Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

STATUT GMINY CHORZELE

 

 

Rozdział I

 

  Postanowienia ogólne.

 

§ 1.

 

 1. Mieszkańcy Miasta i Gminy Chorzele zwanej dalej Gminą stanowią z mocy prawa wspólnotę samorządową.
 2. Gmina obejmuje obszar o powierzchni 372 km 2, a jej granice określone są na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do Statutu Gminy zwanego dalej Statutem.
 3. W skład Gminy wchodzi miasto Chorzele i 41 sołectw.
 4. Gmina posiada osobowość prawną.
 5. Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność .
 6. Samodzielność Gminy podlega ochronie sądowej.
 7. Siedzibą władz Gminy jest budynek przy ulicy Ogrodowej 7 w Chorzelach.
 8. Herbem Gminy jest pień drzewa o silnych korzeniach i potężnych konarach, na wierzchu pnia znajduje się kwiat karczocha, obok drzewa róg myśliwski. Herb został przedstawiony w załączniku nr 2 do Statutu.

 

 

Rozdział II

 

Zakres działania i zadania Gminy.

 

§ 2.

 

 1. Do zakresu działania Gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.
 2. Jeżeli ustawy nie stanowią inaczej rozstrzyganie w sprawach, o których mowa w ust. 1 należy do Gminy.
 3. Podstawowym zadaniem własnym Gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne Gminy obejmują sprawy :
  1. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
  2. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
  3. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
  4. lokalnego transportu zbiorowego,
  5. ochrony zdrowia,
  6. pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
  7. gminnego budownictwa mieszkaniowego,
  8. edukacji publicznej,
  9. kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
  10. kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
  11. targowisk i hal targowych,
  12. zieleni gminnej i zadrzewień,
  13. cmentarzy gminnych,
  14. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,  w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
  15. utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
  16. polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
  17. wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
  18. promocji  gminy
  19. współpracy z organizacjami pozarządowymi,
  20. współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
 4. Ustawy określają, które zadania własne Gminy mają charakter obowiązkowy.
 5. Przekazanie Gminie, w drodze ustawy, nowych zadań własnych wymaga zapewnienia koniecznych środków finansowych na ich realizację w postaci zwiększenia dochodów własnych Gminy lub subwencji.

 

 

§ 3.

 

 1. Ustawy mogą nakładać na Gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.
 2. Zadania z zakresu administracji rządowej Gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia z organami tej administracji.
 3. Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego.
 4. Spory majątkowe wynikłe z porozumień, o których mowa w ust. 2 i 3 rozpatruje sąd powszechny.
 5. Gmina otrzymuje środki finansowe w wysokości koniecznej do wykonania zadań o których mowa w ust. 1, 2 i 3.
 6. Szczegółowe zasady i terminy przekazywania środków finansowych , o których mowa w ust. 5, określają ustawy nakładające na gminy obowiązek wykonywania zadań zleconych lub zawarte porozumienia.
 7. W przypadku niedotrzymania terminów o których mowa w ust. 6, Gminie przysługują odsetki w wysokości ustalonej dla zaległości podatkowych. 

 

 

§ 4.

 

 1. W celu wykonywania zadań Gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.
 2. Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie.
 3. Formy prowadzenia gospodarki gminnej, w tym wykonywania przez Gminę zadań o charakterze użyteczności publicznej, określa odrębna ustawa.
 4. Zadaniami użyteczności publicznej w rozumieniu Statutu, są zadania własne gminy, określone w § 2 ust. 3, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.
 5. Wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego.
 6. Gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.

 

 

 

Rozdział III

 

Władze Gminy.

 

§ 5.

 

 1. Mieszkańcy Miasta i Gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (poprzez wybory i referendum) lub za pośrednictwem organów Gminy.
 2. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady Miejskiej oraz wyboru Burmistrza określają odrębne ustawy.
 3. Zasady i tryb przeprowadzania referendum gminnego określa odrębna ustawa. 
 4. Organami Gminy są :
  1. Rada Miejska,
  2. Burmistrz,
 5. Działalność organów Gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.
 6. Jawność działania organów Gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskania informacji, wstępu na sesję Rady Miejskiej i posiedzenia komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów Gminy i komisji Rady Miejskiej.
 7. Protokoły z posiedzeń organów Gminy i komisji w zakresie o którym mowa w ust. 6, po ich przyjęciu dostępne są u pracownika Urzędu Miasta i Gminy obsługującego Radę i jej organy.
 8. Niedopuszczalne jest wynoszenie dokumentów, w tym dokumentów o których mowa w ust. 6 z siedziby Urzędu Miasta i Gminy. Każdemu mieszkańcowi Gminy przysługuje prawo zapoznania się z ich treścią, sporządzenia notatek i odpisów.

 

 

 

Organizacja i tryb pracy Rady Miejskiej.

 

§ 6.

 

 1. Organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie jest Rada Miejska zwana dalej Radą.
 2. Kadencja Rady Miejskiej trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.
 3. W skład Rady Miejskiej wchodzi piętnastu radnych.
 4. Do właściwości Rady Miejskiej należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
 5. Do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej należy :
  1. uchwalanie Statutu Gminy,
  2. ustalanie wynagrodzenia Burmistrza, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
  3. powoływanie i odwoływanie Skarbnika Gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz Sekretarza Gminy na wniosek Burmistrza,
  4. uchwalanie budżetu Gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
  5. uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  6. uchwalanie programów gospodarczych,
  7. ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
  8. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
  9. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących :
   1. określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczegółowe nie stanowią inaczej ; do czasu określenia  zasad Burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady Miejskiej,
   2. emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Burmistrza,
   3. zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
   4. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym,
   5. zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez Radę Miejską,
   6. tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
   7. określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza,
   8. tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
   9. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym.
  10. określanie wysokości sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
  11. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań o których mowa w § 3 ust. 2 i 3 Statutu,
  12. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielania na ten cel odpowiedniego majątku,
  13. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
  14. podejmowanie uchwał w sprawach : herbu Gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
  15. nadawanie honorowego obywatelstwa Gminy,
  16. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
  17. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Miejskiej,

 

§ 7.

