XML
Rozwój infrastruktury społeczno kulturalnej i rekreacyjnej poprzez remont budynku świetlicy wiejskiej w Rembielinie
Ofertę na Formularzu należy złożyć w terminie do dnia 11.05.2018 r. do godz. 1200 w formie:
  • pisemnej (osobiście, listownie) na adres:
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach, ul. St. Komosińskiego 1 06-330 Chorzele
w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
Oferta na "Rozwój infrastruktury społeczno kulturalnej i rekreacyjnej poprzez remont budynku świetlicy wiejskiej w Rembielinie”

 
celu prawidłowego oszacowania kosztów realizacji usługi zaleca się dokonanie wizji lokalnej 

Szczegółowy zakres i wielkość robót zawiera dokumentacja projektowa i przedmiar robót.
Załączony przedmiar robót ma charakter jedynie informacyjny i pomocniczy do skalkulowania ceny. Nie należy go załączać do oferty.
Zamawiający na realizację zadania pn. „Rozwój infrastruktury społeczno kulturalnej i rekreacyjnej poprzez remont budynku świetlicy wiejskiej w Rembielinie”  otrzymał dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju  lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. 
  1. termin wykonania zamówienia: do 30 września 2018 roku
  2. okres gwarancji: 36 miesięcy
  3. warunki płatności: Po zakończeniu i odbiorze robót, przelewem na wskazane  przez Wykonawcę konto bankowe w terminie 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury. Obowiązującym wynagrodzeniem będzie wynagrodzenie ryczałtowe. Cenę oferty należy podać w formularzu ofertowym, jako cenę za całość przedmiotu zamówienia
Kryteria oceny ofert.

      100 % cena
 
  Inne wymagania.
     Na etapie składania ofert (dokumenty należy dołączyć do oferty):
  1. formularz ofertowy,
  2. aktualny na dzień składania ofert wypis z CEIDG lub KRS,
  3. kierownika robót budowlanych posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, Wykonawca wskaże wyznaczonego kierownika w wykazie osób załączonym do oferty       
Po podpisaniu umowy:
  1. w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2018-04-26
Publikujący Wojciech Fronczak - Administrator BIP 2018-04-26 15:29
Modyfikacja Wojciech Fronczak - Administrator BIP 2018-05-14 15:36