REGULAMIN 

O R G A N I Z A C Y J N Y

Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach

   
 

 

 

CZĘŚĆ I

OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI I REALIZACJI ZADAŃ URZĘDU MIASTA

I GMINY W CHORZELACH

 

 

 

Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1.      „Gminie" - należy przez to rozumieć Miasto i Gminę Chorzele,

2.      „Radzie Miejskiej" - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Chorzelach,

3.      „Burmistrzu" - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele,

4.      „Zastępcy Burmistrza" - należy przez to rozumieć Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele,

5.      „Sekretarzu" - należy przez to rozumieć Sekretarza Miasta i Gminy Chorzele,

6.      „Skarbniku" - należy przez to rozumieć Skarbnika Miasta i Gminy Chorzele,

7.      „Kierowniku jednostki organizacyjnej gminy" - należy przez to rozumieć dyrektora jednostki organizacyjnej Miasta i Gminy Chorzele,

8.      „Urzędzie" - należy przez to rozumieć Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach,

9.      „Komórkach organizacyjnych" - należy przez to rozumieć wydziały, referaty lub samodzielne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach,

10.  „Kierowniku komórki organizacyjnej" - należy przez to rozumieć dyrektora wydziału, kierownika referatu w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach,

11.  „Statucie Gminy" - należy przez to rozumieć Statut Miasta i Gminy Chorzele,
12.  „Regulaminie Organizacyjnym" - należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłWojciech Fronczak - Użytkownik BIP2010-04-08
Publikujący Wojciech Fronczak - Użytkownik BIP 2010-04-08 10:51
Modyfikacja Wojciech Fronczak - Administrator BIP 2017-07-28 11:56