 

 1. Rada Miejska obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (zdarzenia losowe) sesję Rady może zwołać jeden z wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał.
 2. Rada może wprowadzać zmiany w porządku bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.
 3. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady zwołuje przewodniczący Rady poprzedniej kadencji w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do Rady z zastrzeżeniem ust. 5.
 4. Po upływie terminu określonego w ust. 3 sesję zwołuje komisarz wyborczy w ciągu 21 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów dla całego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w ciągu 21 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do Rady Miejskiej.
 5. Jeżeli wybory były wynikiem referendum lokalnego w sprawie odwołania rady, pierwszą sesję zwołuje osoba, którą Prezes Rady Ministrów wyznaczył do pełnienia funkcji organów jednostki samorządu terytorialnego.
 6. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady, do czasu wyboru przewodniczącego rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.
 7. Na wniosek Burmistrza lub co najmniej 1/4  ustawowego składu Rady przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek o zwołaniu sesji powinien spełniać wymogi określone w ust. 1 w zdaniu trzecim. Do zmiany porządku obrad sesji zwołanej w trybie ust. 7 stosuje się przepis ust. 2 z tym, że dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy.
 8. Na wniosek Burmistrza przewodniczący Rady jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji Rady projekt uchwały, jeżeli wpłynął on do rady co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji Rady.
 9. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie:
  „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej Gminy i jej mieszkańców”.
 10. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają słowo „ślubuję” . Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania : „Tak mi dopomóż Bóg” .
 11. Radni nieobecni na pierwszej sesji Rady Miejskiej oraz radni, którzy uzyskali mandat w czasie trwania kadencji, składają ślubowanie na pierwszej  sesji, na której są obecni.
 12. Odmowa złożenia ślubowania oznacza zrzeczenie się mandatu.

 

 

§ 8.

 1. Uchwały Rady Miejskiej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu jawnym, chyba , że ustawa stanowi inaczej.

 

 

§ 9.

 

 1. Rada Miejska wybiera ze swego grona przewodniczącego i 1-2 wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.
 2. Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie obrad Rady. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności przewodniczącego i nie wyznaczenia wiceprzewodniczącego, zadania przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.
 3. Odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczących następuje na wniosek co najmniej 1/4  ustawowego składu Rady Miejskiej w trybie określonym w ust. 1.
 4. W przypadku rezygnacji przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rada  podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.
 5. Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust. 4, w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji  przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji przez Radę Miejską z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.

 

 

§ 10.


 

 1. Szczegółowy tryb pracy Rady oraz jej organizację wewnętrzną określa regulamin stanowiący załącznik nr 3 do Statutu.

 

 

§ 11.

 

 1. Rada Miejska kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy ; w tym celu powołuje ze swego grona Komisję Rewizyjną oraz inne komisje stałe i doraźne.
 2. Komisje podlegają Radzie Miejskiej, przedkładają jej plany pracy oraz sprawozdania  z działalności.

 

 

§ 12.

 

 1.   Do zadań komisji stałych należy między innymi :
  1. rozpatrywanie materiałów i przygotowanie opinii do problemów będących przedmiotem obrad Rady, zgodnie ze swoją właściwością,
  2. realizacja planów pracy zatwierdzonych przez Radę,
  3. opiniowanie projektów uchwał Rady zgodnie ze swoją właściwością,
  4. kontrola realizacji uchwał Rady,
  5. kontrola działalności gminnych jednostek organizacyjnych,
  6. współpraca z jednostkami pomocniczymi Gminy,
 2. Liczbę komisji, ich nazwy, szczegółowy zakres działania określa odrębna uchwała Rady.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 13.

 

 

 1. Skład osobowy, zakres i czas działania komisji doraźnych określa uchwała Rady o ich powołaniu.

 

 

 

§ 14.

 

 

 1. Komisja Rewizyjna składa się z pięciu osób.
 2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcję, o których mowa w § 9, ust. 1 Statutu.
 3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego.
 4. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu Gminy i występuje z wnioskiem do Rady Miejskiej w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Wyżej wymieniony wniosek podpisuje przewodniczący Komisji.
 5. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez Radę w zakresie kontroli. Uprawnienie to nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji, powoływanych przez Radę Miejską na podstawie § 11, ust. 1 Statutu.
 6. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o roczny plan pracy zatwierdzony przez radę oraz na zlecenie Rady Miejskiej prowadzenia kontroli doraźnych nie ujętych w planie.
 7. Komisja dokonuje kontroli z punktu widzenia interesów Gminy uwzględniając kryteria  zgodności z prawem, celowości, rzetelności, gospodarności i sprawności organizacyjnej.
 8. Z odbytych posiedzeń i kontroli Komisja sporządza protokoły oraz przedstawia Radzie na najbliższej sesji propozycję wniosków w zakresie omawianych lub kontrolowanych przez siebie spraw.
 9. Kontrolę Komisja może odbywać w zespołach kontrolnych przynajmniej 3-osobowych.
 10. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli dla członków zespołu kontrolnego podpisuje przewodniczący lub wiceprzewodniczący Rady.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 15.

