Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

Akty prawa miejscowego  2012 rok

 

 

1

Uchwała Nr 50/VII/11zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa)  przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Dz.Urz.Woj.Maz.2012

poz. 873z dnia   2  lutego 2012 roku

2

Uchwała Nr 121/XV/11 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chorzele na rok 2012.

Dz.Urz.Woj.Maz.  z 2012 roku

poz. 2363z dnia  8 marca 2012 roku.

3

Uchwała Nr 132/XVII/12 w sprawie zmiany w Statucie Gminy Chorzele

Dz.Urz.Woj.Maz.  z 2012 roku

poz. 2623z dnia  15 marca 2012 roku.

4

Uchwała Nr 133/XVII/12 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzelach przyjętego Uchwałą nr 165/XXIV/09 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 20 lutego 2009 roku.

Dz.Urz.Woj.Maz.  z 2012 roku

poz. 2624z dnia  15 marca 2012 roku.

5

Uchwała Nr 134/XVII/12 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Ośrodka Upowszechniania Kultury w Chorzelach.

Dz.Urz.Woj.Maz.  z 2012 roku

poz. 2625z dnia  15 marca 2012 roku.

6

Uchwała Nr 135/XVII/12 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Chorzelach.

Dz.Urz.Woj.Maz z 2012 roku

poz. 2626z dnia  15 marca 2012 roku.

7

Uchwała Nr 139/XVII/12 w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Zarębach.

Dz.Urz.Woj.Maz.  z 2012 roku

poz. 2627z dnia  15 marca 2012 roku.

8

Uchwała Nr 140/XVII/12 w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej  w Krukowie.

 

Dz.Urz.Woj.Maz.  z 2012 roku

poz. 2628z dnia  15 marca 2012 roku.

9

 Uchwała Nr 141/XVII/12 w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chorzele.

Dz.Urz.Woj.Maz.  z 2012 roku

poz. 2629z dnia  15 marca 2012 roku.

10

Uchwała Nr 142/XVII/12 w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale numer 27/V/11 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 17 lutego 2011 roku dotyczącej zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Dz.Urz.Woj.Maz.   z 2012 roku

poz. 2630z dnia  15 marca 2012 roku.

11

Uchwała Nr 148/XVIII/12 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta i Gminy Chorzele dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

Dz.Urz.Woj.Maz. z2012 roku

poz. 4093z dnia  15 maja  2012 roku

12

Uchwała Nr 150/XVIII/12 w sprawie  likwidacji szkoły filialnej „ Szkoły Podstawowej w Zarębach  Filia w Łazie wraz z oddziałem przedszkolnym.

Dz.Urz.Woj.Maz. z2012 roku

poz. 4094z dnia  15 maja  2012 roku

13

Uchwała Nr 151/XVIII/12 w sprawie  likwidacji szkoły filialnej „ Szkoły Podstawowej w Pościeniu Wsi Filia w Raszujce wraz z oddziałem przedszkolnym.

Dz.Urz.Woj.Maz. z2012 roku

poz. 4095z dnia  15 maja  2012 roku

14

Uchwała Nr 153/XVIII/12 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Chorzele.

Dz.Urz.Woj.Maz. z2012 roku

poz. 4096z dnia  15 maja  2012 roku

15

Uchwała Nr 156/XVIII/12 w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanych z budową infrastruktury technicznej.

Dz.Urz.Woj.Maz. z2012 roku

poz. 4097z dnia  15 maja  2012 roku

16

Uchwała Nr 164/XIX/12 zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

Dz.Urz.Woj.Maz. z2012 roku

poz. 4189z dnia  18 maja  2012 roku

17

Uchwała Nr 165/XIX/12 zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji szkoły filialnej Szkoły Podstawowej w Zarębach Filia w Łazie  wraz z oddziałem przedszkolnym.

Dz.Urz.Woj.Maz. z2012 roku

poz. 4190z dnia  18 maja  2012 roku

18

Uchwała Nr 166/XIX/12 zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji szkoły filialnej Szkoły Podstawowej  w Pościeniu Wsi  Filia w Raszujce  wraz z oddziałem przedszkolnym.

Dz.Urz.Woj.Maz. z2012 roku

poz. 4191z dnia  18 maja  2012 roku

19

Uchwała Nr 167/XIX/12 zmieniająca uchwałę nr 36/VI/11 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 17 marca 2011 roku w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat oraz ich stawek procentowych stosowanych  przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych , stanowiących własność Gminy Chorzele.

Dz.Urz.Woj.Maz. z2012 roku

poz. 4192z dnia  18 maja  2012 roku

20

Uchwała Nr 170/XIX/12 w sprawie zmiany Uchwały nr 153/XVIII/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt  na terenie miasta i gminy Chorzele.

