14
Rady Miejskiej 
w Chorzelach 
z dnia 
30 października
 2014 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

              

          Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia: 
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2014-10-30 

Wojciech Fronczak(2014-11-05 )U c h w a ł a 
Nr 407/XLVI/14
Rady Miejskiej 
w Chorzelach 
z dnia 
30 października
 2014 roku

zmieniająca UCHWAŁĘ Nr 4001XLV/14 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 września 2014 roku w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu budynku mieszkalnego i budynków użytkowych wraz z terenem przyległym nieruchomości gruntowej na rzecz jego najemcy

              

          Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia: 
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2014-10-30 

Wojciech Fronczak(2014-11-05 )U c h w a ł a 
Nr 408/XLVI/14
Rady Miejskiej 
w Chorzelach 
z dnia 
30 października
 2014 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości na rzecz Powiatu Przasnyskiego

             

          Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia: 
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2014-10-30 

Wojciech Fronczak(2014-11-05 )U c h w a ł a 
Nr 409/XLVI/14
Rady Miejskiej 
w Chorzelach 
z dnia 
30 października
 2014 roku

w sprawie udzielenia dotacji w 2014 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

             

          Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia: 
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2014-10-30 

Wojciech Fronczak(2014-11-05 )U c h w a ł a 
Nr 410/XLVI/14
Rady Miejskiej 
w Chorzelach 
z dnia 
30 października
 2014 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele

              

          Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia: 
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2014-10-30 

Wojciech Fronczak(2014-11-05 )

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
Wytworzył2014-03-27
Publikujący - Administrator BIP 2014-03-27 09:38
Modyfikacja Wojciech Fronczak - Użytkownik BIP 2014-12-16 11:22
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelachul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele tel. (0-29) 751 65 40 email: sekretariat@chorzele.pl
Wygenerowano: 22 lipca 2024r. 03:08:25
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.