 

 

 1. Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej Gminy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców Gminy postulaty i przedstawia je organom Gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców.
 2. Radni mogą tworzyć kluby radnych. Liczba członków klubu nie może być mniejsza niż 4 osoby. Klub radnych powinien posiadać wewnętrznie opracowany własny Statut Klubu, przedstawiony Przewodniczącemu Rady.
 3. Radny jest obowiązany brać udział w pracach Rady Miejskiej i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.
 4. Z radnym nie może być nawiązany stosunek pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach.
 5. Radny nie może pełnić funkcji kierownika gminnej jednostki organizacyjnej oraz jego zastępcy.
 6. W związku z wykonywaniem mandatu radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
 7. Rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody Rady Miejskiej, której jest członkiem. Rada Miejska odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu.
 8. Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania  udziału w pracach organów Gminy.
 9. Na zasadach ustalonych przez Radę Miejską radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych.
 10. Rada Miejska przy ustalaniu wysokości diet radnych bierze pod uwagę funkcje pełnione przez radnego.
 11. Radny nie może brać udziału w głosowaniu w Radzie, ani w Komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego.
 12. Mandatu radnego Gminy nie można łączyć z :
  1. mandatem posła lub senatora,
  2. wykonywaniem funkcji wojewody lub wicewojewody,
  3. członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego.
 13. Radny, Burmistrz, Zastępca Burmistrza, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, kierownik jednostki organizacyjnej Gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza są obowiązani do złożenia oświadczenia majątkowego. Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy.

 

§ 16.

 

 

 1. Organem wykonawczym Gminy jest Burmistrz.
 2. Kadencja Burmistrza rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji Rady Miejskiej lub wyboru go przez Radę Miejską i upływa z dniem upływu kadencji Rady Miejskiej.
 3. Burmistrz w drodze zarządzenia powołuje oraz odwołuje swojego zastępcę.

 

 

 

 

 

§ 17.

 

 

 1. Funkcji Burmistrza oraz jego zastępcy nie można łączyć z :
  1. funkcją burmistrza lub jego zastępcy w innej gminie,
  2. członkostwem w organach jednostek samorządu terytorialnego, w tym w gminie, w której jest burmistrzem lub zastępcą burmistrza,
  3. zatrudnieniem w administracji rządowej,
  4. mandatem posła lub senatora.

 

 

 

 

 

 

 

§ 18.

 

 

 1. Do Burmistrza i jego zastępcy stosuje się odpowiednio przepis art. 24e ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
 2. Uchwała Rady Miejskiej w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi absolutorium jest równoznaczna z podjęciem inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Burmistrza. Przed podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium Rada Miejska zapoznaje się z wnioskiem i opinią, o której mowa  w § 14 ust.4.
 3. Uchwałę w sprawie absolutorium Rada Miejska podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady Miejskiej.
 4. Rada Miejska może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Burmistrza z przyczyny określonej w ust. 2 na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi absolutorium.
 5. Przed podjęciem uchwały o której mowa w ust. 4 Rada Miejska zapoznaje się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie uchwały Rady Miejskiej o nieudzieleniu Burmistrzowi absolutorium oraz wysłuchuje wyjaśnień Burmistrza.
 6. Uchwałę o której mowa w ust. 4 Rada Miejska podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady, w głosowaniu imiennym.
 7. Rada Miejska może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Burmistrza z przyczyny innej niż nieudzielenie Burmistrzowi absolutorium jedynie na wniosek co najmniej 1/4  ustawowego składu Rady.
 8. Wniosek o którym mowa w ust. 7, wymaga formy pisemnej i uzasadnienia przyczyny odwołania oraz podlega zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną.
 9. Rada Miejska może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania  Burmistrza na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust.7.
 10. Uchwałę, o której mowa w ust. 9, Rada Miejska podejmuje większością co najmniej 3/5  głosów ustawowego składu Rady, w głosowaniu imiennym.
 11. Jeżeli zgłoszony wniosek o podjęciu uchwały o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Burmistrza nie uzyskał wymaganej większości głosów, kolejny wniosek może być zgłoszony w tym trybie nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od poprzedniego głosowania.
 12. W przypadku wygaśnięcia mandatu Burmistrza przed upływem kadencji, przeprowadza się wybory przedterminowe na zasadach określonych w ustawie o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz ustawie – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
 13. Wyborów nie przeprowadza się, jeżeli data wyborów przedterminowych miałaby przypaść w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem kadencji Burmistrza.
 14. Wygaśnięcie mandatu Burmistrza przed upływem kadencji jest równoznaczne z odwołaniem jego zastępcy.
 15. W przypadku wygaśnięcia mandatu Burmistrza przed upływem kadencji jego funkcję, do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego Burmistrza, pełni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 19.

 

 

 1. Po upływie kadencji Burmistrza pełni on swoją funkcję do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego Burmistrza.
 2. Po upływie kadencji Burmistrza, zastępca Burmistrza pełni swoje obowiązki do czasu objęcia obowiązków przez nowo powołanego zastępcę Burmistrza.
 3. Objęcie obowiązków przez Burmistrza następuje z chwilą złożenia wobec Rady Gminy ślubowania o następującej treści :
  „Obejmując urząd Burmistrza Gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Miasta i Gminy”
  Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania:

  „Tak mi dopomóż Bóg”  

 

 

 

 

 

 

§ 20.

 

 

 1. Burmistrz wykonuje uchwały Rady Miejskiej i zadania gminy określone przepisami prawa.
 2. Do zadań Burmistrza należy w szczególności :
  1. przygotowanie projektów uchwał Rady Miejskiej,
  2. określenie sposobu wykonywania uchwał,
  3. gospodarowanie mieniem komunalnym,
  4. wykonywanie budżetu,
  5. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 3. W realizacji zadań własnych gminy Burmistrz podlega wyłącznie Radzie Miejskiej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 21.