Dz.Urz.Woj.Maz. z2012 roku

poz. 4193z dnia  18 maja  2012 roku

21

Uchwała Nr 178/XX/12 w sprawie zmian w Statucie Gminy Chorzele.

Dz.Urz.Woj.Maz. z2012 roku

poz. 5430z dnia  19 lipca  2012 roku

22

Uchwała Nr 179/XX/12 w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzele.

Dz.Urz.Woj.Maz. z2012 roku

poz. 5431z dnia  19 lipca  2012 roku

23

Uchwała Nr 181/XX/12w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli  w działaniach  ratowniczych  lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.

Dz.Urz.Woj.Maz. z2012 roku

poz. 5432z dnia  19 lipca  2012 roku

24

Uchwała Nr 185/XXI/12 w sprawie wprowadzenia opłat prolongacyjnych.

Dz.Urz.Woj.Maz. z2012 roku

poz. 6095z dnia  3 września  2012 roku

25

Uchwała Nr 187/XXI/12 Zmieniająca uchwałę nr 179/XXI/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 8 czerwca 2012 roku w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzele.

Dz.Urz.Woj.Maz. z2012 roku

poz. 6096z dnia  3 września  2012 roku

26

Uchwała Nr 190/XXI/12 w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Zarębach zlokalizowanego  w miejscowości Łaz.

Dz.Urz.Woj.Maz. z2012 roku

poz. 6097z dnia  3 września  2012 roku

27

Uchwała Nr 195/XXII/12 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Chorzele przyjętego uchwałą Nr 74/VIII/03 Rady Gminy w Chorzelach z dnia 22 sierpnia 2003 roku. 

Dz.Urz.Woj.Maz. z2012 roku

poz. 7122z dnia  26 października  2012 roku

28

Uchwała Nr 196/XXII/12 w sprawie przyjęcia  Regulaminu Używania Symboli Gminy Chorzele.

Dz.Urz.Woj.Maz. z2012 roku

poz. 7123z dnia  26 października  2012 roku

29

Uchwała Nr 197/XXII/12 w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzelach.

Dz.Urz.Woj.Maz. z2012 roku

poz. 7124z dnia  26 października  2012 roku

30

Uchwała Nr 198/XXII/12 w sprawie dożywiania dzieci do 7 roku życia i uczniów do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach wymienionych w 1rt. 7 ustawy o pomocy społecznej w ramach realizacji wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”  w Mieście i Gminie Chorzele.

Dz.Urz.Woj.Maz. z2012 roku

poz. 7125z dnia  26 października  2012 roku

31

Uchwała Nr 199/XXII/12 w sprawie zmiany uchwały nr 15/III/06 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia „Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym  dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Chorzele”

Dz.Urz.Woj.Maz. z2012 roku

poz. 7126z dnia  26 października  2012 roku

32

Uchwała Nr 200/XXII/12 w sprawie zniesienia ochrony pomnika przyrody.

Dz.Urz.Woj.Maz. z2012 roku

poz. 7127z dnia  26 października  2012 roku

33

Uchwała Nr 201/XXII/12 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i ustaleniu stawki opłaty za pojemnik.

Dz.Urz.Woj.Maz. z2012 roku

poz. 7128z dnia  26 października  2012 roku

34

Uchwała Nr 204/XXII/12 w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości gruntowych i lokali na okres dłuższy niż 3 lata.

Dz.Urz.Woj.Maz. z2012 roku

poz. 7129z dnia  26 października  2012 roku

35

Uchwała Nr 205/XXII/12 w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Chorzele miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Dz.Urz.Woj.Maz. z2012 roku

poz. 7130z dnia  26 października  2012 roku

36

Uchwała Nr 213/XXIII/12 w sprawie podziału Miasta i gminy Chorzele na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych  w każdym okręgu wyborczym.

Dz.Urz.Woj.Maz. z2012 roku

poz. 7906z dnia  21 listopada  2012 roku

37

Uchwała Nr 214/XXIII/12 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Dz.Urz.Woj.Maz. z2012 roku

poz. 7907z dnia  21 listopada  2012 roku

38

Uchwała Nr 215/XXIII/12 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dz.Urz.Woj.Maz. z2012 roku

poz. 7908z dnia  21 listopada  2012 roku

 

 

 

 

 

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłWojciech Fronczak - Użytkownik BIP2015-07-21
Publikujący Wojciech Fronczak - Użytkownik BIP 2015-07-21 08:46
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelachul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele tel. (0-29) 751 65 40 email: sekretariat@chorzele.pl
Wygenerowano: 21 lipca 2024r. 05:48:04
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.