 

 

 1. Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

 

 

 

§ 22.

 

 

 1. Burmistrz opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.
 2. Jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia, Burmistrz może zarządzić ewakuację z obszarów bezpośrednio zagrożonych.
 3. W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej Burmistrz działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

 

 

 

 

§ 23 .

 

 

 1. Burmistrz wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Miasta i Gminy.
 2. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez Burmistrza w drodze zarządzenia.
 3. Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz.
 4. Burmistrz może powierzyć prowadzenie określonych spraw Gminy w swoim imieniu zastępcy Burmistrza lub Sekretarzowi Gminy.
 5. Kierownik Urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 6. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Chorzele stanowi załącznik nr 4 do Statutu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział IV

 

Jednostki pomocnicze Gminy.

 

§ 24.

 

 

 1. Jednostkami pomocniczymi Gminy są sołectwa oraz Samorząd Mieszkańców Miasta Chorzele.
 2. Wykaz sołectw stanowi załącznik nr 5 do Statutu.

 

 

 

 

 

§ 25.

 

 

 1. Jednostki pomocnicze, łączy dzieli oraz znosi Rada w drodze uchwały po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami zainteresowanych jednostek lub z ich inicjatywy.
 2. Jednostkę pomocniczą tworzy Rada w drodze uchwały po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Gminy lub z ich inicjatywy.
 3. Konsultacje z mieszkańcami odbywają się w formie zebrań, w których z ramienia Gminy uczestniczy Burmistrz lub osoba przez niego upoważniona oraz radny z tego okręgu wyborczego.
 4. Zebranie konsultacyjne jest ważne jeżeli wzięło w nim udział co najmniej 30% uprawnionych do głosowania z każdej jednostki – dotyczy połączenia, podziału jednostki.
 5. Przy zniesieniu jednostki zebranie jest ważne, jeżeli wzięło w nim udział co najmniej 50% uprawnionych do głosowania.
 6. Przy tworzeniu jednostki pomocniczej zebranie jest ważne, jeżeli w zebraniach konsultacyjnych wzięło udział 30% mieszkańców danej miejscowości.
 7. Terminy zebrań konsultacyjnych, ich miejsce oraz godziny winny być podane w formie ogłoszeń dostępnych zainteresowanym poprzez sołtysów oraz w siedzibie Gminy.
 8. Przy tworzeniu, łączeniu, podziale oraz znoszeniu jednostek pomocniczych, Rada winna brać pod uwagę wyniki konsultacji oraz więzi społeczne, gospodarcze i tradycje kulturowe mieszkańców.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 26.

 

 

 1. Organizację i zakres działania sołectwa określa Statut Sołectwa uchwalony przez Radę.
 2. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła w zakresie określonym w Statucie Sołectwa. Statut ustala również zakres czynności dokonywanych samodzielnie przez sołectwo w zakresie przysługującego mu mienia.
  Księgowość dochodów i wydatków sołectw prowadzi Urząd Miasta i Gminy.
  W ramach budżetu Gminy, sołectwa mogą uzyskiwać dyspozycję środkami finansowymi na realizację zadań określonych uchwałą budżetową.
 3. Rada  nie może uszczuplić dotychczasowych praw sołectw do korzystania z mienia bez zgody zebrania wiejskiego.

 

 

 

 

 

 

 

§ 27.

 

 

 1. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie.
 2. Organem wykonawczym - sołtys, którego działalność wspomaga rada sołecka.

 

 

 

 

§ 28.

 

 

 1. Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
 2. Zasady i tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej określa Statut Sołectwa.
 3. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

 

 

 

 

 

§ 29.

 

 

 1. Sołtys może uczestniczyć w pracach Rady Miejskiej bez praw udziału w głosowaniu.
 2. W trakcie obrad Rady sołtys może zgłaszać pod adresem Rady, Burmistrza wnioski, postulaty i przedkładać informacje z zebrania wiejskiego w punkcie porządku obrad na ten cel zaplanowanym.
 3. Wypowiedź sołtysa w sprawach o których mowa w ust. 2 nie może trwać dłużej niż 10 minut i wiązać się ze sprawami będącymi przedmiotem obrad Rady.

 

 

 

 

 

§ 30.

 

 

 1. Rada Miejska może ustanowić zasady na jakich sołtysom przysługuje dieta i zwrot kosztów podróży służbowych.
 2. Nadzór nad działalnością sołectw sprawuje Rada Miejska.

 

 

 

 

Rozdział V

 

Pracownicy samorządowi.

 

  § 31.

 

 

 1. Pracownikami samorządowymi w Gminie są pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy.

 

 

 

§ 32.

 

 

 1. Pracownicy samorządowi mogą być zatrudniani na podstawie :
  1. wyboru,
  2. powołania,
  3. mianowania,
  4. umowy o pracę.
 2. Na podstawie wyboru zatrudniany jest Burmistrz.
 3. Na podstawie powołania zatrudniania są : zastępca Burmistrza, Skarbnik Gminy, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i jego zastępca.
 4. Na podstawie mianowania zatrudniani są kierownicy referatów oraz Kierownik Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Chorzelach.
 5. Na podstawie umowy o pracę pozostali pracownicy Urzędu Miasta i Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 33.

 

 

 1. Stosunek pracy z Burmistrzem nawiązuje przewodniczący Rady Miejskiej.
 2. Nawiązanie stosunku pracy następuje z datą wyboru.

 

 

 

 

§ 34.

 

 

 1. Stosunek pracy z pracownikami zatrudnionymi w Urzędzie Miasta i Gminy na podstawie powołania, mianowania i umowy o pracę nawiązuje Burmistrz.
 2. Stosunek pracy z kierownikami jednostek organizacyjnych Gminy nawiązuje Burmistrz.

 

 

 

 

§ 35.

 

 

 1. Pracownik samorządowy mianowany podlega okresowym ocenom kwalifikacyjnym, nie rzadziej niż raz na 2 lata.
 2. Zasady dokonywania ocen kwalifikacyjnych określa Rada.

 

 

 

 

§ 36.

 

 

 1. Przed podjęciem pracy pracownicy zatrudnieni na podstawie powołania, mianowania składają ślubowanie następującej treści :
  „Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć Państwu i społeczności lokalnej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone zadania”,
  z możliwością dobrowolnego wypowiedzenia „Tak mi dopomóż Bóg” .

 

 

 

 

§ 37.

 

 

 1. Pracownicy samorządowi ponoszą odpowiedzialność porządkową i dyscyplinarną za naruszenie obowiązków pracowniczych.

 

 

 

§ 38.

 1. Do orzekania w sprawach dyscyplinarnych powołuje się komisje dyscyplinarne I i II instancji.
 2. Komisja dyscyplinarna I instancji składa się z członków wybranych przez Radę spośród pracowników, z wyjątkiem pracowników z wyboru i umowy o pracę.
 3. Komisja dyscyplinarna II instancji składa się z członków wybranych przez Radę spośród radnych.
 4. Rzecznika dyscyplinarnego wyznacza Burmistrz.

 

 

 

 

 

 

Rozdział VI

 

Gospodarka finansowa Gminy.

 

§ 39.

 

 

 1. Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu Gminy, zwanego dalej budżetem.
 2. Budżet jest uchwalany na rok kalendarzowy.
 3. Projekt budżetu przygotowuje Burmistrz.
 4. Bez zgody Burmistrza Rada Miejska nie może wprowadzić w projekcie budżetu Gminy zmian powodujących zwiększenie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach lub zwiększenie planowanych dochodów  bez jednoczesnego ustanowienia źródeł  tych dochodów.
 5. Projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami Burmistrz przedkłada Radzie Miejskiej najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy i przesyła projekt Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania.
 6. Budżet jest uchwalany do końca roku poprzedzającego rok budżetowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 40.

 

 

 1. Procedurę uchwalania budżetu oraz rodzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi określa Rada Miejska.
 2. Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Miejską, jednak nie później niż do 31 marca roku budżetowego, podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu przedłożony Radzie Miejskiej.
 3. W przypadku nie uchwalenia budżetu w terminie, o którym mowa w ust. 2, Regionalna Izba Obrachunkowa ustala budżet Gminy w zakresie obowiązkowych zadań własnych oraz zadań zleconych w terminie do końca kwietnia roku budżetowego. Do dnia ustalenia budżetu przez Regionalna Izbę Obrachunkową podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu, o którym mowa w ust. 2.

 

 

 

 

 

§ 41.

 

 

 1. Dochodami Gminy są :
  1. podatki, opłaty i inne wpływy określone w odrębnych ustawach jako dochody gminy,
  2. dochody z majątku Gminy,
  3. subwencja ogólna z budżetu państwa.
 2. Dochodami Gminy mogą być :
  1. dotacje celowe na realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych,
  2. spadki, zapisy i darowizny,
  3. wpływy z samoopodatkowania mieszkańców,
  4. inne dochody.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 42.

 

 

 1. Za prawidłową gospodarkę finansową odpowiada Burmistrz.
 2. Burmistrzowi przysługuje wyłącznie prawo :
  1. zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale bu dżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez  Radę Miejską,
  2. emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Miejską,
  3. dokonywania wydatków budżetowych,
  4. zgłaszania propozycji zmian w budżecie Gminy,
  5. dysponowania rezerwami budżetu Gminy,
  6. blokowania środków budżetowych w przypadkach określonych ustawą.
 3. Gospodarka finansowa Gminy jest jawna.
 4. Burmistrz niezwłocznie ogłasza uchwałę budżetową i sprawozdanie z jej wykonania w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
 5. Burmistrz informuje mieszkańców Gminy o założeniach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywaniu środków budżetowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 43.

 

 

 1. W uchwale budżetowej określa się źródła pokrycia niedoboru budżetu, jeżeli planowane wydatki budżetu przewyższają planowane dochody.
 2. Uchwały i zarządzenia organów Gminy dotyczące zobowiązań finansowych wskazują źródła dochodów, z których zobowiązania te zostaną pokryte.
 3. Uchwały Rady Miejskiej, o których mowa w ust. 2, zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.
 4. Dyspozycja środkami pieniężnymi Gminy jest oddzielona od kasowego jej wykonywania.

 

 

 

 

 

 

§ 44.

 

 

 1. Gospodarka finansowa Gminy podlega nadzorowi sprawowanemu przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

 

 

 

§ 45.

 

 

 1. Oświadczenie woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo Burmistrz albo działający na podstawie jego upoważnienia zastępca Burmistrza samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez Burmistrza osobą.
 2. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika gminy (głównego księgowego budżetu) lub osoby przez niego upoważnionej.
 3. Skarbnik Gminy (główny księgowy budżetu), który odmówił kontrasygnaty, dokona jej jednak na pisemne polecenie zwierzchnika, powiadamiając o tym Radę Miejską oraz Regionalną Izbę Obrachunkową.

 

 

 

 

 

Rozdział VII

 

Stanowienie aktów prawa miejscowego.

 

 

§ 46.

 

 

 1. Na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze Gminy.

 

 

 

§ 47.

 

 

 1. Akty prawa miejscowego ustanawia Rada Miejska w formie uchwały.
 2. W przypadku nie cierpiącym zwłoki przepisy porządkowe może wydać Burmistrz w formie zarządzenia.
 3. Zarządzenie o którym mowa w ust.2, podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady Miejskiej.  Traci ono moc w razie odmowy zatwierdzenia bądź nie przedstawienia do zatwierdzenia na najbliższej sesji Rady.
 4. W razie nie przedstawienia do zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia  zarządzenia Rada Miejska określa termin utraty jego mocy obowiązującej.
 5. Burmistrz przesyła przepisy porządkowe do wiadomości burmistrzom (wójtom) sąsiednich gmin i staroście powiatu, w którym leży Gmina, następnego dnia po ich ustanowieniu.

 

 

 

 

 

 

 

§ 48.

 

 

 1. Przepisy porządkowe mogą przewidywać za ich naruszenie karę grzywny wymierzoną w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.

 

 

 

Rozdział VIII

 

Mienie komunalne.

 

  § 49.

 

 

 1. Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do Gminy oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

 

 

 

§ 50.

 

 

 1. Nabycie mienia komunalnego następuje :
  1. na podstawie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie gminnym,
  2. przez przekazanie Gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic Gminy w trybie, o którym mowa w art. 4 ustawy o samorządzie gminnym ; przekazanie mienia następuje w drodze porozumienia zainteresowanych gmin, a w razie braku porozumienia – decyzją Prezesa Rady Ministrów, podjętą na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej,
  3. w wyniku przekazania przez administrację rządową na zasadach określonych przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia,
  4. w wyniku własnej działalności gospodarczej,
  5. przez inne czynności prawne,
  6. w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 51.

 

1.  Podmioty mienia komunalnego samodzielnie decydują o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych, przy zachowaniu wymogów zawartych w odrębnych przepisach prawa.

 

 

Rozdział IX

 

Przepisy końcowe.

 

§ 52.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych  w Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o pracownikach samorządowych.

 

 

 

§ 53.

 

 1. Zmiana Statutu wymaga podjęcia przez Radę Miejską uchwały o zmianie Statutu.

 

 

 

    Załącznik Nr 1

   Do Statutu Gminy Chorzele

Mapa Gminy Chorzele

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

Do Statutu Gminy Chorzele

Herb Miasta Chorzele

 

 

 

 

 

Legenda:

Szyszka - kolor zielony

Konar   - kolor brązowy

Róg       - kolor zloty z brązowymi paskami

Tło        - czarne

 

Załącznik Nr 3

do Statutu Gminy Chorzele

 

 

 

REGULAMIN

OBRAD RADY MIEJSKIEJ

 

 

§ 1

 

Regulamin określa tryb obradowania Rady na Sesjach i podejmowanie uchwał.

 

§2

 

Sesje Rady zwołuje Przewodniczący Rady w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. W szczególnie uzasadnionych przypadkach ( zdarzenia loso­we ) sesję Rady może zwołać jeden z wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.

 

§3

 

 

O sesji powiadamia się radnych pisemnie, co najmniej na 7 dni przed termi­nem posiedzenia, wskazuje miejsce, dzień i godzinę otwarcia obrad, propo­nowany porządek, a także załącza się projekty uchwał i inne materiały doty­czące tematyki obrad. Przewodniczący Rady Miejskiej jest każdorazowo zo­bowiązany do zawiadomienia na takich samych zasadach jak radnych, prze­wodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej o sesji Rady Miejskiej

 

 1. Ustne ogłoszenie terminu kolejnej sesji, wymaga zgody radnych obecnych na sesji, fakt ten należy odnotować w protokole. Radni nieobecni otrzymują zawiadomienia na piśmie.
 2. Sesja Rady może składać się z jednego lub kilku posiedzeń.
 3. Zawiadomienie o zwołaniu sesji podaje się do publicznej wiadomości w   spo­sób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.
 4. Posiedzenia Rady są jawne.

 

 

 

 

 

 

§4

 

l. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego obrad formuły „ Otwieram Sesję Rady Miejskiej w Chorzelach ".

 

 

2. Na początku Sesji Przewodniczący obrad, na podstawie listy obecności rad­nych, stwierdza quorum, a w razie jego braku wyznacza nowy termin sesji i zamyka obrady, polecając odnotowanie w protokole obrad przyczyn, dla któ­rych sesja nie odbyła się.

3. Przewodniczący Rady przewodniczy obradom, w przypadku jego nieobecno­ści obradom przewodniczy jeden z wiceprzewodniczących Rady.

 

§5

 

 

 1. Na początku obrad Przewodniczący przedstawia Radzie do uchwalenia pro­jekt porządku obrad oraz przyjmuje wnioski w tej sprawie.
 2. Rada po uchwaleniu porządku obrad dokonuje przyjęcia protokółu z po­przedniej sesji.
 3. W porządku obrad winno znajdować się sprawozdanie Burmistrza Gminy z wykonania wcześniej podjętych przez Radę uchwal, punkt ,, interpelacje i wnioski radnych "  oraz pod koniec porządku obrad  „ zapytania  i wolne wnio­ski”.
 4. Każdy radny ma prawo zwracać się o wyjaśnienie spraw, które dotyczą działania Rady. Odpowiedzi udziela osoba do tego upoważniona.
 5. W przypadku niemożności udzielenia odpowiedzi w czasie obrad, wyjaśnie­nia winny być udzielane na piśmie w terminie 14 dni. Radny może wniosko­wać, aby odpowiedź była przedmiotem obrad na następnym posiedzeniu.

 

 

 

 

 

 

§6

 

1. Uchwały rady mogą być podejmowane tylko w sprawcach objętych porząd­kiem obrad.

2. Przewodniczący obrad udziela głosu według kolejności zgłoszeń.

3. W każdym momencie sesji Przewodniczący obrad udziela głosu radnemu dla zgłoszenia wniosku o charakterze formalnym, którego przedmiotem mogą być miedzy  innymi sprawy dotyczące:

- zakończenia dyskusji i przystąpienia do podjęcia uchwały,

- zakończenia czasu wystąpień mówców,

- stwierdzenia quorum,

- tajnego głosowania,

- przeliczenia głosów.

§7

 

l. Przewodniczący obrad zapewnia sprawny przebieg i porządek obrad. Może nakazać osobom spoza Rady, które swoim zachowaniem lub wystąpieniem zakłócają   porządek obrad, opuszczenie sali obrad.

2. W przypadku gdy radny lub osoba spoza Rady w swoim wystąpieniu odbiega od przedmiotu obrad bądź przekracza wyznaczony czas 10 minut na swoją wypowiedź, Przewodniczący obrad przywołuje go do tematu, a po uporczy­wym kontynuowaniu przez radnego lub osobę spoza Rady wystąpienia nie na temat może pozbawić go głosu. Fakt ten odnotowuje się w protokole sesji.

3. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący kończy sesję wypowiadając formułę „ zamykam Sesję Rady Miejskiej w Chorzelach”. Okres od ogłoszenia formuły „ Otwieram Sesję..." do „ zamykam Sesję..." uznaje się za okres trwania sesji.

 

§8

 

 

 1. Z każdej Sesji Rady sporządza się protokół, będący zapisem przebiegu obrad i podejmowania rozstrzygnięć. Obrady Rady mogą być utrwalone na środ­kach audiowizualnych. Protokół powinien zawierać:
  • numer, datę i miejsce posiedzenia,
  • stwierdzenie prawomocności obrad,
  • zatwierdzony porządek obrad,
  • przebieg obrad, streszczenie przemówień i dyskusji oraz teksty zgłoszo­nych na piśmie interpelacji i uchwalonych wniosków,
  • czas trwania posiedzenia.
 2. Protokóły numeruje się cyframi rzymskimi według kolejności sesji w czasie trwania kadencji.
 3. Protokóły podpisuje Przewodniczący obrad.
 4. Do protokółu dołącza się listę obecności radnych oraz teksty podjętych przez Radę uchwał a także zgłoszonych na piśmie interpelacji i wniosków.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§9

 

 

 1. Odpis protokołu w ciągu 7 dni po odbyciu sesji przekazuje się do Burmistrza Gminy.
 2. Wyciągi z protokółu Burmistrz Gminy przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym.
 3. Protokóły z obrad gromadzone są w jednym zbiorze i przechowywane przez pracownika obsługującego Radę i komisje rady.
 4. Każdy radny ma prawdo wglądu do protokółu celem zrobienia notatek lub odpisów.

 

 

 

 

 

§10

 

l. Uchwały Rady mają postać odrębnych dokumentów.

2. Inicjatywę uchwałodawczą posiadają: radni. Burmistrz Miasta i Gminy, ko­misje rady , kluby radnych.

3. Uchwały powinny zawierać przede wszystkim:

- datę i tytuł,

- podstawę prawną podjęcia uchwały,

- treść merytoryczną,

- określenie organu odpowiadającego za wykonanie,

- termin wejścia w życie i ewentualny czas obowiązywania uchwały.

 

§11

 

1. Uchwały numeruje się cyframi arabskimi według kolejności ich podjęcia oraz cyfrą sesji, na której zostały podjęte.

2.   Uchwały podpisuje Przewodniczący obrad sesji.

3. Uchwały Rady Burmistrz przesyła w terminie 7 dni od daty ich podjęcia organowi nadzoru (Wojewoda, Regionalna Izba Obrachunkowa).

 

§12

 

1. Na ostatniej sesji w roku kalendarzowym Rada uchwala plan pracy na rok następny, w którym określa podstawową tematykę obrad.

2.  Rada może dokonywać zmian w uchwalonym planie pracy.

 

 

 

 

Załącznik nr 4

do Statutu Gminy Chorzele

 

 

 

WYKAZ

 

jednostek organizacyjnych Gminy

Chorzele

 

I. Jednostki organizacyjne.

 

 

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzelach.
 2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach.
 3. Ośrodek Upowszechniania Kultury w Chorzelach.
 4. Przedszkole Samorządowe w Chorzelach.
 5. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Chorzelach.
 6. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Cho­rzelach.
 7. Zespół Szkół w Krzynowłodze Wielkiej:
  1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzynowłodze Wielkiej,
  2. Publiczne Gimnazjum w Krzynowłodze Wielkiej.
 8. Zespół Szkół w Duczyminie:
  1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Duczyminie wraz z filią w   Zdziwóju Starym,
  2. Publiczne Gimnazjum w Duczyminie.
 9. Zespól Szkól w Zarębach:
  1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Zarębach wraz z filiami w Łazie i Rawkach,
  2. Publiczne Gimnazjum w Zarębach.
 10. Publiczna Szkoła Podstawówka Pościeniu Wsi wraz z filią w Raszujce.
 11. Publiczna Szkoła Podstawowa w Krukowie.
 12. Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

Załącznik Nr 5

do Statutu Gminy Chorzele.

 

 

 

 

WYKAZ SOŁECTW

 

 

Lp. Nazwa sołectwa

Oznaczenie

kodowe

Nazwa placówki pocztowej
       

1.

Bagienice

06-330

Chorzele

2.

Binduga

06-333

Zaręby

3.

Bogdany Wielkie

06-330

Chorzele

4.

Brzeski Kołaki

06-330

Chorzele

5.

Budki

06-330

Chorzele

6.

Bugzy Płoskie

06-330

Chorzele

7.

Czaplice Wielkie

06-330

Chorzele

8.

Dąbrowa

06-330

Chorzele

9.

Dąbrówka Ostrowska

06-330

Chorzele

10.

Duczymin

06-330

Chorzele

11.

Dzierzęga Nadbory

06-330

Chorzele

12.

Gadomiec Chrzczany

06-330

Chorzele

13.

Gadomiec Miłocięta

06-330

Chorzele

14.

Jedlinka

06-330

Chorzele

15.

Krukowo

06-333

Zaręby

16.

Krzynowłoga Wielka

06-330

Chorzele

17.

Kwiatkowo

06-330

Chorzele

18.

Lipowiec

06-330

Chorzele

19.

Liwki

06-330

Chorzele

20.

Łaz

06-333

Zaręby

21.

Mącice

06-333

Zaręby

22.

Niskie Wielkie

06-330

Chorzele

23.

Nowa Wieś

06-330

Chorzele

24.

Nowa Wieś Zarębska

06-333

Zaręby

25.

Opaleniec

06-330

Chorzele

26.

Poścień Wieś

06-330

Chorzele

27.

Poścień Zamion

06-330

Chorzele

28.

Pruskołęka

06-330

Chorzele

29.

Przysowy

06-330

Chorzele

30.

Raszujka

06-330

Chorzele

31.

Rawki

06-333

Zaręby

32.

Rembielin

06-330

Chorzele

33.

Rycice

06-330

Chorzele

34.

Rzodkiewnica

06-333

Zaręby

35.

Stara Wieś

06-330

Chorzele

36.

Wasiły-Zygny

06-330

Chorzele

37.

Wierzchowizna

06-333

Zaręby

38.

Wólka Zdziwójska

06-330

Chorzele

39.

Zaręby

06-333

Zaręby

40.

Zdziwój Nowy

06-330

Chorzele

41.

Zdziwój Stary 06-330 Chorzele

42.

Samorząd Mieszkańców Miasta Chorzele

06-330

Chorzele

 

 

 

                                               

UCHWAŁA  nr 74/VIII/03

Rady Gminy w Chorzelach

z dnia  22 sierpnia 2003 roku.
w sprawie uchwalenia  Statutu Gminy Chorzele.

 

      

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1, art. 22 i art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) RADA  GMINY w Chorzelach postanawia co następuje :

 

 

§ 1.

 

Uchwala się Statut Gminy Chorzele stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

 

Tracą moc uchwały Rady Gminy w Chorzelach :

 

 1. Uchwała Nr 117/XVII/96  z dnia 25 czerwca 1996 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Chorzele.
 2. Uchwała Nr 165/XXIV/97 z dnia 19 czerwca 1997 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy.
 3. Uchwała Nr 102/XI/99 z dnia 30 sierpnia 1999 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy.
 4. Uchwała Nr 160/XVI/2000 z dnia 27 kwietnia 2000 roku w sprawie zmiany w Statucie Gminy Chorzele.
 5. Uchwała Nr 250/XXVII/2001 z dnia 31 sierpnia 2001 roku w sprawie zmian w Statucie Gminy Chorzele.
 6. Uchwała Nr 296/XXXII/2002 z dnia 19 kwietnia 2002 roku w sprawie zmian w Statucie Gminy Chorzele
 7. Uchwała Nr 332/XXXV/2002 z dnia 10 października 2002 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Chorzele przyjętego uchwałą Rady Gminy w Chorzelach Nr 117/XVII/96 z dnia 25 czerwca 1996 roku.

 

 

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

                                               

 

 

 

Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Dorota Kowalska,
2003-08-22
Krzysztof Szymaniak  (2007-06-04 08:26:26)

 

Akty zmieniające:

 

U c h w a ł a
Nr 249/XLI/10
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
30 czerwca 2010

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Chorzele przyjętego Uchwałą nr 74/VIII/03 Rady Gminy w Chorzelach z dnia 22 sierpnia 2003 roku.

Uchwała nr  249

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2010-06-30
Krzysztof Szymaniak  (2010-07-17 07:55:41) 

 

 

U c h w a ł a
Nr 157/XXIV/09
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia
25 Lutego 2009 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Chorzele przyjętego Uchwałą nr 74/VII/03 Rady Gminy w Chorzelach z dnia 22 sierpnia 2003 roku

Uchwała
nr 157

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Dariusz Brzezicki
2009-02-25
Krzysztof Szymaniak  (2009-03-12 11:22:34)

 

U c h w a ł a
Nr 120/XVIII/08
Rady Miejskiej
w Chorzelach

z dnia 
14 sierpnia 2008 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Chorzele przyjętym Uchwałą nr 74/VIII/03 Rady Gminy w Chorzelach z dnia 22 sierpnia 2003 roku

Uchwała nr 120

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu :
Data utworzenia:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Kazimierz Orłowski
2008-08-14
Krzysztof Szymaniak  (2008-10-22 10:46:12) 
 

 

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłWojciech Fronczak - Użytkownik BIP2010-04-08
Publikujący Wojciech Fronczak - Użytkownik BIP 2010-04-08 11:19
Modyfikacja Wojciech Fronczak - Administrator BIP 2017-05-18 08:54
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelachul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele tel. (0-29) 751 65 40 email: sekretariat@chorzele.pl
Wygenerowano: 21 października 2018r. 16:33:42
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.